Tải bản đầy đủ

cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất xin tài trợ

DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT
TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP - BIPP

Cẩm nang
hƣớng dẫn nộp
đề xuất xin tài trợ
MỜI NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT XIN TÀI TRỢ 2017

Dự án BIPP – Hợp phần Quỹ INNOFUND

2017


Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund

MỤC LỤC
1.

GIỚI THIỆU CHUNG ............................................................................................ 3

2.


MỤC TIÊU CỦA QUỸ INNOFUND ................................................................... 3

3.

CÁC LĨNH VỰC ƢU TIÊN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT ........................................ 3

4.

ĐIỀU KIỆN LỰA CHỌN ....................................................................................... 5

5.

ĐỐI TÁC VÀ ĐIỀU KIỆN VỚI ĐỐI TÁC ........................................................... 6

6.

SỐ DỰ ÁN NỘP XIN TÀI TRỢ............................................................................ 7

7.

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN DỰ ÁN ........................................................................... 7

8.

ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN ......................................................................... 8

9.

HẠN MỨC TÀI TRỢ ............................................................................................. 8

10.

THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN ...................................................................... 8

11.

PHẠM VI TÀI TRỢ DỰ ÁN ................................................................................. 8

12.CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN KHÔNG ĐƢỢC HỖ TRỢ ................................ 11

13.

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ DỰ ÁN ................................................................ 11

14.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN DỰ ÁN............................................... 11

15.

THÔNG BÁO ĐỒNG Ý NHẬN TÀI TRỢ ....................................................... 11

16.

HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ ......................................................................................... 11

17.

GIẢI NGÂN KHOẢN TÀI TRỢ ........................................................................ 12

18.

CÁC THỦ TỤC MUA SẮM THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ..................................... 13

19.

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ........................................................................................... 13

20.

TRIỂN KHAI VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN ...................................... 13

21.

THAY ĐỔI CHỦ DỰ ÁN .................................................................................... 15

22.

GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN ................................................ 15

DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP

Page 1


Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund

23.

QUYỀN SỞ HỮU VÀ SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ ........................................... 15

24.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ................................................................................. 16

25.

CÔNG BỐ THÔNG TIN ...................................................................................... 16

27.

CHẤM DỨT DỰ ÁN TÀI TRỢ .......................................................................... 16

28.

BÁO CÁO CHI PHÍ VÀ KHOẢN TÀI TRỢ CHƢA SỬ DỤNG ................... 17

29.

NGHĨA VỤ CỦA BÊN NHẬN TÀI TRỢ ......................................................... 17

30.

PHƢƠNG THỨC NỘP HỒ SƠ .......................................................................... 18

DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP

Page 2


Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund

1.

GIỚI THIỆU CHUNG

Quỹ InnoFund là một quỹ tài trợ không hoàn lại thuộc Dự án BIPP (Dự án hỗ trợ
xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ƣơm tạo doanh nghiệp)
nhằm hỗ trợ xây dựng năng lực thông qua quá trình tiền ƣơm tạo và ƣơm tạo với
các đối tƣợng:
Các Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là khách hàng (tiền ƣơm
tạo, ƣơm tạo, ƣơm tạo ảo) trong các cơ sở ƣơm tạo doanh nghiệp công
nghệ ở Việt Nam. (Cửa sổ 1).
Các cơ sở ƣơm tạo doanh nghiệp công nghệ đã đƣợc thành lập (Cửa sổ 2).
Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm (SATI-TECH) đƣợc chọn là đơn vị
triển khai, ký thỏa thuận tài trợ với các đơn vị thụ hƣởng.
2.

MỤC TIÊU CỦA QUỸ INNOFUND

Mục tiêu chung của Quỹ InnoFund là giúp làm tăng sự cạnh tranh của nền kinh
tế Việt Nam thông qua cải thiện việc thƣơng mại hóa nghiên cứu và phát triển
quốc gia.
Các mục tiêu cụ thể của Quỹ InnoFund:
Cải thiện việc chuyển các khái niệm đổi mới sáng tạo của các nhà nghiên
cứu và các nhà sáng chế Việt Nam vào các sản phẩm và doanh nghiệp
thƣơng mại có khả năng tồn tại. (Cửa sổ 1)
Tăng cƣờng năng lực của các cơ sở ƣơm tạo doanh nghiệp công nghệ ở
Việt Nam để cung cấp đầy đủ các loại hình dịch vụ mà khách hàng của họ
cần có và thông qua việc cung cấp các dịch vụ nhƣ vậy, họ sẽ trở nên tự
bền vững về mặt tài chính. (Cửa sổ 2)
3.

CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

Trên thực tế không có giới hạn về lĩnh vực hoặc đề án cụ thể cho việc xin tài trợ.
Tuy nhiên, sẽ có ƣu tiên cho các hồ sơ đề xuất xin hỗ trợ để phát triển công nghệ
xanh hoặc công nghệ thân thiện với môi trƣờng. Những lĩnh vực này gồm có:
DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP

Page 3


Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund

Bảng 1: Lĩnh vực ƣu tiên
Lĩnh vực công nghệ
Nhiên liệu sinh học, sinh khối

Hiệu suất năng lƣợng

Công nghệ năng lƣợng ngoài lƣới

Năng lƣợng mặt trời

Công nghệ giao thông

Quản lý nƣớc và lọc nƣớc

Tạo năng lƣợng gió
Hydro
Nông nghiệp bền vững
Thân thiện với khí hậu

Nhóm công nghệ
Phân phối điện sinh khối
Nhiên liệu sinh học
Tạo khí sinh học
Chiếu sáng
Thiết bị
HVAC
Sản xuất năng lƣợng hiệu quả
Truyền tải và phân phối
Phân phối điện ngoài lƣới
Năng lƣợng mặt trời
Khí sinh học
Năng lƣợng mặt trời
Năng lƣợng mặt trời tập trung
Nhiệt năng mặt trời
Giao thông công cộng
Quy hoạch đô thị
Xe điện
Xử lý nƣớc thải
Hiệu suất sử dụng nƣớc
Tái chế nƣớc thải
Khử mặn
Thu nƣớc mƣa
Thủy lợi hiệu quả
Nƣớc uống đóng chai
Phân phối năng lƣợng gió
Bãi tuabin gió
Hydro cực nhỏ
Hydro
Cây trồng/hạt giống mới
Thiết bị máy nông nghiệp hiệu quả

DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP

Page 4


Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund

Công nghệ thích ứng (lũ lụt, hạn hán)

Vật liệu xây dựng và vật liệu tiên tiến

Lƣới điện mini

năng lƣợng
Thiết bị và hệ thống thủy lợi hiệu quả
năng lƣợng
Chế biến thực phẩm hiệu quả năng
lƣợng
Các công nghệ thay thế phân bón/thuốc
trừ sâu
Nhà kính
Công nghệ lƣu giữ và thu gom rác
Công nghệ trồng rừng
Vật liệu
Cửa sổ
Mái nhà
Dùng điện thông qua lƣới điện mini

4.

ĐIỀU KIỆN LỰA CHỌN

4.1.

Để có đủ điều kiện được hỗ trợ bởi Quỹ InnoFund, người đề xuất phải:

(i)

Là pháp nhân theo Luật của nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và

(ii)

Trực tiếp chịu trách nhiệm về việc chuẩn bị và quản lý hoạt động với các
đối tác của mình, không hoạt động với tƣ cách là một bên trung gian, và:

Cửa sổ 1:
Một Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thời gian hoạt động
không quá 5 năm kể từ ngày đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh, lần đầu là khách hàng của một cơ sở ƣơm tạo doanh nghiệp công
nghệ ở Việt Nam.
Cửa sổ 2: là một cơ sở ƣơm tạo doanh nghiệp công nghệ đáp ứng các tiêu chí đối

với cơ sở ươm tạo được quy định tại Thông tư 16/2014/TT/BKHCN:
(i)

Đƣợc thành lập với tƣ cách là một thực thể pháp lý ở Việt Nam theo luật
doanh nghiệp, hoặc Nghị định 16/2015/ND-CP hoặc Nghị định
54/2016/ND-CP.

DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP

Page 5


Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund

(ii)

Cung cấp các dịch vụ tiền ƣơm tạo và/hoặc ƣơm tạo (dịch vụ ƣơm tạo
thông thƣờng và/hoặc dịch vụ ƣơm tạo ảo) cho ít nhất 5 khách hàng tại
thời điểm nộp đề xuất.

(iii)

Ƣu tiên các cơ sở ƣơm tạo mới đƣợc thành lập (dƣới 05 năm hoạt động).

4.2.

