Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH Khắc phục, sửa chữa hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm của cá nhân (Mẫu 8bKĐ.ĐG.KH.CN)

Mẫu 8b-KĐ.ĐG.KH.CN

1

ĐẢNG BỘ ………………………
CHI BỘ ……………………..
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
…………, ngày

tháng

năm 2018

KẾ HOẠCH
Khắc phục, sửa chữa hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm
của cá nhân năm ………
-----Họ và tên: .................................Ngày tháng năm sinh: ......................................
Chức vụ Đảng:.....................................................................................................
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:..........................................................................

Đơn vị công tác:..................................................................................................
Chi bộ:.................................................................................................................
- Thực hiện ………………………..(các văn bản chỉ đạo về công tác kiểm
điểm tự phê bình và phê bình của Trung ương, Tỉnh ủy hoặc hướng dẫn của ban tổ
chức cấp ủy các cấp).
- Nêu tóm tắt về ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm
+ Ưu điểm
+ Hạn chế, khuyết điểm (được tập thể góp ý và cá nhân đã tiếp thu)
Bản thân xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:
2. Yêu cầu:
II. BIỆN PHÁP VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KHẮC PHỤC

- Hạn chế, khuyết điểm thứ nhất (nêu nội dung)
+ Biện pháp và phương hướng khắc phục
+ Thời gian
- Hạn chế, khuyết điểm thứ hai (nêu nội dung)
+ Biện pháp và phương hướng khắc phục
+ Thời gian

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI VIẾT KẾ HOẠCHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×