Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2012 2014

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TRẦN THỊ THỦY

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG
ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN
GIAI ĐOẠN 2012 - 2014

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

THÁI NGUYÊN - 2015
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM


TRẦN THỊ THỦY

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG
ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN
GIAI ĐOẠN 2012 - 2014
Chuyên ngành: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
Mã số: 60 85 01 03

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Người hướng dẫn khoa học: TS. DƯ NGỌC THÀNH

THÁI NGUYÊN - 2015
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung
thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào.
Tôi xin cam đoan, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được
cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc./.
Thái Nguyên, tháng 9 năm 2015
Tác giả luận văn

Trần Thị Thủy

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


ii
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành đề tài tốt nghiệp này, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của bản
thân, tôi còn nhận được sự giúp đỡ, động viên, chỉ bảo của các thầy cô, bạn bè,


đồng nghiệp và người thân.
Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Dư Ngọc Thành
giảng viên Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Nông lâm Thái
Nguyên người đã luôn theo sát, tận tình hướng dẫn, chỉ bảo tôi trong suốt quá
trình thực hiện luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể các thầy cô giáo trong phòng Đào tạo,
khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên đã luôn giúp đỡ
tạo mọi điều kiện cho tôi trong thời gian qua.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo và cán bộ Uỷ ban nhân dân thành
phố Thái Nguyên, phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử
dụng đất, Phòng Tài chính - Kế hoạch và UBND các phường, xã trên địa bàn thành
phố Thái Nguyên, cùng tất cả các bạn bè đã giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài này.
Cuối cùng tôi xin cảm ơn sâu sắc tới gia đình đã động viên, tạo mọi điều kiện
về vật chất cũng như tinh thần trong suốt quá trình tôi thực hiện đề tài này.
Một lần nữa tôi xin chân trọng cảm ơn và cảm tạ !
Thái Nguyên, tháng 9 năm 2015
Tác giả luận văn

Trần Thị Thủy

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


iii
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................i
LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................ii
MỤC LỤC................................................................................................................. iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ...........................................................................vi
DANH MỤC CÁC BẢNG........................................................................................vii
DANH MỤC CÁC HÌNH ..........................................................................................ix
MỞ
ĐẦU
.................................................................................................................... 1
1. Đặt vấn đề ............................................................................................................ 1
2. Mục tiêu của đề tài ............................................................................................... 2
3.Ý nghĩa của đề tài.................................................................................................. 2
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 3
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài ................................................................................. 3
1.1.1. Cơ sở lí luận của đề tài ................................................................................... 3
1.1.2. Cơ sở pháp lí của đề tài .................................................................................. 4
1.2. Khái quát về chuyển quyền sử dụng đất và chuyển nhượng quyền sử
dụng đất ................................................................................................................... 9
1.2.1. Khái niệm về chuyển quyền sử dụng đất và chuyển nhượng quyền sử
dụng đất ....................................................................................................................
9
1.2.2. Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất ......................................................
9
1.2.3. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng
quyền sử dụng đất ..................................................................................................
13
1.2.4. Nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ...........................................
16
1.2.5. Thuế và lệ phí khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất ................................
16
1.2.6. Quy trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất ..............................................
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


iv

18

1.3. Tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thế giới và Việt Nam....... 20
1.3.1. Sơ lược tình hình quản lý đất đai và chuyển nhượng quyền sử dụng
đất trên thế giới ...................................................................................................... 20
1.3.2. Tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở Việt Nam ..........................
22
1.3.3. Tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại tỉnh Thái Nguyên ........... 25

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


v
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..... 28
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu................................................................... 28
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu .................................................................................. 28
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu...................................................................................... 28
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu................................................................... 28
2.2.1. Thời gian nghiên cứu ................................................................................... 28
2.2.2. Địa điểm nghiên cứu .................................................................................... 28
2.3. Nội dung nghiên cứu ....................................................................................... 28
2.4. Phương pháp nghiên cứu................................................................................. 30
2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp ..........................................................
30
2.4.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp ...........................................................
30
2.4.3. Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh và xử lý số liệu......................... 31
2.4.4. Phương pháp biểu đạt thông tin ...................................................................
31
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .................................. 32
3.1. Tình hình cơ bản của thành phố Thái Nguyên ................................................ 32
3.1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên của thành phố Thái nguyên....................... 32
3.1.2. Khái quát về điều kiện KT - XH của thành phố Thái Nguyên .................... 33
3.1.3. Hiện trạng sử dụng đất của thành phố Thái Nguyên ................................... 35
3.1.4. Thực trạng công tác quản lý đất đai của thành phố Thái Nguyên ............... 37
3.2. Đánh giá hồ sơ và quy trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thành
phố Thái Nguyên.................................................................................................... 39
3.2.1. Đánh giá hồ sơ chuyển nhượng so với pháp luật đất đai .............................
39
3.2.2. Đánh giá quy trình chuyển nhượng so với pháp luật đất đai .......................
40
3.3. Đánh giá kết quả chuyển nhượng quyền sử dụng đất giai đoạn 2012 2014 tại thành phố Thái Nguyên ............................................................................ 46
3.3.1. Đánh giá kết quả chuyển nhượng theo đơn vị hành chính...........................
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


