Tải bản đầy đủ

Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh thái nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TRẦN TRỌNG THANH

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG
CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
TỈNH THÁI NGUYÊN

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

THÁI NGUYÊN - 2015
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM


TRẦN TRỌNG THANH

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG
CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH
THÁI NGUYÊN
Chuyên ngành: Quản lý đất đai
Mã số: 60.85.01.03

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN NGỌC NÔNG

THÁI NGUYÊN - 2015
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu riêng của tôi. Các số
liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được
ai công bố trong bất kì công trình nào khác.
Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn
này đã được cảm ơn, các thông tn trích dẫn trong luận văn đều được chỉ rõ
nguồn gốc./.
Tác giả

Trần Trọng Thanh

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


ii


LỜI CẢM ƠN

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông,
người đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tôi trong suốt thời gian thực hiện đề
tài, cũng như trong quá trình hoàn chỉnh đề tài.
Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo Phòng Quản lý Sau Đại học;
Khoa Tài nguyên và Môi trường (Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên); bạn
bè, đồng nghiệp, gia đình và người thân đã nhiệt tnh giúp đỡ tôi trong thời
gian thực hiện và hoàn chỉnh đề tài.
Tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo và đồng nghiệp nơi tôi đang công tác tại
Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi
trong quá trình thực hiện đề tài
Tôi xin được bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và sâu sắc tới sự giúp đỡ
tận tình, quý báu đó!
Xin trân trọng cảm ơn!
Tác giả

Trần Trọng Thanh

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


iii
iiii
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC BẢNG.............................................................................. vii
DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ ........................................................................... ix
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................. ix MỞ
ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................
1
2. Mục tiêu......................................................................................................... 2
3. Ý nghĩa .......................................................................................................... 3
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................ 4
1.1. Khái quát về tổ chức phát triển quỹ đất .....................................................
4
1.1.1. Khái niệm ................................................................................................ 4
1.1.2. Đặc điểm ................................................................................................. 4
1.1.3. Sự cần thiết phải thành lập tổ chức phát triển quỹ đất ............................
5
1.1.4. Hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất ...............................................
5
1.2. Cơ sở lý luận khoa học............................................................................. 18
1.2.1. Cơ sở khoa học ......................................................................................
18
1.2.2. Cơ sở pháp lý ........................................................................................ 20
1.3. Công tác phát triển quỹ đất của một số nước trên thế giới
............................. 23
1.3.1. Mô hình phát triển quỹ đất ở Trung Quốc..................................................
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


iv
ivi

23

1.3.2.

hình
phát
triển
.................................................... 24

quỹ

đấtHàn

Quốc

1.4. Công tác hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất của một số tỉnh

trong nước ........................................................................................... 25
1.4.1. Tình hình hoạt động Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh
Phúc..............25
1.4.2. Tình hình hoạt động Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình
Dương...........27

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


iv
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU......29
2.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................... 29
2.2. Phạm vi nghiên cứu.................................................................................. 29
2.2.1. Về không gian nghiên cứu .................................................................... 29
2.2.2. Về thời gian nghiên cứu ........................................................................ 29
2.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 29
2.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Thái Nguyên........................... 29
2.3.2. Đánh giá thực trạng hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất
tỉnh Thái Nguyên ................................................................................ 29
2.3.3. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung Tâm
phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên ................................................... 30
2.4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 30
2.4.1. Phương pháp thu thập các số liệu thứ cấp.............................................
30
2.4.2. Phương pháp điều tra các số liệu sơ cấp ............................................... 30
2.4.3. Phương pháp thu thập, phân tch, tổng hợp và xử lý số liệu................. 31
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ........................ 32
3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên ............. 32
3.1.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên tỉnh Thái Nguyên ..................................... 32
3.1.2. Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên .......................... 34
3.2. Đánh giá thực trạng hoạt động của TTPTQĐ tỉnh Thái Nguyên............. 37
3.2.1. Chức năng nhiệm vụ theo quy định ...................................................... 37
3.2.2. Kết quả xây dựng và phát triển bộ máy, tổ chức của Trung tâm phát
triển
quỹ đất tỉnh Thái Nguyên.......................................................................
39
3.2.3. Đánh giá kết quả thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Trung tâm
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


v
phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên ................................................... 45
3.2.4. Một số ý kiến đánh giá về hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ
đất tỉnh Thái Nguyên .......................................................................... 76

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


vi
3.2.5. Những khó khăn, tồn tại và hạn chế trong quá trình hoạt động của
Trung tâm phát triển quỹ đất............................................................... 83
3.3. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung Tâm
Phát triển quỹ đất ..................................................................................
84
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ........................................................................... 88
1. Kết luận ....................................................................................................... 88
2. Đề nghị ........................................................................................................ 90
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 91
PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA..................................................................... 92

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


vi
i

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Diễn giải

Từ viết tắt

Bồi thường và giải phóng mặt bằng

BT&GPMB

Giải phóng mặt bằng

GPMB

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

GCNQSDĐ

Hội đồng nhân dân

HĐND

Khu công nghiệp

KCN

Khu dân cư

KDC

Tài Nguyên-Môi Trường

TN-MT

Trung tâm phát triển quỹ đất

TTPTQĐ

Ủy ban nhân dân

UBND

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


vii
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 3.1.

Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc ......................... 42

Bảng 3.2.

Tổng hợp khu đất được nhà nước giao để thu hồi, BT&GPMB
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên .................................................... 45

Bảng 3.3.

Hiện trạng sử dụng đất trong khu vực GPMB dự án khu
dân cư tổ 27, phường Hoàng Văn Thụ ....................................... 46

Bảng 3.4.

Kết quả Bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án khu dân cư tổ 27,
phường Hoàng Văn Thụ ............................................................. 46

Bảng 3.5.

Hiện trạng sử dụng đất trong khu vực GPMB dự án khu
dân cư xóm Kiều Chính, xã Xuân Phương ................................. 48

Bảng 3.6.

Kết quả Bồi thường đất dự án khu dân cư xóm Kiều Chính,
xã Xuân Phương.......................................................................... 48

Bảng 3.7.
51

Tổng hợp các khu đất đấu giá .......................................................

Bảng 3.8.
53

Kết quả đấu giá tại khu dân cư tổ 27, phường Hoàng Văn Thụ ......

Bảng 3.9.

Kết quả đấu giá tại KDC xóm Kiều Chính, xã Xuân Phương,
huyện Phú Bình ............................................................................
54

Bảng 3.10. Tổng hợp các khu đất thu hồi để thực hiện dự án ........................ 57
Bảng 3.11. Hiện trạng sử dụng đất trong khu vực GPMB dự án xây
dựng trường Trung cấp Luật Thái Nguyên (giai đoạn 1) ........... 58
Bảng 3.12. Quy trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt
bằng dự án xây dựng Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên...... 59
Bảng 3.13. Đối tượng và điều kiện bồi thường............................................... 61
Bảng 3.14. Kết quả công tác bồi thường, hỗ trợ ............................................. 62
Bảng 3.15. Hiện trạng sử dụng đất trong khu vực GPMB.............................. 63
Bảng 3.16. Kết quả Bồi thường đất và tài sản trên đất dự án xây dựng
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


vii
khu tái định cư trường Trung cấp Luật Thái Nguyên................. 64
Bảng 3.17. Kết quả các khoản hỗ trợ kèm theo dự án xây dựng khu tái
định cư trường Trung cấp Luật Thái Nguyên ............................. 65

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


viii
viiiv
Bảng 3.18. Kết quả điều tra tái định cư dự án xây dựng Trường Trung
cấp Luật Thái Nguyên................................................................. 67
Bảng 3.19. Tổng hợp các nhiệm vụ do UBND tỉnh và Sở Tài Nguyên
và Môi Trường giao .................................................................... 69
Bảng 3.20. Kết quả diện tích đo đạc hiện trạng đất đai xã Tân Dương
đến 31/12/2012 ...........................................................................
71
Bảng 3.21. Hiện trạng hệ thống bản đồ địa chính xã Tân Dương, huyện
Định Hóa...................................................................................... 73
Bảng 3.22. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với
đất nông nghiệp và đất ở xã Tân Dương (tính đến hết ngày
01/01/2014) .................................................................................
74
Bảng 3.23. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với
đất nông nghiệp và đất ở xã Đồng Thịnh (tính đến hết ngày
01/01/2014) .................................................................................
75
Bảng 3.24. Kết quả khảo sát cán bộ quản lý trong lĩnh vực đất
đai..........................77
Bảng 3.25. Kết quả khảo sát các hộ bị ảnh hưởng bởi các dự án thu hồi đất
..........80

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


ix
DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1.

Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất đã được giải phóng
mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng .......................... 8

Hình 3.1.

Tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất
tỉnh Thái Nguyên ........................................................................ 39

Hình 3.2.

Bản vẽ quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư tổ 27, phường
Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên................................... 51

Hình 3.3.

Bản vẽ quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư tổ 15, phường
Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên ........................................ 52

Hình 3.4.

Bản vẽ quy hoạch chi tết 1/500 khu dân cư xóm Kiều Chính,
Xã Xuân Phương, huyện Phú Bình............................................. 52

Hình 3.5.

Bản vẽ quy hoạch chi tết 1/500 khu dân cư xóm Tân Sơn 9,
Xã Xuân Phương, huyện Phú Bình............................................. 53

Hình 3.6.

