Tải bản đầy đủ

Sử dụng phần mềm crocodile physics kết hợp với microsoft powerpoint trong dạy học vật lý

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

PHÒNG GDDT THANH HÀ

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

SỬ DỤNG PHẦN MỀM CROCODILE PHYSICS
KẾT HỢP VỚI MICROSOFT POWERPOINT
TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ
Phần: Điện học 9

NĂM HỌC 2010 - 2011


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:

Phần A: ĐẶT VẤN ĐỀ
Vật lý (VL) là một môn khoa học thực nghiệm, vì vậy việc lồng ghép các thí nghiệm

(TN) vào trong các bài học VL là một biện pháp quan trọng nhằm nâng cao chất
lượng dạy và học, góp phần tích cực trong hoạt động truyền đạt kiến thức cho học
sinh.
Việc đổi mới nội dung và phương pháp (PP) trong dạy học VL phải gắn liền với
việc tăng cường sử dụng TN trong quá trình dạy học VL. Bên cạnh đó, khối lượng
kiến thức trong mỗi bài học được tăng lên, hầu hết trong các bài đều có TN. Nếu
dạy theo PP truyền thống và với những TN thật thì sẽ không đủ thời gian. Mặt
khác, với điều kiện cơ sở vật chất hiện nay thì các trường phổ thông vẫn chưa có
nhiều dụng cụ TN để đáp ứng yêu cầu của bài học theo sách giáo khoa mới.
Ngày nay, khi công nghệ thông tin càng phát triển thì việc ứng dụng công nghệ
thông tin vào tất cả các lĩnh vực là một điều tất yếu. Trong lĩnh vực giáo dục và đào
tạo công nghệ thông tin đã được ứng dụng vào các nhà trường. Một số nơi đã đưa
tin học vào giảng dạy, học tập. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin và tiến
hành các TN ảo trên máy vi tính là một giải pháp quan trọng trong việc giảng dạy,
giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng, sâu sắc, tin tưởng vào kiến
thức mà mình chiếm lĩnh được, đồng thời tạo hứng thú học tập cho học sinh trong
từng bài học.
Hơn nữa, đối với giáo dục và đào tạo công nghệ thông tin có tác dụng mạnh mẽ,
làm thay đổi nội dung, phương pháp học tập. Công nghệ thông tin là phương tiện
để tiến tới “ xã hội học tập”. Mặt khác giáo dục và đào tạo đóng vai trò quan trọng
trong việc thúc đẩy sự phát triển của công nghệ thông tin qua việc cung cấp nguồn
nhân lực cho công nghệ thông tin. Bộ giáo dục và đào tạo cũng yêu cầu “đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục đào tạo ở tất cả các cấp học, bậc học,
ngành học xem công nghệ thông tin như là một công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho
đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập ở tất cả các môn”.
Bản thân tôi nhận thức được rằng việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho
việc đổi mới phương pháp dạy học là một trong những hướng đổi mới tích cực
nhất, hiệu quả nhất trong việc đổi mới phương pháp dạy học và chắc chắn sẽ được
sử dụng rộng rãi trong nhà trường phổ thông trong thời gian tới.
Nhưng làm thế nào để ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong các tiết dạy,
đặc biệt là đối với bộ môn vật lý đó là vấn đề mà bất cứ một giáo viên nào cũng
gặp phải khi có ý định đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy. Hơn nữa, hiện nay
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Page 2


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
có nhiều TN ảo phục vụ cho dạy học thì vấn đề tìm ra những TN phù hợp với bài
dạy theo định hướng của mình thì không dễ.


Có rất nhiều phần mềm để thiết kế TN ảo, nhưng qua nghiên cứu và tìm hiểu thì
tôi thấy phần mềm Crocodile Physics đáp ứng được hầu hết các yêu cầu về thí
nghiệm Vật lý (TNVL) trong chương trình Vật lý phổ thông hiện nay. Trong sáng
kiến " Sử dụng phần mềm Crocodile Physics kết hợp với Microsoft Office
PowerPoint trong dạy học Vật lý (thể hiện qua chương “Điện học” - sách giáo
khoa Vật lý 9)", tôi đưa ra những ý kiến , kinh nghiệm của cá nhân mình, cũng như
một số tiết dạy mà tôi đã thử nghiệm trong thời gian vừa qua để cùng các bạn
đồng nghiệp thảo luận tìm ra những giải pháp tốt nhất cho các tiết dạy tiếp theo
của mình cũng như của đồng nghiệp trong các tiết học chính khoá bộ môn vật lý.