vi

46

3.3.2. Đánh giá kết quả chuyển nhượng theo thời gian .........................................
53
3.3.3. Đánh giá kết quả chuyển nhượng theo loại đất............................................
55
3.3.4. Đánh giá kết quả chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thành phố
Thái Nguyên theo loại đối tượng nhận chuyển nhượng ........................................
56

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


vi
i
3.4. Đánh giá sự hiểu biết của người dân về chuyển nhượng quyền sử dụng đất
........ 59
3.4.1. Đánh giá sự hiểu biết chung về chuyển nhượng quyền sử dụng đất ...........
60
3.4.2. Đánh giá sự hiểu biết về hồ sơ chuyển nhượng ...........................................
63
3.4.3. Đánh giá sự hiểu biết về quy trình chuyển nhượng .....................................
67
3.4.4. Đánh giá sự hiểu biết về tài chính trong chuyển nhượng quyền sử
dụng đất ..................................................................................................................
69
3.4.5. Đánh giá nhận x t về thị trường chuyển nhượng .........................................
72
3.5. Các yếu tố ảnh hưởng, khó khăn, tồn tại và giải pháp nâng cao quản lý
hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thành phố Thái Nguyên ...........
74
3.5.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thành
phố Thái Nguyên.................................................................................................... 74
3.5.2. Những khó khăn, tồn tại trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại
thành phố Thái Nguyên .......................................................................................... 76
3.5.3. Một số giải pháp nâng công tác quản lý hoạt động chuyển nhượng
quyền sử dụng đất tại thành phố Thái Nguyên ......................................................
77
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ..................................................................................... 78
1. Kết luận .............................................................................................................. 78
2. Đề nghị ............................................................................................................... 78
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 80

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


vi
ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ĐVT

: Đơn vị tính

GCN

: Giấy chứng nhận

HĐND

: Hội đồng nhân dân

QSD

: Quyền sử dụng

QSDĐ

: Quyền sử dụng đất

SDĐ

: Sử dụng đất

TB

: Trung bình TP

: Thành phố
UBND

: Ủy ban nhân dân

VPĐK

: Văn phòng đăng ký

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


vii
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 3.1. Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất TP Thái Nguyên năm 2014...................... 36
Bảng 3.2. Thành phần hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thành phố
Thái Nguyên với quy định của pháp luật đất đai ..................................... 39
Bảng 3.3. Tình hình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thành phố
Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014 theo đơn vị hành chính .................. 47
Bảng 3.4. Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 28 đơn vị phường xã
từ 2012 đến 2014 ..................................................................................... 50
Bảng 3.5. Diện tích chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 28 đơn vị phường
xã từ 2012 đến 2014 ................................................................................ 51
Bảng 3.6. Kết quả chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa khu vực đô thị và
khu vực nông thôn trên địa bàn TP Thái Nguyên giai đoạn 20122014 ......................................................................................................... 53
Bảng 3.7. Tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thành phố Thái
Nguyên trong giai đoạn 2012-2014 ......................................................... 53
Bảng 3.8. Tình hình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thành phố
Thái Nguyên theo từng loại đất ............................................................... 55
Bảng 3.9. Tình hình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thành phố
Thái Nguyên theo địa chỉ đối tượng nhận chuyển QSD đất .................... 57
Bảng 3.10. Tình hình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thành phố
Thái Nguyên theo nghề nghiệp của đối tượng nhận chuyển nhượng ......
58
Bảng 3.11. Kết quả đánh giá sự hiểu biết chung về chuyển nhượng QSD đất
tại 3 khu vực của thành phố Thái Nguyên ............................................... 61
Bảng 3.12. Kết quả đánh giá sự hiểu biết chung về chuyển nhượng QSD đất
tại thành phố Thái Nguyên theo 3 nhóm nghành nghề ............................
63
Bảng 3.13. Kết quả đánh giá sự hiểu biết về hồ sơ chuyển nhượng QSD đất tại
thành phố Thái Nguyên theo đối tượng nghề nghiệp ..............................
64
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


vii
Bảng 3.14. Kết quả đánh giá sự hiểu biết về hồ sơ chuyển nhượng QSD đất tại
3 khu vực của thành phố Thái Nguyên .................................................... 66

