Tải bản đầy đủ

HAU2018 mau 16 MAUDANGKYgiam tru gia canh TT156 (3)

Mẫu số: 16/ĐK-TNCN
((Ban hành kèm theo Thông tư số
156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH
[01] Lần đầu:

[02] Bổ sung lần thứ:

[04] Họ và tên cá nhân có thu nhập: HOÀNG VĂN HẬU
[03] Mã số thuế:

8

4

0


3

2

0

2

9

8

0

[04] Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số NPT: Lầu 9, khu B, tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình, Tp. HCM
[[05] Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý): CHI NHÁNH CÔNG TY CP
PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TẠI TP.HCM.

[06] Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập:

I.

0

1

0

0

7

2

7

8

25

0

0

1

Người nộp thuế đã có MST/CMND/Hộ chiếu

STT

Họ và tên

Ngày sinh


số
thuế

[07]

[08]

[09]

[10]

Quốc tịch

Số CMND / Hộ
chiếu

Quan hệ với
người nộp
thuế

[11]

[12]

[13]

Thời điểm bắt
đầu tính giảm
trừ
(tháng/năm)
[14]

1

Hoàng Trần Minh Trí

24/01/2012

Việt Nam

Con

10/2018

2

Hoàng Trần Minh Khôi

12/10/2018

Việt Nam

Con

10/2018

Thời điểm kết
thúc tính giảm
trừ
(tháng/năm)
[15]

3
...
II.

Người nộp thuế chưa có MST/CMND/Hộ chiếu

1


Thông tin trên giấy khai sinh
ST
T

[1
16]

Họ và tên

[17]

Nơi đăng ký
Ngày sinh

Số

Quyển
số

[18]

[19]

[20]

Quốc
gia

Tỉnh/
Thành
phố

Quận/
Huyện

Phường/


[21]

[22]

[23]

[24]

Quốc
tịch

Quan hệ
với người
nộp thuế

Thời điểm
bắt đầu tính
giảm trừ
(tháng/năm)

Thời điểm
kết thúc
tính giảm
trừ
(tháng/năm
)

[25]

[26]

[27]

[28]

2
3(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân)
Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.
TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2018

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hoàng Văn Hậu

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×