Phần B: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I . CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.

2.

3.

4.

I.1. Cơ sở lí luận
Vật lý học là cơ sở của nhiều ngành kĩ thuật và công nghệ quan trọng. Sự phát
triển của khoa học vật lý gắn bó chặt chẽ và tác động qua lại, trực tiếp với sự
tiến bộ của khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Vì vậy, những hiểu biết và nhận
thức về vật lý có giá trị to lớn trong đời sống và sản xuất, đặc biệt trong công
cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.
Môn vật lý có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của giáo dục
phổ thông. Việc giảng dạy môn vật lý có nhiệm vụ cung cấp cho học sinh một
hệ thống kiến thức vật lý cơ bản ở trình độ phổ thông, bước đầu hình thành cho
học sinh những kỹ năng và thói quen làm việc khoa học, góp phần tạo ra ở họ
những nhận thức, năng lực hành động và phẩm chất về nhân cách mà mục tiêu
giáo dục đã đề ra, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục tham gia lao động sản xuất, có
thể thích ứng với sự phát triển của khoa học- kĩ thuật, học nghề, trung cấp
chuyên nghiệp hoặc đại học.
Môn vật lý có những khả năng to lớn trong việc rèn luyện cho học sinh tư duy
lôgic và tư duy biện chứng, hình thành ở họ niềm tin về bản chất khoa học của
các hiện tượng tự nhiên cũng như khả năng nhận thức của con người, khả năng
ứng dụng khoa học để đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống.
Trong thời đại ngày nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật và
công nghệ thông tin, làn sóng vĩ đại của công nghệ đang ảnh hưởng lớn đến đời
sống xã hội của con người về mọi mặt từ kinh tế đến văn hoá. Sự bùng nổ về
thông tin đặt ra nhu cầu về tiếp nhận thông tin và giải quyết vấn đề của con
người ngày nay càng phải nâng cao không ngừng và đáp ứng kịp với yêu cầu của
thời đại. Do vậy, việc đào tạo ra những con người có năng lực, có trình độ nhận
thức cao đang là mục tiêu hàng đầu của nhân loại trong thế kỉ XXI.

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Page 2


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
5. Xu thế chung là đưa giáo dục trở thành quốc sách hàng đầu, thành lĩnh vực được
nhiều quốc gia chú trọng đầu tư. Đại hội lần thứ VII (1991) của Đảng Cộng sản
Việt Nam khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu đồng thời đã
vạch ra phương hướng chung để đổi mới sự nghiệp giáo dục. Từ thực tiễn kinh
tế – xã hội của đất nước thời kì đổi mới, Đảng và nhà nước ta đã xác định nhiệm
vụ của giáo dục là nhằm “ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài
xây dựng những con người mới năng động sáng tạo” về mục tiêu đào tạo là hình
thành thế hệ trẻ phát triển toàn diện: “ nhà trường đào tạo thế hệ trẻ theo hướng
toàn diện và có năng lực chuyên môn sâu, có tri thức và khả năng tự tạo việc làm
trong nền kinh tế nhiều thành phần”(Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VII).
6. Cùng với những cuộc cải cách toàn diện về kinh tế, xã hội yêu cầu cải cách giáo dục
cũng đã được đặt ra. Người ta đề cập nhiều đến chất lượng giáo dục, đến chương
trình sách giáo khoa cho các cấp, đến đổi mới phương pháp dạy học. Trước thực
tiễn mới của giáo dục quốc tế và giáo dục trong nước, công cuộc cải cách sách giáo
khoa vẫn tiếp tục được bộ Giáo dục - Đào tạo tiến hành đặc biệt là việc kiểm tra
đánh giá theo chuẩn kiến thức và kĩ năng.
7. Sự đổi mới của mục tiêu giáo dục và nội dung giáo dục đặt ra yêu cầu phải đổi mới
phương pháp giáo dục.Nghị quyết TW II khoá VIII đã xác định mục tiêu của việc
đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo là nhằm: “ Khắc phục lối truyền thụ một
chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học, từng bước áp dụng
phương pháp tiên tiến và phương tiện vào quá trình dạy và học, đảm bảo điều kiện
và thời gian tự học, tự nghiên cứu của học sinh, nhất là sinh viên đại học”.
8. Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng dạy học các môn nói
chung, phương pháp dạy học vật lý nói riêng đã được đặt ra và thực hiện một cách
cấp thiết cùng với xu hướng đổi mới giáo dục chung của thế giới. Luật giáo dục sửa
đổi đã chỉ rõ: “ Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, chủ
động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, từng môn học,
bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào
thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh”.
9. Trong một thập niên trở lại đây, nhiều quan niệm, phương pháp dạy học mới đã và
đang được nghiên cứu, áp dụng ở trường phổ thông như: Dạy học nêu vấn đề, dạy
học tích cực, dạy học lấy học sinh làm trung tâm, dạy học theo dự án, dạy học với
sự hỗ trợ của công nghệ....Tất cả đều nhằm mục đích tích cực hoá hoạt động của
học sinh, phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh. Đặc biệt việc sử dụng công nghệ
thông tin để xây dựng bài giảng điện tử ( hay giáo án điện tử) các môn nói chung,
dạy học vật lý nói riêng được xem là một trong những công cụ đem lại hiệu quả
tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy học.
I.2. Cơ sở thực tiễn

