Tải bản đầy đủ

CHƯƠNG TRÌNH TEAM BUILDING VINCOM

VINCOM SECURITY
Team building

2016


NỘI DUNG
1. THÁCH THỨC
2. GIẢI PHÁP
3. KỊCH BẢN TEAM BUILDING 2016
4. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
5. BÁO GIÁ


PHẦN I - THÁCH THỨC

NỘI DUNG YÊU CẦU
Số lượng thành viên tham gia: 1600 (300 người/đợt)
Địa điểm dự kiến: Sæm Sơn, Thanh Hóa
Kịch bản game Team building
Budget dự kiến:PHẦN II - GIÂI PHÁP

Thiết kế sự kiện
Bộ thiết kế chuyên nghiệp, mang tính khâ dụng cao;
nång tæm thương hiệu Vincom Security

Kịch bân Game Team Building
Sáng täo, gắn kết tinh thæn đồng đội, täo cơ hội cho các
thành viên thể hiện những kỹ năng và khâ năng tiềm èn.
Với 300 người tham gia, chúng tôi đề xuçt xåy dựng
thành 8 đội; với 5 träm game. Mỗi đội sẽ thi đçu læn lượt
hoặc bốc thăm chọn träm thi đçu liên tục


PHẦN II - GIÂI PHÁP

CHI PHÍ
Chúng tôi giải quyết tất cả các vấn đề đó nhằm mục đích tốt hơn, CHUYÊN NGHIỆP
hơn, với mức chi phí TIẾT KIỆM và CẠNH TRANH nhất dành cho Qúy khách!


PHẦN III - KỊCH BẢN TEAM BUILDING 2016


GIÂI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI
DỰA THEO YÊU CẦU BAN TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT CÁC CHẶNG GAME VỚI CHỦ ĐỀ: VINCOM
SECURITY- CHINH PHỤC ĐỈNH VINH QUANG, VỚI CÁC NỘI DUNG SAU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

KHỞI ĐỘNG
TRẠM 1: VÀO ĐƢỜNG CHINH PHỤC
TRẠM 2: GIAN NAN KHÔNG NẢN
TRẠM 3: NGƢỜI DẪN LỐI


TRẠM 4: ĐỒNG LÕNG CHUNG SỨC/ CHUNG MỘT MỤC TIÊU
TRẠM 5: CHINH PHỤC ĐỈNH VINH QUANG

NHẰM ĐỀ CAO TỐI ĐA TINH THẦN ĐỒNG LÕNG CHUNG SỨC, XUYÊN SUỐT CÁC TEAM BUILDING GAME, THÀNH TÍCH
CỦA MỖI ĐỘI CHƠI SẼ ĐƢỢC TÍNH DỰA TỔNG THỜI GIAN “VƢỢT QUA CÁC THỬ THÁCH” CỦA MỖI ĐỘI. ĐỘI CHIẾN
THẮNG – LÀ ĐỘI CÓ VƢỢT QUA THỬ THÁCH TRONG TỔNG SỐ LƢỢNG THỜI GIAN NGẮN NHẤT.


PHẦN III - KỊCH BÂN TEAM BUILDING 2016
Tập trung khởi động
Các thành viên tập trung, tham gia các trò chơi khởi động vui nhộn và tiến hành chia đội để bắt đæu chương trình


PHẦN III - KỊCH BÂN TEAM BUILDING 2016
Màu cờ sắc áo
- Đội chơi được phát áo lưới đồng phục và các vật dụng cæn thiết để sáng täo cho đội mình một lá cờ theo tiêu chí
chçm điểm của ban tổ chức.
- Sau khi hoàn thành, đäi diện mỗi đội sẽ present về lá cờ và slogan thể hiện tinh thæn của đội mình.


