Tải bản đầy đủ

Cấu trúc đoạn hội thoại trên ngữ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘi

*

TÊN DỂ TÀI :

CẤU TKIÌC ĐOẠN HỘI THOẠI
I K K N N < ; ứ n í a ) <;i/\<> T IK P VÀ V Ã N H Ã N H(>l I I I O A I
T ltílN í; V I F l 111KN D Ạ I

n Ã

S í i

:
-

íìr*

(.'lui lĩ/iirm dê lài : /7.S. ì\'ỵityrn ( h í Ỉlo/I


.

ỊiRUt.: ;v
V

I! \ w n i:

-

:.

ọt / o o c ị í


Ket-noi.com
Ket-noi.com kho
kho tai
tai lieu
lieu mien
mien phi
phi

r,ò' ĐAU

1 .
nói

IV 'S >nth ứ c

I'1/ ỉ ô n


n ó i.

Ihònh

Ẩ et

vn

p hát

^■étt r o n g
ìiíỊÔn

U/ỴĨV

lic h

v.lõt.

với

iur

t r iể n
£1Ử

r i ^ L ’n ó i l ò

nf ; í ' ĩ

non,";
crích

nứre
p h n t

Ciái

tồn

'li

t n i

(lưới

1, r i ĩ ớ c

hn thơn

n hân,
ngôn

ngôn

ngữ

thứ c,

»£Ôn

ton

tn i

dirới

ng~T

nói

đirno

v iể t

lo à i

ngôn

hxnli

nn

ngữ

t r i ể n cùn

trư ớ c ,

h a i

cúa

ngirờỉ
v iế t

ch ín h

cũng
họ.

như

c á itheo

3UU.
M-it
ipừt
>>

o.ìti

COM
>

* .

pịvii.

k hác,

ngiíời
«

rjivf

M'ío

riêr)£

• ^

ng h iênnói


~

CƯU

n/Ịũn

"H gôn


ngit

ngữ

với

n g h í a ’.1 D i ề u
X

tín h
(ló


IPÕ

"Gac

oùny' c h u n g 3Òng va n ó i nan;; vớ.l n h a u "

crícii

nói

OUR

xôn
'

ca

,

rù r
/s

nhân

(1).

<’’f> 1* 'Wcvc: "ơư oổu tirrĩr ph/íp

ơhxnh v l vâ.V <Ỉ?ÌM pívn
oú.-i

n f,r> n n/ ; ~ r

hơn

uữa, ph ì.i. txm ijuưo nrũnií, .liền kien rpí) cơ GMU. n/Tr pi

Iiìi.v

phu

hiiuỏc

n ó i,

nó.i

C Ì I L I I K ' , VH

núíi


tiionỉ

nói

rl.ôr

vV>.>

t i" n oan
Về irat
ìù.nH 'lo ọ n thoaL 00 khá IÚ\ Uú
i
nr,ov. nfũ> g.i.-30 r, iep ílỗ? l~
cung n i]ir KĨ.ôn.7, ;lp.v CrlO 3 i nh
n/TÔn n-;ĩr trìi' hnio
,

1

. *

.

DÓ l à ý nghí a l ỉ

.

l u án

Trony [rươi
??■, Trorití
IPƯƠĨ narp
na ro t r ở l ọ i

dây, co n h i ề u c ô m ; t r i
nghiên cứu v-3 ngôn n/ỊĨí g i no tj.pp, Nhiêu khái nỉên> IPỨĨ
hình lỈKinii. Tu.y nìũoti, v i ì c kháo s á t da 0 trưng cầu trú
n,‘;ữ J)hói> v'j c!íu t rúc n,*;ũ n g h ĩ 3 (loạn t h o ạ i t i ế n g V i ê t t
dầ.y !■' 'ì Ún/’ kiiửi (lău. Tron^ tàn> t rướ c hẽt cún cônr trà
nny lù M/;iii.ẽn cứu CMU trúc ùonn t h o a i vứi nnũrn£ đ3c t r

(1)

CJ.i-.K5, r i u A n y i ỉ e n ,

Chính t r i ,

toòn

t ?jp t i ê n « ỉ!f-;n - Ilh'i K u o l bá

Lrmi/i .lij, /\o.

ngữ


2

chung n h ă t , cơ bân nhỗt cúa nó.
Gấu t r ú c (1030 t h o a i có tPổi quan hê [pật t h i ễ t v ớ i
v i â c aứ dung phép l ãp dẫ l i ê n kẩt các t hôn g t i n t r o n g
no*. Trọny târc t hứ h a i cúu công t r ì n h này l à ng hi ên cứu
những c á i biẩ u v ậ t , c á i đươc t ồ n t a i tr o n g suy o g h l ciỉt
người nghe và dươc do i từ hóa bửi những n,5iĩờ i g i a o t i ể ]
v ớ i v a i t r ò r ã t quan t r ọ n g của nó t r o n g t ổ chức cẫu
t r ú c đoan th o a io côntí t r i n h nay cổ gang ocung cup ipột bi
t r a o h tương d ổ i c h i t i ễ t nhằip khẩng đ ị a h v a i t r ò cùa đ<
từ n g ô i bo tr o n a v i ê c l i â n kẩt các đơn v ị g i a o t i ế p , đ
dây, chúng ta s ẽ t hay CÌLIỢC những nhân t s t á c đônfí InD
nhau cũng như những ước đinh đăc trưng đóng v a i t r ò qui
trong như th ể nào t r o n g đoan t h o a i . Chúng t ô i han chẽ
de t à i của minh t r o n g v i ê c kháo 3ầt da i từ n g ô i ba - c)
n g ư ờ i.

SỨ

hep

lin h

VL*C

n g h iên

cứu

của

tplnh

tro n g

n g ô i bf3 là v ì chún/í t ô i ipuổn khfỉo s á t phép l ă p t r o n g ÍPÍ
quon hỗ chẩ t chẽ vớ i n g ôi đ a i từ r ỗ t phức tap này.
TÙ v i è c c h ỉ

quan târp dển n g ô i đ a i t ư này

chúng ti

sẽ t r ì n h bàjy Iihữny npô hì nh cơ bủn cúa phép lă p vớ i thui
ngữ "phép lăp h ô i t h o ạ i \ Nhữog phân t í c h , l ý g i a i ớ CÔ0 (
t r l ụ h này tâp t ru ng vào những wã\x d a i tùr t r o n g tDổi qưai
hô v ớ i doán ngũ' danh từ đầy dú cún nó, t r o n g tPÔi trưcmi
c ó nh iề u c ố i b i ê u vật khác nhau t h uôc cá h a i l o a i cung
g i ổ n g và khác g i ố n g . Chúng t ô i chú t r ọ n g cá đểụ nhữnc I
h ì n h như v ậ y , bở i VI ahững t rương hợp ữ'ìy cung cầp cho
t e nhữtiíĩ thông t i n quan t r ọ n g dể h i ể u rpôt c á c h cụ. thể
hơn về v i ê c con n^iĩời đã d i ề u hành những QÔi dung g i a o
t i ề p tron g những 3Ư áns c i iỉ nhập nhằng như t h e nào.
Thưc r a , t r on g g i a o t i ế p , cnúnt; to thương gâp nh
cuôc t h o ạ i phúc tj)p, d ô i k h i r ã t kỳ b í , cùng t r ì n h
uhàrp góp phan vỳo
d ô i bàng ahữti£ IPỎ

v i ổ c g i a i roã nhữtití sư k i ệ n có t í n h n
hì nh nhẩt đ i n h .