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Page 2


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
1. Trường THCS Thanh Thủy luôn được địa phương và các cấp quan tâm. Trường đã
đầu tư một phòng máy với 16 máy vi tính, 2 máy Laptop và 1 máy chiếu đa năng
để phục vụ cho công tác giảng dạy.
2. Việc chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy của trường THCS
Thanh Thủy được coi là việc làm thường xuyên. Trường đã tổ chức cho học sinh
trong trường học hướng nghiệp môn tin học.
3. Trong quá trình là sinh viên trong trường đại học, tôi đã được tiếp cận với công
nghệ thông tin qua những khóa đào tạo tin học của trường ĐH Giáo Dục – ĐH
Quốc Gia HN, đặc biệt là khóa học " dạy học theo dự án" của tập đoàn Intel. Tôi
thấy rằng, việc ứng dụng công nghệ thông tin một cách hợp lý vào dạy học giúp
học sinh chiếm lĩnh kiến thức hiệu quả hơn, có thể giúp học sinh hiểu sâu, nhớ lâu
kiến thức hơn.
4. Dưới sự chỉ đạo của phòng Giáo dục - Đào tạo, sự tin tưởng của Ban giám hiệu nhà
trường, trong học kỳ I tôi đã mạnh dạn và cố gắng áp dụng công nghệ thông tin
trong dạy học.
I.3. Tại sao nên sử dụng TN ảo trong dạy học Vật lý
1. TN ảo được thực hiện trên một màn chiếu lớn nên tất cả học sinh trong lớp học có
thể nhìn rõ tất cả những gì thực hiện trên đó, đồng thời giáo viên có thể chỉnh kích
cỡ của dụng cụ đủ lớn để cả lớp đều có thể quan sát rõ ràng, kể cả các em ngồi ở
cuối lớp học.
2. TN hoàn toàn an toàn, không lo cháy nổ ngoài dự định, nếu có nhầm lẫn thì hiện
tượng xảy ra chỉ là mô hình cháy nổ trên máy vi tính.
3. Có những quá trình trong thực tế không thể quan sát bằng mắt thường nhưng TN
ảo trên máy vi tính thì có thể mô phỏng các quá trình một cách chính xác và trực
quan.
4. TN ảo do đã được lập trình sẵn nên gần như tất cả các TN đều chuẩn xác, thực hiện
TN đem lại kết quả như mong đợi.
5. Với một TN mà dụng cụ cồng kềnh thì việc chuẩn bị và chuyển TN từ lớp học này
sang lớp học khác rất khó khăn và mất thời gian. Còn với TN ảo thì các dụng cụ có
sẵn trong máy vi tính, giáo viên chỉ cần một lần thực hiện đưa phần mềm thiết kế
TN vào trong máy tính, lần sau sẽ hoàn toàn yên tâm về dụng cụ TN.

