Tải bản đầy đủ

nhung nguoi ban tot (moi)

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN PHƯƠNG

GV: THÂN THỊ THÚY HẰNG


Con ngêi víi thiªn nhiªnTập đọc

Những ngời bạn
( Theo Lu
tốt
Anh )

I- Luyện
đọc
1 - Đọc
đúng:
A-ri-ôn, Xi-xin,

cứu
boong tàu
2 - Đọc diễn
cảm:

II- Tìm hiểu
bài
1 - Từ ngữ:

2 - Đại ý:


Tập đọc

Những ngời bạn
( Theo Lu
tốt
Anh )
Có lẽ / đó là đồng tiền đợc ra /
đời để ghi lại tình cảm yêu
quý /con ngời
của loài cá
thông minh.


Tập đọc

Những ngời bạn
( Theo Lu
tốt
Anh )

I- Luyện
đọc
1 - Đọc
đúng:
A-ri-ôn, Xi-xin,
cứu,boong tàu
2 - Đọc diễn
cảm:II- Tìm hiểu
bài
1 - Từ ngữ:
boong tàu
dong buồm
2 - Đại ý:


TËp ®äc

Nh÷ng ngêi b¹n
( Theo Lu
tèt
Anh )

boong tµu
dong buåm


Tập đọc

Những ngời bạn
( Theo Lu
tốt
Anh )

I- Luyện
đọc
1 - Đọc
đúng:
A-ri-ôn, Xi-xin,
cứu,boong tàu
2 - Đọc diễn
cảm:

II- Tìm hiểu
bài
1 - Từ ngữ:
boong tàu
dong buồm
thởng thức
2 - Đại ý:


TËp ®äc

Nh÷ng ngêi b¹n
( Theo Lu
tèt
Anh )


Tập đọc

Những ngời bạn
( Theo Lu
tốt
Anh )

I- Luyện
đọc
1 - Đọc
đúng:
A-ri-ôn, Xi-xin,
cứu,boong tàu
2 - Đọc diễn
cảm:

II- Tìm hiểu
bài
1 - Từ ngữ:
boong tàu,
dong
buồm
thởng thức
hành
sửng
sốt
2 -trình,
Đại ý:


Đám
thuỷ
thủ là ngời
nhng tham
lam, độc ác,
không

tính ngời.

Cá heo là loài
vật nhng thông
minh, tốt bụng,
biết cứu giúp
ngời gặp nạn.

><


Tập đọc

Những ngời bạn
( Theo Lu
tốt
Anh )

I- Luyện
đọc
1 - Đọc
đúng:
A-ri-ôn, Xi-xin,
cứu,boong tàu
2 - Đọc diễn
cảm:
- Đoạn 1: giọng
nhanh dần thể
hiện
cấn.
- Đoạnsự
2: gay
giọng
sảng khoái thể
hiện sự thán
phục.

II- Tìm hiểu
bài
1 - Từ ngữ:
boong tàu,
dong
thởng thức
buồm,
hành
sửng
sốt
2trình,
- Đại ý:

Khen ngợi sự thông
minh, tình cảm
gắn bó đáng quý
của loài cá heo với
con ngời.


Tập đọc

Những ngời bạn
( Theo Lu
tốt
Anh )

Nhng những tên cớpđã
đã nhầm. Khi
tiếng đàn, tiếng hát nhầm
của A-ri-ôn
vang lên,
cócámột đàn cá heo đã bơi
đàn
đến
vây
heo
say
sa quanh
thởng tàu,
thức say sa thởng
thức tiếng hát của nghệ
đã sĩ tài ba.
Bầy cá heo đã cứu A-ri-ôn.
Chúnghơn
đa
cứunhanh
ông trở về đất liền nhanh hơn cả
tàu của
với vua
toàn
bộ bọn cớp. A-ri-ôn tâu
không
tin
toàn bộ sự việc nhng nhà vua
không tin, sai giam ông lại.

Tập đọc

Những ngời bạn
( Theo Lu
tốt
Anh )

I- Luyện
đọc
1 - Đọc
đúng:
A-ri-ôn, Xi-xin,
cứu,boong tàu
2 - Đọc diễn
cảm:
- Đoạn 1: giọng
nhanh dần thể
hiện
cấn.
- Đoạnsự
2: gay
giọng
sảng khoái thể
hiện sự thán
phục.

II- Tìm hiểu
bài
1 - Từ ngữ:
boong tàu,
dong
thởng thức
buồm,
hành
sửng
sốt
2trình,
- Đại ý:

Khen ngợi sự thông
minh, tình cảm
gắn bó đáng quý
của loài cá heo với
con ngời.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×