Các nhóm người đề xuất sau đây không đủ điều kiện tham gia nhận hỗ

trợ từ Quỹ InnoFund:
Ngƣời đề xuất đang trong tình trạng phá sản hoặc giải thể, đang phải giải
quyết tranh tụng tại tòa án, đã ký kết một thỏa thuận với chủ nợ, đã bị
đình chỉ hoạt động kinh doanh, là đối tƣợng của các thủ tục tố tụng liên
quan đến vấn đề nào đó, hoặc đang trong bất kỳ một tình huống tƣơng tự
nảy sinh từ một quy trình tƣơng tự liên quan đến pháp luật hoặc các quy
định quốc gia.
Ngƣời đề xuất bị kết án do phạm tội liên quan đến việc hành nghề của
mình bằng một bản án có hiệu lực pháp luật (chung thẩm – không thể
kháng án).
Ngƣời đề xuất bị kết tội hành nghề trái phép nghiêm trọng mà BQLDA
BIPP đã chứng minh đƣợc bằng bất kỳ hình thức nào.
Ngƣời đề xuất không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ chi trả các khoản đóng
góp xã hội hoặc thuế theo quy định của pháp luật nƣớc Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam.
Ngƣời đề xuất là đối tƣợng bị kết án bởi một bản án cớ hiệu lực là gian lận,
tham nhũng, tham gia một tổ chức tội phạm hoặc bất kỳ một hành động
trái pháp luật nào khác.
5.

ĐỐI TÁC VÀ ĐIỀU KIỆN VỚI ĐỐI TÁC

Ngƣời đề xuất có thể nộp đề xuất riêng lẻ hoặc có thể nộp chung với các tổ chức
đối tác. Đối tác của ngƣời đề xuất tham gia thiết kế và thực hiện hoạt động và họ
có đủ điều kiện để đƣợc hỗ trợ theo cùng một cách thức mà đƣợc áp dụng cho
DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP

Page 6


Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund

ngƣời hƣởng lợi chính. Do đó, các đối tác cũng phải thỏa mãn đƣợc các điều kiện
nhƣ đã áp dụng cho ngƣời hƣởng lợi chính.
Lƣu ý:
Các chuyên gia nƣớc ngoài làm việc theo hợp đồng tại các trƣờng đại học
hoặc các viện nghiên cứu ở Việt Nam có đủ điều kiện để nộp đơn đề xuất.
Tuy nhiên, dự án phải có một đối tác Việt nam cùng ở cơ quan nói trên
tham gia thực hiện cùng và có hiểu biết rõ về dự án đề xuất, điều này đảm
bảo dự án vẫn có thể hoàn thành trong trƣờng hợp chuyên gia nƣớc ngoài
bị chấm dứt hợp đồng.
6.

SỐ DỰ ÁN NỘP XIN TÀI TRỢ
Một ngƣời đề xuất không đƣợc nộp quá một hồ sơ đề xuất trong một lần
mời nộp hồ sơ. Cá nhân/tổ chức đang trong quá trình thực hiện hợp đồng
tài trợ của Quỹ InnoFund sẽ không đƣợc nộp hồ sơ đề xuất cho lần mời nộp
hồ sơ tiếp theo.
Một ngƣời đề xuất không đƣợc cùng lúc là đối tác trong một đề xuất khác.
Các đối tác thực hiện không đƣợc tham gia nhiều hơn một đề xuất.

7.

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN DỰ ÁN
Dự án có tính khả thi cao, có tác động tích cực tới tăng trƣởng xanh, tạo
công ăn việc làm.
Dự án có tính đổi mới sáng tạo, có chất lƣợng cao và tạo ra tri thức trong
một lĩnh vực công nghiệp hoặc khoa học cụ thể mà có khả năng tạo ra giá
trị thƣơng mại.
Chứng minh đƣợc các kết quả dự kiến trong đó thể hiện rõ ràng các lợi ích
thƣơng mại tiềm năng tƣơng xứng với chi phí hỗ trợ cần có.
Chứng minh đƣợc dự án đã có kế hoạch kinh doanh rõ ràng và việc thực
hiện dự án phải có sự tham gia của khu vực tƣ nhân để đảm bảo phù hợp
với nhu cầu của các doanh nghiệp.

DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP

Page 7


Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund

8.

ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN

Dự án đề xuất phải đƣợc thực hiện trong phạm vi nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam.
9.

HẠN MỨC TÀI TRỢ

Bất kỳ khoản tài trợ không hoàn lại nào đƣợc cấp trong chƣơng trình này phải
nằm trong hạn mức tối đa và tối thiểu nhƣ sau:
Mức hỗ trợ tối thiểu bởi Quỹ InnoFund bằng đồng Việt Nam tƣơng đƣơng
15,000 EUR;
Mức hỗ trợ tối đa bởi Quỹ InnoFund bằng đồng Việt Nam tƣơng đƣơng
25,000 EUR;
Tất cả các dự án đề xuất phải có yếu tố tƣ vấn và không bị giới hạn trong tổng
mức tài trợ. Yếu tố phi tƣ vấn trong dự án đề xuất chiếm không quá 55% tổng
mức tài trợ. Mọi hoạt động hỗ trợ đều đƣợc cung cấp dƣới dạng quỹ tiền mặt
không hoàn lại.
10.

THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN

Thời gian thực hiện dự án từ 06 - 12 tháng kể từ ngày nhận tài trợ.
11.

PHẠM VI TÀI TRỢ DỰ ÁN

11.1. Phạm vi tài trợ được chia thành các nhóm sau đây:
Cửa sổ 1
Hỗ trợ tƣ vấn thực hiện kiểm toán đổi mới sáng tạo ở các viện nghiên
cứu/khoa thuộc trƣờng đại học nhằm xác định các ý tƣởng đổi mới sáng
tạo có khả năng đƣợc thƣơng mại hóa thông qua việc cấp giấy phép sở
hữu trí tuệ hoặc khởi nghiệp kinh doanh;
Hỗ trợ tƣ vấn, mua sắm nguyên liệu thô và thuê/mua sắm trang thiết bị
để phát triển sản phẩm mẫu của một công cụ hoặc thiết bị có tiềm năng
thƣơng mại.
DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP

Page 8


Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund

Hỗ trợ tƣ vấn (gồm nghiên cứu, phân tích, tƣ vấn luật, đào tạo, hội thảo,
hội nghị, hội nghị chuyên đề, diễn đàn liên kết mạng lƣới,...) cho các hoạt
động sau đây:
a) Phát triển và bảo vệ sở hữu trí tuệ (gồm hỗ trợ đăng ký bằng sáng
chế và phát triển “chứng minh khái niệm”).
b) Phát triển các chính sách sở hữu trí tuệ phù hợp cho các trƣờng đại
học và viện nghiên cứu để xác định rõ tính sở hữu trƣớc khi thƣơng
mại hóa.
c) Cấp giấy phép cho các đối tƣợng bên ngoài viện, trƣờng quyền sở
hữu trí tuệ các sản phẩm học thuật với mục đích thƣơng mại hóa.
d) Nghiên cứu thị trƣờng, nghiên cứu tính khả thi, chuẩn bị kế hoạch
kinh doanh, hỗ trợ quản lý và tƣ vấn, tìm kiếm các nguồn vốn đầu
tƣ) cho các nhà nghiên cứu, học giả muốn khởi nghiệp.
e) Các đề án nghiên cứu, các đề án sản xuất có ƣu thế cạnh tranh: các
viện nghiên cứu có thể thực hiện nhằm mang lại lợi ích cho doanh
nghiệp trong một lĩnh vực công nghệ đã xác định.
f) Thiết lập các cơ sở dữ liệu chuyển giao kiến thức.
g) Thiết lập các mạng lƣới chuyển giao kiến thức.
h) Các hoạt động xúc tiến và marketing của các mạng lƣới chuyển
giao kiến thức nhằm thu hút thêm nhiều thành viên tham gia, thu
hút nhà tài trợ, xúc tiến các cơ hội kinh doanh, các hoạt động
nghiên cứu liên kết.
i) Các hoạt động của mạng lƣới chuyển giao kiến thức và các cơ cấu,
cách thức quản lý tổ chức, bao gồm phát triển các mối liên kết với
các mạng lƣới chuyển giao kiến thức quốc tế.
Cửa sổ 2

DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP

Page 9


Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund

Hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ tƣ vấn, đào tạo, nghiên cứu/phân tích, hội thảo,
hội nghị, hội thảo chuyên đề, diễn đàn mạng lƣới liên kết, phát triển
mạng lƣới, marketing và các thông tin xúc tiến, nghiên cứu/phân
tich,…để:
a) Tăng cƣờng các dịch vụ quản lý (bao gồm nâng cao năng lực cho
các nhà quản lý các cơ sở ƣơm tạo doanh nghiệp khoa học và công
nghệ) và dịch vụ tƣ vấn cung cấp bởi một cơ sở ƣơm tạo đã thành
lập (thông qua hỗ trợ tƣ vấn cho cơ sở ƣơm tạo đó, đào tạo cán bộ
cơ sở ƣơm tạo và tạo lập các mối liên kết hoạt động với các Trung
tâm Xuất sắc của Bỉ).
b) Nâng cao nhận thức về hoạt động và mục tiêu cho một cơ sở ƣơm
tạo đã đƣợc thành lập.
c) Tăng cƣờng liên kết mạng lƣới cơ sở ƣơm tạo trong nƣớc và quốc tế
cho các cơ sở ƣơm tạo đã đƣợc thành lập.
d) Mở rộng quy mô cho cơ sở ƣơm tạo đã đƣợc thành lập thông qua
việc cung cấp dịch vụ ƣơm tạo ảo.
Hỗ trợ các trang thiết bị dùng chung thiết yếu cho các cơ sở ƣơm tạo doanh
nghiệp khoa học và công nghệ để hoạt động ổn định và phát triển bền
vững.
11.2. Điều kiện cho các hạng mục hỗ trợ phi tư vấn
Các chi phí thử nghiệm mẫu sản phẩm theo chuẩn trong nƣớc và/hoặc
quốc tế, thuê hoặc trong trƣờng hợp đặc biệt mua thiết bị thiết yếu phục vụ
phát triển mẫu.
Các chi phí thuê hoặc mua thiết bị (mới hoặc đã sử dụng) cho mục đích
phát triển mẫu với điều kiện tƣơng đƣơng với giá thị trƣờng.
Các chi phí tiêu dùng khác nhƣ mua nguyên liệu để phát triển mẫu.

DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP Page

10


Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund

Các yếu tố hỗ trợ phi tƣ vấn sẽ có hạn mức tối đa bằng tiền đồng Việt Nam
không quá 55% tổng kinh phí tài trợ cho mỗi dự án.
12.

CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN KHÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ
Tất cả các chi phí nằm ngoài phạm vi tài trợ của Quỹ InnoFund.
Các chi phí thƣờng xuyên.
Thuê hoặc mua các tài sản không thiết yếu nhƣ xây dựng văn phòng, xe cộ
và nội thất.
Tiền lƣơng hoặc phụ cấp cho nhân sự thực hiện dự án.
Các khoản thế chấp hoặc vay với bất kỳ mục đích nào.

13.

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ DỰ ÁN

Chủ dự án phải chịu trách nhiệm triển khai thành công dự án. Các chủ dự án
phải đảm bảo dự án đƣợc thực hiện một cách hiệu quả để đáp ứng đƣợc các mục
tiêu và kết quả đã đề ra trong khung thời gian quy định với ngân sách đƣợc phân
bổ.
14.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN DỰ ÁN

Kết quả lựa chọn các dự án tài trợ sẽ đƣợc thông báo trên website chính thức của
BQLDA BIPP (www.bipp.vn) trong vòng 2 tuần kể từ sau phiên họp của Hội
đồng tuyển chọn dự án Quỹ InnoFund.
15.

THÔNG BÁO ĐỒNG Ý NHẬN TÀI TRỢ

Ngƣời đề xuất phải có thông báo đồng ý hay từ chối nhận tài trợ trong vòng 7
ngày kể từ khi có thông báo tài trợ dự án từ phía BQLDA BIPP. Trong trƣờng
hợp không nhận đƣợc phản hồi từ phía ngƣời đề xuất, BQLDA BIPP sẽ chuyển
khoản tài trợ sang các dự án khác trong nhóm “danh sách dự bị”.
16.

THỎA THUẬN TÀI TRỢ
Thỏa thuận tài trợ sẽ đƣợc ký giữa giám đốc SATI-TECH và bên đƣợc nhận
tài trợ với chi tiết các điều khoản và điều kiện tài trợ. Trong vòng 30 ngày

DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP Page

11


Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund

kể từ khi có thông báo chấp nhận tài trợ, bên nhận tài trợ phải ký vào thỏa
thuận tài trợ, nếu không SATI-TECH sẽ có quyền thu hồi hoặc hủy thỏa
thuận tài trợ dự án.
Bên nhận tài trợ sẽ không bắt đầu thực hiện các hoạt động dự án cho đến
khi thỏa thuận tài trợ đƣợc ký và đóng dấu. Bất kỳ các chi phí phát sinh
cho hoạt động dự án đƣợc thực hiện trƣớc khi ký thỏa thuận tài trợ sẽ
không đƣợc hoàn lại.
Trong quá trình thực hiện dự án, các sửa đổi cho thỏa thuận tài trợ có thể
đƣợc thực hiện với sự đồng ý bằng văn bản của SATI-TECH và bên nhận
tài trợ.
17.