II. GIẢ THUYẾT
II. 1. Mục đích nghiên cứu
Vận dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy nhằm để nâng cao chất lượng đào tạo,
cải tiến phương pháp dạy học. Trong đó việc tích cực vận dụng công nghệ thông tin và
các thiết bị dạy học hiện đại là nhân tố tác động quan trọng nhất đối với việc nâng cao
chất lượng của nhà trường.
Vận dụng công nghệ thông tin và các thiết bị dạy học hiện đại để đổi mới phương
pháp dạy học đối với tất cả các môn học ở trường phổ thông. Qua thực tế ở trường
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Page 2


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
THCS Thanh Thủy đã chứng minh điều đó đều có tác dụng nâng cao chất lượng đào
tạo rõ rệt.
II.2. Đối tượng nghiên cứu.
Trong sáng kiến "Sử dụng phần mềm Crocodile Physics kết hợp với Microsoft
Office PowerPoint trong dạy học Vật lý (thể hiện qua chương “Điện học” - sách
giáo khoa Vật lý 9)", tôi tập trung nghiên cứu ứng dụng của phần mềm thiết kế thí
nghiệm Vật lý ảo Crocodile Physics và Microsoft PowerPoint vào dạy học chính khóa
môn Vật lý 9 – Chương I: Điện học.
II.3. Nhiệm vụ của sáng kiến
Sáng kiến này tập chung nghiên cứu về việc sử dụng kết hợp hai phần mềm Crocodile
Physics và Microsoft PowerPoint trong dạy học chính khoá môn Vật lý 9 – Chương I:
ĐIện học, đồng thời đưa ra một số kỹ năng, hình thức phù hợp trong việc ứng dụng
công nghệ thông tin vào dạy học ở trường phổ thông hiện nay.
II.4. Phạm vi sáng kiến
Sáng kiến tập trung nghiên cứu việc " sử dụng kết hợp hai phần mềm Crocodile
Physics và Microsoft PowerPoint trong dạy học chính khoá môn Vật lý 9 – phần điện
học" trong dạy học vật lý chính khoá tại trường THCS Thanh Thủy và các trường
THCS của huyện Thanh Hà.

III. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN GIẢI PHÁP MỚI
Hiện nay công nghệ thông tin đang phát triển với tốc độ như vũ bão. Các nhà khoa
học khẳng định: Chưa có một ngành khoa học công nghệ nào lại phát triển nhanh
chóng, sâu rộng và có nhiều ứng dụng như tin học.
Việc ứng dụng tin học trong nhà trường rất đa dạng và phong phú, tin học trong dạy
học có thể tiếp cận nhiều phương tiện, là công cụ tiện ích trong các môn học nói
chung và môn học vật lý nói riêng.
Trên thế giới ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục đã trở thành mối ưu tiên của
nhiều nước.
Vào năm học 2008, tôi tiếp cận với phần mềm Crocodile Physics là công cụ giúp cho
giáo viên tự xây dựng được thí nghiệm vật lý ảo trên máy tính một cách hiệu quả và
nhanh chóng, tôi đã bắt tay nghiên cứu phần mềm này. Đặc biệt, trong quá trình thực
tập tại trường THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội, tôi đã mạnh dạn đưa ứng dụng này vào
giảng dạy và đã được các giáo viên trong tổ Vật lý của trường trao đổi, thảo luận rút
kinh nghiệm và đánh giá cao. Điều đó là một động viên lớn cho tôi, thôi thúc tôi đi
sâu nghiên cứu bản sáng kiến kinh nghiệm này.
III.1. Giới thiệu phần mềm Crocodile Physics
Crocodile Physics là phần mềm thiết kế các TNVL ảo trên máy tính, ứng dụng vào các
tiết học trong trường phổ thông. Phần mềm này đã được sử dụng rộng rãi tại nước
Mỹ, và ở Việt Nam hiện nay thì phần mềm này cũng được sử dụng khá nhiều, nhiều

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Page 2


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
giáo viên đã đưa các TN ảo này vào trong từng tiết học nhằm nâng cao chất lượng
giảng dạy.
Ưu điểm của phần mềm này là ngoài những TN có sẵn của chương trình thì ta có thể
tự thiết kế ra những TN khác phù hợp với chương trình giảng dạy. Giao diện của
chương trình rất trực quan nên việc thiết kế TN ảo là tương đối dễ dàng đối với phần
lớn giáo viên.
Crocodile Physics là phần mềm ứng dụng dùng để mô phỏng thí nghiệm vật lý. Để vào
chương trình ứng dụng, ta có thể Double Click vào biểu tượng Crocodile Physic trên
màn hình Desktop. Sau khi nhấp vào biểu tượng Crocodile Physics ta sẽ thấy biểu
tượng chương trình:

Tiếp theo ta sẽ thấy trên giao diện màn hình hiện lên cửa sổ và lời chào "Welcome to
Crocodile Physics". Trên bảng này chúng ta có thể chọn các mục: Contents, New
model, hay Tutorials.

