Tải bản đầy đủ

Giao an lop 3 - tuan 2(tk)

Kế hoạch giảng dạy
Tuần : 2
Từ 12.9.05 đến 16.9.05
Ngày Môn Bài dạy
Thứ hai
12.9
Tập đọc Ai có lỗi
Kể chuyện Ai có lỗi
Toán Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Thứ ba
13.9
Tập đọc Khi mẹ vắng nhà
Chính tả Ai có lỗi
Toán Luyện tập
Luyện từ Mở rộng vốn từ về chủ đề trẻ em
Thứ tư
14.9
Tập đọc Cô giáo tí hon
Toán Ôn tập các bảng nhân
Đạo đức Kính yêu Bác Hồ tiết 2
Thứ năm

15.9
Chính tả Cô giáo tí hon
Toán Ôn tập các bảng chia
TNXH Vệ sinh hô hấp
Tập viết u Lạc
Thủ công Gấp tàu thuỷ hai ống khói Tiết : 1
Thứ sáu
16.9
Làm văn Viết đơn xin vào đội
Toán Luyện tập
TNXH Phòng bệnh đường hô hấp
Buổi chiều :
Ngày Môn Bài dạy
Thứ tư
Luyện tập TV Luyện đọc bài : Khi mẹ vắng nhà
Thứ năm
Luyện tập Toán n các bảng nhân chia đã học
Tự học Luyện đọc các bài tập đọc trong tuần
Thứ sáu
Luyện tập TV Làm bài tập luyện từ và câu
Tự học n các bảng nhân chia đã học
Khối trưởng duyệt Ban giám hiệu duyệt
Phòng giáo dục và đào tạo Quận 10
Trường tiểu học Dương Minh Châu
Kế hoạch dạy học
Môn : Tập đọc – kể chuyện
Bài : Ai có lỗi
I. Mục tiêu : Như sách giáo viên
II. Đồ dùng dạy học : Tranh minh hoạ tập đọc và kể chuyện
III. Các hoạt động trên lớp :
Giáo viên Học sinh
A. Kiểm tra bài cũ :
Giáo viên gọi 3 học sinh đọc lại bài Đơn xin vào Đội
và nêu nhận xét về cách trình bày lá đơn.
B. Dạy bài mới:
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài và luyện đọc
Mục tiêu : Rèn kó năng đọc thành tiếng và đọc dúng
các từ khó theo phương ngữ.
1. Giáo viên giới thiệu bài
2. Luyện đọc
Giáo viên đọc mẫu toàn bài ( diễn cảm theo gợi ý từ
sách giáo viên ) Giáo viên cho học sinh quan sát tranh
minh họa trên đọc trong sách giáo khoa.
Giáo viên cho học sinh đọc từng câu
Giáo viên kết hợp giải thích từ khó : kiêu căng, hối
hận, can đảm, ngây. Có thể cho học sinh đặt câu với từ
“ngây”.
3. luyện đọc đoạn : Giáo viên nhắc nhở học sinh
thay đổi giọng đọc cho phù hợp với nội dung bài.
Giáo viên giúp học sinh hiểu nghóa từ mới.
3. Thi đọc nhóm
Hoạt động 2 : Hướng dẫn tìm hiểu bài
Mục tiêu : Học sinh hiểu được nội dung bài học
1. Giáo viên gọi học sinh đọc thầm từng đoạn và
trao đổi về nội dung bài. Câu hỏi : Em đoán Cô-
rét-ti nghó gì khi chủ động làm lành với bạn ?
giáo viên cho học sinh phát biểu tự do.
Câu Theo em mỗi bạn có điểm gì đáng khen ? giáo
viên cho học sinh thảo luận nhóm 6
2. Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét các ý
kiến thảo luận và chốt kiến thức.
Mỗi học sinh đọc 1 câu lần
lượt cho đến hết bài.
Học sinh đọc từng đoạn
theo hình thức nhóm 2 luân
phiên nhau.Các nhóm đọc
luân phiên từng đoạn đến
hết bài.
Các nhóm thi đọc.
Học sinh đọc thầm từng
đoạn và lần lượt trả lời các
câu hỏi.
Các nhóm thảo luận và
trình bày ý kiến của mình
Hoạt động 3 : Luyện đọc lại :
Mục tiêu : học sinh thể hiện đọc đúng bài
1. Giáo viên chọn đoạn 1 cho học sinh đọc.
Giáo viên nhắc học sinh đọc phân biệt lời kể với lời
của nhân vật.
Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét cách đọc của
bạn mình.
2. Giáo viên tổ chức cho các nhóm học sinh đọc phân
vai. Cả lớp và giáo viên nhận xét bình chọn cá nhân
và nhóm đọc hay nhất.
Tiết kể chuyện :
Hoạt động 1 : Xác đònh yêu cầu bài tập.
Mục tiêu : Đònh hướng nội dung cho học sinh là thi kể
lại 5 đoạn của chuyện bằng lời của em dựa vào trí nhớ
và tranh minh họa.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn học sinh kể từng đoạn theo
tranh.
1. Giáo viên cho học sinh quan sát lần lượt 3 tranh
và nhẩm kể theo đoạn.
2. Giáo viên cho học sinh kể nối tiếp :
Giáo viên có thể gợi ý Bằng cách đặt ra các câu hỏi
nhỏ cho học sinh dễ theo dõi hơn.
3. Giáo viên cho 5 học sinh lần lượt kể nối tiếp
nhau dựa theo 5 tranh minh hoạ.
Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét nhanh và
bình chọn học sinh kể tốt nhất theo các yêu cầu :
Về nội dung, về diễn đạt, về cách thể hiện.
Giáo viên chốt : Qua giờ kể chuyện, các em thấy kể
chuyện khác đọc truyện. Khi đọc, cần đọc chính xác
không thêm bớt từ ngữ nhưng khi kể thì ta không nhìn
sách mà kể theo trí nhớ. Để câu chuyện thêm hấp dẫn,
em nên kể tự nhiên có kèm theo cử chỉ và điệu bộ…
Củng cố : Em học được điều gì qua câu chuyện này ?
Giáo viên nhận xét tiết học, dặn học sinh về nhà kể lại
cho người thân.
2 Học sinh đọc.
3 nhóm đọc phân vai.
2 học sinh đọc yêu cầu bài
tập.
Học sinh quan sát tranh và
nhẩm kể.
2 học sinh kể cho nhau
nghe
Học sinh nhận xét
Học sinh trả lời tự do
Phòng giáo dục và đào tạo Quận 10
