Tải bản đầy đủ

Giao an 11CB tron bo- Tham khao

Đề kiểm tra 15 phút- Học kì I. Lớp 11, chương trình chuẩn
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Các đặc điểm nào sau đây không phải của nhóm nước đang phát triển
A. GDP/người thấp C. Lao động trong khu vực III chiếm tỷ lệ cao
B. HDI thấp D. Hàng xuất khẩu phần lớn chưa qua chế biến
Câu 2. Tuổi thọ trung bình Thế giới thấp nhất hiện nay thuộc khu vực:
A. Trung á, Tây Nam á C. Trung Phi, Bắc Phi
B. Tây Phi, Đông Phi D. Đông á, Bắc á
Câu 3. Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại có bao nhiêu công nghệ trụ cột
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 4. Tổ chức liên kết kinh tế nào sau đây có tổng GDP cao nhất:
A. APEC B. NAFTA C. EU D. WTO
Câu 5. ý nào không phải là hệ quả của toàn cầu hoá
A. Thúc đẩy sản xuất thế giới phát triển
B. Phân công lao động quốc tế sâu rộng
C. Tăng cường đầu tư nước ngoài
D. Giá cả tăng có lợi cho các nước
Câu 6. Nhân tố tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới, chuyển sang giai đoạn nền kinh tế tri
thức
A. Cuộc cách mạng KH- KT C. Cuộc cách mạng công nghệ hiện đại
B. Cuộc cách mạng khoa học D. Cuộc cách mạng KH- CN hiện đại

Câu 7. Hiệu ứng nhà kính có tác động đến không khí là
A. Làm giảm nhiệt độ không khí C. Nhiệt độ KK không bị ảnh hưởng
B. Làm tăng nhiệt độ không khí D. Chỉ t
0
trong nhà kính bảo vệ thực vật
Câu 8. Năm 2003 số nước ở châu Phi có chỉ số HDI < 0,5 là:
A. 13 nước B. 28 nước C. 35 nước D. 40 nước
Câu 9. Dầu mỏ và khí đốt ở Tây Nam á tập trung nhiều nhất ở khu vực:
A. Cao nguyên Iran C. Ven Địa Trung Hải
B. Đồng bằng Lưỡng Hà D. Ven Vịnh Pecxich
Câu 10. Địa hình chủ yếu phân bố trên lãnh thổ Mỹ La Tinh là:
A. Tây: đồng bằng, Đông: núi già và núi trẻ
B. Tây: Núi trẻ, Đông: đồng bằng và cao nguyên
C. Bắc: đồng bằng và núi trẻ
D. Bắc: Núi trẻ và đồng bằng
Đề kiểm tra môn địa lý
năm học 2007-2008
Ma trận Đề kiểm tra 15 phút- Học kì I
Lớp 11, trương trình chuẩn
TT Bài
Nhận biết
(Trắc nghiệm
khách quan)
Thông hiểu
(Trắc nghiệm
khách quan)
Thang điểm
1 Khái quát nền kinh tế Thế
giới
4 (4điểm) 3 (3điểm) 7
2 Một số vấn đề của châu
lục và khu vực
2 (2điểm) 1 (1điểm) 3
Đáp án kiểm tra 15 phút- Học kì I
Lớp 11, chương trình chuẩn
Mỗi câu đúng được 1 điểm
Câu 1. C
Câu 2. D
Câu 3. C
Câu 4. A
Câu 5. D
Câu 6. D
Câu 7. B
Câu 8. A
Câu 9. D
Câu 10. B
Điểm toàn bài: 10 điểm
Đề kiểm tra một tiết- Học kì I
Lớp 11, chương trình chuẩn
I. Trắc nghiệm khách quan: Chọn câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Theo thống kê, dân số thế giới năm 2005 là
A. 6 tỉ người B. 6,5 tỉ người C. 7 tỉ người D. 7,5 tỉ người
Câu 2. Tổ chức nào sau đây có nhiều nước tham gia nhất
A. MERCOSUR C. APEC
B. EU D. ASEAN
Câu 3. Số dân sống dưới mức nghèo khổ của Mỹ La Tinh còn khá đông, chủ yếu do
A. Cuộc cảI cách ruộng đất không triệt để
B. Người dân không cần cù
C. Điều kiện tự nhiên khó khăn
D. Hiện tượng đô thị hoá tự phát
Câu 4. Tài nguyên thiên nhiên được khai thác mạnh mẽ nhất ở Châu Phi là:
A. Khoáng sản và cát thuỷ tinh C. Đất nông nghiệp và nguồn nước
B. Khoáng sản và rừng D. Cát thuỷ tinh và tài nguyên nông nghiệp
II. Trắc nghiệm tự luận
Câu 1. Nêu những biểu hiện của xu hướng toàn cầu hóa kinh tế ?
Câu 2. Cho Bảng số liệu: Tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ La Tinh (Đơn vị %)
Năm 1985 1990 1995 2000 2002 2004
GDP 2,3 0,5 0,4 2,9 0,5 6,0
a. Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ La Tinh, giai đoạn 1985- 2004
b. Rút ra nhận xét
Câu 3. Phân tích những thuận lợi của vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên đối với phát triển
nông nghiệp, công nghiệp Hoa Kỳ ?
Học sinh được dùng Tập bản đồ thế giới
Ma trận Đề kiểm tra một tiết- Học kì I
Lớp 11, chương trình chuẩn
đáp án kiểm tra một tiết- Học kì I
Lớp 11, chương trình chuẩn
Nội Dung Điểm
I. Trắc nghiệm khách quan: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
Câu 1. B Câu 2. C Câu 3. A Câu 4. B
II. Trắc nghiệm tự luận
Câu1. Những biểu hiện của toàn cầu hoá:
- Thương mại thế giới phát triển mạnh
- Đầu tư nước ngoài tăng nhanh
- Thị trường tài chính quốc tế được mở rộng
- Vai trò ngày càng lớn của các công ty xuyên quốc gia
Câu 2.
a. Vẽ biểu đồ hình cột, chính xác, đẹp
b. Nhận xét: Tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ La Tinh không đồng đều và
ở mức thấp (dẫn chứng)
Câu 3.
1. Vị trí địa lý:
- Đặc điểm
- Đánh giá ý nghĩa kinh tế:
+ Mở rộng thị trường
+ Phát triển hoạt động ngoại thương
2. Tài nguyên thiên nhiên: - Nêu đặc điểm của đất, nước, khí hậu, ks…
- Thuận lợi cho phát triển: - Nông nghiệp
- Công nghiệp
(dẫn chứng)
2,0
8,0
1,0
0,25
0,25
0,25
0,25
3,0
2,0
1,0
4,0
1,5
2,5
TT Bài Nhận biết Thông
hiểu
Vận dụng-
kỹ năng
Phân tích Tổng hợp Thang
điểm
TN
KQ
TN
TL
TN
KQ
TN
TL
TN
KQ
TN
TL
TN
KQ
TN
TL
TN
KQ
TN
TL
1 Khái quát nền kinh tế-
xã hội thế giới
2