Ket-noi.com
Ket-noi.com kho
kho tai
tai lieu
lieu mien
mien phi
phi

f

Như t r ê n dã n ó i ,

công t r i n h nghi ên cứu này tlip

h i ể u íPổi q u a n (lê ciiẳt chẽ g i ữ a cãu t r ú c doan t h o á i và
phép l á p . iílôt t rong nhữntí tron £ tâip xuyên s u ổ t cua nó
l à phép lap ilưạc nỏ dutií' như t h ế nào t r o n g cãu t r ú c t s
bậc cúa vàn b ’ n h ò i t h o á i / - V ă n bỏn h ô i t h o a i có thổ dơ
n g h e , đươc ự,hi, . . . dược t ao r a , dù t r o n g b ấ t kỳ trườn,
hơp nòo, t h ì rlây cũng l à nhữn,^ cẩu t r ú c tàng b â c . Tron
côn;'

tr in h

này,

n.^ư ơ i

n g h iên

cứu

quan

tâ(P

đen

doun

tho

như rpôt đơn v i tổ chức críu t r ú c t r o n g hopt dôn/Ị, thông
t i n v ớ i dơn v i nhỏ n h ấ t , totp tí ỉà d i n h , l à các n>ênh đề.T
t ị i i tron;; p h i ề n hOi l ihoai , OÍIO (Pênh đề có quan hê vớ ỉ
nhau như thể nào. DÓ l ò t r o n g tâip thứ ba cún còn£ t r ì n
J . Ưnf' vui bo t ron 1' târr nó± t r ê n ,
t r i n h Í.1Õ (Ịorp bu ciiirưn/’ :
(Jrwơn/' ĩ
(Tairưru; IL
O'ru?ưo/:j I I I
4.

ổ cciirr;,
h á :,
r.MU tt rrúc
ú c
: TTổ
c.ííu
Phóp

: Cnu
càu

l?.íp
tr ú c

tro n g

h ô i

cãu t r ú c Cìủti c

đoun
đoan
tt lh o a i .
th o a i,

tt ĩầi nng
K b
b ôâ cc ..

Tu liCui còn/’ lirình gồtp niiữn& cuôc nói chuyên
nhiòri, nhữtiíi cuôc n ó i chuyên được In.y ra tù nhĩrrụ* tóc
pii-aip van aoo , tu: nhưng b a i báo v v . . .


C1ỈƠỚHU fviOT :

I . PHÍ EN -

Qưi TÀ(’

TO c i l l i c C.AU THỨC ĐOẠN THOẠI

Sử'

íẳ'NG

PHIKIỈ

- PHÉP TRUỈÍG LÓI- ỉ HEN

TƯCỈNG IM LANG.
1 . p HI Eli VÀ HỀ THONG PIĨIEÍI
chúng f n hõy x é t nhung v í dự dưới d~y J
( 1 ) A. iSm npy p>lrh thn hồ
E. Han r ò i .

vênh nh é.

Đi nliíiy v ó l iigirò\L (lop không tir

hào

9

0 0

<ĨI1Ọ'C ?

G. D«v° r ^r* “ ll!’ d*'/

I’*"1 *?♦ Cuối c o ng .jã b i ế t nói

những l ờ i có cóiih.
(Tx-mur. Tiur.p rảnh)
(<';) A-|

K*t

tìọj: tj!ití (ĩl inn ỉ

n.

y 'p Ti.-n-nf' \ nn 11*11

c

X' ị

khó 1' hông Ong ?

V:hôr)f» (ÌIM'C ! ||ir t y Ý À, Cnil o I n n

1nid Í/*I

rc

luôn 1'íti i o c n liổy.
/

-- Hon c ó i nn bị
1

lf 1ch COI1 oỉIó11 l:j nhtrc tròn,

I Uiì ' ' 1'iínp bny b ị

i.rànR 1)Ì1HH !

7iríi'iu-> rụtìtĩ ô n r oliríii mô

B ~

T!)V

•J -

Ấ.1 r 'I>r.

II JQ51 XVa ý R,

1) ~Xt.'"ĩuỊ rHG Hni.

1>Í

lỹtíli
* I h l BHO p •

'

díì chúng b p ỵ hny (toul ưni

ùrn bóng niur tlíế lìò.y, r g h e cbửn,

C'0I

chnu lirnili Ịilní'} 1 ÌÍ]'. L>fc inở’ GO quan xiroiip có ninýctln
ln •vi.rnr klu

!Í L, i)új không có nưrýo, rtrong ktiô k liíu

('(•lì ('h'í(i lòm ;j|i Vrl ( vn . . .
K - X'1'.-n;7 “nr )'hJ (ìọp t h ậ t ,
thế olipdcn bổng . . .

Pirn’Hg í n

cho c ó i (Tưònp dirnnp . . .
(Đoàn TimI o q n ỳ n h ) .
Ket-noi.com
Ket-noi.com kho
kho tai
tai lieu
lieu mien
mien phi
phi

- r, (3) A -

Chi Thin,

B -

chị

không nhặn X'fl em sno ?

ổ i , p i ò l plint ni
Cậu

T Cô 11 H à

. . cệu cònnlxr c h l À ?

nltó-n t h ế nèy thô t à ?

B2~ vào
Đáy l è cậu HÀ trọ

nhò nni nSni Jtưn. Bôy giò' om

lòm g ì r ồ i ?

Co hôi gl nià hỏi lắm thể !

Oi xem mun c ó ỉ

(.' -

học

pl

Vụ

à 11.
(Nguyền Quang Huy)
Trong,

thoei


vjf

(ly

trên

(lây,

honn

tnòiì

khno

nhnn.

ĐÓ c ó

1 hG

tập hcp nhi ều C:ui (2D,

đụnp.

CIUIR

111Ỗ.L

trúc,

moi n g ư ò l

thnm

g ia

hôi

dn nử cìyiiR nhirnp íioTi v i npôn ngữ mn cáu trú c c ủn

...),Cíío

<-c

kliônp

tlm nn

11h.Mi1 r ừ

nhnt;.

<] i ; n/ ỉ

aó những. (\vii

V7.Ót. cMU trú'* onn <:n<’ (1071 'rị

mô t

CÂU

đon

( 1 A '? A ,

2E) . GÓc l o ọ i câu (lin-^t!
T roiip

1. 1)0

Ị khôn;’or>


(1^11

ỉihirníỊ

( Vyn

v i
v ị

riRÔn
đíìy

nử
r\p~T

íliỉcnii

tl-ìy đủc4u t r ú c . Viôo

TRIII

lùiy rô

n*jn

úưọ'c xcm rr phằn

cua cGnr i-rĩ.nh »ny,
TT*nnfr c n t '(]|J

L i'fn

<1.0 y

:( 1)bn

i i p T ồ l tlinm

r i n cníìc:
U io•nl .

ỏ ( 2 ) có 11« ni npiròí.
ba }ìf’ind
nói

cin A,

! hnin pin C1IỘ c Uion.i. Trimp, v ỉ ibj ( 1 ) r>Hi lò‘i n
In 1 ò'l cùn n,

tự 11lu - V";;,
c ...

