Tải bản đầy đủ

Tiểu luận nhóm kiểm toán BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TIỂU LUẬN NHÓM KIỂM TOÁN BCTC
Yêu cầu tiểu luận:
1. Bản Word từ 10 – 15 trang, trình bày theo kết cấu:
a. Mục tiêu của nội dung trình bày: tìm hiểu vấn đề gì ? Tại sao ?
b. Nội dung lý thuyết chung và vấn đề thực tiễn ?
c. ISA và VSA : Tóm tắc nội dung và so sánh ?
d. Kết luận về sự vận dụng giữa CMKiT và thực tiễn ?
e. Tài liệu tham khảo.
2. Nộp tiểu luận giảng viên bản Word theo email và 1 bản in có in tên nhóm.
3. Một nhóm không quá 3 sinh viên. Sinh viên chọn tiểu luận phù hợp trong danh mục tiểu
luận cung cấp bên dưới.
4. Thời gian nộp : 14/07/2017.
Danh mục tiểu luận:
1. Hãy trình bày tính trọng yếu trong kiểm toán ? Xác định mức trọng yếu trong kiểm toán được
thực hiện như thế nào ? Liên hệ chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISA 320. So sánh giữa ISA 320
và VSA 320, từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với VSA ?
2. Hãy trình bày nội dung thực hiện kiểm toán năm đầu tiên tại khách hàng kiểm toán ? Trách
nhiệm của kiểm toán viên đối với số dư đầu kỳ của kỳ đầu tiên tiến hành kiểm toán ? Liên hệ
chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISA 510. So sánh giữa ISA 510 và VSA 510, từ đó đưa ra ý
kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với VSA ?
3. Hãy trình bày về trách nhiệm của kiểm toán viên với các ước tính kế toán, giá trị thuần hợp lý

và các trình bày liên quan. Liên hệ chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISA 540. So sánh giữa ISA
540 và VSA 540, từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với VSA ?
4. Hãy trình bày về trách nhiệm của kiểm toán viên về những sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ
kế toán, lập BCTC ? Liên hệ chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISA 560. So sánh giữa ISA 560 và
VSA 560, từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với VSA ?
5. Sử dụng tư liệu của chuyên gia có ý nghĩa gì trong thu thập bằng chứng kiểm toán ? Có
những dạng tư liệu nào ? Các khoản mục nào trên BCTC cần thu thập bằng chứng trên ? Liên
hệ chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISA 620. So sánh giữa ISA 620 và VSA 620, từ đó đưa ra ý
kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với VSA ?
6. Thủ tục phân tích có ý nghĩa như thế nào trong kiểm toán ? Nội dung thực hiện thủ tục phân
tích này ? Liên hệ chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISA 520. So sánh giữa ISA 520 và VSA 520,
từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với VSA ?
7. Thủ tục kiểm toán bổ sung ? thủ tục kiểm toán thay thế ? Vận dụng trong các giai đoạn của
quy trình kiểm toán ?

1


8. Bằng chứng kiểm toán bổ sung cho các trường hợp đặc biệt được thực hiện như thế nào trong
các công ty kiểm toán độc lập ? Có những dạng bằng chứng nào ? Khoản mục nào trên BCTC
cần được thu thập bằng chứng trên. Liên hệ chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISA 501. So sánh
giữa ISA 501 và VSA 501, từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với VSA ?
9. Hãy trình bày về bằng chứng kiểm toán và những vấn đề sai phạm tại các đơn vị được kiểm
toán: cách thức phát hiện, ghi chép và xử lý. Liên hệ chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISA 500.
So sánh giữa ISA 500 và VSA 500, từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với VSA ?
10. Tại sao phải chọn mẫu khi thực hiện kiểm toán ? Các phương pháp chọn mẫu khi thực hiện
kiểm toán ? Liên hệ chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISA 530. So sánh giữa ISA 530 và VSA
530, từ đó đưa ra ý kiến sửa đổi hay điều chỉnh đối với VSA ?

-

Hết -

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×