Tải bản đầy đủ

Bộ câu hỏi và Đáp án Thi tin học lãnh đạo quản lý Thanh Hóa

C
STT

Câu Hỏi

Phương án A

Phương án B

Phương án C

Phương án D

Đáp

Lĩnh

a

Án


Vực

th
i

Mật khẩu nào sau đây có
1

@

>

NANGNGACH.18

DT&BD

Windows 7, tên thư mục

LaT3r

%

NANGNGA

Windows, khi xoá các tệp phục khi mở Recycle
tin bằng tổ hợp phím

Bin.

Có thể được

Chỉ có tệp

Không thể khôi

khôi phục khi

văn bản

phục lại khi mởmở Computer.

.DOC là có

Recycle Bin.

Shift+Delete có thể khôi

thể khôi

phục lại được không?

phục.

1

b

1

d

1

d

1

NANGNGACH\18

CH_18

Có thể được khôi

c
&

nào sau đây đặt không
hợp lệ?
Trong Hệ điều hành

4

!$aLtNg18

sử dụng khi đặt tên tệp
tin?
Trong Hệ điều hành

3

Themoon

độ khó dò tìm nhất?
Ký tự nào sau đây không

2

Password16


5

6

Trong một thư mục có

Hiện ra thông báo

Tự động ghi đè

Tự động xoá

Thực hiện việc đổi

chứa hai thư mục con A

tên đã tồn tại.

thư mục A lên

thư mục B đã

tên như bình

và B, khi đổi tên thư mục

thư mục B đã

có.

thường.

A thành B thì máy tính

có.

thực hiện như thế nào?
Trong Microsoft Word,

Bấm tổ hợp phím

Bấm tổ hợp

Bấm tổ hợp

Bấm tổ hợp phím

với một tài liệu có nhiều

Shift + G.

phím Ctrl + G.

phím Ctrl +

Ctrl + Esc+ G.

trang, để đến một trang

Shift + G.

a

1

b

2

b

2

c

2

bất kì, ta thực hiện thao
tác nào sau đây?
Trong Microsoft Word

Chọn File/Save.

2010, để lưu tệp tin
7

8

Chọn File/Save

Bấm chuột

Bấm tổ hợp phím

As.

vào biểu

Ctrl +S.

vanban1.docx đang mở

tượng Save

thành tệp tin

(đĩa) trên

vanban2.docx,thực hiện

thanhcông

như thế nào?
Trong Microsoft Word

Chọn File/Print,

Chọn File/Print,

cụ.
Chọn

Cả 03 phương án

2010, để in một trang

trong mục Settings

rồi chọn Page

File/Print,

trên

hiện tại đang xem, ta thực

chọn Print All Pages

Setup.

trong mục


hiện thao tác nào sau đây?

rồi ấn Print.

Settings
chọn Print
Current
Page rồi ấn

9

Trong Microsoft Word

Chọn Layout/Insert

Chọn

Print.
Chọn

2010, để chèn thêm cột

Left.

Layout/Insert

Table/Insert

Right.

Columns

vào phía bên phải vị trí
con trỏ trong bảng, thực
hiện như thế nào?
Trong Microsoft Word

10

11

Chọn Table/Insert
Columns Right.
2

Left.
Chọn Home/Picture.

2010, để chèn một bức

Chọn

Chọn

Chọn

Insert/Picture.

Review/Pictu

View/Picture.

tranh vào văn bản, thực

re.

hiện như thế nào?
Trong Microsoft Word

Chọn Table/Insert

Chọn

Chọn

Chọn

2010, để chèn thêm hàng

Rows Above.

Table/Insert

Layout/Insert

Layout/Insert

Rows Below.

Above.

Below.

vào phía dưới vị trí con
trỏ trong bảng, thực hiện
như thế nào?

2

2


12

Trong Microsoft Word

Chọn Table/Insert

Chọn

Chọn

Chọn Layout/Insert

2010, để chèn thêm hàng

Rows Above.

Table/Insert

Layout/Inser

Below.

