Tải bản đầy đủ

quy hoạch môi trường tỉnh vĩnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO
NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2025,
TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Giảng viên hướng dẫn: Phạm Thị Mai Thảo

Nhóm thực hiện: Nhóm 1 – Lớp ĐH4QM2


ĐỐI TƯỢNG

MỤC TIÊU

PHẠM VI
Đưa ra hiện trạng các vấn đề môi trường, tìm ra vấn đề cấp

-


bách và đề xuất các chương trình dự án giải quyết vấn đề đó

Đối tượng: Các vấn đề môi trường của tỉnh Vĩnh
Phúc.

-

01

NỘI DUNG

-

Tổng quan về Vĩnh Phúc và các QH
Hiện trạng các vấn đề môi trường và các vấn đề môi
trường cấp bách

-

Các chương trình, dự án

02

Phạm vi: Tỉnh Vĩnh Phúc

03

PHƯƠNG PHÁP

-

Liệt kê số liệu.
Thống kê và xử lý số liệu.
Phương pháp phân tích logic.

04


CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG


01

03

07

05

Công nghiệp, tiểu thủ công

Đa dạng

nghiệp và làng nghề

sinh học

Tai biến thiên nhiên và sự cố
Du lịch, dịch vụ

môi trường

Hiện trạng

Dự báo

Mức độ

Mức độ

Vấn đề

môi trường

diễn biến

ảnh hưởng

lan truyền

quản lý

msofficeskills.com

02

06

04

Giao thông
vận tải

Nông nghiệp

08

Hoạt động

Quản lý

dân sinh

môi trường


3 VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CẤP BÁCH

01

Cấp nước sạch cho
vùng nông thôn

Xử lý nước thải của làng nghề tái chế nhựa Đông
Mẫu

03

Chất thải rắn đô thị

02


CẤP NƯỚC SẠCH CHO NÔNG THÔN

HIỆN TRẠNG

SUY KIỆT
Nguồn nước ngầm bị suy kiệt

05

Ô NHIỄM

30%

Nguồn nước mặt bị ô nhiễm

Nhà máy cấp nước chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu sử

04

03

dụng nước sạch.

30%

70%
70% người dân nông thôn sử dụng nước giếng khoan

02

30% số dân nông thôn được sử dụng nước sạch

01

Đến năm 2025, tỷ lệ dân được cấp nước sạch là 80%. Các nhà máy cấp nước sẽ được mở rộng và xây mới để đáp ứng nhu cầu của người

DỰ BÁO

dân.


CẤP NƯỚC SẠCH CHO NÔNG THÔN

HIỆN TRẠNG

Tuyên truyền, khuyến khích người
dân sử dụng tiết kiệm nước
SUY KIỆT
Nguồn nước ngầm bị suy kiệt

Bảo vệ rừng

Nâng cấp, cải tạo nhà máy nước

05

Sông Lô.

Ô NHIỄM

30%

Nguồn nước mặt bị ô nhiễm

Nhà máy cấp nước chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu sử

04

03

Xây dựng nhà máy cấp

dụng nước sạch.

nước sach

30%

70%
Tuyên truyền người dân hạn chế
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

70% người dân nông thôn sử dụng nước giếng khoan

02

30% số dân nông thôn được sử dụng nước sạch

01

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân lắp đặt hệ thống lọc nước mini đơn giản


CẤP NƯỚC SẠCH CHO NÔNG THÔN

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân lắp đặt hệ thống lọc nước mini

11/2017

đơn giản tại huyện Sông Lô.

Nâng cấp, cải tạo nhà máy nước Sông Lô

Xây dựng nhà máy cấp nước sạch tại
xã Minh Quang, huyện Tam Đảo

Tuyên truyền, khuyên khích người dân sử dụng tiết kiệm nước

Tuyên truyền người dân hạn chế sử dụng thuốc BVTV

Bảo vệ rừng tại Vĩnh Phúc

01/2018

06/2019

07/2019

01/2020

05/2020

Hệ thống lọc nước mini đơn giản


CẤP NƯỚC SẠCH CHO NÔNG THÔN

NMN Sông Lô

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân lắp đặt hệ thống lọc nước mini

11/2017

đơn giản tại huyện Sông Lô.

