Tải bản đầy đủ

Giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở tại thành phố hồ chí minh hiện nay tt

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIG
TRU


Ệ NAY
:: 9 22 90 06i - 2018ông trình được hoàn thành tại
Học viện Khoa học Xã h i
gu n

n h

Phản biện 1: ……………………………………………
Phản biện 2: ……………………………………………
Phản biện 3: ……………………………………………

Luận n được bảo vệ trư
ấp

h i đồng chấm luận n

ọ viện họp tại Học viện khoa học xã h i
Vào hồi: …… giờ …… phút
g

…… th ng …… n m ……

ại:

Có thể tìm hiểu luậ
- hư viện

u

gi

iệt

m

- hư viện Học viện Khoa học xã h i


1


1

ính ấp thiết ủ đề t i-

-

C úeô
ệ ụ .

e
ế


ă

ừ q
G
ế

ụ kế


ũế ệ ẻ ủ

.

ế

q.Q

ụ:

;
e


e

ệ k ô
.ú ọ

q

;

.

ụ -


ỏq

ú

ô

ỏ ủ

.V

ệ .G

eậ k ô

.S

ụ ậ

Bộ Gq

e .k

ô
ế

ă

-q e

ỹ.

-


q

ú

. Cô
:Vệ


kế
2
ù
kế

ô ; ộệ ở

;

ệ q ả ủè


ộ;

ệ kế

ệ q

ú
k

ế k

ăe kị

kế
ù
;

ộ qù
ôe.


H

C


:
ếọ .

ọ …

ô

.

ô

.
q


H C

ô


ệ q ả ủế

H C
k ô k ổ
ẽ ừkế q ả


H C
ếĩ

ừ ĩ
kế q ả

q
H C

qô

.C


;q

ệ ;
ếọ . Bởkế q ả


3


nghiên


ĩă


ế

ô


.

ế

.

ô


G

ế

H C


2

.

ụ đí h v nhiệm vụ

2.1. Mục đích
ở ệủ ếệ q ả


H C

.

2.2. Nhiệm vụ


M t
ủ ế
i

hệ


; g

qở:

k

ệ ;

; giáo
ế

ế


.H C


ở ; xác

H C


.


ế


ủ ế

ả q ế


ng hóa


:

k ả

; k ả


H C


;
ế


4
ô

H CC
3

ủ ế


H

.

i tượng v phạm vi nghiên ứu

3.1. Đốê

ứuH C

3.2. P ạm v

ê.

ứu


Vq ậ

ăú q ậ 1 q ậ 3
H C

ế.


q ảệ Củ C

k ả

q ậ G
ệ C

5 ă

G

ừ ă

2011

2016.

4

ơ sở lí luận v phương ph p nghiên ứu

4 1 ơ sở lí luận
Cĩ

H Ck

q

Vệkế


q

Cộế ệ ẻ.


ếô

ô

.

4.2 Phương ph p nghiên ứuĩ


q


ậ ị


qũk

:
ử ụ;

ĩ

kế


5
ệ . Cụ
e

;

q

e

(q

q

(q

ộ ).

ng g p m i ủ luận n

5


-:ộ )

:qq ả


ếkgiáo

.


-ủ ế

ế


ũCqe

Hĩ .


H C


ệ q ả
6 Ý nghĩ


H C.


ở.ết ấu ủ luận n
7

ủ ế

ủ luận n

- Kế q ả
H C

ô

; ừ

ế.-


k ả
.