ỉ.hnr,i /Xln euOe t i i o o í . ỏ ( ì ) có

r-nn B <1*11 1 1rn' t 0 n ó i . CŨriKt IJ» 'IIP

ì ron r v í li 7 ( 2 )

ĩỉliir V' V. rò i

npỉuri nni

rv.ni 1 ' 1 nót eiin A ì.l’iro‘nf' c li ỉ có r>;Qt (linh pli-ìn

ci>p

l ò i uni cùn puuli. Tuy nl ii v n, IH>I1x ó t

lo i

tlin.y r ;uir' , nr.ui'1 ]ỉ

( j ) f chtír

t.n

rừ (Imiir tói hnỊ rii 11h j>lj?ìul(Vl


r,

-

n ó ỉ . Nghĩe l à

ỏ' đó d ỉ è n t i ế n cùa

cuôc t h o ọ i A-B-B-Ckhác

vó"! cá c c u ô c t h o s i b i n h thiíòng A-B-C.

các đơn

vị

ngôn

ngữ cùa B ứng v ó l

míì t dinh phồn. Nhtr v ậ y B - t r o n gdụ ( 2 ) đã sử dựng

hnỉ dinh phần. Mõi định phần như

vậy

t

đirtyc g o• i l à mqt p h i ê n .
Những chồ k ể t thúc cun n^irì’i n ó i t r o n g cá c v í dụ
t r ê n thưòng di”đem v i đó có th ế l à câu

t ưòng tli uỆt, câu hỏi. . . .những Gỉ lỗ kểt. t húc này c h í n h l à chõ cho sự t he y dổ i cửa
ngiròl n ó i .nghifl ]n l ọ i oác điềm k l t thú c đó, ngiròl

n ó l khác có the b ắ t dầu. P h i ê n mới đmyc hlnh th ành.
Như Vny, 81/
chuyền t ỉ ế p tinyng

kểt thútì 01ỈB ph iê n thường tao

ra

sự

ứng t ừ ngirờỉ n ó i này sang người

nói

Từ nliírng nhận x é t r ú t ra từ cá c v í dụ t r ê n

đây,

khác.

cbúngtôi

tẹm hìnti dung phiên như sau :

- về măt cáu t ọ o ,

ph iê n có th ề l à một drn v ị

vung,
rnũ
0
• t từ ( v í dụ : c•ó ,
c/âu : một

vâng,

không . . . ) ;

từ

một ngữ, một

tập horp n h i ề u câ u.

- Koi người n ó i oh ỉ c ó mQ t định phàn cho ph i ê n c ủ a
minh. Tuy n h i ê n ,

hp có t h ề súr dung nh i ề u

định phàn.Song

mõi đinh phàn này đều ứng v ó i một p h i ê n .
- Nhữnp. cho k ế t thúc của một phiên c h í n h l à
cho nir lliny dổi người n ó i .
kết

có n p h ĩa l ò ,

t ẹ ỉ céc

thúc dó, ngiròl n ó i khác có t hề b ấ t đnu. Cự k ể t

chỗ
điềm
thúc


Ket-noi.com
Ket-noi.com kho
kho tai
tai lieu
lieu mien
mien phi
phi

7

cúa p h i ê n t s o ra SI/ c h u y ề n t i ế p turcng ứng từ

người

n ó i này BRng người n ó i khác.
CẤC QjUY T Í c Sứ Dưng phi en

2.

Trong gifio t ỉ e p ,

thường có những quy tấo

đ i n h . Đe xem x é t những npuyên t ắ c , chúng ta
laỉ

nh ất

hãy

trở

v í đg ( 3 ) :A : "Chi Binh c h Ị không nhận ra einsao??

Gâu hỏi này hưứng đốn môt n g ư ờ i đối t h o a i cu t h ề . NÓ
yêu Cqu ngưò'1 dối

t h o p i có

t ên l à BÌnh p h â i t rả

1 ời

cho câu hôi nny . Nhir thế 0'

đíìy clq có ayr l ự a

chọn

nẼưò’ỉ n ó i nnu cho phótiiỊÌôn

nà y . và snu nyr li/B

chon

nòy, nginiỳi n ó i A buQc phni

dừiig lò'i dề n&ừtvngsur t rá

lò'i cho ngườ i n ó i s a u .
Tuy n h i ê n ,

t r o n g nh iề u

trirÒTig hpp, ngiròl

n ó i khun/ỉ c h i định người n ó i sou . Trong trường
nà y, b ắ t kỳ ngưòl n ó ỉ nào tham g i a c u ộ c t h o g ỉ
có the n ó i

một cách tự do : (2D,

K§ t

đang
họp
cũng

2E) .

t i n h hình khác cùng thường

xây ra l à , người

dang n ó i không lựa chon nguò’1 n ó i sau và t r o n g n h i ề u
trưò-ng ho-p, ngiròl

tbnm gi a hôi

t h o ọ i không tham

vào c u ộ c t h o ạ i , ỏ dó x a y ra SI/ im l ặ n g .

Trong trirờng

liọ-p này ngườ i đang thực h ỉ f n ph i ê n t h o ạ i
t i ốp tục

trưóc

phiê n t i ế p t h e o . Sau p h ỉ ệ n nà y, ngưò'i

l ọ i c ó thế cìimg l y i nhường l ờ i cho người khác
hi ônxong p h i ê n thoẹi. cùa

gia

lại
nói
thực

mình ( 3 B ) .

í.'hư t h ể c ó cóc quỉ tắ c

t huờng điTOT

c.ứ Í!jri£ l ò

:


u

Quy tẩc 1 : Đinyc irng dựng vào 31/ ch uyền đ oi tương
ứng của b ắ t kỳ p h i ê n n à o .
a ) Nếu người

đang n ó i lựa c họn n gười n ó i sau

t r o n g p h i ê n anh ta đang t ỉ én hành t h l ngiròi đang

nói

phnỉ n^ừng nó i vò n p Lròì n ó i HBU phai n ó isau khi đã

oư lgrn chpn n à y . ỏ đây xảy ra sự chuyền dổi cửa

h a i

ngiròl n ó ỉ .
b)

nếu ngirừi đanG n ó i không lira chon người

n ó i

GBUP t h ì b ố t kỳ ngưnl thnm di/ nno cũng c ó t h e t^r l . ư

a

c hon . . .
c)

Neu npiròl nói. khíìng l u a chpn, ngiròl n ó i

nau

và không có nhung ngirờỉ thnin di/ t y chpn t h l ngirò'1 đang
nó i đ e t đưvc quyền dối vcrl p h i ê n n ó i

sau.

quy tắc thứ 2 : líng vào t á t cả những v i t r í c h u y ề p
du ỉ

turcmg ứnp. xây ra ÍỊBU :
Khi quy tấc 1 ( c ) đtry'c s p dựng b ơ i ngưừi dang

sau dó,

quy tổc 1 ( a ) ( c ) đưoc áp đijng cho đền khỉ nào

nói,


tho y đòi ngư ời n ó i đưgc thirc h i ệ n .
Những

quy

hi ệ n tưYrng c ó l i ê n
đồng

thòi
3.

tấc

này

sẽ

qiitin vó’ỉ

(trùng l ò l )

vò 2,

làm

Cn-

sỏ’ ch o

v iệc

h n ỉ

nhau l à s 1) hijìn tirong n ó i
h i ệ n tutyng im l ă n g .