3
30.000 m /NĐ

Nâng cấp, cải tạo nhà máy nước Sông Lô

01/2018
Trạm bơm tăng áp Thượng Trưng từ 1500 -> 3600
3
3
m /NĐ, Hợp Thịnh lên 44.000 m /NĐ

Xây thêm 2 trạm bơm cấp 1
Xây dựng nhà máy cấp nước sạch tại
xã Minh Quang, huyện Tam Đảo

Tuyên truyền, khuyên khích người dân sử dụng tiết kiệm nước

Nâng đường ống DN400 -> 600

06/2019

NMN Sông Lô

07/2019

Lũng Hòa

An Tường
Tuyên truyền người dân hạn chế sử dụng thuốc BVTV

3
45.000 m /NĐ

01/2020

Vĩnh Thịnh
Bảo vệ rừng tại Vĩnh Phúc

05/2020

Lý Nhân


CẤP NƯỚC SẠCH CHO NÔNG THÔN

Minh Quang Hợp Châu
Tuyên truyền, hướng dẫn người dân lắp đặt hệ thống lọc nước mini

Hồ Sơn

11/2017

đơn giản tại huyện Sông Lô.
Nhà máy nước
Hồ Xạ Hương
Nâng cấp, cải tạo nhà máy nước Sông Lô

Xây dựng nhà máy cấp nước sạch tại
xã Minh Quang, huyện Tam Đảo

01/2018

06/2019

Quy mô: 25.090 m

2

3
Công suất thiết kế: 6000 m /NĐ
3
Công suất vận hành: 4000 m /NĐ

Tuyên truyền, khuyên khích người dân sử dụng tiết kiệm nước

Tuyên truyền người dân hạn chế sử dụng thuốc BVTV

07/2019

01/2020
Bao gồm: nhà điều hành, nhà hóa chất, trạm bơm cấp 2, bể nước

Bảo vệ rừng tại Vĩnh Phúc

05/2020

sạch, trạm xử lý, công trình thu nước thô, đường ống.


NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ NHỰA ĐÔNG MẪU

HIỆN TRẠNG

SỨC KHỎE
Năm 2015: 10 người bị ung thư
56,7% người dân bị mắc các bệnh về da và hô hấp.

05

LẠC HẬU

Ô NHIỄM
Ô nhiễm nước mặt, nước ngầm và đất

Công nghệ sản xuất lạc hậu

04

03

100%
100% nước thải sản xuất được xả ra ngoài môi
trường chung với nước thải sinh hoạt

DỰ BÁO

703,2

02

3
Lưu lượng nước thải: 703,2 m /NĐ

01

Nồng độ các chất ô nhiễm sẽ giảm bớt


NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ NHỰA ĐÔNG MẪU

HIỆN TRẠNG

SỨC KHỎE
Năm 2015: 10 người bị ung thư

Nâng cao năng lực quản lý

56,7% người dân bị mắc các bệnh về da và hô hấp.

05

LẠC HẬU

Ô NHIỄM
Ô nhiễm nước mặt, nước ngầm và đất

về ô nhiễm môi trường

Áp dụng sản xuất sạch hơn

Công nghệ sản xuất lạc hậu

04

Nâng cao nhận thức người dân

Xây dựng hương ước làng nghề

03

100%
100% nước thải sản xuất được xả ra ngoài môi
trường chung với nước thải sinh hoạt

Cải tạo ao hồ trong làng nghề

703,2

02

3
Lưu lượng nước thải: 703,2 m /NĐ

01

Xây dựng trạm xử lý nước thải


NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ NHỰA ĐÔNG MẪU

Cải tạo các ao hồ trong làng nghề Đông Mẫu

11/2017

Nạo vét
Áp dụng sản xuất sạch hơn trong quá trình tái chế nhựa

01/2018

Xây dựng trạm xử lý nước thải xã Yên Đồng

03/2018

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý của cán bộ về quản lý làng nghề
Đông Mẫu

ao hồ

05/2018

Trồng cây cỏ nến

Truyền thông nâng cao nhận thức người dân làng nghề Đông Mẫu về
ô nhiễm môi trường

07/2018

Xây dựng hương ước làng nghề Đông Mẫu

01/2019


NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ NHỰA ĐÔNG MẪU

Cải tạo các ao hồ trong làng nghề Đông Mẫu

11/2017

-

Thay thế vòi nước bình thường bằng vòi tiết kiệm
nước.