1

2
2 Một số vấn đề của châu
lục và khu vực
2

1

4
3 Hoa Kỳ 1


4
Đề kiểm tra Học kì I
Lớp 11, chương trình chuẩn
I. Trắc nghiệm khách quan: Chọn câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Tỉ lệ GDP của Châu Phi đóng góp trong tổng GDP toàn cầu, năm 2004 là:
A. 2,5% B. 3% C. 1,9% D. 4%
Câu 2. Phần lớn dân cư ở Tây Nam á và Trung á theo đạo :
A. Đạo Thiên Chúa C. Đạo Phật
B. Đạo Do Thái D. Đạo Hồi
Câu 3. Ngành tạo ra nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu ở Hoa Kì là :
A. Ngư nghiệp C. Công nghiệp
B. Công nghiệp chế biến D. Nông nghiệp
II. Trắc nghiệm tự luận :
Câu 1. Nêu đặc điểm kinh tế của Mĩ La Tinh ?
Câu 2. Phân tích đặc điểm ngành nông nghiệp ở Hoa Kì ?
Câu 3 . Việc đưa vào sử dụng đồng tiền chung Ơ- Rô có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển
của EU ?
Câu 4. Cho bảng số liệu : Tỉ trọng GDP, dân số của EU và một số nước trên thế giới năm 2004
( Đơn vị % ).
Các nước, khu vực
GDP
( % )
Dân số
(Triệu người )
EU 31,0 7,1
Hoa Kì 28,5 4,6
Nhật Bản 11,3 2,0
Trung Quốc 4,0 20,3
ấn Độ 1,7 17,0
Các nước còn lại 23,5 49,0
a, Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng GDP, dân số EU và một số nước trên thế giới.
b, Rút ra nhận xét gì về vị trí kinh tế của EU trên trường quốc tế.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×