Tải bản đầy đủ

Bài giảng Xúc tác môi trường Environmental catalyst

XÚC TÁC
MÔI TRƯỜNG
Environmental
catalysis
TS. LÊ PHÚC NGUYÊN
Friday, October 18, 13


‣ keyword sciencedirect:
environmental catalysis

2
Friday, October 18, 13


3
Friday, October 18, 13


NAME : LÊ PHÚC NGUYÊN
SN 1982


3
Friday, October 18, 13


1996 - 1999 : PTTH Lương Thế Vinh - Đồng Nai
4
Friday, October 18, 13


1996 - 1999 : PTTH Lương Thế Vinh - Đồng Nai
4
Friday, October 18, 13


5
Friday, October 18, 13


Bộ môn hóa vô cơ và ứng dụng
2003 : Thực hiện seminar về

Xúc tác dị thể : Nghiên cứu về xúc tác oxy hóa –
khử 
2004 : Khóa luận tốt nghiệp cử nhân :

Nghiên cứu về xúc tác oxy hóa bởi oxy trên hệ
xúc tác oxít Cr-Mn, ứng dụng để xử lý nước ô
nhiễm

5
Friday, October 18, 13


Toulouse - France

6
Friday, October 18, 136
Friday, October 18, 13


2004-2005 : Master

Khoa học vật liệu, vật liệu nano và các vật liệu
đa chức năng
2005 : Đề tài nghiên cứu Master :

Tổng hợp lớp phủ xúc tác trên nền oxit titan
bằng phương pháp sol-gel ứng dụng trong xử lý
nước thải

6
Friday, October 18, 13


Poitiers - France

7
Friday, October 18, 13


2006-2009 : Nghiên cứu đề tài tiến sĩ

Xúc tác và xử lý khí thải động cơ ô tô
11-2009 : Bảo vệ đề tài tiến sĩ :

Nghiên cứu về hệ xúc tác « bẫy NOx » để xử
lý khí thải thoát ra từ động cơ ô tô thế hệ mới

7
Friday, October 18, 13


2010-2012: GV Khoa hoá ĐH KHTN

Công việc hiện tại
Chuyên viên nghiên cứu
Phòng nghiên cứ và đánh giá xúc tác
(PVPro)
8
Friday, October 18, 13


Các hướng nghiên cứu
1. Nghiên cứu hệ xúc tác oxit Mn-Ce-Ni/BaO/Al2O3 ứng dụng
trong xử lý khí thải NOx
2. Các hệ quang xúc tác trên cơ sở TiO2, CeO2: xử lý khí,
nước;
3. Các hệ xúc tác Fenton dị thể trên cơ sở oxit sắt: xử lý
nước;
4. Xúc tác chuyển hoá CO2;
5. Thu hồi Ni từ xúc tác thải nhà máy đạm: chất thải rắn. Từ Ni
thu hồi, tổng hợp xúc tác xử lý xúc tác công nghiệp;
6. Vật liệu mới thân thiện môi trường
9
Friday, October 18, 13


CHEMVN.NET :
nguyencyberchem@yahoo.fr

CYBERCHEMVN.COM

10
Friday, October 18, 13


Chương I :
Giới thiệu về vai trò của xúc
tác trong công nghệ hóa
học và xử lý môi trường

11
Friday, October 18, 13


Nội dung chương I

• Lịch sử phát triển xúc tác
• Vai trò xúc tác đối với kinh tế xã hội
‣ Các quá trình cơ bản có sử dụng xúc tác
‣ Ứng dụng của xúc tác trong nền kinh tế

12
Friday, October 18, 13


Lịch sử phát triển xúc tác
thế kỷ XVIII, M. A. Ilinski tiến hành tổng hợp axit sulfonic

C6H4(CO)2C6H4

H2SO4

100°C

13
Friday, October 18, 13

axit sulfonic


Lịch sử phát triển xúc tác
thế kỷ XVIII, M. A. Ilinski tiến hành tổng hợp axit sulfonic

C6H4(CO)2C6H4

H2SO4

axit sulfonic

100°C

thủy ngân
một lượng nhỏ tạp chất – thủy ngân – có tác động rõ rệt
đến phản ứng.
13
Friday, October 18, 13


14
Friday, October 18, 13


1817 - Humphry Davy thổi hỗn hợp CH4 với không khí vào
một dây Pt nung nóng
dây Pt bị nóng đỏ lên trong hỗn hợp đó và tiếp tục nóng đỏ
trong thời gian dài. Nhiều lần ông lấy sợi dây ra để nguội
trong không khí rồi lại đưa vào hỗn hợp khí, sợi dây Pt lại
nóng đỏ lên và phát sáng. Dây Pd cũng cho hiện tượng
tương tự, còn Cu, Ag, Fe... thì không có.
Pt và Pd đã gia tốc cho phản ứng oxy hóa metan bằng oxy
của không khí thành CO2 và H2O, giải phóng một lượng nhiệt
lớn làm nhiệt độ kim loại tăng lên và kim loại phát sáng.

15
Friday, October 18, 13


1817 - Humphry Davy thổi hỗn hợp CH4 với không khí vào
một dây Pt nung nóng
dây Pt bị nóng đỏ lên trong hỗn hợp đó và tiếp tục nóng đỏ
trong thời gian dài. Nhiều lần ông lấy sợi dây ra để nguội
trong không khí rồi lại đưa vào hỗn hợp khí, sợi dây Pt lại
nóng đỏ lên và phát sáng. Dây Pd cũng cho hiện tượng
tương tự, còn Cu, Ag, Fe... thì không có.
Pt và Pd đã gia tốc cho phản ứng oxy hóa metan bằng oxy
của không khí thành CO2 và H2O, giải phóng một lượng nhiệt
lớn làm nhiệt độ kim loại tăng lên và kim loại phát sáng.

15
Friday, October 18, 13


Năng lượng-liên kết
và Quá trình

16
Friday, October 18, 13


Alexander Mitscherlich
processing wood to create cellulose

“contact processes”
17
Friday, October 18, 13


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×