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Page 2


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

- Contents: Xem các ví dụ theo chủ đề có sẵn trong phần mềm .
- New model: Sử dụng các mô hình của Crocodile để tạo những mô phỏng.
- Tutorials: mở nội dung hướng dẫn sử dụng Crocodile Physics.
Dưới đây là màn hình chính của phần mềm Crocodile Physics 605:

Tôi xin giới thiệu các công cụ sử dụng phần mềm Crocodile Physics 605, trước hết nói
đến thanh menu ngang trên cùng gồm có:

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Page 2


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Page 2


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

Contents
Phần Contents là các ví dụ có sẵn theo chủ đề, như đã nói đây là phần rất mới gồm các
ví dụ đã được xây dựng sẵn theo các chủ đề như mô tả chuyển động, các mạch điện,…
với mỗi modun đã có các dụng cụ thí nghiệm phù hợp với chủ đề và bạn chỉ cần chọn
dụng cụ thích hợp để thực hiện thí nghiệm. Nhưng đây chỉ là một số chủ đề cơ bản, để
có thể thiết kế được toàn bộ các thí nghiệm phục vụ cho giảng dạy và học tập thì cần
thiết phải xem các ví dụ này và sau đó bạn tự thiết kế các thí nghiệm phù hợp với bài
giảng trên lớp bằng các dụng cụ được lấy trong phần Part Library.

Parts Library
Đây là thư viện các dụng cụ thí nghiệm vật lý ảo, với các dụng cụ này bạn hoàn toàn có
thể thiết kế toàn bộ các thí nghiệm vật lý trong trường phổ thông, tuy nhiên để cho
thí nghiệm trở nên chuyên nghiệp hơn thì phải kết hợp sử dụng các dụng cụ này kết
hợp các dụng cụ hỗ trợ thực hiện thí nghiệm trong foder Presentation của phần này.
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Page 2


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

Các công cụ hỗ trợ thiết kế thí nghiệm
Giới thiệu các công cụ hỗ trợ thiết kế thí nghiệm chuyên nghiệp hơn đó là foder
Presentation trong thư viện các dụng cụ thí nghiệm Parts Library. Ngoài các dụng cụ
thí nghiệm ảo còn có các dụng cụ hỗ trợ như thước đo, đồ thị, tranh vẽ, các nút dừng
thí nghiệm hay thực hiện lại thí nghiệm, …
Trong nội dung của sáng kiến kinh nghiệm, tôi đề cập tới việc sử dụng phần mềm
Crocodile Physics trong dạy học phần điện học nên tôi chỉ xin giới thiệu cụ thể các mô
phỏng thí nghiệm phần điện học:
Gồm có Analog, Pictorial, Digital.
Mạch tương tự.
Nguồn.
Mạch số.

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Page 2


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
Analog: Mạch tương tự
Mạch tương tự

Nguồn
Công tắc
Thiết bị điện
...................
...................
...................
...................
Hệ thống đèn
Dụng cụ đo

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Page 2


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
Pictorial: Nguồn

III.2. Một số thí nghiệm mô phỏng chương điện học – Vật lý 9
Dựa trên phần mềm Crocodile Physics, tôi đã tạo ra một s ố TN ảo h ỗ tr ợ quá trình
giảng dạy chương Điện học:

Đoạn mạch minh họa định luật Ôm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Page 2


