Tải bản đầy đủ

On tap bang don vi do khoi luong

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN PHƯƠNG

TOÁN
GV: NGHIÊM THỊ TUYẾT HẠNH


Toán:
Kiểm tra bài cũ:
Câu 1: Đọc bảng đơn vị đo độ dài và nêu nhận xét hai
đơn vị đo độ dài liền nhau?
Viết số thích hợp vào chỗ chấm
12 m = 1200
... cm ;

307 cm
3m7cm = .....


BÀI :

ToánToán
Bài 1:
a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau:


Lớn hơn ki-lô-gam

tấn

tạ

1 tấn 1 tạ

yến

Ki-lô-gam

kg

Bé hơn ki-lô-gam

hg

dag

g

1 dag

1g

1 kg

1 hg

= 10 tạ = 10 yến = 10kg

= 10 hg= 10 dag = 10 g

1
tấn
10

1
=
yến
10

1
= kg
10

=

1 yến

=

1 tạ
10

1
1
=
dag
= hg
10
10


Nhận xét:
Hai đơn vị đo khối lượng liền nhau:


Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé;1
Đơn vị bé bằng
đơn vị lớn.
10


Bài 2) Viết các số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 18 yến = 180
… kg
200 tạ = 20000
… kg
35 tấn = 35000
… kg
c) 2kg 326g = 2326
… g
6 kg 3g = 6003
… g

b) 430 kg = 43

2500 kg = 25…
16 000kg= 16…

yến
tạ
tấn

d) 4008g = …4 kg …8 g
9 tấn 50
9050 kg = …
…kg


9050 kg = … tấn … kg
9050 kg = 9000 kg + 50 kg
= 9 tấn 50 kg

tấn

tạ

yến

kg

9

0

5

0

hg

dag

g


Khi viết số đo khối lượng, mỗi hàng đơn
vị ứng với mấy chữ số ?

 Khi viết số đo khối lượng mỗi
hàng đơn vị ứng với một chữ số.


Toán:
Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Bài 3 : > ; < ; = ?
2kg 50g …
< 2500g
2050g

; 6090kg …
> 6tấn 8kg

1
<
13kg 85g … 13kg 805g ;
tấn
4
13085 g
13805g
250kg

6008kg
… 250kg
=


Toán:
Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Bài 4: Một cửa hàng trong ba ngày bán được 1 tấn đường.
Ngày đầu bán được 300 kg. Ngày thứ hai bán được gấp 2
lần ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao
nhiêu ki-lô-gam đường?
Tóm tắt:
3 ngày
: 1 tấn đường
Ngày đầu
: 300kg
Ngày thứ hai : gấp 2 ngày đầu
Ngày thứ ba : ………ki- lô -gam đường ?
Bài giải:
Vở ghi


Toán:
Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Bài giải:
Số ki-lô-gam đường ngày thứ hai cửa hàng bán được:
300 x 2 = 600 (kg)
Số ki-lô-gam đường hai ngày đầu cửa hàng bán được:
600 + 300 = 900 (kg)
1 tấn = 1000 kg
Số ki-lô-gam đường ngày thứ ba cửa hàng bán được:
1000 – 900 = 100 (kg)
Đáp số: 100 kg


ĐỘNG
2KHỞI
yến =
… kg


41 000kg = …tấn


8 tấn 24 kg = … kg


Tổng kết - Dặn dò
• Xem lại bài cũ
• Làm bài 3/SGK 24
• Chuẩn bị bài mới: Luyện tập


Hãy vào

http://thiviolympic.com
Để có những bài giảng Toán tiểu học hay nhất

http://thiviolympic.com
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×