6q4

ếk ả

11

1

nghiên ứu l luận về đạo đứ v gi o ụ đạo đứ

Vệ

k
ô

:

Hậ K

ọ ;ả ;

(C ủ


ế
ễ Vă

ọ :
ọ ;

) G
ú

q

ệ :

ệ ủ

ĩ

ả ũ
nghiên ứu về th

ụ đạo đứ


12

.. ừ ậk
ù
ă

ọ …


K ắ C

ụ ụ

14 ế .
Ư

S

ôĩ

ộ ủ


.

trạng gi o ụ đạo đứ v gi o

ho họ sinh trung họ

ơ sở tại

h nh ph

inh hiện n
C

k

ếô

ô
k


ă


ếế


7
ế
D

ô

e

qễ C

ế B
ễ Vă

Vú
ộ ô

q
.

q

ộ q
ế
q


ú

ế ệ ẻnghiên ứu liên qu n đến giải ph p n ng

quả ủ gi o ụ đạo đứ
tại th nh ph

ồ hí


ếkô

ị H


D

K ắ CH

ếô

ếếQ

ă …
k.

ôQ

ễ D

ô
ĩ

ả k

Cô S

:


H

ơ sở

inh hiện n


ả q ế

o hiệu

ho họ sinh v họ sinh trung họ

ăe

ụ .

13

.V

ụ ở

ô


ếKệH … Nhìn chung, g: Thái Duy Tuyên,

ế

8
H C

k ả

.Cô

ảk.
Tóm ại


k


ú

kế


ú
ú

ù

kệ


ôq

ô

ế ệ ẻ ẽ

h i qu t

kết quả nghiên ứu v những vấn đề luận

1.4

– trí –

ô

-

ỹ.

n sẽ đi s u nghiên ứu
M t

: ả
(

.
k
) ủH C


ả.i

ế

qua các phH Cúế


q


ô
ô

ô
q

k
q

q

kế q ả ủq
k ả


9
ế

ệ q ả ủ

H C
QƯ

.

1

q
ảq

ế.ô

ù

kk

.Cô

ô

ĩ
ở ế q

.


ụ ủ

ế

ếôeô
qô


H Cếỏ.


k

úô

ô

H Ck ô k ổ ẹế
:.H

.
(
) ủ
H Cế
.B


10
ủ ế

ệ q ả ủ
H C
Ư

.

ù.2

Ý
2 1 ạo đứ v gi o ụ đạo đứ
2.1.1

m đạ đứ


Thứ hấtk ô


ừqả q ế


ế

:k

.k ô
ế

kệ

ủ loàiộ ĩ
.
:ậ q

ô

e k ô
q
ĩ


C

ũ
ị .
ũ

k ẳĩ .

(

)

k

é

k ẳ


qủ ị


ô/

11

.V

ội.

2.1.2 Cấu rú

ủ đạ đứ


ộ.Cế ậ

ú

ộ ậế

ú

é

q
q
.

.C ẳ

ế

xét nó tro


úộ.e.K

e

é

q
: é.

ế


ế

é

e q


q

ếù

.

2.1.3 Giáo ụ đạ đứ
2.1.3.1 h i iệm v
Hệ

iĩ
i

đạ đức xã h i th


ĩ
iục đạ đức
qu trì h chuyể vă hó
hâ .

ục đạ đức tr


k

h vă hó đạ đức c


ú

ục đạ đức

h tr

h thảqụ k


ộ q


:


.
qệ .G
q


ĩ12

iă

-

h cc sk


2.1.3.2 V i trò củ
G

k ả ă
i

ĩử ú
k ả ă

H C

nh
e

e

ế

...

ục đạ đức ch h c si h tru
q

ú

.

ục đạ đứcq

.


è;

q

qủ ế

[147, tr.13]. K ô
ôH C
C
ế

ụ kéGi ung gi o ụ đạo đứ
ồ hí
.
ho họ sinh trung họ


ủ ế

:G


ù

inh.172].


tại h nh ph

. [108
ế

k ô
22

k


C ủ ị

:

k ô


k ô

q
ụ cho ọơ sở


13
ộ ;G
ă

ọ ậkế

k;G

ậ;G

ô

;Gếếọ.
23

phương thứ gi o ụ đạo đứ

sơ sở tại h nh ph
e

ồ hí

hủ ếu ho họ sinh

inhdụ
:G

hìnhô

q

ôô

ng ghép

giáo dục trong các môn học khác; Giáo dục thông qua việc tổ ch c các
ộng, tham gia các phong trào cho học sinh; Giáo dụ

ho

ủa cán bộ, giáo viên, công nhân viên các

thông qua việ
ở.

ng trung họV i ba hình th

ệuquả cao nh t tro
ú

phải l ng ghép và kết h p nhi
h p gi
;
;ng, kết

;

;

nn th

:i
p

án.