PHẦN III - KỊCH BÂN TEAM BUILDING 2016
Vũ điệu sôi động
- Đội chơi lắng nghe 1 bản nhạc sôi động của ban tổ chức và có thời gian 5 phút để tập luyện một điệu dân vũ thể hiện cá
tính riêng của đội mình theo tiêu chí chấm điểm của ban tổ chức.
- Đội chơi bốc thăm thứ tự biểu diễn đối kháng và được ban tổ chức chấm điểm.


PHẦN III - KỊCH BÂN TEAM BUILDING 2016
Xếp Logo

- Trước khi tham gia vào game chính, từng đội chơi chụp ânh lưu niệm với màu cờ sắc áo của đội mình.
- Toàn bộ thành viên tham dự chương trình đứng xếp hình thành logo VINCOM SECURITY và chụp ânh lưu niệm thể hiện tinh
thæn tập thể. Mỗi cá nhân là một mânh ghép không thể thiếu được cho bức tranh lớn là ngôi nhà chung VINCOM SECURITY


PHẦN III - KỊCH BÂN TEAM BUILDING 2016
ĐƯỜNG CHINH PHỤC
Nhằm nâng cao tinh thæn đồng đội, với mỗi game đề xuçt, Ban tổ chức sẽ chỉ tính thành tích với các vận động viên ( player)
vượt qua các tiêu chuèn của Luật chơi.
Với game này, bắt buộc các thành viên đều phâi tham gia đæy đủ. Với những người chơi không vượt qua thử thách sẽ phâi tập
trung läi thành nhóm cổ động viên.
* Chọn 1 trong 2 Game đề xuất


PHẦN III - KỊCH BÂN TEAM BUILDING 2016
TRẠM 01: Vào Đường Chinh Phục

LUẬT CHƠI

 Người chơi sẽ được mang 1 đôi giày hơi khổng lồ do BTC cung
cçp và yêu cæu chäy qua 1 quãng đường có chướng ngäi vật phía
trước ( 1 nửa trên bờ và 1 nửa dưới nước, vì đôi giày này có thể
đi được trên mặt nước) để tiến về ĐÍCH – Là nơi Team Leader của
mỗi đội đứng chờ sẵn.
 Chướng ngäi vật có thể do BTC sắp xếp, cũng có thể được täo ra
bởi các “team đối thủ”; sử dụng các vật dụng gây cân trở khi di
chuyển: súng nước, bóng nhựa...
 Mỗi đội thi đçu trong khoâng thời gian đề xuçt (10-15 phút)

THỬ THÁCH CHIẾN BINH ĐẠI VIỆT


PHẦN III - KỊCH BÂN TEAM BUILDING 2016
TRẠM 01: Đường Chinh Phục
LUẬT CHƠI
 Hình thức thi đçu: tính tổng thời gian đội chơi hoàn thành thử
thách để xếp häng và tính số thành viên đi tiếp các chặng Game
sau
 Các thành viên của đội chơi sẽ đứng vào trong chiếc bánh xe
khổng lồ và di chuyển về đích. Phæn thử thách 1 nửa trên cän, 1
nửa trên mặt nước. Trong quá trình di chuyển, nếu người chơi bị
rơi/ ngã ra khôi bánh xe sẽ bị loäi, hoặc bị lặp läi xuçt phát. Mỗi
lượt bánh xe quay, sẽ có 2 người chơi cùng phối hợp di chuyển về
đích
 Ban tổ chức sẽ täo ra các chướng ngäi vật trên đường di chuyển