ÍỈIẸN TUỌNG TRUNG LÓI VA HI EN TÚÓNG

Niên tun-.ng tr ùn £ l ò l

hiẽư

ỉm lang

xẲy ra mq t c ách rõ r à n g

mà h e i ngun’ỉ IIÓI cùng một l ú c . Nhirng không p bàỉ

tốt

khi
08


Ket-noi.com
Ket-noi.com kho
kho tai
tai lieu
lieu mien
mien phi
phi

9

những h ỉ ê n tương trù n g lò'i đều ứng v ớ i sự v i phạm

quy

tắc h | t hốn g p h ỉ ê n . Hon nữa, có h a i l o a i 00 ’ bè n củ a ph é p
t rù ng lò d (phép trùng l ò l cũ ng có n g h ĩ a l à l ờ i g ố i l ê n
nhau.) :
1. phép trùng

lòi

không có t ra n h l ò ‘i

2. Phcp trùng

lò’i

tranh l ò l .

Trong kieu 1, của phép t rù n g ì ờ i không
tranh l ờ i ,

c ó th e c o i l ò

c ó

phép l ẩ p phi n c u ố ỉ. N gt r ò l đang

t i ề n đến (lopn c u ố i cua Cnu

t r ú c p h i ê n và đ i ều đó

cũng

Cang XŨ'J

ra cho ngiròl n ó i s a u . Anh ta dyr đoán trước đuực

kièu đơn

v ị cấu trúc p h i ê n ( D . c . p ) . 6 (lây,

s i n h h i ê n t i m ip
v ị cấu

đong

Bẩn

t r ù n g l ò ’i . Ti'oní? phép t rừn g lò'i nRy.cỉryn

trúc pliỉôn ngiròl n ó i đã cĩưực nghe ngin^ỉ đốithoiai

vó’ỉ

mình tẹo 1 (1 . Kiều nòy

coi

như l à ti-nnh l ò ’i

củn phép t r ù n g l ờ i không

(ciró'p l ờ i ) .

Những ngirơỉ

điTQ'c

tham

dur

cuộc hịìỉ tli oội ctrời hoăc g â t đqu t h ì cũ ng không đtrcocoi
l à cư<ýp l ờ i mà l à

tán thuxỷng. Thí dụ về phép t r ù n g

lờ i

không Cirớp l ò l nhir Sfiu :
Ai:

Chú cho cháu £Ủri lò'i

B :

có cô

Mrai nữa c h ứ

thăm cô Bạch Tu yết

...

!

A : Vông, en cô Mai x ỉ n h đẹp nìra.
(Trần Th nnh).
Trong hi ên tirgmg tr ù ng l ò ’i c ó tranh l ờ i
lò ’i ) ,

(

cirớp

nhimg quy tấc cúa hê th ống ph ỉ ê n b i v i phgm.Thôrg

thường v i p c v i ph«m quy tấc này đưcrc thi/c h i ê n b ằ n g v i ê c
ngirơỉ no i seu b a t đqu trưóc

khi ngirn'ỉ đong n ó i ohưo k ế t
10

-

t h ú o . ^ứo l à v ị t r í chuyền đổi h(rp thức th ay đ ố ỉ .
trúc p h ỉ ê n cua ngirờỉ đang n ó ỉ chưa đ i ề n đ ạtcểu
nghĩa.

( 2 ) A :Anh, chúng ta không cần Cưới nữa, ờ dê y,
b ấ t cứ v i ệ c g l . v ứ t bo b a - l e ,
0
ĩ
vũrt bo . . .
B

:BÌnh t ĩ n h l ạ i
cả ,

làm

vứt bỗ khoa

học

nòo em ! Chúng ta dám v ứ t bô

nhưng dù có vứt bô h e t chúng ta cũ ng

,

tất
chira

c ó CUQC s ố n g .
Trong (loan này , A chưn đi đến điềm c u ố i

c ùng

(1^11 vi Cqu trúo p h ỉ ê n cùa cô ta t h l B đi b ắ t

tr o n g

t Vi dụ khóc

đầu.

về phép tranh lời :

( 3 ) A - lilnh nhir t ô i có c ắn bác phôi kliông ?
Dsu co • • •

13

A

-

ỏ chô bó VBi ấy . . .

B

-A

-

Nước miếng ngiròl đi ê n nghe

B

-

Chịic, c h ẳ n c stio. cô

eióo

A

-

Cô g i á o ? Hd ha ha.

T6i mà cô g i á o

tang tang t í n h

n ó i dqc

lấm.

...
?Tinh t i n h

tinh . . .
(ữgư yễn Qunng Lập)

Trong v í dụ n à y , A dã t ranh l ò ”i

trong phiêncuốỉ

cùng cua đorjn t h o a i . Những pliá t ngôn t r ù n g ì ờ i có t h ế
đưoc

dăc

trư n g

bẵnf.

gỉ ong

cao

hon,

thấp và nguyên 5m dưọ'0 kéo d à i .
khác b i ê t g iữ a :

n h ỉp

chíìrr,

Bí t

có t h ề b ỉ ọ ư đ i ề n

lLrgng

Bir


Ket-noi.com
Ket-noi.com kho
kho tai
tai lieu
lieu mien
mien phi
phi11

a ) phép t rùn g lcri

b ) Phép cướp l ờ i

Tuy n h ỉ ê n , cũng có nh iề u trưcmg hpp t ừ ,

n g ữ

trùng l a i không đirọ'c n ó ỉ r a .
(4) A B -

Tại SHO bác v i n khỏe mà đâ n g h i c ô n g táo ?
Seu khỉ mắt mỹt chên ờ roăt t r ộ n Hòa BĨnh,
về bnn giẩ.y,

tôi

g i ờ t h l không đủ sức nhpn c ô n g tác

nỮB.
A - Gie di nh hi ê n ra SGO ?
t ô i l à cón bộ, con g á ỉ t ô i đứa l à y t á

B - Con t r n l
quíỉn d ộ i ,

đứa l ò xã v i ê n ,

t rư òn g thành oà

A -

o i n h hoa t (jiri cống ra sno ? có cằn . . .

B -

cũng không t h i ế u

t hố n. Boo gio* t b g t t h ỉ ế u

thốn

t h i mới Cqu x ỉ n đến các đồng c h í
(Đoàn Trúc Quỳnh).
. Sy Xin l ỗ n p ,
không ni n ó i c í .

t ronp cá c hiếu thông thường l à l ú c

Tuy ahiên^không ph a i t q t cỗ quãng

l ặ n g đều c ó g i á t r i tiroug điro*ng. Quãng im l ă n g cũng

ỉm


th ế c h ỉ l à chỗ n g ắ t g i o n g ( P a u s e ) .
( 5 ) A - I3no cáo anli . . .
vông,
tri

da . . .

đóng l è p h ả i đề anh n g h ỉ . .

mô t t háng qunii nlinu vcýl môn kỉnh t ế o h ín h

...

vâng, em b i ế t l ò kliông th e đùn điivc.

B - ừ', có cliuy£n Ạ

t hế ? . . .