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


viii
Bảng 3.15. Kết quả đánh giá sự hiểu biết về quy trình chuyển nhượng QSD đất
tại thành phố Thái Nguyên theo đối tượng nghề nghiệp .........................
67
Bảng 3.16. Kết quả đánh giá sự hiểu biết về quy trình chuyển nhượng QSD đất
tại thành phố Thái Nguyên theo 3 khu vực ............................................. 69
Bảng 3.17. Kết quả đánh giá sự hiểu biết về thuế, lệ phí chuyển nhượng QSD
đất tại thành phố Thái Nguyên theo đối tượng nghề nghiệp ...................
70
Bảng 3.18. Kết quả đánh giá sự hiểu biết về thuế, lệ phí chuyển nhượng QSD
đất tại thành phố Thái Nguyên theo ở từng địa bàn cư trú ......................
71
Bảng 3.19. Kết quả đánh giá hiểu biết về thị trường chuyển nhượng quyền sử
dụng đất tại thành phố Thái Nguyên theo đối tượng nghề nghiệp ..........
73
Bảng 3.20. Kết quả đánh giá sự hiểu biết về thị trường chuyển nhượng QSD
đất tại thành phố Thái Nguyên theo đối tượng ở từng địa bàn cư trú .....
74

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


ix
DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 3.1. Bản đồ địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên ................................ 32
Hình 3.2. Sơ đồ quy trình giải quyết hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất
theo quy định của Luật đất đai................................................................. 41
Hình 3.3. Sơ đồ quy trình giải quyết hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất
tại thành phố Thái Nguyên ...................................................................... 42
Hình 3.4. Lưu đồ quy trình bước 1 về giải quyết hồ sơ chuyển nhượng quyền
sử dụng đất tại thành phố Thái Nguyên ...................................................
44
Hình 3.5. Lưu đồ quy trình bước 2 về giải quyết hồ sơ chuyển nhượng quyền
sử dụng đất tại thành phố Thái Nguyên ...................................................
45
Hình 3.6. Biểu đồ thể hiện tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất của
28 đơn vị phường xã tại thành phố Thái Nguyên trong giai đoạn
20122014 ......................................................................................................... 48
Hình 3.7. Biểu đồ thể hiện tỷ lệ về số lượng hồ sơ và diện tích chuyển nhượng
QSD đất thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014 .......................... 54
Hình 3.8. Số lượng hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và đất nông
nghiệp giai đoạn 2012 - 2014 ..................................................................
56
Hình 3.9. So sánh tỷ lệ đối tượng nhận chuyển nhượng theo 3 nhóm địa chỉ ..........
58
Hình 3.10. So sánh đối tượng nhận chuyển nhượng theo 3 nhóm ngành nghề ........
59

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


11
MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
Đất đai ngày nay được xem là tài sản vô cùng quý giá của quốc gia, là tư liệu
sản xuất đặc biệt không thể thay thế được, là thành phần quan trọng của môi
trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở hạ tầng, các
trung tâm văn hóa, xã hội - an ninh quốc phòng.
Trong quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, các giao dịch dân sự về chuyển
QSD đất đã trở nên phổ biến, tỷ lệ thuận với nhịp độ gia tăng dân số, sự phát triển
của nền kinh tế đất nước và quá trình đô thị hoá mạnh mẽ. Trong đó,
chuyển nhượng đất đai chiếm số lượng đáng kể và có vị trí rất quan trọng. Nó
góp phần điều phối lại diện tích đất giữa các công dân với nhau, đảm bảo cho
những diện tích thừa được sử dụng một cách hợp lý.
Bên cạnh sự tuân thủ theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành của
người sử dụng đất là không ít các trường hợp chuyển nhượng đất trái ph p, mua
bán sang tay, đầu cơ đất đai…Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và
sử dụng đất. Chính vì vậy, công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một
vấn đề nóng bỏng cần được sự quan tâm của rất nhiều người dân và cơ
quan, ban, ngành có liên quan.
Việc tìm hiểu, hệ thống lại tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất để
có những kết luận đúng, những giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện công tác
chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở các địa phương là hết sức cần thiết. thành
phố Thái Nguyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thái Nguyên, là trung tâm chính trị kinh tế - văn hoá - xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Vì vậy tình hình biến động về
vấn đề chuyển nhượng đất đai diễn ra rất sôi nổi. Việc nghiên cứu những cơ sở lý
luận và thực tiễn của điều kiện chuyển quyền sử dụng đất, nhìn nhận và đánh giá
những ưu điểm và thuận lợi của việc chuyển nhượng nhằm góp phần khắc phục
những diễn biến trong lĩnh vực này, tìm ra những nguyên nhân vi phạm điều kiện
chuyển nhượng và trên cơ sở những quy định của pháp luật giải quyết những vi
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