Trường tiểu học Dương Minh Châu
Kế hoạch dạy học
Môn : Tập đọc
Bài : Khi mẹ vắng nhà
I. Mục tiêu : Như sách giáo viên
II. Đồ dùng dạy học :
Tranh minh hoạ tập đọc.
Giáo viên viết sẵn bài thơ lên bảng để hướng dẫn học sinh luyện đọc.
III. Các hoạt động trên lớp :
Giáo viên Học sinh
A. Kiểm tra bài cũ :
Giáo viên gọi 5 học sinh kể lại 5 đoạn chuyện “ Ai
có lỗi” bằng lời của mình.
B. Bài mới :
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài và luyện đọc
Mục tiêu : Rèn kó năng đọc thành tiếng và đọc dúng
các từ khó theo phương ngữ.
1. Giáo viên giới thiệu bài
2. Giáo viên đọc mẫu ( giọng vui, dòu dàng, tình
cảm ).
3. Giáo viên hướng dẫn Học sinh luyện đọc kết hợp
giải nghóa từ.
Giáo viên kết hợp giải thích từ khó : Trắng tinh, quang
vườn, khó nhọc, giã gạo.
2. luyện đọc từng khổ thơ :
Giáo viên giúp học sinh ngắt nhgỉ hơi đúng và tự
nhiên sau các dấu câu, nghỉ hơi giữ các dòng thơ
ngắn.
4. Thi đọc nhóm
Hoạt động 2 : Hướng dẫn tìm hiểu bài
Mục tiêu : Học sinh hiểu được nội dung bài học
2. Giáo viên gọi học sinh đọc thầm từng khổ thơ
và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
Giáo viên có thể hỏi thêm : Em có htương mẹ như
bạn nhỏ trong bài không ? Ở nhà, em đã làm những
việc gì để giúp đỡ mẹ ?
3. Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét các ý
kiến thảo luận và chốt kiến thức.
5 học sinh kể lại chuyện
Mỗi học sinh đọc 1 câu lần
lượt cho đến hết bài.
Học sinh đọc từng khổ thơ
theo hình thức nhóm 2 luân
phiên nhau.
Các nhóm đọc luân phiên
từng khổ thơ đến hết bài.
Các nhóm thi đọc.
Học sinh đọc thầm từng
đoạn và lần lượt trả lời các
câu hỏi. Câu 4 học sinh
thảo luận nhóm. Các nhóm
trình bày ý kiến của nhóm
mình.
Hoạt động 3 : Luyện học thuộc lòng bài thơ
Mục tiêu : học sinh thể hiện đọc đúng bài và thuộc bài
thơ tại lớp.
Giáo viên xoá dần các cụm từ trong các khổ thơ chỉ
chừa lại chữ đầu tiên.
Củng cố dặn dò : Giáo viên nhận xét tiết học. Yêu
cầu học sinh về nhà học thuộc lòng bài thơ.
Học sinh đọc thộc lòng
theo các hình thức :
a ) 2 tổ thi đọc tiếp sức
từng dòng thơ.
b )1 tổ nói chữ đầu tiên, tổ
khác đọc cả khổ thơ tiếp
tục cho đến hết bài.
c) 3 học sinh đọc thuộc
lòng cả bài thơ.
Phòng giáo dục và đào tạo Quận 10
Trường tiểu học Dương Minh Châu
Kế hoạch dạy học
Môn : Tập đọc
Bài : Cô giáo tí hon
I. Mục tiêu : Như sách giáo viên
II. Đồ dùng dạy học :
Tranh minh hoạ tập đọc
Bảng phụ viết đoạn văn cần hướng dẫn luyện đọc.
III. Các hoạt động trên lớp :
Giáo viên Học sinh
A.Kiểm tra bài cũ :
Giáo viên cho 3 học sinh đọc thuộc lòng bài thơ “ khi
mẹ vắng nhà” và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
B. Dạy bài mới :
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài và luyện đọc
Mục tiêu : Rèn kó năng đọc thành tiếng và đọc
đúng các từ khó theo phương ngữ.
1. Giáo viên giới thiệu bài.
2. Luyện đọc
Giáo viên đọc mẫu toàn bài ( giọng đọc thong thả, nhẹ
nhàng )
- Giáo viên cho học sinh đọc câu
Giáo viên kết hợp giải thích từ khó : khoan thai, khúc
khích, tỉnh khô, trâm bầu.
Giáo viên cho học sinh luyện đọc đoạn :
Giáo viên nhắc nhở học sinh thay đổi giọng đọc cho
phù hợp với nội dung bài.
Giáo viên giúp học sinh hiểu nghóa từ mới.
Thi đọc nhóm
Hoạt động 2 : Hướng dẫn tìm hiểu bài
Mục tiêu : Học sinh hiểu được nội dung bài học
1. Giáo viên gọi học sinh đọc thầm từng đoạn và
trao đổi về nội dung bài theo các câu hỏi ở cuối bài.
2. Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét các ý
kiến thảo luận và chốt kiến thức.
3. Giáo viên chốt lại : Bài văn tả lại trò chơi lớp
học rất ngộ nghónh của mấy chò em.
Hoạt động 3 : Luyện đọc lại :
Mục tiêu : học sinh thể hiện đọc đúng bài
3 học sinh đọc và trả lời
câu hỏi
Mỗi học sinh đọc 1 câu lần
lượt cho đến hết bài.
Học sinh đọc từng đoạn
theo hình thức nhóm 2 luân
phiên nhau.Các nhóm đọc
luân phiên từng đoạn đến
hết bài.
Các nhóm thi đọc từng
đoạn. Sau cùng cho 3 học
sinh đọc lại cả bài.
Học sinh đọc thầm từng
đoạn và lần lượt trả lời các
câu hỏi. Câu 4 học sinh
thảo luận nhóm. Các nhóm
trình bày ý kiến của nhóm
mình.
Giáo viên chọn đoạn 1 cho học sinh đọc. Giáo viên
hướng dẫn học sinh ngắt nghỉ hơi và nhấn giọng đúng.
sau đó cho 4 học sinh thi đọc diễn cảm đoạn văn trên,
2 học sinh thi đọc cả bài.
Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét cách đọc của
bạn mình
Củng cố dặn dò :
Hỏi : các em có thích chơi trò chơi lớp học không ? có
thích thành cô giáo không ? Vì sao ?
Dặn học sinh về nhà đọc lại bài cho tốt hơn.