-

Tuy n h i ê n ,
tiếp

1?

nếu ngirừi dang n ó i l ự a chọn ngLTỜi n o i

theo t h ì b n t k ì 3ự im l ă n g gau ngiròl đang n ó i

đều

dần dến

sư kế t thúc p h i ê n củ a nnh t a . v í du ( 6 )

dirớ i

đây,

im l ặ n g đưoxĩ quy cho A. Quẩng dừng ở đây

hoa n

sur

toà n có

the quy đưực :

(6)

A :

Thưa ông, bao g i ò ’ t ô i phai đ i ?

B :

Ngày mai,

A ỉ

•••

B

đưcrc không ?

Ngày mni ông đõ có mQ t chtrong t r i n h r i ê n g r ồ i

,

hô ?
(Ngưyèn Khá ỉ )
hoầo ưho

B ti-oiiG v í dg snu :

A : MÒy tó t i n h th eo kiều

ấy p hả i không ?

B : ..........
A : Thì ra mny t r ốn khôi c á i c h ế t đề đinh te o

ra

những c á ỉ c h ế t khác ph ô i không ?
B : Tôi c h ỉ chứng tỏ t i n h yêu cùa

tôi.

A : TÌnh yê n cửa quỷ sứ ! c ú t n gny,

khi t ao

còn

chưa k.ịp l ê n đnn.
(Tọ Quỳnh A n h ) .
Sir iin 'lănp rlir-.rc c o i l à qaõng tẹm dừng (

....

11 cu taó Vhô IIP t h ề quy đir.vc cho bnt kỳ ngiròi nòo

hp

thốn/7 p h i ê n . Tj Iih hĩnl) này

dmiíi n ó i

b ằng g

thường xny ra n l u ngườ i

ktiônc Tim chọn ng/Yi. n ó i t i ể p t h e o và

qunng im l ặ n p không

)

t h u ộ c vào a i có

(mặc dù

do


ngurò-ỉđang


Ket-noi.com
Ket-noi.com kho
kho tai
tai lieu
lieu mien
mien phi
phi

-

Hn ó i c ó thồ 3 ử dgn p quy t ắc 1 ( c ) và dùng p h i ê n oủangưòl
khác đề n ó i chuy ên ,

và t r o n g những trường hp-p n h ấ t định

8ir mở rộng này c ó nnhhlíông đến sự im l ặ n g trướo inà th^ro
ra c ó th ế quy oho ngirôl dang n ó i ) .
II.

TO CHỨC cẮu TRUC ĐOAN
I THOẠI

I . x é t cóc doẹn t hogl

(1) A B -

Anh Hnl v ề ,

aau :

mq đôn r ồ i ? c ó o hị về kh6ng

UẮ v ó l olil Hni em oòn n g o à i dầungõ em

?
à

(Ngijo L i ê n ) .
A :

Bn

(11 d^u r ồ i chú Bo ?

B : Bađi c ông v i f c <’>• xóm dirớl c h ị a !
(NgQC L i ê n ) .
( 2 ) A.

TỪ ngày bồng t ao từ n g ô ỉ ÍIIỘ anh Tận v | nhà,
K iê t c!)í về (lây c ó một l ầ n . Cung v i

anh

t h e mà má

chồng tno vn bn 0 hị dâu l u ô n đặt ngh i vấn v à nh ìn
tno vớ i nự thù khi rolpt. Hirò’ng à . t ụ l mình

xuổVig

nhà nó i chuyên nhen ? Bb too đang nằm nghỉ

t rên

II hà .

B.

ừ ! Tflo hỉ PU mà. ỉkíny sao khóch sé o qun. Nghf
thuưng cho nnh Tân Rắn Pố vn t ô i n g h i ê p 00


anh

(Nggo Li ê n ) .
( 3 ) A - A11I1 àn (11. Anh suy n p h ĩ gì

t h ế ? Đny c ó phẢi l à

phòng nplii <3/1 cứu đôn ?
ũ - Anh Vnn an (VÍy chư . . .

(Trần Thanh).


-

( 4 ) 1. A - c ờ i

H

t r ó i ngey ! Ai chophép oác anh đỹne đến

Deng.
B - ông khôIìfi lìra clưọt tn n i a đâu. Nhưng ta bảo
cho ôn« b i ế t t ừ phút này trô' di ta khônghèn
nữa .
( Tíị Duy A n h ) .
2 . A : Mê t í n di ílonn ! Dep, dẹp n g s y

!

B : Chi bảo cho mà b i ế t ,

lã o Quát

ngu ! i ộ c

nhò không huửnp,

khác l ấ y

mốt, cọn r ồ i

dứn

đển
!

( 5 ) A. A - Tám chứ ?
B - Tắm
*'•
2. A - Onp. thno tncỉ (1.1
B - Tlino tóo !)'), dirọtỉ t hôi
(ỈỈBtii N i n h ) .
Trong cóc đoọn t ho pi

1 , 2 , 3 » 4 . 5 đều gồm có

hni

phần. Fhàn thứ nh ấ t cùn các căp này tạo ra yêu càu
buộo np irò'i thnrn p ị n

thứ hfỉi phô i có ki eu hành vi


khác

phù ho’p tmy l ò tiroTig ứiig vol n ó . về mặt không g i a n cáo
0 Qp nòy <’i

l i ề n v ó l nlieu. Nhimg cịjp nhir t h ế , có t h ề g p i

l ò những c a p l i ề n kề. Tlig t r o ,
ô' 'ìôy dồu có
nhiều

t ấ t cá moi điều n ó i ro

tx'11 h c á c h l ý t ưởng h ó e . lY.ọi

trtìvmp họ’p,

cá i,

khônp. hoàn toàn rõ r à n g .

chúiiíí in rẽ thny rầng,

trong

Dưól

khônp; c h ỉ có h a i ph in cùe

cặp vò Cun(7 khôm! plinỉ bno Piò' cùng dmyc l i ề n
t he o n g h ỉ a đen CUR tư nay.

đêy
một

kề nho ư


Ket-noi.com
Ket-noi.com kho
kho tai
tai lieu
lieu mien
mien phi
phi

Trontí v í dy 1, aiian hê gi ữa he i
liền

»
thành tố cun oặp

kề 10 quen hp hỏi - trỗ l ò ‘i .
Trong v í du 2,

quen hẽ gi ữa hai

w>
thành tố của cập

l i en kề l à ạupn hê đề nghị vè nhện l ò ’i .
Trong v í du 3, qunn h? gi ire hni

thanh tố củfl c ặ p

liền

kề l ò 0UP11 hộ mòi - xác nhân.

liền

Trong v í dụ 4, quon hp gi ữa ha i thành t ố cua c ă p
,1 '
kê ln quan hê l.fnh - tuỹn ( b ẩ t c tu n n ) 1 ệ n h •
giirn hai

Trong v í dụ 5» ounn

l i cn 1kê>■ 1l n' t\uon líỄ yêu cồu - tuân theo

t
thành tố cua c ồ p


V . V. . .