ọc sinh r

ng. Vì vậy, nhà giáo dục c n

phải vận dụng linh ho t phù h p v i mụ

ng và từng tình

hu ng cụ th .
24

hững nh n t

ho họ sinh trung họ

hủ ếu t

đ ng đến gi o ụ đạo đứ

ơ sở tại h nh ph
k

ế-

ồ híH C


H C

inh hiện n


.


là v
14

c ủ

ế
ế

.

ộ.Cộ


.Q


ĩ .

ế ệ ẻ ở


ế

-


ô

ù


C.
ệ ẻ

é

ủ q
.


2
.G


ộ - ịbình d ệ

.Ư

é ừ
q


ế
ĩcon

ệ .
Ư

3
ỌC SINH31
s

ọ sinh trung họ

ơ sở tại h nh ph

n thiết phải gi o ụ đạo đứ
3.1.1. Khái quát về

sinh trung h

ồ hí

inh v

ho đ i tượng n
ru

tại Thành phố Hồ Chí Minh

v đ

đ ểm

c


15
HọM t

s phát trik ô
củ


cho vị trí củ

ei

i;

sinh trung họ

ế


s

c nâng lên.

ôế
ở v

s phát tri n nhân cách

s hình thành t ý th

hình thành


ở t i Thành ph H C

học sinh trung họ
k
H C
q ậ

ộ ủk ô

q

il
ệ q

tình cảm của học sinh trung họộ .:kệ

ộng học tập và s

ho

ổ . Năm

của l a tuổi họ
ế

ễn ra m

u kiện s ng của học

ộng giao tiếp của học sinh trung họ
èng, xã hộ

phát tri n trí tuệ của học sinh trung họ
ho

:

;

H C

ô
ă

ă .
Tóm ại trong nh
n phát tri n của l a tuổĩ

ô ù

phát tri n ph c t p nh t, nhi u biế

ọ .

ộng nh

i kỳ
ũ

i kỳ

ởng thành sau này.

chu n bị quan trọng nh t cho nh
3.1.2. Sự cần thiết phả

qụ đạ đứ

ru

ại thành phố Hồ Chí Minh
G

c có vai trò hết s c quan trọng trong việc truy nl


ng giá trị
ận ra các giá trị

c, nhận th y giá trị

nhân ái, góp ph
nhân cách t

l .

c mà các thế hệ

ă

hình thành và phát tri n


ng yêu c u xây d

i m i, con


16
ĩ . S c n thiế

i xã hội chủ

ế

i thành ph H Cù ịch không ngừng th c hiệ

các thế lễn biế

m ch ng phá cách m ng Việt Nam.


ủ ế ở

H C
k

ế

i

c học sinh


úởng củ

giá trị

ă

ế

ệk

e

ô kéô


ú

ẻ ễ ị

ũ. Ba

trong khi s

ởng phản truy n th

is

c

c r t dễ trở thành phong trào trong gi i trẻ họ
ô

im l

ng thì

ỏng quản lí và nh ng bài giả

th y cô chẳng khác s

.

