Tải bản đầy đủ

Quyet chi ra di tim duong cuu nuoc

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN PHƯƠNG

Lịch sử
GV: ĐỖ THỊ THANH THỦY


KiÓm tra bµi
Con nhËn ra ai trong cò:
c¸c bøc ch©n dung nµy:

Hµm Nghi
(1870 1943)

Phan §×nh
Phïng
(1847 1895)

Phan Béi
Ch©u

Hoµng Hoa

Th¸m
(1851 - 1913)

Phan Ch©u
Chinh


Lịch
Quyết chí
ra
đi
tìm
đ
ờng
sử
1- Quê hơng và gia đình của
cứu
n
ớc
- Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19

Nguyễn Tất Thành:

5 1890 trong một gia đìng
nhà nho nghèo yêu nớc ở làng Kim
Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ
-An.
Cha của Nguyễn Tất Thành là
ông Nguyễn Sinh Sắc, một nhà
nho yêu nớc, đỗ Phó bảng, bị ép
ra làm quan, sau bị cách chức
chuyển sang nghề làm thuốc.
Mẹ


Hoàng
Thị
Loan,
một
phụ nữ đảm đang, chăm lo cho


chồng con hết mực.


§©y lµ nhµ cña ai ?


Lịch
Quyết chí
sửra đi tìm đờng

ớc và gia đình của
1- cứu
Quê hnơng
Nguyễn Tất Thành:
- Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19
- 5 - 1890 trong một gia đình
nhà nho nghèo yêu nớc ở làng Kim
Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ
An.


2. Mục đích ra nớc ngoài của Nguyễn
Tất Thành:
Câu hỏi thảo luận nhóm:
Câu 1: Nguyễn Tất Thành sinh ra và lớn
lên trong bối cảnh đất nớc ta nh thế nào?
Câu 2: Nguyễn Tất Thành suy nghĩ nh
thế nào về con đờng cứu nớc của các bậc
tiền
Câu bối?
3: Vì sao Nguyễn Tất Thành quyết
chí ra đi tìm đờng cứu nớc?
Câu 4: Nguyễn Tất Thành đi ra nớc ngoài
nhằm mục đích gi`?


2. Môc ®Ých ra níc ngoµi cña NguyÔn
TÊt Thµnh:
- NguyÔn TÊt Thµnh ra níc ngoµi
®Ó t×m con ®êng cøu níc phï hîp.


3. ý chÝ quyÕt t©m ra ®i t×m ®êng
cøu níc cña NguyÔn TÊt Thµnh:
C©u 1: NguyÔn TÊt Thµnh cã lêng
tríc ®îc nh÷ng khã kh¨n khi ra níc
ngoµi
hay
kh«ng?
C©u 2:
NguyÔn
TÊt Thµnh ®·
lµm g× ®Ó ®îc ra níc ngoµi?
C©u 3: Nh÷ng ®iÒu ®ã cho thÊy ý
chÝ quyÕt t©m ra ®i t×m ®êng
cøu níc cña NguyÔn TÊt Thµnh nh
thÕ nµo ? Theo em, v× sao NguyÔn
TÊt Thµnh cã ®îc quyÕt t©m ®ã ?


3. ý chí quyết tâm ra đi tìm đờng
cứu nớc của Nguyễn Tất Thành:
- Anh đã lên một chiếc tàu buôn
của Pháp, xin làm phụ bếp - một
công việc nặng nhọc và nguy
hiểm


Tµu §« ®èc La-tu-s¬ Tê-rª-vin


“Tõ ®ã Ngêi ®i nh÷ng bíc
®Çu
Lªnh ®ªnh bèn biÓn víi con
tµu
Cuéc ®êi sãng giã trong
than bôi
Tay ®èt lß, lau ch¶o, th¸i
rau”.


Lịch sử
Bài 6: Quyết chí ra đi tim đờng cứu n
ớc của Nguyễn
1- Quê hơng và gia đình
Tất Thành:
- Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19 5 1890
trong một gia đìng nhà nho nghèo yêu nớc ở
làng Kim Liên huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An
2. Mục đích ra nớc ngoài của Nguyễn
Thành:
- Tất
Nguyễn
Tất Thành ra nớc ngoài để tìm con đ
ờng cứu nớc phù hợp.
3. ý chí quyết tâm ra đi tim đờng cứu nớc của
Nguyễn Tất Thành:
* Với ý chí quyết tâm và lòng dũng cảm cùng với
lòng yêu nớc thơng dân sâu sắc, ngày 5 6 -1911
Nguyễn Tất Thành từ bến cảng Nhà Rồng quyết
chí ra đi tim đờng cứu nớc.


BÕn Nhµ
Rång


BÕn c¶ng Nhµ Rång ®Çu
thÕ kØ XIX

BÕn c¶ng Nhµ Rång ngµyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×