Tải bản đầy đủ

THAM LUẬN sinh hoat chi bo va phat trien dang

THAM LUẬN
Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên
tại chi bộ, Đảng bộ xã Quảng Lâm
Chi bộ là nền tảng, là tổ chức gốc của Đảng, là nơi trực tiếp tổ chức triển
khai, thực hiện và cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước, là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Cơ
sở đảng vững mạnh thì toàn Đảng mạnh. Muốn chi bộ vững mạnh trước hết cấp uỷ
và toàn thể Đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương
mẫu trong sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt chi bộ là một chế độ đã được quy định trong
Điều lệ Đảng, chi bộ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần hoặc sinh hoạt đột xuất
khi cần. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng nhằm
nâng cao chất lượng chi bộ và là một nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến
đấu của TCCSĐ, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng và thực
hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ.
Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây
dựng tổ chức đảng nói riêng, xây dựng Đảng nói chung, nhằm củng cố, xây dựng,
nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo
nguồn thừa kế cho các tổ chức cơ sở đảng tại địa phương, đơn vị. Thời điểm Đại
hội Đảng bộ huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 08/2015) Đảng bộ xã có
66 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ (1 chi bộ cơ quan xã, 3 chi bộ trường học và 2
chi bộ bản), có 5 bản “trắng” đảng viên, 1 cơ quan (trạm y tế) và 7 bản chưa có tổ

chức đảng.
Thực hiện nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 17-3-2016 của Ban Chấp hành
Đảng bộ huyện Mường Nhé về phát triển đảng và củng cố, xây dựng hệ thống
chính trị huyện Mường Nhé giai đoạn 2016-2020. Đảng ủy xã Quảng Lâm xác
định: Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ,
đảng viên. Coi công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chi
bộ. Phát huy vai trò của Cấp ủy Chi bộ trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể chính trị
- xã hội ở cơ sở trong việc tích cực tham gia công tác xây dựng đảng.
Đảng ủy xã Quảng Lâm đã luôn bám sát Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW
ngày 02/3/2012 của Ban tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ và hiện
nay là Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung
ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để tập trung lãnh
đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các chi bộ đã có nhiều đổi mới
nội dung, phương pháp, cách thức sinh hoạt, góp phần quan trọng quyết định vai
trò lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, nhiều năm giúp Đảng bộ đạt tiêu chuẩn
trong sạch vững mạnh. Tuy nhiên chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số tổ chức
đảng vẫn còn hạn chế.
Một số chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã còn lúng túng trong xác định nhiệm vụ
chính trị. Nhiệm vụ chủ yếu của Chi bộ thôn bản là phát triển kinh tế hộ gia đình,
nhưng việc đề ra chủ trương và giải pháp để lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội chi
bộ gặp không ít khó khăn. Nhiều chi bộ lúng túng trong sinh hoạt, nội dung chủ


yếu chỉ là quán triệt, triển khai nhiệm vụ của cấp trên giao. Một số chi bộ Trường
học, Trạm y tế xã thường lẫn lộn giữa sinh hoạt đảng với triển khai đánh giá kết
quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, có nơi còn đồng nhất giữa nội dung họp chi
bộ với họp cơ quan, nên thường sa vào đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyên
môn của cơ quan, đơn vị mà chưa chú trọng phát huy vai trò tiền phong, gương
mẫu của đảng viên cũng như việc kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc thực hiện
nhiệm vụ chính trị.
Để đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm cho sinh hoạt
của chi bộ đạt được tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu, góp phần nâng
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, Đảng ủy xã Quảng Lâm xác
định một số giải pháp trọng tâm như sau:
Một là, nâng cao năng lực lãnh đạo của chi ủy, nhất là đồng chí bí thư chi
bộ. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “cán bộ
nào, phong trào ấy”. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt làm công tác đảng có
năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức tốt sẽ là nhân tố quyết định nâng cao chất
lượng sinh hoạt chi bộ cũng như trong lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở. Đối với
chi bộ thôn bản, chi ủy, nhất là bí thư chi bộ cần được chọn lọc từ những đảng viên