2. 'I\).y n hỉ pn ,

troiU' h o o t đông hôi

t h o s i c ặp l i ề n

kè ho® l ilộnr llieo những 00' c h ể cốu trúo r ấ t phức

tap.DÙ

S(1Ũ| C!ÍP l i ê n kô cung l a đrvn v ị CO' 80’ đê chun.<7 ta
*

xeo

di nh tổ chmì cấu t r ú c đoọnt hoọỉ .
x ó t c ó c cặp l i ề n kề t r o n g mối qunn hê v ó l o ó o c ă p
liền
rông.

kề khóc,

tnrrró h ế t cần p h ỏ i hiếu

khái niêm sư

Theo qunn ni pm oủn ngir phÁp h i f n đe i t h ì

- B17

mô'
mô*

X’Qng là quó t r ì n h Iigữ phép hóe t r o n g dó những thành phần
inó'I dinyc nở r ộ n g re mò cấu t n í c CO' bên không b i nnli
«
huvýng (Lnvid c o y n t a l - A B i e t i o n o r y o f l i n g H i n U c s nnd plione H o n ) ' W>eo íỉáoh nmỏ’ r ộng nf
n g h ĩ a nÀy, dựa t r ê n CO'

cliúnr t ô i

thay có có c

kiều cấu

sô*
t rú c
3.

ir,

1.

cấu t r ú c ĨTIỎ’ r ô n g t ri r ớc .

2.

Cấu trúc nở rộng s a u .

3.

Cấu trúc mô' rộ n g l ẻ n g .

Cấu trú c mở rộng triróxĩ i à o í u t ruo

đó cý p mỏ' rộng đán trirrÝc oịíp l i ề n kề khac

ma tr o n g
va IDO* đau

cho

nó.
A1 : Thưa c h i đây l ò van phòng cửa huyfn ủy ?
-

B 1 : D?, Hnh vừn ỏ’ t ỉ n h xuống ?
A2 : Thưa vímp t ô i

11110*11 x i n

gặp c liị Ba Huệ.

B2 : h ù i oiih n£ồi c h ơ i .
Tronc kế I: cốu đoan t h o s i
thiròup l à những phí ílngôn ohào,

đgng nny, phần mở x^ộnp
h ỏ i . Nội dung th ông t i n

qunn t r ọ n g kliórig nàni t r o n g c ặ p l i ề n
"Thirrt c h l ,

kề thứ n h ố t

B 1/

Ony là vân phòng huyện ùy ?"

Câu hó i này c h i l ò
ki én nòy l ò n • chỗ không c ó
t ó t khóc, cóuhcbeo lioỉ

nộ t l ò l ct iào. Bong co' cho
sự trả l ò l n à o cb ocâu

th^y l o l

dân cuôc

ý

hôinày.

thoẹi

thirori £

bất; dồu bàng nlnrng Oílu hói nliir vộy l è r ế t phổ b ỉ en t ron g
t i ế n g VI f t .
Nội duiie quon t r o n g của c uộc tliogi c h í n h l à

:"Tôi

muốn gíjp ohi Eo Huệ” . Do đó, OHp L A1?B1_/ oó th ế c o i
cap m? rộng Inirvtỉ cun cnp [_ A2t B2_/
4 . c-ititrnc IIO’ rô ng lôn<7 l a Qqư trúc

c ụ p mơ rgng 1« c y p l i ề nt r o n g đó c

kề mà nó đrág filữfí phần thứ ntí

nhn t Vfl pliqn tlnr In i cun cấp t ong ứníỊ k h é c .

Thi/òng đây


Ket-noi.com
Ket-noi.com kho
kho tai
tai lieu
lieu mien
mien phi
phi

17

l à những cặp hỏl -

trẲ lò’i , x é t cáo v f dạ

sau

:

A1: Ông -văn s ĩ Ly văn sâm .-có nhà không t í a

(1)
B1

: Tao t í a non, a l

non

?

tía già ?

A2 : Ong văn s i hp Ly.
B2 : Lên hnng ông sâin ỏ’ Trị An,
rượ t theo

tim mẩy đề po thnn,

thằng ctin nào C'I'Õ’1 ngi/a t í a , đuôi ou t

thpt chân mn h ỏ i .
( 2 ) A1

J Em liỏi

B1

thệ t ! Squ

I LÚc th i em, l ú c

A2 : TIìỉ

thì

t ô i , chả hiếu

l ọ i đâykhông?
làm sao cẳ

tru’ro ma t nuli o h ị cũng phải ximg hô nhirttol

k'rìũii£ nniròl
B2 : Thố nòo
( 3 ) AI

này, snh có trô'

ta Cixòl c h o .

t ô i cũng t rô’ l * d .


: A11I1 cậu g.ĩ ?

D1

: ChóVi ]n Hoàn;; v í a

Thik: . Vo' chnư l à cô

£ÌÁoPhan

thi Kim Q u ý . . .
y
ĩ
A2 : Hừ, nnli brto s s o ?
B2

j

Dn, clióu muốn gap VỌ’ . . .

Trong đoọn t h o ọ i

(1),

phan Thi Kim Quý.

plỉá t xi£ftn A1 :

- Onp._ Vần r y Ly Văn 35m có
Phót ngôn nny cĩirvV) t r h l ò i
» ' »
dipj'c trn lo'i.0’ B2.

nha không ha tÌH non?
không phni

- Lôti hnnp ũnạ Sqin ò' Trị An . . .

ơ B1mà h ỏ i .

Cộp tuvniR irng nòy l ò n ộ i dưng oan b è n cùa

cuộc

t h o s ỉ . ĩló rnnng nhưng thông t i n c h í n h . Ph ót ngôn B1điro'c
nỏy s i n h ìn ptirít ngôn mỏ' r ũ n g . nó đirọK! nảy s i n h docÁch
Ị OA; H>■
Ịtpùngvm*-; ■ "
t;

/ ỮỒOM
sử dung đị itùr n g ôi
tía

giò

thứ hni của A1 : "Tso t í a non,

? " . Trả l ờ i

cặp l i ề n

In

cho BI l à A2 . A2 l ò

kề Z~B1, A2_7• Cặp

ei

phần hai

này c h í n h l à c ặp nở

cùa
r ộng

cùa cặp tur/ng trng L A1+B2j«
Trong

đoíjn t h o s ỉ

( 2),

t i n h hình oung xây

ro

tưong tur.
- Fhn t ngôn A1 nội (lung căn ban l ò
có tro’ l ọ ỉ

"Sau n ày, anh

dây không ?".

Câu t r ễ l ò l này diryc tìm thấy t q i B2 : "Thể nào
oũng trô’ l o ỉ " :
- Phó t ngôn Bâ. đinyc
khônp phô i l à phồn
s i n h do "l úc

nôy pỉnh t ừ A1 nhưng

h nl ciíe cặ p l i ề n kề mà I1Ó đirọ*c

thì em, l ú c

thì

t ô i ỉ' tức l à nó nảy

do c á c h sứ đụnp đnỉ tù' cún AI . Tirong ứng v ó l níìi
này l ò oôư tre lò’i
chỉ là


này
sinh
dưng

trt ỉ A2. Như vgy^cặp l i ề n k ề L B1+A2/

grnnriTSng e ú n cặp tiimig trng L A1+ B 2 _ 7 • Tu ynhiên ,

những niô hình " t ỉn h khi ố t ” k.lếư nny cĩôi khỉ được dùng
vó’i nhưng mô hỉiìh rác r o i hon. ỉlãy x é t vi' dụ 3 :
Ttti

tlây,

AItno Cíip
P1

(Thực rn (ùjp B1,
với. n h o n ) .

t j o cà p

tiTOTig ứng v ó i B2
liền

kl

A2 khôiií! p l n ỉ l ò

Do dó, ò’ cMv oh ỉ c ó

v ó l A2

hoàn t oàn tưn-ng ứ ng

thế n ó i c h í n h xáo,A1+B2

l à c Jp tirrvri£ ỨIIR đirọ'0 IIỜ r ô n g tq i B 1 và A2.
5.