Biểu đồ cơ cấu các loại đất xã Tân Dương theo số liệu đo
đạc tổng hợp đến 31/12/2012......................................................
72

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá là tư liệu sản xuất đặc biệt, là
thành phần quan trọng của của môi trường sống. Con người sinh ra và lớn lên
nhờ đất, đất đai gắn bó máu thịt với con người và cả dân tộc, là sự sống
còn của mỗi quốc gia.
Luật Đất đai hiện hành cho phép UBND các tỉnh, thành được thành lập
các tổ chức phát triển quỹ đất với mục đích là được giao, quản lý quỹ đất đã
thu hồi theo quyết định của Nhà nước. Trung tâm phát triển quỹ đất là tổ
chức dịch vụ công cùng với văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc
sở tài nguyên và môi trường. Các trung tâm này được địa phương cho
phép thực hiện hàng loạt công việc của một cơ quan quản lý nhà nước: từ tổ
chức giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư, quản lý quỹ đất đã
được giải phóng mặt bằng (là các công việc của hội đồng/ban giải phóng
mặt bằng thuộc sở TN-MT, phòng TN-MT quận, huyện, xã phải thực hiện)
đến việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân, cung
cấp thông tin về giá đất, quỹ đất cho các tổ chức cá nhân theo yêu cầu (mang
tính kinh doanh như doanh nghiệp).
Sự hình thành của hệ thống (Trung tâm phát triển quỹ đất) cùng với
việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển đất, giảm thời gian và chi phí
cho công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phát huy hiệu
quả góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về đất đai; Tuy nhiên
hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên còn nhiều hạn
chế, việc cung cấp các dịch vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng hiện vẫn còn
gặp nhiều khó khăn.
Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên được thành lập theo
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


2
quyết định số 358/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 16/2/2011 với chức năng
nhiệm vụ chính là tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà
nước thu hồi

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


3
đất trên địa bàn; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vuh phát
triển kinh tế- xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng
quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu
hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng
đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát
triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Nhưng trong những năm qua công tác hoạt động của Trung tâm quỹ đất tỉnh
Thái Nguyên còn gặp một số khó khăn, bởi khi có các dự án thì các nhà đầu
tư làm việc với UBND các huyện và thường UBND các huyện giao cho Trung
tâm Phát triển quỹ đất hoặc Ban bồi thường giải phóng mặt bằng cấp huyện
thực hiện bồi thường, GPMB dự án đó.
Trước tnh hình trên, trong khuôn khổ yêu cầu thực hiện luận văn tốt
nghiệp cao học ngành Quản lý đất đai, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên,
tôi lựa chọn thực hiện đề tài: “Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao
hiệu quả hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên”
nhằm nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện,
nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái
Nguyên, góp phần xây dựng chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạo
quỹ đất để đấu giá phục vụ phát triển kinh tế xã hội và ổn định thị trường bất
động sản,nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất trong
lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.
2. Mục tiêu
2.1. Mục tiêu tổng quát: Đánh giá thực trạng hoạt động của Trung tâm phát
triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên từ khi thành lập (16/2/2011) đến nay.
2.2.Mục tiêu cụ thể:
+ Đánh giá về thể chế hoạt động, tổ chức bộ máy, nhân lực của Trung
tâm.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


4
+ Đánh giá công tác thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


5
+ Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm
phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn tới.
3. Ý nghĩa
- Ý nghĩa khoa học: Tạo cơ sở khoa học và thực tễn, đề xuất các giải
pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm phát triển quỹ đất.
- Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài góp phần quan trọng trong việc khắc phục
những khó khăn hạn chế trong công tác quản lý và hoạt động của trung tâm
phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên nói riêng và các tổ chức phát triển
quỹ đất nói chung, từ đó có những giải pháp hợp lý đề phát triển tổ chức
phát triển quỹ đất các cấp góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã
hội.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


6
Chương 1
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Khái quát về tổ chức phát triển quỹ đất
1.1.1. Khái niệm
Tổ chức phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công được thành lập
theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự
nghiệp công lập; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở
tài khoản, để hoạt động theo quy định của pháp luật; có chi nhánh tại các
quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Đối với địa phương đã có Tổ chức
phát triển quỹ đất cấp tỉnh và cấp huyện thì tổ chức lại Tổ chức phát triển
quỹ đất trên cơ sở hợp nhất Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh và cấp huyện
hiện có [3].
1.1.2. Đặc điểm
Tổ chức phát triển quỹ đất do ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương quyết định thành lập vì vậy tổ chức và hoạt động
của Tổ chức phát triển quỹ đất được Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì
phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn. Bên cạnh đó Tổ chức phát triển quỹ đất là
tổ chức hoạt động dịch vụ trong quản lý, sử dụng đất đai. Với trách nhiệm
quy định điều kiện và thủ tục cấp phép hoạt động, đăng ký hoạt động
dịch vụ trong quản lý, sử dụng đất đai như:
Bộ Tài chính quy định điều kiện và thủ tục cấp phép hoạt động, đăng
ký hoạt động tư vấn về giá đất.
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện hoạt động, đăng ký
hoạt động tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dịch vụ về thông
tin đất đai; điều kiện và thủ tục cấp phép hoạt động, đăng ký hoạt động
dịch vụ về đo đạc và bản đồ địa chính.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