4 học sinh đọc đoạn.
2 học sinh đọc cả bài.
Phòng giáo dục và đào tạo Quận 10
Trường tiểu học Dương Minh Châu
Kế hoạch dạy học
Môn : Chính tả
Bài : Ai có lỗi
I. Mục tiêu : Như sách giáo viên
II. Đồ dùng dạy học :
Chép sẵn đoạn văn lên bảng và nội dung bài tập 3
III. Các hoạt động trên lớp :
Giáo viên Học sinh
A. Kiểm tra bài cũ :
Giáo viên đọc cho học sinh viết vào bảng con các từ
sau đây :
Ngọt ngào, ngao ngán, cái đàn, đàng hoàng, hạn hán,
hạng nhất.
B. Dạy bài mới :
Giáo viên giới thiệu bài.
Hướng dẫn học sinh nghe viết :
Hoạt động 1 : hướng dẫn học sinh chuẩn bò
Mục tiêu : giúp cho học sinh xác đònh cách trình bày và
viết đúng đoạn văn.
1. Giáo viên đọc đoạn văn cần viết chính tả.
2. Hỏi : Đoạn này nói lên điều gì? Tìm tên riêng
trong bài chính tả. Nhận xét về viết các tên
riêng nói trên.
Hoạt động 2 : Viết từ khó.
Mục tiêu : Học sinh biết phân biệt và viết chính
xác các từ khó trong đoạn viết như : Cô-rét-ti, khuỷu
tay, sứt chỉ, vác củi, can đảm.
Hoạt động 3 : Đọc cho học sinh viết bài vào vở
Mục tiêu : Học sinh viết chính xác các từ khó và
trình bày đúng theo quy đònh.
Giáo viên đọc bài từng câu cho học sinh viết.
Đọc lại cho học sinh dò.
- Chấm chữa bài
1. Giáo viên đọc từng câu, học sinh tự dò.
2. Giáo viên chấm 5 bài và nêu nhận xét về nội
dung bài viết, chữ viết cách trình bày.
3.
Hoạt động 4 : Hướng dẫn học sinh làm bài tập.
Bài 2 : tìm từ có chứa tiếng có vần uêch,
uyu.
1. Giáo viên cho học sinh họp nhóm tìm từ và gắn
từ lên bảng.
Học sinh viết các từ vào
bảng con.
Trả lời cá nhân
2 học sinh đọc lại.
Học sinh viết vào bảng
con các từ khó.
Học sinh nghe viết bài vào
vở.
Học sinh tự đổi vở và sửa
bài.
2 học sinh đọc yêu cầu bài
tập.