Áp dụng sản xuất sạch hơn trong quá trình tái chế nhựa

Tăng tuần hoàn nước

01/2018

- Đổi mới máy móc.
Xây dựng trạm xử lý nước thải xã Yên Đồng

03/2018

- Che chăn, lắp thêm bộ sàng để tránh lượng bột
bị hao hụt hay rửa trôi.

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý của cán bộ về quản lý làng nghề
Đông Mẫu

05/2018

Truyền thông nâng cao nhận thức người dân làng nghề Đông Mẫu về
ô nhiễm môi trường

07/2018
Thay thế hóa chất và chất phụ gia ít gây độc
với con người và môi trường

Xây dựng hương ước làng nghề Đông Mẫu

01/2019


NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ NHỰA ĐÔNG MẪU

Cải tạo các ao hồ trong làng nghề Đông Mẫu

11/2017

Trạm xử lý nước thải xã Yên Đồng
Áp dụng sản xuất sạch hơn trong quá trình tái chế nhựa

01/2018

Quy mô: 400 m
Xây dựng trạm xử lý nước thải xã Yên Đồng

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý của cán bộ về quản lý làng nghề
Đông Mẫu

03/2018

2

3
Công suất: 1300 m /NĐ

05/2018

Truyền thông nâng cao nhận thức người dân làng nghề Đông Mẫu về
ô nhiễm môi trường

07/2018
Hệ thống thu gom, nhà hóa chất, khu xử lý, phòng thí
nghiệm.

Xây dựng hương ước làng nghề Đông Mẫu

01/2019


NƯỚC THẢI LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ NHỰA ĐÔNG MẪU

Cải tạo các ao hồ trong làng nghề Đông Mẫu

11/2017
- Không thu gom sạch sẽ trong phạm vi sản xuất.
- Chiếm dụng lòng đường, nơi công cộng để sản

Áp dụng sản xuất sạch hơn trong quá trình tái chế nhựa

01/2018

Xây dựng trạm xử lý nước thải xã Yên Đồng

03/2018

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý của cán bộ về quản lý làng nghề
Đông Mẫu

xuất.
- Xả nước thải cùng chất thải ra môi trường.

05/2018

- Phát hiện và tố giác sai phạm.

Truyền thông nâng cao nhận thức người dân làng nghề Đông Mẫu về
ô nhiễm môi trường

07/2018

Xây dựng hương ước làng nghề Đông Mẫu

01/2019

- Thực hiện tốt các nội quy.


CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ

HIỆN TRẠNG

XỬ LÝ
Chôn lấp tại các bãi rác tạm hoặc rung lò đốt rác.

05

1 tấn/NĐ

THU GOM
TP. Vĩnh Yên có 50 xe thu gom. Tần xuất 1 lần/ngày

Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc phát sinh 1 tấn/NĐ,

04

03

trong đó có khoảng 0,3 tấn là CTRNH

178 tấn/NĐ

250 tấn/NĐ

Lượng CTR sinh hoạt tại TP.Vĩnh Yên và Tx.Phúc
Yên: 178 tấn/NĐ

DỰ BÁO

02

CTR phát sinh tại TP.Vĩnh Yên và Tx.Phúc Yên: 250 tấn/NĐ

01

Lượng CTR ngày càng tang và cần xây dựng thêm các bãi chôn lấp hợp vệ sinh


CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ

HIỆN TRẠNG

Xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh

XỬ LÝ
Tập huấn nâng cao năng lực quản

Chôn lấp tại các bãi rác tạm hoặc rung lò đốt rác.05
Hỗ trợ đầu tư nồi hấp rác
thải y tế độc hại

1 tấn/NĐ

THU GOM
TP. Vĩnh Yên có 50 xe thu gom. Tần xuất 1 lần/ngày.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc phát sinh 1 tấn/NĐ,

