Tải bản đầy đủ

ôn tập chương 2 ( Đại số )

Chào Mừng Ngày Hội Giảng
Chào Mừng Ngày Hội Giảng


Trường THCS Hải Hậu
Trường THCS Hải Hậu


Toán
Học

Ôn Tập chương II
Toaựn
Hoùc

Điền vào chỗ có dấu .... cụm từ hoặc ký hiệu thích hợp
để được câu có nội dung đúng :

1. Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho
........................................ta luôn xác định được .........................................
của y thì y được gọi là hàm số của x và x được
gọi là biến số .
2. Hàm số thường được cho bằng .......................................................

3. Đồ thị của hàm số y=f(x) là tập hợp tất cả các điểm................................

........................................... trên mặt phẳng toạ độ Oxy.
4. Hàm số có dạng ................................... được gọi là hàm số bậc nhất đối
với biến x.
5. Hàm số bậc nhất xác định với mọi giá trị của x và có tính chất :
Hàm số đồng biến trên R khi ..............., nghịch biến trên R khi..............
bảng hoặc bằng công thức
chỉ một giá trị tương ứng
giá trị tương ứng (x; f(x))
biểu diễn các cặp
với mỗi giá trị của x
a > 0
a < 0
y= ax + b với a 0
Toaựn
Hoùc
Phiếu Học Tập

o
y
x
A
b
y = ax + b
y = ax
T
α
α
y = ax + b
x
y
y = ax
o


A
b
T
α α
Tr­êng hîp a > 0 Tr­êng hîp a < 0
Toaùn
Hoïc

Víi hai ®­êng th¼ng
(d ) : y = ax + b (a 0 )
vµ (d ) : y = a x + b (a ’ ’ ’ ’ 0 )
Ta cã :
d c¾t d ............’
d song song víi d .......................... ’
d trïng d .......................... ’
a = a vµ b ’ = b’
a a’
a = a vµ b ’ b ’
Toaùn
Hoïc

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×