Tải bản đầy đủ

Đồ án phần mềm QLTSCĐ (slide)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
------------------  ------------------

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Đề tài:

Xây dựng phần mềm quản lý Tài sản cố định
tại công ty cổ phần Bia Hải Phòng.
Giáo viên hướng dẫn: Th.s Đặng Đình Tuấn
Giáo viên phản biện : Th.s Nguyễn Trung Đức
Sinh viên thực hiện : Đinh Viết Vương
Lớp
: Cnt – 45 - đh
Hải phòng, tháng 11 năm 2008


Nội dung

Đặt vấn đề.
Yêu cầu của đề tài.
Các thuật ngữ liên quan đến TSCĐ.
Phương pháp tính khấu hao.
Phân tích và thiết kế hệ thống.
Thiết kế và cài đặt chương trình.
Kết luận.


Đặt vấn đề
Tài sản cố định thể hiện năng lực sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp.
Chiếm một lượng giá trị lớn trong tổng số vốn
cố định của doanh nghiệp.
Nhanh chóng bị lạc hậu về mặt kỹ thuật nếu
không quản lý và sử dụng một cách hợp lý.
Cần một hệ thống hỗ trợ quản lý.


Yêu cầu của đề tài

Quản lý khai báo nhập, kiểm kê, khấu hao và
thanh lý;
Quản lý khấu hao tài sản;
Quản lý bảo trì tài sản;
Quản lý tài sản trong các dự án;
Quản lý tài sản đi thuê;
Quản lý bảo hiểm tài sản.


Các thuật ngữ liên quan đến TSCĐNguyên giá.
Khấu hao.
Thời gian sử dụng hữu ích.
Hao mòn lũy kế.
Giá trị còn lại.
Giá trị thu hồi.


Phương pháp tính khấu hao theo đường thẳng


Phân tích và thiết kế hệ thống
Sơ đồ phân rã chức năng.
Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh.
Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh.


Sơ đồ phân rã chức năng


Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh


Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh

Chú thích:
1.

Thông tin cập nhật.

2.

Kết quả cập nhật.

3.

Thông tin ghi vào kho.

4.

Thông tin đọc từ kho.

5.

Thông tin tra cứu.

6.

Kết quả tra cứu.


Mô hình quan hệ


Thiết kế và cài đặt chương trình
Ngôn ngữ xây dựng chương trình: Visual
Basic .Net 2005.
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server
2000.


Màn hình làm việc chính của chương trình


Màn hình danh sách TSCĐ


Màn hình cập nhật TSCĐ


Kết luận
Kết quả đạt được.
Hướng phát triển.
Lời cảm ơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×