ẻk ế

k
ộng. V

ễ ị

ô

ù

e

ẻ ậ


k ế


ô
H C


bị xu ng c

ô:

M t
ho

ng lõa

ủa các


i nh ng l i s

ủa

các em.
32
trung họ

hững th nh t u trong giáo dụ đạo đức cho họ sinh
ơ sở ở h nh ph

3.2.1c cho họ
ă

ĩ

inh v ngu ên nh n

ựu

Giáo dụ
C

ồ hí

k

ởở

q
: thành tHộ ;
ă

ọ ậ;


17


ọc sinh tinh th


th c k luật; Thành t u trong g
ô

sinh và bảo vệ

kết, nhân ái và ý
ọc sinh biết gi gìn vệ

ng; Thành t u trong giáo dục cho học sinh
ọ;

lòng hiếu thảo, gi gìn và phát huy truy n th
k

Thành t u trong giáo dục cho học sinh nh
ũ

thậ

n,3.2.2. Nguyên nhân của thành tựuc cho họ


u trong giáo dục
ởở

H Cế

o củ

ảng bộ thành ph , s ch

:

ục; s

ng l i, chủ

o của Sở giáo dục; S phát
ă

tri n kinh tế - xã hội của thành ph nh
biến trong nhận th c và ho
giáo dụ

o

q ; Nh ng chuy n

ộng của các chủ th tr c tiếp th c hiện

c cho học sinh; S nỗ l c rèn luyện, t giáo dục của
học sinh

33

hững hạn chế trong giáo dụ đạo đức cho họ sinh

trung họ

ơ sở ở h nh ph

ồ hí

inh v ngu ên nh n

3.3.1. Nh ng hạn chế
B
họ
ế

ởở


ĩ

dù các cán bộ, giáo viên củ
trọng của giáo dụ

H C

ă
k

c cho họ

c còn mang tính thụ ộ
kế ho ch tổ ch c giáo dụ
Sở

ĩ

ô:m c

cs
ộng giáo dụ
c s chủ ộ

ắc.
o
ra

c cho học sinh ở

ng xuyên và liên tục mà ch khi nào c

ộng m i th c hiện t t. H

ũ

u có nhận th c v t m quan

Ngoài ra việc xây d ng và tri n khai kế ho ch, ho

t

c cho

Bộ,
n


18
ệu, chủ yếu là các

t i các hình th c, giải pháp giáo dụ
bài giáo hu n v nội qui củ

ng, k

giáo dụ

n nếp nên kết quả
ô

kết h p củ

gi

ng và xã hộ
q

bộ và nh

c th c hiện t

.

ng

ệc ki

trình rèn luyện giáo dụ
khuyế k

ng
q

ến việ

ng xuyên dẫ


c mọc

cho học sinh.
3.3.2. Nguyên nhân của hạn chế
M t là nh ng nguyên nhân mang tính chủ q
ổi tâm sinh lý l a tuổ

: S biến

thiếu ý th c, thiếu t chủ hay bị cám

dỗ lôi kéo từ các ph n tử không tiến bộ. B

có nh ng học

ởng n n giáo dục t t t o cho họ

sinh s

có nh ng thói quen không t t, không t giác rèn luyện bản thân. Hai là
k

nh
ế thị
ă

ng và ả

;

q

:

ộng tiêu c c của

ởng của xã hội; s bùng nổ của thông tin

i s ng hiện nay còn nhi

k

k ă ...

ến

học sinh r t nhi u. Th c tế, do s phát tri n của xã hội, do quá trình
ă

mở cửa và hội nhập, nên có nhi u luta, v i tâm lý học sinh là thích cái m i, hay học hỏ

c
òi, vì vậy

một bộ phận học sinh ch y theo cái m i một cách mù quáng mà không
có nhận th c và s
nguyên nhân thuộc v

c
cho hoện nay nói chubộ phận ch

ắn. Ba là nh ng

quản lý xã hội và quản lý giáo dục.
ú

ng dẫn nhận th


ă

ng ho
ng xã hộ

ộng giáo dụũ
c cho học sinh..

u. Bên
q

ú

c


19


Ư

H C
ă

3.ế

320 ă

ù
q


C ủ

ĩ

ếộ.


40 ă

q

k

H C

ộ ậộ. Cù
k

k

kếô


q ả ủ

ũ

ĩ

ụ .
ô

ô

ọ .

