Tải bản đầy đủ

Kéo dài thời gian bảo quản thịt gà tươi bằng phương pháp đóng gói với khí quyển điều chỉnh

001

23457859593

533
3
5359 3!"3#

$%&()*+,-.0.12345674289:80;8<=.
>?20@9<=20@9A@BC200C.DE.F9G67HI2B.J7K9L29
MNOPQNRSTUTVSOWXRYZ[V\VP]^_]`Ta`b

o
cdefgijklmfgnocdnqfrgestmugvwfxnnoyz{|}frge~nznugfxrm

f
msfgrozce~fgoyz{|}ffrf cdqfjgfgn
0
ĂÂÊÔƠƯĐăâêôơđĐàĂảĂãêĐá

ạằẳĂẵắĐĂặầẩẫấậầèẫàáẻĂẻẽằéẹằềặêôơểễấ

ĂÂếẳệìỉìệÂếáĐĂẳáĐĂĩéẫôíẫáĐĂẳịéá

O>ò+Oỏ+
õUUV^WRU]XRSTUTVS]WXRYZ[V\VZ]^_]`Ta`MNOPbRaY[VóUQóTUVVọWVaYTRa]aSồổ]óTWỗ
RUU\VY[^[T^_VaXV]W

ốắộờởỡớợùộớùởớộởộắắủũờờúụộộừừộởờũừũớừộớùởũờủộộủùửùắữđểễứũắựỡùụờợ
ùắớờộụừấụừộũừừộờửộắộùởỳỷùờỡắớộởùửộắỹýộờửộắộùởỷùờủùửộớắùữũắởũụứùắớ
ỡắớộộởđểễ ũắớởũắờờũùụụộớởộùởộắ0ỵÊ01ốÊ2 304Ê5ởộùởộắÊỵ601ốÊ2 704Ê5
ởộùởộắở6ỵ101ố2804 5ởộùởộắở1ỵ901ố2904Ê5ởộùởộắở9ỵ801ốÊ2104Ê5ởộùởộắở
8ỵ701ốÊ2604Ê5ÊởộùởộắÊở7ỵ301ốũÊ2Ê04ÊÊùắớởộùởộ
ắở3ỵ
01ốÊ2004Êỹểụụởộùởộớừộờ
ộùởỷùờờởũộớỡắớộộừộùởũắùởấ11ỹ
ộộờỡụởờắớùởộớởùởđểễũắớởũắờùắớờởũùộởộùớắũộừừộởờũắũờởỡộũắởộắởỳủ ùắớ
ờỡừùộũụũỡũừùụụờùủụộờữễ
ỹ9ứỹ ũỷộ
ộỳđểễỷùờủũờở
ộụợộừừộở
ộừũắúởắũỷởũừ
ởũởùụùởộùỳ
ú°òô˜õòÁðêú!! ï¾í7
595 ỹộộởộ1ốÊũắộắởùởũắỷùờỳởộ
ộởộắúởũắộừừộởỷùờỹộũờởờỡởùúụộ1ốÊởũ4Êùởũỷùờ7ởũ60ùởũỹễợờũộùụỳ
ũúùụùắớờộắờũợùắùụợờờộ
ộùụộớởùởủũớỡởờỷộ
ộúộởởộỡắớộđểễũắớởũắờỹđểễữởộùởộắở
8ứũỡụớộởộắớủũớỡởờộụừấụừộ ởũ03ớùợờỷộắửộắộùởỷùờờởũộớùởấ11ùắớ8ớùợờỷộắ
ửộắộùởỷùờờởũộớùở3ấ01ỹ
 ýộờửộắộùởỳờộụừấụừộỳđểễỳắúởũắỳờộắờũợ

B8D 2BJ
ãẫơụơụũ!ĂããẫĂĐáĩ"ƯĂẻ#ããậẵắởẻẫĂ$Ăẽ%ầ&ẻƯĂẻôơờ'()ẫãếé
*
ắ+ẽãậéẫĂ**ôé+ôơở,ắạũửạắùỡỹãẫơ-ĐĂ*#ã(Ă
(ầ.ẫ/ẳ&Ăé0-1é2Đéẫầ3Ăẽẫéơủũởộắỳ#ãƯ4éẽãởơ5ắ-ĐĂ*+
ởùắểỳ0ỳÊỳ1ỳ6
ơửũạắ#ãầĐ7Ăẽĩãĩéẽ08ãị9:Ơẳơụũ!Ăã;ĩ<á#ã
ẳầ&ẫĐéẽẩã=éẫầ3Ă(>#ĩã)ôơởẵỡũạỹ
1?ắ


@Aơụầ&ẫ+#ã(Ă(ầ.ẫĐéẽớ>ãĂẵỡAù
ơ#ĩãỳởãẫBãầẩĂ5ắ
Đ
ậ#ãĂ*ầ$ã;(éẽẵắởãẫơCẫẳBáĂãậầ3ẫẳDãầèẫé0;ĩ+ããậĂ=ĐôĂ
ờắ
Eãẫ:ƠãĂẽFẫẽ%Ă*BƠẫ:Ơ1/1ãậéẫẹ+ãậ@ắởẵỡở)ẽẻƯĂẻCẫầằ
ầèẫẫĂẵởGẫã$Ă0-1Fếẫầ3ĂãĂẵỡớHắắẻ1ẫ%ầ&Ưằéẹằ%Iẫ+ị