Rows Below.

t Above.

vào phía trên vị trí con trỏ

2

trong bảng, thực hiện như

13

thế nào?
Trong Microsoft Word,

Bấm tổ hợp phím

Bấm tổ hợp

Bấm tổ hợp

Bấm tổ hợp phím

muốn phục hồi lại 1 hoặc

Ctrl + A.

phím Ctrl + Z.

phím Ctrl +

Ctrl + X.

nhiều thao tác vừa thực

U.

2

hiện, ta lựa chọn chức

14

năng nào sau đây?
Trong Microsoft Word, để

Bấm và giữ trái

Bấm tổ hợp

Bấm tổ hợp

Bấm và giữ phải

chọn (bôi đen) một đoạn

chuột rồi kéo trỏ

phím Ctrl + B.

phím Ctrl +

chuột rồi kéo trỏ

văn bản, ta di chuyển trỏ

chuột để chọn hết

A.

chuột để chọn hết

chuột về đầu đoạn văn

đoạn văn bản đó.

đoạn văn bản đó.

2

bản đó và thực hiện thao

15

tác nào sau đây?
Trong Microsoft Word

Chọn

Chọn

Chọn

Chọn Insert/Table,

2010, để tạo mới một

Insert/Comment.

Insert/Table.

Insert/Text

rồi chọn

Box.

InsertTable.

bảng biểu (Table), thực
hiện như thế nào?

2


16

17

Trong Microsoft Word

Chọn

Chọn Page

Chọn

Chọn Insert/Page

2010, để định dạng trang

Home/Paragraph.

Layout/Page

Insert/Page

Break.

Setup.

Number.

cho văn bản, thực hiện
như thế nào?
Trong Microsoft Word, để

Bấm tổ hợp phím

Bấm tổ hợp

Bấm tổ hợp

Bấm tổ hợp phím

canh (căn) đều cho một

Ctrl + R.

phím Ctrl + V.

phím Ctrl +

Ctrl + J.

đoạn văn bản đang chọn,

L.

2

2

ta thực hiện thao tác nào

18

sau đây?
Trong Microsoft Word, để

Bấm tổ hợp phím

Bấm tổ hợp

Bấm tổ hợp

Bấm tổ hợp phím

canh (căn) trái cho một

Ctrl + L.

phím Ctrl + R.

phím Ctrl + I.

Ctrl + B.

đoạn văn bản đang chọn,

2

ta thực hiện thao tác nào

19

sau đây?
Trong Microsoft Word, để

Bấm tổ hợp phím

Bấm tổ hợp

Bấm tổ hợp

Bấm tổ hợp phím

canh (căn) giữa cho một

Ctrl + C.

phím Ctrl + E.

phím Ctrl +

Ctrl + L.

đoạn văn bản đang chọn,
ta thực hiện thao tác nào
sau đây?

V.

2


20

21

Trong Microsoft Word

Bấm tổ hợp phím

2010, để in 3 bản giống

Ctrl+F, gõ số 3 vào

nhau, ta thực hiện thao tác

hộp Find what.

Bấm tổ hợp

Bấm tổ hợp

Bấm tổ hợp phím

phím Ctrl+G, gõ phím Ctrl+P,

Ctrl+I, gõ số 3 vào

số 3 vào hộp

gõ số 3 vào

hộp Enter page

nào sau đây?

Enter page

hộp Copies.

number.

Trong Microsoft Word

Chọn Table/Delete

number.
Chọn

Chọn

Chọn Home/Delete,

2010, muốn xóa một dòng

Rows.

Insert/Delete

Layout/Delet

rồi chọn Delete

Rows.

e, rồi chọn

Rows.

của bảng biểu (Table), ta
chọn dòng cần xóa rồi

Delete Rows.

2

2

thực hiện thao tác nào sau

22

đây?
Khi mở một tệp văn bản

Không thay đổi nội

A trong Microsoft Word,

dung.

ta thay đổi nội dung, rồi
dùng chức năng Save As
để lưu với tên mới, tệp
văn bản A sẽ như thế nào?

