Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu mối quan hệ giữa động cơ học tập và kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng sư phạm (nghiên cứu trường hợp trường cao đẳng sư phạm quảng ninh)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
-------- ***--------

DƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG

NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘNG CƠ HỌC TẬP
VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO
ĐẲNG SƯ PHẠM
(Nghiên cứu trường hợp trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh)

Chuyên ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục
(Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Thu Hương

HÀ NỘI - 2013
1Ket-noi.com
Ket-noi.com kho
kho tai
tai lieu
lieu mien
mien phi
phi

MỤC LỤC
MỤC LỤC .................................................................................................................. 1
LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... 4
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ 5
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .......................................................................... 6
DANH MỤC CÁC H NH V , ĐỒ THỊ .................................................................. 7
DANH MỤC CÁC ẢNG I

............................................................................. 7

MỞ ĐẦ ................................................................................................................... 8
1. Lý do chọn đề tài ................................................................................................... 8
2. Mục đích nghiên cứu ............................................................................................ 9
3. Giới hạn nghiên cứu ........................................................................................... 10
4. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu ...................................................................... 10
5. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .................................................................... 10
6. Phương pháp nghiên cứu……………………………………...……………….10
CHƯƠNG 1. TỔNG Q AN ................................................................................... 12
1.1. Một số công trình nghiên cứu ở trên thế giới về mối quan hệ giữa ĐCHT
và KQHT .................................................................................................................. 12
1.2. Một số công trình nghiên cứu ở Việt Nam về mối quan hệ giữa ĐCHT và
KQHT ....................................................................................................................... 15
Chương 2: CƠ SỞ LÝ L ẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨ ........................... 18
2.1. Những khái niệm cơ bản liên quan đến vấn đề nghiên cứu ......................... 18
2.1.1. Hoạt động học tập của sinh viên ................................................................... 18
2.1.2. Động cơ ........................................................................................................... 19
2.1.3. Động cơ học tập của sinh viên....................................................................... 20
2.1.4. Kết quả học tập ............................................................................................... 24
2.2.Khung lý thuyết nghiên cứu của đề tài ........................................................... 27
2.2.1. Những căn cứ xây dựng ................................................................................ 27
2.2.2.Mô hình lý thuyết nghiên cứu của đề tài ....................................................... 30


CHƯƠNG 3: Tổ chức và phương pháp nghiên cứu ............................................ 32
2


3.1. ối cảnh địa bàn nghiên cứu ........................................................................... 32
3.2. Phương pháp và tổ chức nghiên cứu .............................................................. 37
3.2.1. Các phương pháp tiếp cận nghiên cứu ......................................................... 37
3.2.2. Quy trình nghiên cứu ..................................................................................... 37
3.2.3. Thiết kế công cụ đo lường ............................................................................. 37
3.2.4. Đánh giá thang đo .......................................................................................... 43
CHƯƠNG 4. KẾT Q Ả NGHIÊN CỨ ............................................................ 489
4.1. Thực trạng ĐCHT của SV trường CĐSP Quảng Ninh .............................. 499
4.1.1. ĐCHT của SV biểu hiện thông qua nhận thức về giá trị của việc học tập
đối với bản thân ...................................................................................................... 499
4.1.2. ĐCHT của SV biểu hiện thông qua thái độ học tập ................................... 522
4.1.3. ĐCHT của SV biểu hiện thông qua hành vi học tập .................................. 552
4.2. KQHT của SV trường CĐSP Quảng Ninh .................................................. 595
4.3. Ảnh hưởng của ĐCHT đối với KQHT của SV trường CĐSP Quảng Ninh623
4.3.1. Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính bội .................................................. 623
4.3.2. Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu .......................................................... 679
4.3.2.1. Kiểm định giả thuyết H1 ........................................................................... 679
4.3.2.2. Kiểm định giả thuyết H2 ........................................................................... 689
KẾT L ẬN VÀ KH YẾN NGHỊ ....................................................................... 724
1. Kết luận .............................................................................................................. 724
2. Khuyến nghị ....................................................................................................... 735
3. Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo ............................... 757
TÀI LIỆ THAM KHẢO .................................................................................... 779
PHỤ LỤC 1 .............................................................................................................. 84
PHỤ LỤC 2 .............................................................................................................. 88
PHỤ LỤC 3 .............................................................................................................. 90
PHỤ LỤC 4 .............................................................................................................. 93
PHỤ LỤC 5 .............................................................................................................. 96
PHỤ LỤC 6 .............................................................................................................. 98
3