có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, bản lĩnh, nhiệt tình với công tác xây dựng
đảng; có khả năng tập hợp, quy tụ được đảng viên, nhân dân ở địa phương.
Hai là, phải thực hiện thật tốt Kết luận số 18-KL/TW ngày 22-9-2017 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW
ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
trong tính hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ
chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc
chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt chi bộ là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng
sinh hoạt chi bộ. Chi ủy phải bám sát tình hình thực tế của chi bộ để xây dựng nội
dung sinh hoạt, trong đó cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm; thông tin kịp
thời về tình hình thời sự trong nước, quốc tế; phổ biến, quán triệt các chủ trương,
chính sách của Đảng, Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; tổng
hợp đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác của chi bộ tháng trước
theo nghị quyết chi bộ đã đề ra và thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm đề ra cho
tháng tiếp theo. Nghị quyết của chi bộ phải thiết thực, có tính khả thi và quá trình
thực hiện phải được kiểm tra kịp thời. Đối với các buổi sinh hoạt chuyên đề, cấp
ủy chi bộ cần nghiên cứu chọn chuyên đề phù hợp, sát với tình hình thực tế của chi
bộ, tạo sự phong phú, lôi cuốn, tránh đơn điệu trong sinh hoạt. Đổi mới nội dung,
hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với đẩy mạnh việc học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự
chuyển hóa" trong nội bộ.”, làm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác
chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên; bảo đảm tính lãnh


đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo
dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.
Ba là, phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng. Để thực sự phát huy dân chủ
trong sinh hoạt chi bộ thì bí thư chi bộ phải rất linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành;
chủ trì các cuộc họp cần có tác phong cởi mở, chân thành, dân chủ, nhưng cần phải
quyết đoán, có chính kiến rõ ràng. Trong thảo luận phải thật sự phát huy dân chủ,
tạo được không khí đoàn kết, thẳng thắn để các đảng viên thể hiện hết ý kiến của
mình, trước khi biểu quyết chung của chi bộ. Từ dự kiến công việc đến phân công
công tác cho đảng viên phải được phân tích kỹ lưỡng, có lý, có tình và phải được
thảo luận một cách dân chủ. Những ý kiến xây dựng, thẳng thắn, trung thực phải
được tôn trọng và động viên, khuyến khích, tiếp thu một cách cầu thị. Đối với
những vấn đề vượt quá thẩm quyền thì phải báo cáo cấp ủy cấp trên và trả lời đảng
viên trong lần sinh hoạt tiếp theo.
Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của cấp uỷ cấp
trên. Cấp ủy Chi bộ cần nâng cao nhận thức đúng đắn về vị trí và tầm quan trọng
của sinh hoạt chi bộ, coi việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là
góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của TCCSĐ. Sự
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên có vai trò quan trọng đối với việc
định hướng nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy cấp trên cần cử cán bộ,
cấp ủy viên thường xuyên dự sinh hoạt với các chi bộ để động viên, khuyến khích,
giải đáp những kiến nghị, đề xuất của đảng viên, đồng thời cũng nắm chắc chất
lượng hoạt động của chi bộ để báo cáo cấp ủy cấp trên chỉ đạo kịp thời.
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa hội nghị!
Trong 3 năm sau Đại hội, Đảng bộ xã Quảng Lâm đã xóa 5 bản trắng đảng
viên, kết nạp được 74 quần chúng ưu tú vào đảng, giải thể chi bộ cơ quan xã, thành
lập mới 6 chi bộ bản, 1 chi bộ trạm y tế và 1 chi bộ trường học. Hiện tại Đảng bộ
xã có 140 đảng viên, sinh hoạt tại 13 chi bộ (8 chi bộ bản, 4 chi bộ trường học và
chi bộ Trạm y tế), 100% các bản, cơ quan, đơn vị có chi bộ đảng.
Đạt được những kết quả trên, Đảng ủy xã Quảng Lâm đã tổ chức thực
hiện tốt một số giải pháp sau:
Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng đối
với công tác phát triển đảng. Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số
05-CT/HU ngày 15-12-2015 của Huyện ủy về tăng cường phát triển tổ chức cơ sở
đảng và đảng viên; Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 17-3-2016 của Ban Chấp hành
Đảng bộ huyện Mường Nhé về phát triển đảng và củng cố, xây dựng hệ thống
chính trị huyện Mường Nhé giai đoạn 2016-2020; Các cấp ủy, tổ chức đảng phải
có nhận thức đúng; nắm vững phương châm, quan điểm và quy trình phát triển
đảng cũng như các nội dung mới về tiêu chuẩn đảng viên; khắc phục tình trạng một
số cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành công tác phát triển đảng mang nặng tính chủ
quan, phiến diện; quy trình, thủ tục không được tuân thủ nghiêm túc.
Hai là, chủ động làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng. Đây
là khâu đầu tiên trong quy trình phát triển đảng, là giải pháp quan trọng Một thầy