Bị thay đổi tên.

Thay đổi nội

Bị xóa.

dung.
2


23

24

25

Trong Microsoft Word, để

Cắt (Cut) đoạn văn

Sao chép

Sao chép

Cắt (Cut) đoạn

di chuyển hoàn toàn đoạn

bản đó rồi xóa (bấm

(Copy) đoạn

(Copy) đoạn

văn bản đó rồi

văn bản đang chọn từ vị

phím Delete).

văn bản đó rồi

văn bản đó

dán (Paste) sang

trí hiện tại sang vị trí mới,

dán (Paste) sang

rồi xóa (bấm

vị trí mới.

ta thực hiện thao tác nào

vị trí mới.

phím Delete).

2

sau đây?
Trong Microsoft Word,

Chọn biểu tượng

Chọn biểu

Chọn biểu

Chọn biểu tượng

muốn sao chép định dạng

Save (hình cái đĩa

tượng Format

tượng Print

Cut (hình cái kéo)

của một dòng văn bản, ta

mềm) trên thanh

Painter (hình

(hình máy in)

trên thanh công cụ

bôi đen dòng đó rồi thực

công cụ chuẩn

cái chổi sơn)

trên thanh

chuẩn (Standard)

hiện thao tác nào sau đây?

(Standard) của thẻ

trên thanh

công cụ

của thẻ Home.

2

Home.

công cụ chuẩn

chuẩn

(Standard) của

(Standard)

thẻ Home.

của thẻ
Chọn một ký tự

2

Trong Microsoft Word,

Chọn đoạn văn bản

Chọn đoạn

Home.
Chọn một ký

công dụng của tổ hợp

từ vị trí con trỏ đến

văn bản từ vị

tự đứng ngay

đứng ngay trước vị

phím Shift + Home là gì?

cuối dòng hiện tại.

trí con trỏ đến

sau vị trí con

trí con trỏ.

đầu dòng hiện

trỏ.


tại.

26

27

28

Trong Microsoft Word,

Chọn một ký tự

Chọn một ký tự

Chọn đoạn

Chọn đoạn văn

công dụng của tổ hợp

đứng ngay sau vị trí

đứng ngay trước

văn bản từ vị

bản từ vị trí con

phím Shift + End là gì?

con trỏ.

vị trí con trỏ.

trí con trỏ

trỏ đến cuối dòng

đến đầu dòng

hiện tại.
Là hình ảnh

Trong Microsoft Word,

Là nội dung được

Là nội dung

hiện tại.
Là bảng biểu

nhận xét nào sau đây về

trình bày ở giữa

được trình bày

(Table) được

(Picture) được trình

tiêu đề trang (Header and

trang văn bản.

ở phần đầu

trình bày ở

bày ở giữa trang

Footer) là chính xác nhất?

trang và phần

giữa trang

văn bản.

Trong Microsoft Word ,

Thiết lập chế độ

cuối trang.
Thiết lập chế

văn bản.
Thiết lập chế

Không có giá trị vì

khi thiết lập chế độ phông

ngầm định cho văn

độ ngầm định

độ ngầm định

khi tắt máy, thông

chữ và trang in, chọn

bản hiện thời.

cho văn bản

cho một trang

tin sẽ bị xoá hết.

hiện thời và tất

văn bản hiện

cả các văn bản

hành.

Default để làm gì?

soạn thảo lần

2

2

2


sau.

29

Trong Microsoft Word

Chọn Home/Font,

Chọn

Chọn

Chọn Page

2010, để nén chữ sát vào

chọn Character

Home/Font,

Home/Font,

Layout/Page Setup,

nhau, thực hiện như thế

Spacing/Spacing, lựa

chọn Character

chọn

chọn Paper size.

nào?

chọn Normal.

