Tải bản đầy đủ

Câu hỏi nhận định luật hình sự

Câu hỏi nhận định Luật Hình Sự
Câu 1: Đối tượng điều chỉnh của LHS là những QHXH được LHS bảo vệ.
Sai vì: Đối tượng điều chỉnh của LHS là QHPLHS, là QHXH phát sinh khi có 1 SKPL xảy
ra mà sự kiện đó được kết luận là 1 tội phạm thì sẽ làm xuất hiện 1 QH đặc biệt giữa nhà
nước và người thực hiện hành vi phạm tội (là QHXH phát sinh giữa nhà nước và người
phạm tội khi người này thực hiện tội phạm
Câu 2: Đối tượng điều chỉnh của LHS là tất cả các QHXH phát sinh khi có 1 tội phạm
được thực hiện.
Sai vì: Đối tượng điều chỉnh của LHS là QHXH phát sinh giữa NN và người PT khi người
này thực hiện TP.
Câu 3: Thực hiện hành vi phạm tội là sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ PLHS
Đúng vì: SKPL làm phát sinh QHPLHS là HVPT đả được thực hiên trên thực tế. HVPT có
thể do nhiều ngành luật điều chỉnh khác nhau.
Câu 4: Người PT và người bị hại có quyền thỏa thuận với nhau về mức độ trách nhiệm HS
của người PT
Sai vì: chủ thể của QHPLHS 1 bên là NN và 1 bên là ng PT
Phương pháp điều chỉnh là pp quyền uy: NN buộc ng PT phải chịu TNHS về hvi PT mà họ
đã thực hiện trên cơ sở quy định của PL mà không bị cản trở hoặc hạn chế bởi bất kỳ thế
lực của tổ chức hay cá nhân nào.
Mức độ TNHS không phụ thuộc vào sự thõa thuận của ng PT và ng bị hại.
Câu 5: Bãi nại của ng bị hại là căn cứ pháp lý có giá trị bắt buộc làm chấm dứt QHPLHS.

Sai vì: QHPLHS chấm dứt khi ng PT được miễn TNHS hoặc chấp hành xong các nghỉa vụ
của mình đv NN. Còn bãi nại chỉ có giá trị dân sự nên không là căn cứ pháp lý có giá trị
bắt buộc làm chấm dứt QHPLHS.
Cụm 2: Tội phạm và cấu thành tội phạm
Câu 1: Căn cứ để phân loại tội phạm theo điều 8 BLHS là mức hình phạt do TÒA ÁN áp
dụng đối với người phạm tội.
Sai vì: Theo quy định tại K2 Điều 8 BLHS: “ căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm
cho xã hội của hành vi được quy định trong bộ luật này…” thì căn cứ để phân loại tội
phạm theo điều 8 BLHS là căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành
vi được quy định trong BLHS.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×