ĐƯỜNG ĐUA KỲ THÚ


PHẦN III - KỊCH BÂN TEAM BUILDING 2016
TRẠM 02: GIAN NAN KHÔNG NÂN

* Chọn 1 trong 3 game đề xuất


PHẦN III - KỊCH BÂN TEAM BUILDING 2016
TRẠM 02: GIAN NAN KHÔNG NẢN

LUẬT CHƠI
- Mỗi đội 8 thành viên tham gia chơi. Sau khi vượt qua các chướng ngäi vật
(ânh minh họa lớn), sẽ có một thang chữ A lớn với các đæu dây kết nối, 1
người đứng trên thang chữ A, 8 người chơi läi nắm các đæu dây điều khiển
thang để đưa người trên thang về đích.
- Cách tính điểm: Tổng thời gian đội chơi đưa được 3 người về đích
Ý NGHĨA
- Trò chơi đòi hôi sự phối kết hợp của tçt câ các thành viên trong đội chơi.
Các thành viên vừa phâi giao tiếp tốt, phối hợp sức mänh tốt mới có thể di
chuyển được thang chữ A.
- Việc đưa được thành viên về đích cũng thể hiện thông điệp: để đät được
thành công trong công việc, cæn có sự hỗ trợ từ nhiều bộ phận khác trong
tổ chức chứ không chỉ riêng cá nhân nào câ.

ĐỒNG LÒNG ĐỒNG SỨC (CHỮ A)


PHẦN III - KỊCH BÂN TEAM BUILDING 2016
NẤC THANG THĂNG TIẾN
LUẬT CHƠI
- Mỗi đội 6 thành viên nam, 3 thành viên nữ tham gia chơi. Đội chơi được
nhận bộ dụng cụ là 3 thanh tre.
- Các thành viên nam sử dụng 3 thanh tre đó để nâng læn lượt 3 thành
viên nữ từ điểm xuçt phát về đích.
- Cách tính điểm: tổng thời gian đội chơi hoàn thành thử thách của mình
Ý NGHĨA
- Trò chơi đưa ra thông điệp: để đät được thành công trong công việc,
chúng ta không thể làm một mình mà cæn có sự giúp đỡ của những thành
viên / bộ phận khác trong công ty.


PHẦN III - KỊCH BẢN TEAM BUILDING 2016
BÓNG CHUYỀN BÃI BIỂN ( phối hợp đồng đội)
LUẬT CHƠI
- Mỗi đôi 4-5 thành viên tham gia chơi. Mỗi lượt 2 đội thi đçu đối
kháng với nhau
- Đội chơi đứng vào trong ô của mình. Hai đội thi đçu bóng chuyền
dưới nước theo luật thi đçu quốc tế.
- Cách tính điểm: chia 2 cặp đçu vòng loäi, 2 đội nhçt vòng loäi đçu
chung kết. Mỗi hiệp thi đçu có thời gian là 10’
Ý NGHĨA
- Thể thao luôn là hoät động đặc trưng thể hiện tinh thæn đồng đội,
phối hợp.
- Bóng chuyền cũng là môn thể thao rçt phù hợp để tổ chức cho
các chương trình du lịch teambuilding täi biển.


PHẦN III - KỊCH BÂN TEAM BUILDING 2016

TRẠM 3: NGƯỜI DẪN LỐI
* Chọn 1 trong 2 game đề xuất


PHẦN III - KỊCH BÂN TEAM BUILDING 2016
ĐOÀN TÀU LEADERSHIP
LUẬT CHƠI
- Mỗi lượt 2 đội tham gia chơi.
- Các đội chơi xếp thành một hàng dọc, ngoại trừ đội trưởng đứng cuối hàng, các thành
viên trong đội đều phải bịt mắt.
- Đội trưởng đứng cuối hàng, ngậm một quả chanh trong miệng, dùng tín hiệu của đôi
tay vỗ lên vai người đứng trước để ra tín hiệu về cách thức di chuyển. Các thành viên
lần lượt truyền tin theo cách đó để đồng đội đi đầu hàng di chuyển vượt các chướng
ngại vật đúng theo quy định của BTC;
Ý NGHĨA
- Hợp tác phát triển là tiêu chí hàng đầu giữa các nhà lãnh đạo để mở đường tới thành
công. Trò chơi đòi hỏi các thành viên phải phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng để cùng
tiến về đích
- Trò chơi nhấn mạnh vào yếu tố giao tiếp hiệu quả giữa các thành viên, yếu tố chỉ đạo
đơn giản và hiệu quả của người đội trưởng