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

Đoạn mạch mắc nối tiếp

Đoạn mạch mắc song song

Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Page 2


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

Mạch mắc song song

Mạch đo công suất

Mạch điện có biến trở
III.3. Hướng dẫn sử cách sử dụng các chức năng của phần mềm Crocodile
Physics.
1. Các chức năng của thanh Menu ngang.
Thanh menu ngang gồm có 5 menu đó là: File, Edit, View, Scenes, Help.
Menu File: gồm các chức năng để quản lí, in ấn TN đang thiết kế.
Menu Edit: gồm các chức năng để thiết kế, chỉnh sửa, sắp xếp TN.
Menu View: gồm các chức năng điều khiển chế độ hiển thị của các dụng cụ và không
gian thiết kế TN và chế độ hiển thị của chương trình.
Menu Scenes: gồm các chức năng để quản lí các không gian làm việc (scene) của
chương trình như thêm, bớt, chọn không gian làm việc.
Menu Help: gồm các phần giới thiệu chương trình, bản quyền, phiên bản của chương
trình và tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình.
2. Các chức năng của thanh công cụ.
Thanh công cụ này gồm các chức năng cơ bản và hay sử dụng của chương trình. Các
chức năng này là một phần trong các chức năng của thanh menu ngang.
3. Phần Contents.
Gồm các TN có sẵn được sắp xếp theo từng chủ đề cụ thể nên rất dễ tra cứu. Trong
phần này có mục Getting Started chứa các bài học, lời khuyên cho những người lần
đầu tiên sử dụng phần mềm Crocodile Physics.
4. Phần Parts Library.
Là kho chứa các dụng cụ để thiết kế các TN. Việc thiết kế các TN rất đơn giản, ta chỉ
cần dùng chuột chọn dụng cụ TN thích hợp rồi kéo ra màn hình thiết kế, sau đó điều
chỉnh thuộc tính của dụng cụ sao cho phù hợp với yêu cầu của bài TN.

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Page 2


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
Phần này có rất nhiều dụng cụ để thiết kế các TN mô phỏng các phần cơ học, điện,
điện tử, quang học, và sóng cơ học. Trong mỗi phần cơ, sóng, điện, quang có đầy đủ
những thuộc tính để ta có thể mô phỏng các TN Vật lý phổ thông.
5. Phần Properties.
Phần này có chức năng thể hiện và thay đổi các thuộc tính của các dụng cụ và đối
tượng được chọn.
III.4. Đưa TN ảo đã thiết kế vào các slide bài giảng trong PowerPoint.
Với các tính năng của chương trình Microsoft Office PowerPoint người soạn thảo có
thể chủ động thiết kế các hoạt động giảng dạy theo các slide với bố cục rõ ràng tiện
cho theo dõi, kết hợp với các hiệu ứng, các liên kết sẽ tạo cho bài giảng thêm sinh
động, hấp dẫn, kích thích sự hứng thú, ham học hỏi, tìm tòi cái mới cho học sinh.
Để đưa các TN ảo đã thiết kế vào trong các slide bài giảng thì ta sử dụng chức năng
liên kết (Hyperlink) có sẵn trong chương trình PowerPoint theo trình tự các bước:
- Chọn đối tượng cần liên kết .
Vào Menu Insert, chọn Hyperlink (Ctrl + K), hoặc chọn biểu tượng Insert
Hyperlink trên thanh công cụ.
- Chỉ đường dẫn tới file TN đã thiết kế sẵn.
Ta cũng có thể sử dụng hai chương trình chạy song song cùng lúc, khi nào cần TN thì
chuyển qua chương trình Crocodile Physics bằng cách sử dụng phím Windows trên
bàn phím rồi chọn cửa sổ của chương trình Crocodile Physics , hoặc sử dụng đồng
thời hai phím Ctrl và Tab rồi chọn biểu tượng của chương trình Crocodile Physics .
Sau khi kết thúc TN thì ta trở lại với bài giảng điện tử PowerPoint như bình thường.
-

Phần C: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Như vậy, sau quá trình nổ lực thực hiện đề tài, tôi đã đạt được một số kết quả:
- Trình bày vai trò của TN nói chung và TN ảo nói riêng trong dạy học VL
- Tiến hành khai thác phần mềm Crocodile Physics kết hợp với Microsoft Office
PowerPoint để thiết kế và đưa TN ảo vào trong bài giảng trên máy vi tính, giải
quyết các khó khăn hiện nay về thiết bị dạy học.
- Thiết kế một số TN ảo để đưa vào các bài giảng chương Điện học trong chương
trình VL 9.
Từ những nghiên cứu và tiếp thu các ý kiến thì tôi đưa ra một số kết luận:
- Việc sử dụng TN ảo trong dạy học VL làm tăng tính thực nghiệm của môn học, tạo
hứng thú học tập cho học sinh, giúp học sinh tin tưởng và nắm vững kiến thức hơn.
- Các TN ảo này do bản thân tự thiết kế bằng phần mềm Crocodile Physics nên sẽ
phù hợp với mục đích của tiết học, bài học và PP giảng dạy của mỗi giáo viên.
- Các công cụ của phần mềm rất đầy đủ nên có thể thiết kế gần như tất cả các TN
trong chương trình VL phổ thông.
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Page 2