Spacing/Spacin

Character

g, lựa chọn

Spacing/Spa

Expanded.

cing, lựa

2

chọn
Trong Microsoft Word

Chọn Home/Font,

Chọn

Condensed.
Chọn

2010, để giãn khoảng

chọn Character

Home/Font,

Home/Font,

Layout/Page Setup,

chọn

chọn Paper size.

cách giữa các chữ, thực
30

hiện như thế nào?

Spacing/Spacing, lựa chọn Character
chọn Normal.

Spacing/Spacin

Character

g, lựa chọn

Spacing/Spac

Expanded.

ing, lựa chọn
Condensed.

Chọn Page

2


Trong bảng tính Excel,

SUM

COUTIF

COUNT

SUMIF

hàm nào sau đây cho
31

phép tính tổng các giá trị

2

kiểu số thoả mãn một
điều kiện cho trước:
Trong bảng tính Excel,

B1...H15

B1:H15

B1-H15

B1..H15

khối ô là tập hợp nhiều ô
32

kế cận tạo thành hình chữ

2

nhật, Địa chỉ khối ô được
thể hiện như câu nào sau
đây là đúng?
Trong bảng tính Excel, để
sửa dữ liệu trong một ô

33

tính mà không cần nhập
lại, ta thực hiện:

Nháy chuột chọn ô

Nháy chuột

Nháy chuột

Nháy chuột chọn ô

chọn ô tính

tính cần sửa, rồi

sửa, rồi bấm

cần sửa, rồi

bấm phím F12.

phím F2.

bấm phím

tính cần sửa, rồi bấm chọn ô tính cần
phím F4.

F10.

2


34

35

Trong Microsoft Excel

Chọn Page

Chọn Page

Chọn Page

Chọn Page

2010, thực hiện cách nào

Layout/Print Area.

Layout/Clear

Layout/Print

Layout/Size.

Print Area.

Area, rồi

để xóa bỏ vùng in đã thiết

2

lập?

chọn Clear

Trong Microsoft Excel

Chọn Home/Merge

Chọn

Print Area.
Chọn

Chọn Home/Cell

2010, để dữ liệu trong ô

& Central.

Home/Format

Home/Wrap

Styles.

Painter.

Text

Nhấn phím Esc

Nhấn phím

đang chọn tự động xuống

2

dòng nếu vượt quá độ
rộng của ô, thực hiện như
thế nào?
Khi sử dụng Microsoft

36

PowerPoint để trình diễn,

Nhấn phím Enter

Space Bar

2

muốn chấm dứt chế độ
trình diễn ta phải:
Để trình diễn một Slide

37

Nhấn phím Break

trong PowerPoint, ta bấm:

Phím F5.

Phím F3.

Phím F1.

Phím F10.
2


Khi đang trình chiếu

Ctrl + Tab

Shift + Tab

Alt + Tab

Esc + Tab

trong Microsoft
PowerPoint, muốn
chuyển sang màn hình
38

của một chương trình ứng

2

dụng khác (đã mở trước)
để minh họa mà không
kết thúc việc trình chiếu,
sử dụng tổ hợp phím nào?
Để bắt đầu trình diễn từ
39

40

Phím F3.

Phím F10.

Shift + F5

Shift + F1

Slide hiện thời trong

2

Microsoft PowerPoint ta
nhấn phím (tổ hợp phím):
Trong Microsoft

Chọn View/Outline

Chọn

Chọn

Chọn View/Slide

PowerPoint 2010, thao

View

View/Reading

View/Slide

Sorter

View

Master

tác nào cho phép thiết lập
định dạng thống nhất cho
các Slide?

2


Trang Thông tin điện tử
41

www.ubkttw.gov.vn

của Ủy ban Kiểm tra

www.ubkttw.co

www.ubkttw. www.ubkttw.dcs.vn

m.vn

vn

3

Trung ương trên mạng
Internet có địa chỉ nào?
Nguyên tắc tổ chức nào là

Được kết nối trực

Không kết nối

Được kết nối

Tất cả các câu trả

đúng đối với mạng thông

tiếp với mạng

trực tiếp mạng

trực tuyến,

lời trên đều đúng.

tin diện rộng của Đảng?