04

Đáp ứng đc 60% nhu cầu

03

trong đó có khoảng 0,3 tấn là CTRNH

178 tấn/NĐ
Nâng cấp, cải tạo hệ thống thu gom

250 tấn/NĐ

Lượng CTR sinh hoạt tại TP.Vĩnh Yên và Tx.Phúc

02

Yên: 178 tấn/NĐ

CTR phát sinh tại TP.Vĩnh Yên và Tx.Phúc Yên: 250 tấn/NĐ

01

Hướng dẫn người dân phân loại rác tại

Khuyến khích người dân sử dụng các sản phẩm

nguồn

thân thiện với môi trường


CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ

Nâng cấp, cải tạo hệ thống thu gom tại TP.Vĩnh Yên

12/2017

Hỗ trợ đầu tư nồi hấp rác thải y tế độc hại cho Bệnh viện đa khoa tỉnh
Vĩnh Phúc

02/2018

Mua mới 20 xe đẩy tay
Xây dựng bãi chôn lấp HVS tại xã
Bắc Bình – Lập Thạch – Vĩnh Phúc

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý về vấn đề CTR cho cán bộ môi
trường TP.Vĩnh Yên và Tx.Phúc Yên

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn

thể tích từ 9-14 khối

10/2018

11/2018

01/2019
Mua thêm 5 xe hooklift với thể tích 10 khối

Tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng các sản phẩm thân
thiện với môi trường

Mua thêm 10 xe ép rác với

03/2019

Tăng tần suất thu gom lên 2-3 lần/ngày


CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ

Nâng cấp, cải tạo hệ thống thu gom tại TP.Vĩnh Yên

12/2017

Hỗ trợ đầu tư nồi hấp rác thải y tế độc hại cho Bệnh viện đa khoa tỉnh
Vĩnh Phúc

Xây dựng bãi chôn lấp HVS tại xã
Bắc Bình – Lập Thạch – Vĩnh Phúc

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý về vấn đề CTR cho cán bộ môi
trường TP.Vĩnh Yên và Tx.Phúc Yên

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn

Tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng các sản phẩm thân
thiện với môi trường

02/2018

10/2018

11/2018

01/2019

03/2019

-

Đầu tư 3 nồi hấp.
Mỗi nồi hấp được khoảng 15 kg CTR y tế


CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ

Nâng cấp, cải tạo hệ thống thu gom tại TP.Vĩnh Yên

12/2017

Quy mô: 40 ha
Có 8 hố chôn lấp, mỗi hố với công suất 51.600 tấn/hố

Hỗ trợ đầu tư nồi hấp rác thải y tế độc hại cho Bệnh viện đa khoa tỉnh
Vĩnh Phúc

Xây dựng bãi chôn lấp HVS tại xã
Bắc Bình – Lập Thạch – Vĩnh Phúc

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý về vấn đề CTR cho cán bộ môi
trường TP.Vĩnh Yên và Tx.Phúc Yên

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn

02/2018

10/2018

11/2018

01/2019

1: Các ô chôn lấp
2: Khu xử lý nước rác
3: Khu phụ trợ

Tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng các sản phẩm thân
thiện với môi trường

03/2019

4: Hàng rào cây xanh
5: Khu tiền xử lý


CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ

Nâng cấp, cải tạo hệ thống thu gom tại TP.Vĩnh Yên

12/2017

Hỗ trợ đầu tư nồi hấp rác thải y tế độc hại cho Bệnh viện đa khoa tỉnh
Vĩnh Phúc

Xây dựng bãi chôn lấp HVS tại xã
Bắc Bình – Lập Thạch – Vĩnh Phúc

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý về vấn đề CTR cho cán bộ môi
trường TP.Vĩnh Yên và Tx.Phúc Yên

02/2018

10/2018

11/2018

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn trên địa
bàn TP.Vĩnh Yên

01/2019
Hướng dẫn người dân phân rác thải thành 3 loại:
- Rác khó phân hủy

Tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng các sản phẩm thân
thiện với môi trường

03/2019

- Rác tái chế

- Rác dễ phân hủy


CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ

Nâng cấp, cải tạo hệ thống thu gom tại TP.Vĩnh Yên

12/2017

Hỗ trợ đầu tư nồi hấp rác thải y tế độc hại cho Bệnh viện đa khoa tỉnh
Vĩnh Phúc

Xây dựng bãi chôn lấp HVS tại xã
Bắc Bình – Lập Thạch – Vĩnh Phúc

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý về vấn đề CTR cho cán bộ môi
trường TP.Vĩnh Yên và Tx.Phúc Yên

02/2018

Túi nilon tự phân hủy sinh học

10/2018

11/2018

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn trên địa
bàn TP.Vĩnh Yên

Tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng các sản phẩm thân
thiện với môi trường

01/2019

03/2019

Túi vải không dệtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×