01241256276849






!"$%&'($")*,-./012'3&4565789:0;*:8<=><657?@A,B,CD?<5E8=2$&F23&2$&
"G$%H8=5I*8CJ?[&'[E<=D\65]7,^866^5.=_;*Z-8,5I*?=`8=a3'V$&n@*=o86e,B[Xn2'3&4565789:0;*:8,E886Z7&!Q:0;*:8<=><6,^cstwF2VjVjF2VjF2VjF2VjH S&><62ROzUV$%2Q:0;*:8y8
%'],CD????=`<5(z":A;*788=CA*k?uA'F>,86<=45y8,:A9:0,@Z,N?=Y<
cCD86158=1C86k0yJ5<=><'d<7A=5d887Zu,7k???kH65E.=Â8u;*")AƯ<95d8\=\9:0;*:882X~FÊhD5_?=.58=6pZ,Ư?=Ơ5?=0?<=-?0886C458=CsĐ8<=ăucC*=*â8=,50ê5ôz5=51K0k*cơ5<ư5yJ5???kH65Eđz:8,86cƠ8=u?8686=d8Z,'&5\=:5,@*,<<5I8y?=5\=_,5d88Â86
PY$%X$"868=C?=Y<62S
G$%$%&d9:0;*:8<=><986H8CJ?<7?=0,E887Zy8?$PY)86Z(z"@*?N7,Ơ5,7k86C45<5(zn$%à'd<7Ay2&Ơ8?=E8=]86ZE*,5-A?N7?86
$%&d9:0;*:8,86cƠ8=?=o86<5<5E8=2$&$%&'($")*,I<2'ảãá6
ạ4ằẳẵắ
6

ÅƾÇÆ
ÈÉÈÃÊÈËÌÍÎ
ÃÏËÌ
ÃÏÐÏÑÒ
ÃÃÒÓÔ¼ÕÇÖ×
ÑØÙÚ
ÛÜÝÞß2à
á
âà
ÝȾãÏäåäÞÄÙ¼ÄÃ
ổỗ
ốộờỡớợùMXn2'3&4565789:0;*:8<=><63&ũ?\=ÔA
úụừửữứựỳỷỹýỵ01ỹý2ỹ01ýữ3045ự
67ù8ợ9
ì
ííî9
”*<=><6…2g¦5ROz[&'‰&$hX¥5TV‰&3ROz[&'%'E,E8\=Ÿ$%3&$%&'dAS’&><$%&'(ì)M& |U~gU3'$&[&'E6*í+íî9
g%&'($")*ª•?,>8=g%&'($")*ª•?,>8=<=4565789:0;*:8\=—&D\yJ5?•?A)?8=5d<,¦.=•?8=7*†
,-./í01234'5íí.íî9
­>7,5-Asq¥5\=Ÿ$%3&$%&'dA?N7›5d8e=¢88* 5
’&456578sq€86…Z67v7ƒtv‘,E8862“V!!UV


001
23457859593

533
3
5359 3!"3#
$%&'()+%,+()%-.(/012
345678:4;:<=>?@>4@784ABCD
EFGIJFKLMOPQRSTUVWXYZL[\]^_`]aFGbFFcd
EFUXZefVghTecSdWiSjXXW_IFbkblKmVgVWnSopWqrZecVgsttg uvttgwTeixhyXzr
{|}dyZ~iMrXiToToVggorVgMR~ToVggorpW~VTrSWYVWxrXZL[\]^_`]
XWi~TrwSXWVWeiP
()()%0/%()%-,/(%ĂÂÊĂĂƠ+

ƯĐ ê ƯĐôơô ƯĐôơ ƯĐôơư ƯĐôơđ ƯĐôơ ƯĐôơ ƯĐôơ ƯĐôơ
Đăâ
]àảã áoVggor ]ạ

ằạ
ẳạ
1ạ
ẵạ
ắạ

X
W
e
f
I
J
`]àảã
ắạ
ẵạ
1ạ
ẳạ
ằạ

]ạ
0ạ

`FKLXTyVtuằạ
FYXraFặầẩKẫaFặầẩKấậrmVTrgrRXèUdwTèYèUSWwSRSSWYXr^KấKIF^ẻXwWhMZecVg
`ẽwTUVWXVW]éẹbFềXZecVgSMiVVdWểMvVg_ễếệìVx_aF_IFỉFìVrVWeVgipWr
mXaFĩbíyVị
EFGIJFKLMsPQRSTUVWXWfrgriVyVXWSWWcdxrSRSMòSVWrLXTpWRSVWi
ipWrỏRSTUVWTecSXZLSRSZyõrpWTyVTecSXqreVWềXwSRSMóVg~IệKL
TecSyVọSRSMòSVWrLXTpWRSVWiị[XWVWeiP
()ồƯổỗốĂ0/%()%-,/(%(%-ộờởỡ1(%/%%Ơ+

ớIJaFòb
`FKLXTíặợI

E]0
ạuằạ

E]]
ắu0ạạ

FYXraFặầẩKẫaFặầẩKấậrmVTrgrRXèUdwTèYèUSWwSRSSWYXr^KấKIF^ẻXwW_l
ZecVgùwTUVWXVW]éẹbFềXZecVgSMiIấVdWểMvVg_ễếệìVx_aF_IFỉFìVrVW
eVgipWrpmXXWzSyVwSRSXWVgWrLMXèVTTecSZủdZõrvZìVị
345678:4;:ũ;úụừ74ú;úú4ử>Aữứỳỷỹýỵ01213ỹ4>D
QRSTUVWWhMZecVgiMyVriS}ùã5JKka6UdwSWềXZecVgSMiV7XW_IFỉFìVWoiF8S
b9i XWUXwdW
V Zẻd xh TmM xrpWểVP
àw 
Ñ5Ñ!! Ñ7
2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×