22
phạm đó một cách đúng đắn là hết sức cần thiết. Từ đó, đề xuất một số kiến nghị
để đưa hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào khuôn khổ của pháp
luật, thống nhất

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


33
cách giải quyết chung của các loại vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành
pháp luật nói chung và các quy định của pháp luật về “điều kiện chuyển nhượng
quyền sử dụng đất” nói riêng là rất quan trọng. Xuất phát từ những vấn đề trên,
tôi tiến hành thực hiện đề tài: "Đánh giá công tác chuyển nhượng quyền sử dụng
đất tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014”.
2. Mục têu của đề tài
. .

ục tiêu t ng quát
Đánh giá được kết quả chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chỉ ra được

những thuận lợi, khó khăn; những yếu tố ảnh hưởng đến chuyển nhượng quyền
sử dụng đất tại thành phố Thái Nguyên; từ đó đề xuất giải pháp cho việc thực hiện
chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho công tác quản lý đất đai của thành phố tốt
hơn.
. .

ục tiêu cụ thể
- So sánh được hồ sơ và quy trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất

tại thành phố Thái Nguyên so với quy định của pháp luật
- Đánh giá được thực trạng tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại
thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2012 - 2014.
- Đánh giá được sự hiểu biết của cán bộ quản lý và người dân tại thành phố
Thái Nguyên về chuyển nhượng quyền sử dụng
đất.
- Đề xuất các giải pháp cho việc thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng
đất, cho công tác quản lý nhà nước về đất đai được tốt hơn.
3. Ý nghĩa của đề tài
- Góp phần hoàn thiện lý luận về đánh giá công tác chuyển nhượng quyền
sử dụng đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
- Góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và thúc đẩy tình hình chuyển
nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


44
Chương 1
TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài
. . .

s

u n c a đề tài

Việc chuyển quyền sử dụng đất là cơ sở cho việc thay đổi quan hệ pháp luật
đất đai. Trong quá trình sử dụng đất đai từ trước tới nay luôn luôn có sự biến động
do chuyển quyền sử dụng đất. Mặc dù, trong Luật Đất đai 1987 Nhà nước chỉ quy
định một phạm vi hạn hẹp trong việc chuyển quyền sử dụng đất như chỉ quy định
cho ph p chuyển quyền sử dụng đối với đất nông nghiệp, còn khả năng chuyển
đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp và thừa kế các loại đất khác hầu như bị
cấm đoán; nhưng thực tế các quyền này diễn ra rất sôi động và trốn tránh sự
kiểm soát
của Nhà nước.
Đến Luật Đất đai 1993, Nhà nước đã ghi nhận sự thay đổi mối quan hệ đất
đai rất toàn diện. Nhà nước đã thừa nhận đất đai có giá trị sử dụng và coi nó là
một loại hàng hoá đặc biệt, cho ph p người sử dụng được quyền chuyển quyền
khá rộng rãi theo qui định của pháp luật dưới các hình thức chuyển đổi, chuyển
nhượng, cho thuê, thế chấp và thừa kế quyền sử dụng đất. Các quyền này được
nêu tại Điều 73
Luật Đất đai 1993 [5]. Tuy vậy Luật Đất đai 1993 đã được soạn với tinh thần đổi
mới của Hiến pháp 1992 và trong quá trình thực hiện đã được bổ sung hai lần (vào
năm 1988 và năm 2001) cho phù hợp; sau 10 năm thực hiện đã thu được nhiều kết
quả đáng kể, góp phần to lớn vào công tác quản lý đất đai của nhà nước trong
thời kì đổi mới, thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển. Song, trong quá trình
thực hiện Luật đất đai năm 1993 cũng còn bộc lộ nhiều điểm còn chưa phù hợp
với sự đổi mới và phát triển của đất nước trong thời kì Công nghiệp hoá - Hiện đại
hóa. Để khắc phục những tồn tại của Luật Đất đai 1993, đồng thời tạo hành lang
pháp lý điều chỉnh các quan hệ về đất đai, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XI
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