Gílư trứo c ó c ặp inô’ rỹn g gau l à cấu

t rúc

t ro n g đo, c g p IIÌCV r ụ n g la căp t he o sau c a p
khóc,

x é t cá c vi dy .<30u :
Ket-noi.com
Ket-noi.com kho
kho tai
tai lieu
lieu mien
mien phi
phi

( 1 ) A1 - Anh có thấy bọn đàn ông đong ghen vól enhkhông?
B1 -Ein đep quá.
A2 -

Khônp phôi c h l mình snh nói v o i em câu đó.

B 2 — i'hưnp em không có cách d i ễ n đọ t neo kha ho'n.
(Trung trung đi nh)
( 2 ) cijp l i ề n kề mỏ’ ríjng (lirĩ’c náy sin bd o k ế t quà cùn oặp
l ỉ ền kề triró'o d ó .
AI : Onp rvi, lnm thế nòo đề có chÁu ?
DI

Ị BÍ mp cháu mun gang vồ, nnư ohny ro r ỗ i

dóng

vno khuôn.
A2 : Thế ÔDg cũng tlúc bố chóu bàng gnng H ?
B2 : ônp không nhó’, thư (lâu, đetn rn đây giúp Sngnào!
( Ts Duy Anh).
( 3 ) A1 - Nhn báo tneng những gì

troní? cg p táp mà c o ỉ x á c h

Iiạní! ?
B1 -

D") n/?bề cùn t ô i mà, anhHaỉ.

A2 -

Khè bÁo cùng plmi niangsúng hả ?

B2 - Đe phòng những chnypn b ấ t
bây g iò ’ t h ì onh cho t ô ỉ

trấc n g o à i clnỳng.còn

gửi c á i

cặp nà y .

Trong vi' du tliứ nh q t, ngưòl n ó i A đưa TP) inQtnhện
xét,

điról drtp n.ỹ t cSu hỏi

: A1 -Anh c ó thấy bon (lÀn ông

d^nmột nhỹn x é t khrâc cùn B : "fím đẹp qun". Như vộy,

bô'i
tính

ttr^ng iri.g HÌưn hr< l phn 11 cim cáp này không nằm tronaquan
hộ hoi - lÌQp. Phnt npôn A‘2 l a

3^n phâm,

hoy n ó i niộtcóoh

khóc. l ò k ế t qun oúa B1 : "Không ph ô ỉ c h ỉ nnh n ó i

vól


em câu dó ?. TÌir A2* B2
cọp L

đưọc sẴn s i n h ra và tao

thành

A2+B2- 7 ' t â y l ò n»0 t oqp l i ề n kề mở r ông SQU

cạp

l i ề n kề /,~A1 + 3 1 1/
Trong v í đu thứ
đề có

h a i , CÂU hò i A 1

: "Lam thế

otiáu ?" dưvc tim thấy ngoy sau nó I BI : "Bố

oliáu mue caní? về ní u chôy ro r ồ i
tho i. * kì + B1.7 l ò c g p l i ề n

đóng vào khuôn".

nào
mẹ
Như

kề Co' bón cho íloen t h o ọ i t r ê n .

p h á t ngôi) A2 ỉ "Thế ông cung đúo bố cháu băng gang à ?"
đirọx: n9y pi nh nhò' k ế t oun của CÂU trá lô'ỉ B I . vò,

dễ trỗ

l ờ i CÂU liòỉ nò y ,B 2 <1« t<3o ỉ’a ntiần thứ h a i cửa c ặ p l_ A2+
_
cẩu t r ú c ,
B2_ / : Nliư vôy £ A 1 -♦131J l ò ^ c á n bòn của đoọn đối
ttioội
% *

%
J
t
tr£n \fí L A2+Bí?_/ l a sư mó' rQng cua n o .


dụ thứ bn, clii) chúng te những nhện x é t

tự về pự mV rỳup. íinư.
liền

D*J1 đ'1y có thp nhận x é t rằní?

tưnng
càp

k* Hin' rộnp nnn l u ô n l uô n có qưcin hê mật t h i ế t V 0’i

oàp đõ n‘111 s i n h I‘n n ó .

£i.ầng buộc dó l è

tu’ n h i ê n theo T ôgỉ c nhốt di nh .

9 ự ròng buộc


Ket-noi.com
Ket-noi.com kho
kho tai
tai lieu
lieu mien
mien phi
phi

CHl/dNG HAI :
ph ÉÍp

1.

LẰp

trong

hoi

thoai

DAT VAN ĐE.
x é t v í đu £?8U đây:

( 1 ) AI - Arih Ấy lĩi r ồ i À, bà o'i
E1 - Tội n^liipp . . .

reo c liị

ỉ\'cl - Con Gấu nó (.1*11 báo cho

?
b i ế t Iiià về ?
chóu

Tì 2 - Lny íii.tv.í phg t ! Tliỏo I1PO vừn
nlìÀ l ôi

ôn £ 1no

nhò

rironm tn.y ộ n r ] no 1ô ỉ

mói tr ư a , nó nong

ỉ;c':t Ii £t iỉ. NÓ cir virn tru

<1-0 .7 . Cong t hỉ smh £ j ó o đã

Ngừo"! lf) bào ốm rínreì

ƠQo thức ări . . .

t lỉ fío Khníi,- bi\ MM c h i ÍU1 1.1* n g u ô i . À . . à . . .

virn
di

ro i.

Đồnóng

anh

ra c on Gấu

nó đểu báo Cĩf*o c h i (l^íy . . . !
(Nguyên Quang Huy).
(2)

A - BÒ ấy ÙÍÌ|| ? CÓ ò' Iihà không L?! ?
B - Khônp. I>Á trto tiI r ồ i . i.ày vô nhà nhfl ! Giận
mn £ i ỹ n
Mi
( 3 ) AI : En đl tl-Mii mà írrniEm lẹj. đẵng bn Be ó’ c u ố i phố VRy t i ề n .

A2:

Thế c ó đir<:'0 khô no ?

D2 :

Ai cho mình Vfiy bầy g i ò ’ ? Bb ấy c òn nhó’

A3 : Thói

ấy.

thố ?

BI :

đen khiđộn

truức vân nhò’ vá nhà mình.

đò-i vẫn t h ế t r ấ c h lèIII £ Ỉ . Nhirrg b?y

làin thể nào .
(Thooli Leni).

píờ
B - MÓ ngú.

gì t h í ?

A- Tôi c ó c ni

này hny lắm

(chàng biró'c l ọ i bê n cạnh c é ỉ n ô i

...

VQ’

chàng

vội nổl : )
B - Ấy kỉiẽ clurc.$u, đo

nó n gủ .

Tôi vùrs mól đặt xong.
(Tliọch Loni).