giáo, cô giáo tốt, có nhiều thành tích trong giảng dạy, một nông dân tốt, có động cơ
phấn đấu vào Đảng đúng đắn, nếu không được sự quan tâm của cấp ủy, tổ chức
đảng trong việc bồi dưỡng, rèn luyện để kết nạp thì ý chí, động cơ phấn đấu có thể
bị mai một, mất đi cơ hội đứng trong hàng ngũ của Đảng. Công tác tạo nguồn phải
bắt đầu từ việc xác định kế hoạch, lựa chọn đúng đối tượng.Khi quần chúng đã có
nhận thức tốt, có quá trình phấn đấu đạt đủ tiêu chuẩn của người đảng viên theo
quy định thì cấp ủy và tổ chức đảng phải chủ động có kế hoạch kết nạp quần chúng
vào Đảng. Làm tốt khâu này trong quy trình phát triển đảng sẽ góp phần khắc phục
tư tưởng bè phái, cục bộ địa phương, chủ quan, đồng thời ngăn chặn những người
cơ hội, thực dụng chui vào hàng ngũ của Đảng.
Ba là, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình phát triển đảng. Để thực hiện
đầy đủ, nghiêm túc quy trình, thủ tục, hướng dẫn về công tác phát triển đảng, cần
thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn cụ thể cấp ủy, tổ chức đảng
trong công tác phát triển đảng. Quy trình, thủ tục phát triển đảng được thực hiện
đầy đủ, nghiêm túc sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, ngăn chặn
những phần tử cơ hội vào hàng ngũ của Đảng. Cần thường xuyên, tăng cường theo
dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình, thủ tục phát triển đảng, kịp thời rút
kinh nghiệm, chấn chỉnh các Chi bộ thực hiện chưa tốt.
Bốn là, kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng,
rèn luyện và sàng lọc đảng viên. Đảng viên mới được kết nạp cần tiếp tục được
giáo dục, rèn luyện, thử thách, qua đó để tôi luyện và tự khẳng định mình,đáp ứng
đầy đủ tiêu chuẩn người đảng viên như Điều lệ Đảng quy định.Cùng với kết nạp
những quần chúng ưu tú vào Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng cần làm tốt việc sàng
lọc đưa ra khỏi Đảng những phần tử cơ hội, những đảng viên thoái hóa, biến chất,
không đủ tiêu chuẩn, những đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa”, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu để xây dựng nội bộ Đảng thực sự
trong sạch, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
Năm là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong
công tác phát triển đảng. Phát triển đảng trong trường học là nhiệm vụ của Đảng
ủy xã và chi bộ trực thuộc. Tuy nhiên, để công tác này thực sự có chất lượng, đạt
mục tiêu đề ra, phải biết khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức,
các lực lượng trong xã hội, trước hết là các tổ chức quần chúng như đoàn thanh
niên, tổ chức công đoàn. Đây là các tổ chức mà trước khi vào Đảng, quần chúng đã
trực tiếp tham gia hoạt động. Một trong những vai trò của các tổ chức này là rèn
luyện, bồi dưỡng thành viên của mình và giới thiệu với cấp ủy, tổ chức đảng. Với
vai trò lãnh đạo của mình, cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên chỉ đạo, định
hướng các tổ chức quần chúng thực hiện tốt công tác phát triển đảng thông qua
nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch và chương trình hành động. Các cấp ủy đảng phải
tham gia giám sát quá trình phấn đấu, rèn luyện của quần chúng và đảng viên tại cơ
quan, đơn vị và địa phương./.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×