Tải bản đầy đủ

BAN TU KIEM DIEM DANG VIEN MỚI NHẤT 2018

ĐẢNG BỘ HUYỆN NGỌC HỒI
CHI BỘ GIÁO DỤC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Ngọc Hồi, ngày

tháng

năm 2018

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Năm 2018
Họ và tên: Nguyễn Minh Tuấn Ngày sinh: 09/08/1976
Chức vụ Đảng: Đảng viên
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Phụ trách CMTH
Đơn vị công tác: Phòng GD&ĐT huyện Ngọc Hồi
Chi bộ:

Chi bộ Giáo dục

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật;
tác phong, lề lối làm việc:
1.1. Về tư tưởng chính trị:
- Bản thân luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí
Minh và đường lối đổi mới của Đảng, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và
Chủ Nghĩa Xã Hội
- Lập trường tư tưởng vững vàng, an tâm công tác, luôn có ý thức thực
hiện tốt mọi quan điểm, đường lối chính trị của Đảng, Pháp luật của Nhà nước
cũng như những nội quy, quy chế của đơn vị, của ngành.
- Tích cực vận động gia đình và tuyên truyền quần chúng nhân dân thực
hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước và các chủ trương của địa phương.
- Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý
luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập
huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp...
- Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn
luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo
là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo" của bản thân. Trong quá trình
công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt
mọi nhiệm vụ được giao.
1.2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
- Không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII.


- Giữ mối liên hệ với cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể nơi cư trú; luôn
luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện và chấp hành
tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở nơi sinh sống và công tác.
- Nêu cao tinh thần đoàn kết trong nội bộ cơ quan. Quan tâm hỗ trợ, giúp
đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Trung thực, khách quan, chân thành trong phê
bình và tự phê bình.
1.3. Về tổ chức kỷ luật:
- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, trong tổ chức và hoạt động của
Đảng, chấp hành đầy đủ sự lãnh đạo chỉ đạo, phân công của cấp trên.
- Thực hiện tốt nề nếp sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng theo quy định
- Có tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật tốt.
- Thực hiện nghiêm các nội quy cơ quan, đơn vị, đoàn thể.
- Tích cực tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị, đoàn thể vững mạnh.
1.4. Về tác phong lề lối làm việc:


- Phát huy cao vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được
giao, hiệu quả, đúng thời gian.
- Tác phong làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.
- Nêu cao tinh thần hợp tác, cầu thị, giúp đở đồngchí, đồng nghiệp để hoàn
thành nhiệm vụ của cá nhân và tập thể.
- Bản thân luôn chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh
đạo, cá nhân phụ trách. Không để mất dân chủ, độc đoán cá nhân trong chỉ đạo
công tác chuyên môn tại cơ sở.
- Không lợi dụng danh nghĩa của cá nhân, tập thể để áp đặt ý đồ, không
chạy theo thành tích mà bản thân không xứng đáng được nhận. Giữ đúng kỷ
luật khi phát ngôn và bí mật thông tin nội bộ.
- Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong phê bình, góp ý
cho lãnh đạo và đồng nghiệp. Trung thực trong báo cáo kết quả công việc mình
phụ trách, không né tránh trách nhiệm khi có yếu kém, khuyết điểm.
1.5. Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" của cá nhân
- Bản thân không có những biểu hiện suy thoái, có đạo đức, lối sống lành
mạnh, đúng mực, không có những biểu hiện “tự diến biến”, “tự chuyển hóa”.
Gương mẫu chấp hành, chủ động tuyên truyền, vận động thực hiện các quy định
cơ quan, địa phương nơi cư trú và chính sách pháp luật nhà nước.


- Kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và âm mưu thủ đoạn
"diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch.
2. Về thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao:
- Có ý thức học tập để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ
góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của ngành.
- Về thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền,
đoàn thể): Bản thân phụ trách tham mưu và triển khai thực hiện công tác giáo
dục tiểu học, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia của ngành. Luôn
thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học; Làm việc có trách
nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; Luôn phối kết hợp
tốt với đồng nghiệp, các bộ phận trong cơ quan, các đơn vị trường học để cùng
nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn
thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, vận động và tham gia xây dựng chi bộ, các
đoàn thể trong cơ quan trong sạch, vững mạnh.
- Chỉ đạo tốt các bộ phận chuyên môn dưới cơ sở thực hiện đúng các quy
chế hoạt động chuyên môn của ngành đề ra.
3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm:
Bản thân đã thực hiện tốt kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018.
II. Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân
1. Hạn chế, khuyết điểm:
- Kết quả công việc chưa đáp ứng được với điều kiện thực tế của ngành và
sự đổi mới giáo dục hiện nay.
- Công tác kiểm tra, đôn đốc thúc đẩy công việc còn hạn chế và đôi lúc
chưa thực hiện thường xuyên.
2. Nguyên nhân:
- Năng lực của bản thân còn nhiều hạn chế.
- Sắp xếp, bố chí kế hoạch thực hiện các công việc chưa khoa học, chưa
linh hoạt, chưa thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.
III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có
thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước
Trong thời gian qua bản thân đã có nhiều nỗ lực, cố gắng tham mưu lãnh
đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra, giám sát, tư vấn hoạt động giáo
dục, hoạt động xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tại các cơ sở giáo dục.
IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)
V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết
điểm của tập thể (nếu có)


VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm
1. Phương hướng khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới
- Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận
chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề
xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được
giao.
- Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư
tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.
2. Biện pháp khắc phục
- Trong thời gian tới sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục những
khuyết điểm trên để bản thân được hoàn thiện hơn.
- Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng
những hành động và việc làm cụ thể trong thực hiện công việc và nhiệm vụ
được giao (thường xuyên).
VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng
1. Xếp loại viên chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
2. Xếp loại đảng viên: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (kèm theo
phiếu phân tích chất lượng Mẫu 5)
NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Minh Tuấn
Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức
- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng công chức, viên chức: .............
- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức : ............................................
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên
- Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ........................................................................
- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ........................................................
T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:...............................................
T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×