Tro lì (' v í d»j I, ngnòi nói A dã GỈr dụng 'Ì9i

từ

"Anh ấ y ” n£fi 'J t.ronn pỉirí l nt'ôn CUR minh, và nhu- v â y , đọi
từ lò c ó i (lưọv; aỉr clụnti (ì?m t i ê n .
thứ nlúít oủn A ]ò khô 11« y,vv

' ịi ìh .

omili r.i. <
Ai)f, ỉ'£bín l ò nhi.rup t r i
]’

ũrĩ

X(í<;

TiHJ1 m u ,

'U íili

ilirce

nnj.

b i* n

Do đó <ĩ'ỉ'i 1-ìr tron£pl>i?n
Q>iy nhipn^do

thức vn nliimp ỌUOM hô mà

v/ì l

cún

đni

tìr

"anh

rĩy".

f:?J |'bi?n cùa E, ngirol nghe vè ìiỊHròl (lrc

11£ 0 HÌ nbimp. !-> A thức clmiip c 11tỉ hrji ngưòi

hôi thcip t

lcliôn^ 11)*’ yói- <1i II11 cn l liJồu vỹ t rr.ò A 'Jn itưe r o . A2
kl.ÓJi/l

0 1J0

plióp

ehúrií’

H ù in l'

ngữ

hinh

I'õ

"anh

H jr".

Chỉ

nằm
vSn
cung
tíjlB 2 ,

bàriQ oócli OM" đ'jni> ílnrih l ừ, B đn thôriK biío clio chung In
b i ế t ojih uy ln :
A Iĩ£iròl (lõ (ỉhdt
À Gh*l >10 ốm gan và DgO ùqc thức HI)
A Atili lo

LÀrn ngl)ề ni.so v i ê n .

Uhư vộv c nl bi.Pi) vỹ t CỦR "enti ấy" đi ^ c xác (!ịnli
olii nhò* vòo oò rnQ l dogn Uiopi

t i ế p v í du 2, gJnnụ rhir v í đụ

Lọi x é t
tlõ dưe rn 'J'ĩỉ

lionn c h ỉ n h .

lừ ìirny

ẩ y " là cói biếu

i,ừ

irotìịỉ plii ôn t h o ạ i đồn tir*n.

VQt cliỉnhn’ vn0 (ỈP đoọn hộ ỉ

(ÌS7 A
"nò

tl) 0 ? i . Trong


Ket-noi.com
Ket-noi.com kho
kho tai
tai lieu
lieu mien
mien phi
phi

cuộc

tho? i nòy,B ' ủ

'lịnh cl)0 c á i b i ế u vẬt c ùa

xáo

"bè

ấy" vcvl n ộ i dung : Ba 'ty là :
T

k mẹ cua B
k dã g?y ra cho A t ircgiSn.
v ố t l<5p vói
»
đầu

11011

trê nhn.l. oách s ’r dụn>ỉ (Vji từ tr on g ph iê n

cnch

s ú ’ <’ y n g c ó o

đnnh

tìr

truứo vò gừ lìụrig (lral ùr t rong ptiỉ ên t i ế p
dy ( 3 ) .
t ọi

"BÒ Bn" nrirni ỏ’ Ouối phố,

CÍ:U

theo.

Tqì

đtnyc đề cộp i ầ n

(rèu
c iiối

thú- !)•’ i uúo B . Nliir v/Jy, tror.fi CIIỘO th nọi

I'hô 11 ("ỉ* 11 p h o 1 nfr l ì g n g
0

T

LL-no o ũ n

đ?n

1.0^1) tiO c u O c

**

ơonn t h o ^ i

(lo c h o p h e p c h u n p

th o ^ i
te

cái.

(Tiị-ọv:

lìồ

c ậ ị.

đ ế n 1Ỉ I 1 ùồunội

niè do

f

xó tì

từ (Ihi.1 eríl. rtnv\> d>’ oýp đốn. GŨnp; nhu \ ộ y ,
( ' l }»

vỉ

l.í ồn. "VÒ Cfíj. b i ế n v í t nèy đuưc ám c 11± bHN{!'ìnỉ

từ tron;- phlộn

s

p h iê n

phi fn (lnu ti r n oủn 1] : "Ein l.qỉ đăiHl l à En ò’

J)hố voy

nò /

tro ng

(ìI n h

0’ vi

ò u n / ’ 7.Ắr.

đi;

(lin h

.

T".y

"pin" đmyo hi ều l n oon, khôm' c h ỉ dựn vnr,
,
t
ri^ôr) Cíiub 111.*» lĩ011 plnj. rir.-n v ỉ o b ố i cáiih g i a o t i ế p

ngư CMiih r iê n í Ị .
Ti-on.p p!.i*n ĩ - r y ,

chúng to X sẽ khảo pá t về

hont

đù ru; CHO c:nc (lanh tir ilịnl) ùrmh
I ừ

tmvne ứỉi" vc?i ol'únp tronp van l'ân.

2 . :;(ỈU LIKI! VA -;iOJ HAI! VAII DE
.
líy

ỉip ir
chu

1.

1! £u
y riii

.'irotĩ

t ir

Cnr. cu<;o

CU" ò u n p c h o
n ru ồ n

U109I

v i ?c

k h n o pá t.

:

tro n p c ó c lé o

p h ím

V ỉín

hoc.

'lnrvc


?-\

-

2 . các c u ộ c t h o ọ ỉ

tr ong

(De cho v i ệ c t heo
ngữ

l i ệ u văn học c h l

tiếp

thực t i ề n t h ì

thục

t ể gỈRO t ỉ e p .

dõi CỈITỌ-C t ệ p t r u ng ,
phi t ên t ác g ỉ a .

trong, cáo

Con ngư l i ị ù i g ỉ s o

không g h i ) .

. Do điều kipn ctnra cho

phép chứng tô ỉ chủ

yểu

t$p trunp. thỏo l u â n về cÁe đai

tùr có c á i b ỉ ề u v ệ tngưòl

.

^
^ *N
i
*

'
3. NHƯNG fc,0 IỈINH co BAN CUA PIIEP LAP
T ro rig c n c

ouQc

ttio ọ i

ty n h iê n ,

trô h ì n h

CO’

bản

dùng phép l ồ p 'lu'70 đưa ro nhir nau :
Lần dề CQ p dàn t i ê n đến c á i b i ế u vq t tircmg ứng
y
*.

t
đu*ọ*c bl on th i ban/' npư donh tư đây đu. Sou đo, bang
c á c h sử dụiiL' Cfíc rTqi từ, npiròl nó i b i ề n
b ỉ ế t vàng sự turnig ho*p vn'i danh tir di

thi

íiựhiếu

triró’c chưa

Jưq’c

khép l g i . .
Quy l u ậ t nny hàm c h ỉ l ằ n g : v i f C p h á t và n h i n c ó
túc:

quo l n i

nghe đn

quy irớc vó'ỉ

cún

đe i t ừ

vn

hy

trong cuôc

đõ

t h o q i . Nguờỉ n ó i và

ngưòl

nliBunsj t

cn ch k í n ctóo về c á i

lóc

trô’ l p i

ùQrig

đối

vó l

CUQC

chuyên cun hp. c ó i k l t qnn cùe pyr gh ỉ nhqn nny c u ố i
cùrifí l ò v i ệ c xóc 'linh diriyc phuryn£ thức ] ă p mè I10

sẽ

clipn.
ỏ ùò.v, cnu nliỹíi 1 hny rr'j t đỉ cu rănp : khói
phép l ặ p du-';’0 aử đung ob{
đo-n ví, c i n o

tỉ*p.

nl ffn

tronn h f t h u ệ t ngữ cun c á c đ

Cliúne l ô i

sẽ khổng cĩịnh r à n £ ,

ptnrcmg

biếu
riói

vâ t


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×