Các nhóm thi đua lên bảng
gắn từ. Nhóm nào gắn
2. Giáo viên hướng dẫn học sinh sửa bài

Bài tập 3 : Điền từ vào chỗ trống :
1. Đọc đề
2. Học sinh làm bài vào vở.
3. Giáo viên hướng dẫn sửa bài.
Củng cố – dặn dò :
Nhận xét tiết học, nhắc nhở học sinh sửa lỗi
sai, cách giữ vở sạch đẹp.
được nhiều từ hơn sẽ
thắng.
Học sinh đọc yêu cầu bài
tập.
Học sinh làm bài vào vở
bài tập. Cả lớp cùng nhận
xét bài trên bảng và tự
sửa.
Phòng giáo dục và đào tạo Quận 10
Trường tiểu học Dương Minh Châu
Kế hoạch dạy học
Môn : Chính tả
Bài : Cô giáo tí hon
I. Mục tiêu :
Như sách giáo viên
II. Đồ dùng dạy học :
Chép sẵn đoạn văn lên bảng và nội dung bài tập 2a, 2b
III. Các hoạt động trên lớp :
Giáo viên Học sinh
A. Kiểm tra bài cũ :
Giáo viên đọc cho học sinh viết vào bảng con các từ
sau đây :
Nguệch ngoạc, khuỷu tay, vắng mặt, nói vắn tắt, cố
gắng, gắn bó.
C. Dạy bài mới :
Giáo viên giới thiệu bài và nêu mục đích yêu cầu của
bài học.
Hướng dẫn học sinh nghe viết :
Hoạt động 1 : hướng dẫn học sinh chuẩn bò
Mục tiêu : giúp cho học sinh nắm hình thức của đoạn
văn :
1. Giáo viên đọc đoạn văn.
2. Hỏi : Đoạn văn có mấy câu ? Chữ đầu các
câu được viết như thế nào ? Tìn tên riêng
trong đoạn văn ? Cần viết tên riêng như thế
nào ?
3. Học sinh lên viết bảng lớp các từ khó.
Hoạt động 2 : Đọc cho học sinh viết
Mục tiêu : Học sinh biết phân biệt và viết chính
xác các từ khó trong đoạn viết như : Bé, treo nón, trâm
bầu, nhòp nhòp, tỉnh khô.
Giáo viên đọc bài từng câu cho học sinh viết.
Đọc lại cho học sinh dò.
- Chấm chữa bài
- Giáo viên đọc từng câu, học sinh tự dò.
- Giáo viên chấm 5 bài và nêu nhận xét về nội
dung bài viết, chữ viết cách trình bày.
Hoạt động 4 : Hướng dẫn học sinh làm bài tập.
Bài 2 a tìm những tiếng có thể ghép với
Học sinh viết các từ vào
bảng con.
3 học sinh đọc lại. Cả lớp
đọc thầm theo.
Trả lời cá nhân
Cả lớp viết vào bảng con
Học sinh nghe viết bài vào
vở.
Học sinh tự đổi vở và sửa
bài.
2 học sinh đọc yêu cầu bài

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×