Ket-noi.com
Ket-noi.com kho
kho tai
tai lieu
lieu mien
mien phi
phi

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

CĐSP

Cao đẳng Sư Phạm

ĐCHT

Động cơ học tập

KQHT

Kết qu học tập

HĐHT

Hoạt động học tập

NXB

Nhà xuất b n

THCS

Trung học cơ sở

SV

Sinh viên

6


DANH MỤC CÁC H NH V , ĐỒ THỊ
Hình 2.1. Hệ thống thứ bậc nhu cầu của Maslow

Trang 28

Hình 2.2.

Trang 31

ô hình nh hưởng của ĐCHT đến KQHT

Hình 3.1. Biểu đồ mô t m u nghiên cứu theo h a học

Trang 35

Hình 3.2. Biểu đồ mô t m u nghiên cứu theo gi i

Trang 36

Hình 3.3. Biểu đồ mô t m u nghiên cứu theo hộ khẩu thư ng trú

Trang 36

Hình 3.4. Sơ đồ uy trình nghiên cứu

Trang 38

Hình 3.5.

Trang 42

ức độ ph hợp của các câu h i theo mô hình Rash

Hìn

20

7.4%

20.4% 88

32.7% 101

37.5%

Học tập giúp tôi ích thích được tư duy 5

1.9%

39

14.5% 68

25.3% 109

40.5% 48

17.8%

Học tập giúp tôi trở thành ngư i c ích
cho xã hội

5

1.9%

34

12.6% 79

29.4% 53

19.7% 98

36.4%

Học tập giúp tôi c phương pháp tư
duy khoa học

5

1.9%

36

13.4% 85

31.6% 66

24.5% 77

28.6%

Học tập giúp tôi c tri thức nghề
nghiệp tương lai

10

3.7%

34

12.6% 50

18.6% 104

38.7% 71

26.4%

Học tập giúp tôi c

5

1.9%

23

8.6

27.5% 47

17.5% 120

44.6%

ỹ năng, nghiệp vụ

98

55

74


Ket-noi.com
Ket-noi.com kho
kho tai
tai lieu
lieu mien
mien phi
phi
của nghề tương lai
Học tập giúp tôi c
ch c

tương lai v ng
3

1.1%

12

4.5%

74

27.5% 58

21.6% 122

45.4%

Tôi sẵn sàng học cật lực để đạt được
mục đích học tập

2

0.7%

18

6.7%

51

19%

117

43.5% 81

30.1%

Tôi sẵn sàng h c phục mọi h
để đạt được mục đích học tập

11

4.1%

35

13.0% 72

26.8% 100

37.2% 51

19%

Tôi sẵn sàng đầu tư tất c th i gian cho
học tập
11

4.1%

40

14.9% 52

19.3% 73

21.7% 93

34.6%

Tôi sẵn sàng iên định mục đích học
tập đến c ng

2

0.7%

59

21.9% 31

11.5% 57

21.2% 120

44.6%

Tôi c m thấy học tập thật thú vị

2

0.7%

46

11.1% 46

17.1% 81

30.1% 94

34.9%

Tôi c m thấy háo hức trư c mỗi gi
học m i

2

0.7%

30

11.2% 47

17.5% 72

26.8% 118

43.9%

Tôi c m thấy hứng thú trong các gi
học

7

2.6%

63

23.4% 47

17.5% 96

35.7% 56

20.8%

Tôi c m thấy vui mừng hi hoàn thành
xong bài tập h

7

2.6%

32

11.9% 77

28.6% 97

36.1% 56

20.8%

12

4.5%

58

21.6

29.7% 68

25.3% 51

19.0%

Thái độ học tập

hăn

Tôi c m thấy lo l ng trư c hi đến l p

99

80


mà chưa làm xong bài tập ở nhà
Tôi c m thấy nuối tiếc khi hết gi học
mà chưa gi i quyết xong vấn đề đang
tranh luận

