Tải bản đầy đủ

CÁC QUI ĐỊNH và CÁCH ĐÁNH GIÁ mon hoc

CÁC QUI ĐỊNH VÀ CÁCH ĐÁNH
GIÁ KẾT QUẢ MÔN HỌC
Sáng 4: Hoàng Vũ Xuân Mai 01662815336
vuxuanmai1996@gmail.com Rảnh: Chieu 6, CN cả ngày

TS. Nguyễn Thành Sơn
son180703@gmail.com


Sử dụng trang Dạy học số
- Lấy tài liệu học tập, slides bài giảng, bài
tập.
- Nộp bài tập theo nhóm
- Xem điểm quá trình
- Phản hồi chất lượng bài giảng
- Thảo luận trên diễn đàn


Các qui định và đánh giá quá trình:

1. Đi học đầy đủ và đúng giờ: (10%) –1 buổi vắng

trừ 5%, 3 buổi vắng: miễn thi, 2 buổi đi trễ = 1 buổi
vắng
2. Chuẩn bị trước bài ở nhà: (10%)
3. Làm bài tập và thực hành đầy đủ: (10%)
4. Tham gia học nhóm đầy đủ (nhóm trưởng đánh
giá): (10%)
5. Tích cực thảo luận trên diễn đàn + lớp (10%)
6. Kiểm tra giấy + thực hành: 50%
7. Sử dụng tiếng Anh trong lớp (Khuyến khích: 10%)


Đánh giá cuối kỳ:
1. Làm đề tài theo nhóm 2 người: Báo cáo + vấn đáp (lý thuyết + thực
hành)
Yêu cầu của đề tài:
+ Sử dụng theo mô hình Client-Server: Sử dụng 2 máy khác nhau kết nối
bằng wifi hoặc dây.
+ Trong ứng dụng phải sử dụng đầy đủ các phần:
- Triggers
- Views
- Stored Procedure và Function của DBMS: thực thi các chức năng của
ứng dụng


Đánh giá cuối kỳ (tt.):
- Tạo users, phân quyền: sử dụng các câu lệnh của DBMS
- Tạo và sử dụng chỉ mục trong các câu truy vấn
.NET chỉ dùng để tạo giao diện người dùng cho ứng dụng,
kết nối CSDL từ xa, gọi thực thi các hàm, thủ tục và các
câu truy vấn, nhận kết quả và show lên màn hình.


Yêu cầu:
1. Đi học mang theo laptop (1 máy / người)
2. Cài SQL-Server 2012 hoặc cao hơn
3. Sử dụng mô hình Client-Server
4. Mỗi nhóm mang theo một ổ cắm để nối chuyển
tiếp từ lỗ cắm chính ra nhiều lỗ cắm (Nếu 3 lần hết
pin máy ko làm việc được trong giờ học thì được
miễn thi)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×