thông qua

55

Luật đất đai 2003.
Luật Đất đai 2003, Nhà nước vẫn tiếp tục mở rộng quyền được chuyển
quyền sử dụng đất của người sử dụng đất như Luật Đất đai 1993 nhưng cụ thể hoá
hơn về các quyền chuyển quyền và bổ sung thêm việc chuyển quyền dưới hình
thức tặng

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


66
cho quyền sử dụng đất (QSDĐ), góp vốn và bảo lãnh bằng giá trị QSDĐ về thủ tục
cũng như nhiều vấn đề khác có liên quan. [6]
Đến Luật Đất đai 2013, Nhà nước khảng định rõ về quyền chuyển quyền sử
dụng đất như chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng
cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử
dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
Như vậy, việc thực hiện các quyền năng cụ thể không chỉ đối với đất nông
nghiệp mà còn đối với mọi loại đất. Nhà nước chỉ không cho ph p chuyển quyền
sử dụng đất trong 3 trường hợp sau:
+ Đất sử dụng không có giấy tờ hợp pháp;
+ Đất giao cho các tổ chức mà pháp luật qui định không được chuyển quyền
sử dụng;
+ Đất đang có tranh chấp
+ Đất đang bị kê biên để đảm bảo thi hành án
+ Đất hết thời hạn sử dụng đất.
Giống như mua bán các loại tài sản dân sự khác, chuyển nhượng QSDĐ phụ
thuộc vào rất nhiều yếu tố. Để thấy được thực trạng việc chuyển nhượng QSDĐ thì
cần phải đánh giá.
. . .

s pháp c a đề tài

1.1.2.1. Các văn bản của Nhà nước áp dụng theo Luật Đất đai năm 2003 (có hiệu
lực thi hành đến trước ngày 01/7/2004)
- Luật Đất đai năm 2003, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội - 2003.
- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ
về thi hành Luật Đất đai.
- Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ
về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
- Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


về thu tiền sử dụng đất.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

77

http://www.lrc.tnu.edu.vn


88
- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ
quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, thu hồi đất, thực hiện QSDĐ,
trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và
giải quyết khiếu nại về đất đai.
- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất.
- Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về
lệ phí trước bạ.
- Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế "một cửa" tại cơ quan
hành
chính Nhà
phương.

nướcđịa

- Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số
181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất
đai (gọi tắt là Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT).
- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm
2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân
chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài
chính.
- Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm
2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc
đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
- Thông tư liên tịch số 23/2006/TTLT/BTC-BTNMT ngày 24 tháng 3 năm
2006 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn xác định tiền sử
dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng QSD đất đã trả có nguồn gốc từ ngân sách
Nhà nước theo quy định của Chính phủ hướng dẫn thị hành Luật Đất đai.
- Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm
2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi bổ sung một số quy
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


99
định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm
2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc
đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


10
10
- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm
2006 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng,
chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất (gọi tắt

Thông tư số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT).
- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện, một số điều của Nghị định số
84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về
việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, thu hồi đất, thực hiện QSDĐ, trình tự thủ tục bồi
thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại đất đai.
- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi
hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.
- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28 tháng 2 năm 2011 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị
định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 và Nghị định số 106/2010/NĐCP ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ.
- Thông tư 113/2011/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài Chính
ban hành quy định cách xác định thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển
nhượng quyền sử dụng đất, nhà, căn hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất.
- Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ tài chính
hướng dẫn về lệ phí trước bạ.
- Quyết định số 2868/QĐ-UB ngày 04 tháng 11 năm 2003 của UBND tỉnh
Thái Nguyên về việc thực hiện cơ chế "một cửa" tại các cơ quan hành chính Nhà
nước thuộc tỉnh.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


11
- Hướng dẫn số 1342/HD-TCCQ ngày
11 04 tháng 12 năm 2003 thực hiện có
chế "một cửa" tại các cơ quan hành chính thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×