Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI học kì II sử 11( 2013 2014 )

ĐỀ THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2013- 2014
MÔN THI: LỊCH SỬ - LỚP 11
Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian giao đề)
Câu 1: ( 3đ )
Trình bày hoàn cảnh triệu tập, nội dung của hội nghị Muy – ních.
Câu 2: ( 3đ )
Cho biết vì sao Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên trong cuộc
xâm lược Việt Nam? Sau thất bại ở Đà Nẵng tại sao Pháp lại chọn Gia Định làm
mục tiêu tấn công tiếp theo?
Câu 3: ( 4đ )
Nêu nội dung chính của bản Hiệp ước Hắc – măng 1883.
--------------------------------- HẾT --------------------------------


ĐÁP ÁN



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×