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
- Phần mềm Crocodile Physics có dung lượng không lớn và có thể chạy trên các máy
tính có cấu hình thông thường, còn phần mềm Microsoft Office PowerPoint là một
phần trong bộ phần mềm Microsoft Office đang được sử dụng rất rộng rãi nên việc
sử dụng và phổ biến các phần mềm này ở các trường học là rất tiện lợi, khả thi.
- Các khả năng hỗ trợ của máy vi tính và phần mềm trong một số giai đoạn của chu
trình nhận thức sáng tạo sẽ tạo cơ sở cho việc đưa thêm các nội dung mới, đối
tượng nghiên cứu mới vào trong chương trình VL phổ thông cũng như đối với PP
dạy học nhằm tích cực, tự lực hóa quá trình học tập của học sinh trong dạy học VL.
2. Kiến nghị
Với phần mềm thiết kế thí nghiệm Vật lý ảo Crocodile Physics, không những giúp giáo
viên đổi mới phương pháp giảng dạy mà còn giúp học sinh kiểm tra lại kiến thức được
học ở trên lớp. Do đó giáo viên có thể giới thiệu và hướng dẫn học sinh của mình sử
dụng phần mềm này để đạt được hiệu quả học tập tốt nhất.
Trong quá trình nghiên cứu và viết sáng kiến kinh nghiệm này, bản thân tôi khó
tránh khỏi có những sai sót. Tôi mong được quý thầy cô và các em học sinh góp ý cho
sáng kiến kinh nghiệm của tôi.

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Page 2


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Nguyễn Đức Thâm (2002), Phương pháp dạy học Vật lí ở trường phổ thông, NXB
Đại học Sư Phạm Hà Nội.
[2] Phạm Kim Chung , Phương pháp giảng dạy Vật lí. (ĐH Giáo Dục – ĐHQG Hà Nội)
[3] Phạm Xuân Quế (2007), Giáo trình sử dụng máy vi tính trong dạy học Vật lí, NXB
trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.
[4] Phạm Khắc Hùng, Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Vật lí, NXB
trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
[5] Trần Chí Minh, Thí nghiệm Vật lí với sự trợ giúp của máy tính điện tử, NXB trường
Đại học Bách khoa Hà Nội.
[6]Ngô Thu Dung, Lý luận dạy học. (ĐH Giáo Dục – ĐHQG Hà Nội)
[7] http://www.crocodile-clips.com
[8] http://www.vnschool.net
[9] http://www.thuvienkhoahoc.com,
[10] http://www.giaovien.net
[11] http://www.thuvienvatly.com

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Page 2


Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
MỤC LỤC
NỘI DUNG
Phần A: ĐẶT VẤN ĐỀ
Phần B: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I.
Cơ sở lý luận và thực tiễn
I.1. Cơ sở lý luận………………………………………………………………………………
I.2. Cơ sở thực tiễn…………………………………………………………………………..
I.3. Tại sao nên sử dụng thí nghiệm ảo trong dạy học Vật lý……………….
II.
Giả thuyết
II.1 Mục đích nghiên cứu…………………………………………………………………
II.2. Đối tượng nghiên cứu……………………………………………………………….
II.3 Nhiệm vụ của sáng kiến……………………………………………………………
II.4. Phạm vi sáng kiến……………………………………………………………………
III.
Quá trình thực hiện giải pháp mới
III.1. Giới thiệu phần mềm…………………………………………………………………
III.2. Một số mạch điện mô phỏng chương điện học – Vật lý 9………………
III.3. Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm Crocodile
Physics…………………………………………………………………………………………..
III.4. Đưa TN ảo đã thiết kế vào các slide bài giảng trong
PowerPoint…………………………………………………………………………………….
Phần C: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
1. Kết luận…………………………………………………………………………………………
2. Kiến nghị………………………………………………………………………………………
Phần D: TÀI LIỆU THAM KHẢO

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Page 2

Trang
2

3
4
5
5
5
6
6
6
13
15
16
16
17
18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x