GIẢI NGÂN KHOẢN TÀI TRỢ
Sau khi dự án đƣợc phê duyệt tài trợ, SATI-TECH sẽ giải ngân tiền tài trợ
cho các bên nhận tài trợ dựa trên thỏa thuận tài trợ đƣợc ký giữa SATITECH và bên nhận tài trợ.
Bên nhận tài trợ phải mở một tài khoản ngân hàng duy nhất cho dự án.
SATI-TECH sẽ chuyển tiền tài trợ đến tài khoản dự án này theo thời gian
và các điều kiện giải ngân cụ thể. Bên nhận tài trợ phải gửi biên lai cho
SATI-TECH ngay khi nhận đƣợc tiền tài trợ trong tài khoản.
Khoản thanh toán tài trợ đầu tiên sẽ đƣợc giải ngân trong vòng 1 tháng kể
từ khi thỏa thuận tài trợ đi vào thực hiện với 30% tổng số tiền tài trợ, đây
đƣợc xem nhƣ một phần ứng trƣớc để chi trả các chi phí cho các hoạt động
dự án để đạt đƣợc kết quả đầu ra đầu tiên.
Các khoản thanh toán tiếp theo sẽ đƣợc giải ngân dựa trên các mốc kết quả
dự án đạt đƣợc khi hoàn thành việc đánh giá thẩm định kết quả của SATITECH.
Lần chuyển tiền cuối cùng chiếm 10% và sẽ đƣợc giữ lại dành cho thanh
toán của công việc thực hiện báo cáo cuối cùng và tất cả các tài liệu hỗ trợ
giải trình toàn bộ khoản tài trợ.

DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP Page

12


Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund

Các chi phí vƣợt quá việc phân bổ ngân sách cho từng hoạt động dự án –
điều này có thể dẫn đến việc gia tăng chi phí thực hiện dự án – sẽ không
đƣợc chi trả thêm bởi khoản tài trợ của BIPP.
Bên nhận tài trợ chịu tất cả các trách nhiệm liên quan đến các khoản thuế
(nếu có) liên quan đến khoản tài trợ do BIPP cấp.
Tất cả các khoản thanh toán đƣợc thực hiện bằng đồng Việt Nam theo tỷ
giá chính thức của Ngân hàng cổ phần ngoại thƣơng Việt Nam –
Vietcombank, tại thời điểm giải ngân.
18.

CÁC THỦ TỤC MUA SẮM THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ

Việc đấu thầu, mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phải tuân thủ theo
nguyên tắc và quy định của Luật đấu thầu của Việt Nam số 43/2013/QH13.
19.

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ

Định mức chi phí áp dụng cho các hoạt động tƣ vấn do Quỹ InnoFund tài trợ
đƣợc áp dụng theo định mức chi phí cập nhật mới nhất cho bên nhận tài trợ.
Trong trƣờng hợp các đơn vị tƣ vấn đƣợc chọn thông qua hình thức đấu thầu
công khai, thì phí tƣ vấn sẽ theo mức phí cạnh tranh trên thị trƣờng, phù hợp với
thông tƣ 29/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định
mức chi tiêu áp dụng cho các dự án / chƣơng trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ
phát triển chính thức (ODA) và thông tƣ 192/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của
Bộ tài chính về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tƣ số 219/2009/TTBTC ngày 19/11/2009.
20.

TRIỂN KHAI VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN
Tất cả các dự án phải đƣợc thực hiện theo các điều khoản và điều kiện nêu
trong thỏa thuận tài trợ.
Các dự án sẽ đƣợc giám sát một cách chặt chẽ để đảm bảo đƣợc thực hiện
thành công. SATI-TECH có quyền đình chỉ hoặc thu hồi tài trợ trong
trƣờng hợp thấy đối tƣợng thực hiện không tuân thủ thỏa thuận tài trợ.

DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP Page

13


Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund

Bên nhận tài trợ phải nộp các báo cáo định kỳ (bao gồm báo cáo tiến độ
quý và báo cáo tài chính) cũng nhƣ các tài liệu khác theo yêu cầu của SATITECH.
Báo cáo tường trình: phải đƣợc gửi đến SATI-TECH trong vòng 2 tuần kể
từ ngày cuối cùng của quý thực hiện dự án. Báo cáo tiến độ đƣợc sử dụng
để theo dõi tiến độ thực hiện dự án cũng nhƣ xác định thời gian giải ngân
khoản tài trợ tiếp theo.
Báo cáo tài chính: phải đồng nhất với báo cáo tiến độ hàng quý, và phải
đƣợc gửi trong vòng 2 tuần kể từ ngày cuối cùng của quý thực hiện dự án.
Báo cáo tài chính sẽ giúp SATI-TECH theo dõi các chi phí thực tế của dự án
cũng nhƣ hỗ trợ các quyết định liên quan đến việc tài trợ tiếp theo của dự
án.
Báo cáo hoàn thành dự án: phải đƣợc nộp trong vòng 8 tuần sau khi kết
thúc dự án. Báo cáo hoàn thành dự án phải bao gồm các thông tin sau đây:


Các kết quả trực tiếp của dự án.Mức độ đạt đƣợc của các mục tiêu dự án ban đầu.Phƣơng pháp tiệp cận đổi mới sáng tạo và thƣơng mại hóa.Lợi ích của dự án, đặc biệt là các kết quả đầu ra của dự án và kết quả
về mặt tổ chức.Đánh giá của nhóm thực hiện dự án, phƣơng pháp nghiên cứu, tiến
độ và chi phí thực hiện dự án.Các tác động quốc gia/tác động ngành của dự án.

Đi kiểm tra thực địa: SATI-TECH sẽ tiến hành đi kiểm tra thực tế dự án ít
nhất nửa năm một lần hoặc có thể nhiều hơn nếu thấy cần thiết. Mục đích
của việc đi thực địa nhằm đánh giá và xác minh việc triển khai dự án và
thực hiện các hoạt động tài chính đang diễn ra đúng nhƣ báo cáo và các tài
liệu dự án đã đƣợc phê duyệt.
DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP Page

14


Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund

SATI-TECH có quyền yêu cầu bên nhận tài trợ báo cáo các thông tin định
kỳ về tiến độ thực hiện dự án, hoặc thực hiện các chuyến thăm thực địa dự
án ngay cả sau khi dự án đã kết thúc.
21.

THAY ĐỔI CHỦ DỰ ÁN

Trong trƣờng hợp chủ dự án từ chức, nghỉ hƣu hay chuyển sang một đơn vị
khác, SATI-TECH ngay lập tức phải xác định tình trạng hoạt động của dự án và
trình Giám đốc BQLDA BIPP phê duyệt sự thay thế thích hợp. Nếu không có sự
thay thế phù hợp để tiếp tục triển khai dự án, nghĩa vụ tài trợ đƣợc coi hết hiệu
lực và những khoản tài trợ chƣa đƣợc sử dụng đƣợc hoàn trả lại dự án BIPP ngay
lập tức.
22.

GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN
Trong những trƣờng hợp nhất định, BQLDA BIPP có thể cho phép gia hạn
thời gian thực hiện dự án nhƣng không có bổ sung kinh phí tài trợ.
Các yêu cầu gia hạn thời gian thực hiện dự án phải đƣợc gửi bằng văn bản
qua điều phối viên của dự án cho Giám đốc Dự án BIPP xin chấp thuận ít
nhất 3 tháng trƣớc ngày dự án kết thúc theo đề xuất ban đầu. Các yêu cầu
gửi sau ngày kết thúc dự án theo đề xuất ban đầu sẽ không đƣợc chấp
thuận.
Thời gian gia hạn thực hiện dự án tối đa là 6 tháng và đã bao gồm thời gian
gửi báo cáo hoàn thành dự án.

23.

QUYỀN SỞ HỮU VÀ SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ

Tất cả các trang thiết bị thiết yếu mua theo dự án phải đƣợc ghi lại và đánh số
nhằm mục đính giám sát và xác minh. Các thiết bị này thuộc quyền sở hữu của
bên nhận tài trợ theo quy định tại Thông tƣ số 15/2014/TT-BKHCN ngày
13/6/2014 của Bộ trƣởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định trình tự, thủ tục
giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển
công nghệ sử dụng ngân sách nhà nƣớc.

DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP Page

15


Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund

24.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Sản phẩm cuối và các quy trình phát triển dƣới sự tài trợ của Quỹ InnoFund
đƣợc khuyến khích đăng ký sáng chế và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Ngƣời
đƣợc tài trợ phải thông báo cho cán bộ của Quỹ InnoFund bằng văn bản khi đăng
ký thành công quyền sở hữu trí tuệ. Ngƣời nhận tài trợ đƣợc sở hữu và sử dụng
các quyền sở hữu trí tuệ này theo quy định tại Thông tƣ số 15/2014/TT-BKHCN
ngày 13/6/2014 của Bộ trƣởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định trình tự,
thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát
triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nƣớc.
25.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Bên nhận tài trợ đƣợc khuyến khích công bố các kết quả của dự án trên các ấn
phẩm trong nƣớc và quốc tế sau khi thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền sở
hữu trí tuệ đƣợc tạo ra từ các dự án tài trợ này.
Sự đóng góp của Dự án BIPP dƣới góc độ nhà tài trợ phải đƣợc ghi nhận tại mọi
thời điểm trong tất cả các hình thức công bố thông tin.
26.