11

4.1%

40

14.9% 85

31.6% 113

42.0% 20

7.4%

Tôi thích tham gia hoạt động học tập
trong các gi học

7

2.6%

29

10.8% 85

31.6% 104

38.7% 44

16.4%

Tìm hiểu kỹ về mục tiêu của mỗi môn
học trư c hi môn học b t đầu

21

7.8%

99

36.8% 83

30.9% 53

19.7% 13

4.8%

Tìm phương pháp học ph hợp v i
từng môn học

11

4.1%

95

35.3% 66

24.5% 78

29.0% 19

7.1%

Tìm đọc tất c tài liệu c liên uan đến
nội dung môn học do giáo viên hư ng
d n

2

0.7%

48

17.8% 94

34.9% 87

32.35

38

14.1%

Tập trung chú

2

0.7%

39

14.5% 65

24.2% 94

34.9% 69

25.7%

Ghi ch p bài đầy đủ theo cách hiểu của
mình
7

2.65

34

12.6% 52

19.3% 89

33.1% 87

32.3%

Tích cực th o luận nh m

7

2.6%

24

8.9%

18.6% 111

41.3% 77

28.6%

Tích cực phát biểu xây dựng bài

2

0.7%

43

16.0% 112

Hành vi học tập

nghe gi ng

100

50

41.6% 63% 23.45

49

18.2%


Ket-noi.com
Ket-noi.com kho
kho tai
tai lieu
lieu mien
mien phi
phi
T m t t và tìm ra
liệu

chính hi đọc tài
12

4.5%

71

26.4% 121

45.0% 26

9.75

39

14.5%

Nêu th c m c v i gi ng viên về nh ng
vấn đề chưa hiểu

12

4.5%

43

16.0% 132

49.1% 57

21.25

28

9.3%

So sánh, liên tưởng và g n kết nội
dung các môn học v i nhau

17

6.3%

54

20.1% 97

36.1% 82

30.5% 19

7.1%

Vận dụng các iến thức đã học để làm
các bài tập thực hành

17

6.3%

28

10.4% 102

37.9% 74

27.5% 48

17.8%

Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ
học tập

17

6.3%

61

22.7% 92

34.2% 58

21.6% 41

15.2%

17

6.3%

28

10.4% 94

34.9% 80

29.7% 50

18.6%

Theo dõi nh ng vấn đề c liên uan
đến ngành học trên các phương tiện
truyền thông

101


2. Hệ số tương quan giữa các biến trong phương trình hồi quy
Kết quả
học tập
Kết quả học tập

Pearson
Correlation

1

Sig. (2-tailed)
Nhận thức về giá
trị của học tập đối
với bản thân
Thái độ học tập

Hành vi học tập

Nhận thức về
giá trị của học
tập đối với bản
thân

Thái độ
học tập

Hành vi
học tập

.567**

.577**

.439**

.000

.000

.000

N

269

269

269

269

Pearson
Correlation

.567**

1

.000

.000

Sig. (2-tailed)

.000

1.000

1.000

N

269

269

269

269

Pearson
Correlation

.577**

.000

1

.000

Sig. (2-tailed)

.000

1.000

N

269

269

269

269

Pearson
Correlation

.439**

.000

.000

1

Sig. (2-tailed)

.000

1.000

1.000

N

269

269

269

1.000

269

**. Hệ số tương quan có ý nghĩa ở mức 0.01 (2phía).

3. Tương quan giữa phần dư và các biến độc lập
Trị tuyệt đối
Hành vi
của phần
học tập

Spearman's rho Trị tuyệt đối
của phần dư

Nhận thức về
Thái độ
giá trị của
học tập
học tập

Correlation Coefficient 1.000

.073

.029

-.093

Sig. (2-tailed)

.

.231

.636

.127

N

269

269

269

269

Correlation Coefficient .073

1.000

.394**

.514**

Sig. (2-tailed)

.231

.

.000

.000

N

269

269

269

269

Nhận thức về Correlation Coefficient .029
giá trị của học Sig. (2-tailed)
.636
tập
N
269

.394**

1.000

.633**

.000

.

.000

269

269

269

Thái độ học
tập

Correlation Coefficient -.093

.514**

.633**

1.000

Sig. (2-tailed)

.127

.000

.000

.

N

269

269

269

269

Hành vi học
tập

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

102Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×