Internet có kiểm

thông tin diện

dùng chung

soát.

rộng của Đảng

hoàn toàn với

với mạng

mạng

Internet dưới bất

Internet.

42

3

cứ hình thức
Đồng chí hãy chọn tên

DC-02

nào.
DM-02

BM-02

CY-02

thiết bị lưu trữ an toàn do
43

Ban Cơ yếu Chính phủ
cung cấp cho các cơ quan
đảng để sử dụng?

3


44

Theo nội dung Công văn

Gửi các văn bản đã

Gửi các văn bản

Gửi các văn

Cả 03 phương án

số 2635-CV/VPTW/nb,

được ký số và không

đã được ký số

bản đã được

trên đều đúng.

ngày 31/7/2018 của Văn

gửi văn bản giấy.

đồng thời sử

ký số đồng

phòng Trung ương Đảng,

dụng tin nhắn để

thời gửi cả

từ ngày 01/8/2018 sẽ gửi

thông báo và

văn bản giấy.

một số loại văn bản có

không gửi văn

chữ ký số qua Hệ thống

bản giấy.

3

thông tin điều hành tác
nghiệp trong mạng thông

45

tin diện rộng của Đảng
Nguyên tắc nào được

Sử dụng thiết bị lưu

Sử dụng thiết bị

Phải được

Phương án B và

thực hiện để sao chép dữ

trữ thương mại của

lưu trữ thương

thực hiện

Phương án C.

liệu từ máy tính kết nối

cá nhân; không nhất

mại của cá

bằng thiết bị

Internet, các máy tính

thiết phải kiểm tra,

nhân; phải được

lưu giữ an

khác vào máy tính kết nối

diệt virus.

kiểm tra, diệt

toàn; phải

virus (nếu có).

được kiểm

trong mạng thông tin diện
rộng của Đảng?

tra, diệt virus
(nếu có).

3


Chức năng chính của Hệ

Gửi nhận văn bản

Cung cấp thông

Cập nhật,

Quản lý hồ sơ cán

thống thông tin chuyên

(công văn đi, đến)

tin về hoạt động

khai thác,

bộ làm công tác

ngành về công tác kiểm
tra đảng?

giữa ủy ban kiểm tra của ủy ban kiểm quản lý hồ sơ

kiểm tra, giám sát

các cấp trên mạng

tra các cấp trên

về công tác

của ủy ban kiểm tra

thông tin diện rộng

mạng thông tin

kiểm tra,

các cấp

của Đảng.

diện rộng của

giám sát và

Đảng.

thi hành kỷ
luật đảng và

46

3

báo cáo
thống kê số
liệu thuộc
thẩm quyền
của cấp ủy và
ủy ban kiểm
47

Khi sử dụng hộp thư điện

Máy B sẽ không

Hệ thống sẽ báo

tra các cấp.
Cần phải gọi

tử trên Internet, nếu (máy

nhận được thư vì hai

lỗi vì hai máy

điện cho

được thư từ máy A

A) gửi thư cho (máy B)

đầu mạng không

không thông

người sử

khi bật máy tính.

nhưng tại thời điểm đó

thông nhau.

nhau.

dụng máy B

Máy B vẫn nhận

3


máy B không bật thì

bật máy tính.

trường hợp nào là đúng?

48

Để tránh việc truy cập

Giới hạn quyền truy

thông tin trái phép trên

Mã hóa dữ liệu.

Cài đặt các

Cả ba phương án

cập bằng cách thiết

phần mềm

trên.

mạng, người ta thường

lập tài khoản.

tường lửa.

làm gì?
Để ghi lại các địa chỉ

Back

History

Links

3

Favorites

trang Web yêu thích
49

thường truy cập, cần sử

3

dụng chức năng nào của
trình duyệt?
Tội phạm thường dùng
50

hình thức nào để tấn công
trên mạng máy tính?

Giả mạo địa chỉ.

Nghe trộm.

Vô hiệu hóa

Cả ba phương án

các dịch vụ.

trên đều đúng.

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x