ô


c, làm
công dân


tảẻởk


e

H C
ế ệ ẻ

ă
ĩ


ếălàm

ô
ế,

.
Ư

4Ệ NAY:
41

h m giải ph p về t ng ường v i tr

hủ thể kh h thể v đ i tượng gi o ụ

tr h nhiệm ủ


20


ả khuyến khích và t

cho tinh th n t giáo dục củ
qở.

h m giải ph p đ i m i nhận thứ n i ung hình thứ

v phương ph p gi o ụ đạo đứ
th nh ph

ồ hí

M t

ho họ sinh trung họ

đ i v i việc đ i m i h

thức

ủ v giáo dụ

th c hiệ
k ô

i
ến

ng, các l

ng giáo dục ngoài xã

ảng và chính quy

q

ô

o giáo dục.

i

đ im i

h cc s


c

i, từ các bậc cha mẹ

ô

hội, k cả các c p ủ

ú

n t i khá phổ biế

s ng xã hội, ở k ô

quản lý, ch

ơ sở tại

inh

c hết c n phải khắc phục nh ng quan niệ

các th

u kiện

ả ă

kế
42

k

i u


ô

i

ục đạ đức ch h c si h tru

ủ ếô

. Môn Giáo dục công dân ở

q

ô


ng Trung họ

là môn học tr c tiếp truy n thụ, cung c p và giáo dục cho học sinh
nh ng chu n m

c của xã hộ

ộ phù h p v i l a tuổ ;ph m ch t, nhân cách củ

i công dân ở m c

iv

ph n hình thành nh ng

i Việ

n hiện

nay, phù h p v i xu thế phát tri n, tiến bộ của th
đ i m i hình thức v
h c si h tru
dụ

h cc sh

h

i.
i

ổi m i ph

c là vô cùng quan trọng và c n thiết. Các th

nhi u tìm tòi sáng t o xung quanh việ

ổi m

v i yêu c u giáo dục và tâm sinh lý trẻ e .

ục đạ đức ch
ảng d

giáo

ô
ù

p
n


21


th ng là diễn giảng,

ú ọ
tho i, giáo dục cá biệt, thuyết phục b
k ẳ

kinh nghiệ

c tiễn và

ịnh giá trị, hiệu quả của nh ng s

ổi

.

m
43

h m giải ph p t ng ường

điều kiện vật hất

ng môi trường v n ho l nh mạnh
M t
dụ

ă

ảm bả

ng nhc cho học sinh trung họ
ế

ô

u kiện vật ch t trong giáo

ụ ;
ă


ảm bảo việc xây d


iây
ệ q ả

H Chí Minh.

ng học lành m nh, các m i quan hệ thân

ng giáo dục thậ .

thiện và ch

kệ k ô

ngành giáo dục, mỗ

ở mục tiêu chung của
ă

ng học có mục tiêu, nộ
.

ng củxem xét cụ th hoàn cả

u kiện củ

một hệ chu n m c, giá trị phù h

ọc
ng phải

ng mình mà xây d ng
c các thành viên trong nhà

ng cùng tham gia xây d ng v i nh ng biện pháp tổ ch c th c


hiện. Hệ chu n m c, giá trị

ộ nh t

p v i một m

ịnh v i các giá trị truy n th ng, phong tục củộng

ng
Tóm ạiq

.

q


ếe

ếe
.S


22


ế

ả .


Ư

4

ệ q ảế

ộ ậ

q ảă

ệ q ả


ô

k

ôù
sinh, bả :


ăụ ;


ú

q

ĩ

. ừă

H C
kệ;

;
ô

ă

e q

1.
ế
q


qử ủ


q
.

ệ ủú
23
2. G

ô ù
ị úk ẳ

ộ.ôkq


ếô.
3. Vkếũq

ở ậă

ở ọè
ĩ :

ệ ổq


Vệ


ô

.
ăĩ


ọ .

e

ộ ậ


ệ Cô

k


C ủ

ệ q ả4.


k.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×