7
Với điều kiện trên thì tổ chức sự nghiệp có thu, doanh nghiệp
thuộc các thành phần kinh tế có đủ điều kiện được cấp phép hoạt động hoặc
được đăng ký hoạt động dịch vụ trong quản lý, sử dụng đất đai.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


8
Các lĩnh vực hoạt động dịch vụ trong quản lý, sử dụng đất đai bao gồm:
- Tư vấn về giá đất;
- Tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
- Dịch vụ về đo đạc và bản đồ địa chính;
- Dịch vụ về thông tin đất đai.
1.1.3. Sự cần thiết phải thành lập tổ chức phát triển quỹ đất
Tổ chức phát triển quỹ đất được thành lập trước nhu cầu đầu tư
phát triển kinh tế, xã hội và từ thực tễn công tác giải phóng mặt bằng. Qua
đó đưa công tác quản lý đất đai từng bước gắn với quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất.
Việc ra đời tổ chức phát triển quỹ đất có ảnh hưởng rất lớn đến
công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở nước ta
hiện nay, nó góp phần hỗ trợ rất lớn cho công tác này diễn ra nhanh chóng,
hiệu quả hơn thông quan việc quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của tổ chức này trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định
cư khi nhà nước thu hồi đất. Như là lập phương án tổng thể giải phóng mặt
bằng trình Ủy ban nhân dân tỉnh; trình phương án bồi thường, giải phóng
mặt bằng; thực hiện các công việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với
trường hợp thu hồi đất sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công
bố mà chưa có dự án đầu tư.
1.1.4. Hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất
1.1.4.1. Hoạt động quản lý và phát triển quỹ đất
Tiến hành tổ chức tếp nhận, quản lý và trình phương án khai thác quỹ
đất. Tổ chức liên hệ, thu thập hồ sơ, điều tra, đánh giá và đưa ra hướng
quản lý, sử dụng.
Báo cáo tình hình thực hiện những dự án chậm triển khai. Lập danh
mục có phân loại và quản lý các khu đất của tổ chức cập nhập những biến
động.
Khi Luật Đất đai 2013 và Nghị định 43 có hiệu lực thi hành, tổ chức

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


9
phát triển quỹ đất cũng điều chỉnh về tổ chức và phương thức hoạt động cho
phù hợp với chức năng và nhiệm vụ mới đã được quy định trong Nghị định
43. Vì vậy, tổ chức có những quy trình hoạt động mới.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


10
Trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng đối
với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức
nước ngoài, cá nhân nước ngoài [3].
Nội dung trình tự thủ tục gồm các bước sau:
Bước 1: Giới thiệu địa điểm đầu tư:
Người có nhu cầu xin giao đất, thuê đất liên hệ với cơ quan được Ủy
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao nhiệm vụ thoả
thuận địa điểm hoặc tổ chức phát triển quỹ đất nơi có đất để được giới thiệu
địa điểm sử dụng đất.
Bước 2: Thủ tục xin giao đất, cho thuê đất:
Sau khi có văn bản thoả thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư
hoặc văn bản đồng ý cho xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền trên địa điểm đã được xác định, người xin giao đất, thuê đất nộp
hai (02) bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất; hồ sơ gồm có:
- Đơn xin giao đất, thuê đất.
- Văn bản thoả thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn
bản đồng ý cho xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền trên địa điểm đã được xác định.
- Quyết định dự án đầu tư hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng nhận
của công chứng nhà nước; trường hợp dự án đầu tư của tổ chức không
sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc không phải là dự án có vốn đầu tư
nước ngoài thì phải có văn bản thẩm định về nhu cầu sử dụng đất của
Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất theo quy định tại điểm b khoản 1
Điều 30 của Nghị định này.
- Trường hợp dự án thăm dò, khai thác khoáng sản phải có giấy phép
kèm theo bản đồ thăm dò, khai thác mỏ; trường hợp sử dụng đất vào mục
đích sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm phải có quyết định hoặc đăng ký kinh
doanh sản xuất gạch ngói hoặc dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

http://www.lrc.tnu.edu.vn


quyền xét duyệt.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu –
ĐHTN

11

http://www.lrc.tnu.edu.vn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×