CHUYỂN NHƯỢNG TÀI TRỢ GIỮA CÁC TỔ CHỨC

Chuyển nhƣợng các khoản tài trợ từ dự án này sang dự án khác, hoặc tổ chức
này sang tổ chức khác sẽ không đƣợc phép.
27.

CHẤM DỨT DỰ ÁN TÀI TRỢ
SATI-TECH có quyền chấm dứt tài trợ nếu thấy có các vấn đề phát sinh
nhƣ sau:


Bất kỳ thông tin nào sai sự thật đƣợc cung cấp bởi ngƣời đề xuất.Thay đổi đối tƣợng nhận tài trợ mà không có sự đồng ý trƣớc của
BQLDA BIPP.Thay đổi chủ dự án mà không có sự đồng ý trƣớc của BQLDA BIPP.Việc sử dụng tài trợ sai mục đích.

DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP Page

16


Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFundThay đổi phạm vi/quy mô của dự án mà không có sự chấp thuận
trƣớc của BQLDA BIPP.Tiến độ triển khai dự án chậm hoặc không hiệu quả.Bất kỳ hình thức nào vi phạm hợp đồng tài trợ.

BQLDA BIPP có quyền, bất kỳ thời điểm nào, đánh giá, đình chỉ hay thu
hồi các phê duyệt tài trợ hay các khoản tài trợ nếu thấy các biện pháp nhƣ
vậy là cần thiết.
28.

BÁO CÁO CHI PHÍ VÀ KHOẢN TÀI TRỢ CHƯA SỬ DỤNG
SATI-TECH có quyền yêu cầu bên nhận tài trợ hoàn thành và gửi các báo
cáo chi phí bất kỳ lúc nào trong thời gian tài trợ, hoặc phải cung cấp các
thông tin bổ sung nhằm hỗ trợ cho báo cáo chi phí giữa kỳ hoặc cuối cùng.
Bên nhận tài trợ có trách nhiệm trả lại các khoản tài trợ chƣa đƣợc sử dụng
cho SATI-TECH trong vòng 1 tháng sau khi kết thúc dự án.

29.

NGHĨA VỤ CỦA BÊN NHẬN TÀI TRỢ

Các bên nhận tài trợ đƣợc khuyến khích đóng góp nghĩa vụ ngƣợc trở lại SATITECH bằng cách:
Tham gia chia sẻ kinh nghiệm, bài học thực tiễn khi triển khai thực hiện dự
án.
Tham gia quảng bá hình của Dự án BIPP và Quỹ InnoFund trên các
phƣơng tiện thông tin đại chúng với tƣ cách là đối tƣợng nhận tài trợ của
dự án.
Trong trƣờng hợp dự án thành công và thƣơng mại hóa đƣợc sản phẩm,
bên nhận tài trợ đƣợc khuyến khích đóng góp một khoản tiền để duy trì và
phát triển Quỹ InnoFund nhằm tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho các dự án có
nhu cầu tài trợ khác.

DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP Page

17


Cẩm nang hướng dẫn nộp đề xuất Quỹ InnoFund

30.

PHƯƠNG THỨC NỘP HỒ SƠ
Thời gian mời nộp hồ sơ đề xuất đƣợc thông báo trên website chính thức
của BQLDA BIPP (www.bipp.vn) và website của Bộ Khoa học và Công
nghệ (www.most.gov.vn). Để biết thêm thông tin về đợt mời đề xuất xin
tài trợ và Quy trình xin tài trợ từ Qũy InnoFund, vui lòng tải tài liệu tại
mục

InnoFund

-

Mời

đề

xuất

năm

2017

trên

website

BIPP:

http://bipp.vn/vi/thu-vien/tai-lieu-du-an
BQLDA BIPP có quyền không xử lý các hồ sơ đề xuất nếu phát hiện có bất
kỳ thông tin sai lệch nào trong dự án đề xuất.
Các phê chuẩn quy tắc đạo đức và/hoặc các quy định phải đƣợc nộp cùng
hồ sơ đề xuất trong trƣờng hợp cần thiết.
Mọi hồ sơ đề xuất hay thắc mắc liên quan đến Quỹ InnoFund xin vui lòng
gửi đến:
Quỹ InnoFund – Dự án BIPP
Tầng 14, Tòa nhà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04 3858 0467 – 04 3858 0473
Fax: 04 3858 0467
Website: www.bipp.vn

DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP Page

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×