PHẦN III - KỊCH BẢN TEAM BUILDING 2016
NHỊP CẦU LEADERSHIP
Luật chơi:
- Mỗi đội được nhận bộ dụng cụ là 2 thanh gỗ và các dụng cụ hỗ trợ (trụ
gỗ hoặc tương đương)
- Đội trưởng hoặc đội phó cæm “Thư tín” trên tay, chỉ được dùng các
vật dụng đó để vượt qua “đæm læy” (một khoâng trống có/không có
các chướng ngäi vật). Trong quá trình chơi, thành viên nào chäm chân
xuống “đæm læy” có nghĩa là phäm quy và đội chơi phâi thực hiện läi từ
đæu
-Vượt qua đæm læy xong, đội trưởng/ đội phó tiếp tục đưa Thư tín đó
trao cho đồng đội, để người chơi tiếp tục vượt qua chướng ngäi vật trên
cän mang Thư tín về đích trong thời gian nhanh nhçt
- Cách tính điểm: tổng thời gian đội chơi hoàn thành thử thách
Ý nghĩa:
- Trò chơi đòi hôi câ đôi vừa phâi đoàn kết vừa phâi có một Tư duy
chiến thuật cực nhäy bén. Quá trình chơi sẽ phát sinh những tình
huống tưởng như không thể vượt qua nhưng đội chơi sẽ vượt qua chỉ
nhờ vào yếu tố “teamwork”.


PHẦN III - KỊCH BÂN TEAM BUILDING 2016
TRẠM 4: ĐỒNG LÒNG CHUNG SỨC/
CHUNG MỘT MỤC TIÊU
Trong mọi cuộc đua, ở mọi địa hình, địa thế, hoặc nghĩa rộng hơn là mọi môi trường ngành nghề„ thì vai trò của
người lãnh đäo là vô cùng thiết yếu. Chặng Game này hướng đến thử thách tinh thæn làm việc nhóm dưới sự chỉ huy
của các “leader”.
Và với Đội có thành tích tốt nhçt, trong Game này sẽ được phép “cứu” tối đa 4 người đã bị loäi để tiếp tục chơi tiếp
các chặng Game sau. Đội có thành tích tốt thứ Nhì, sẽ được phép cứu tối đa 2 thành viên
* Chọn 1 trong 2 game đề xuất


PHẦN III - KỊCH BẢN TEAM BUILDING 2016
KANGOROO ĐỒNG ĐỘI
LUẬT CHƠI
 Mỗi đội 8 thành viên tham gia chơi
 Đội chơi được nhận 1 ống phao, người chơi đứng thành hàng thẳng sau
đó kẹp ống phao vào giữa 2 chân, 2 tay chäm sau gáy.
 Khi có hiệu lệnh xuçt phát của trọng tài, đội chơi nhanh chóng di chuyển
về đích (trong quá trình di chuyển có thể cắm cờ, vượt qua chướng ngäi
vật...).
 Chú ý: trong quá trình di chuyển không được làm rơi ống phao, không
được sử dụng tay giữ ống phao
 Hình thức tính điểm: tổng thời gian đội chơi hoàn thành thử thách


PHẦN III - KỊCH BÂN TEAM BUILDING 2016
CHUNG MỘT MỤC TIÊU
LUẬT CHƠI
 Mỗi đội 10 thành viên nam và 5 thành viên nữ tham gia chơi.
 Các thành viên nam dùng 2 chiếc phao hơi ghép läi để đưa người nữ
lên väch giới hän.
 Trên tay người nữ cæm trái bóng khổng lồ và ném vào chiếc rổ trên
đích, sau đó quay trở về để thực hiện lượt ném tiếp theo.
 Thành tích của đội chơi được tính bằng tổng thời gian đội chơi hoàn
thành 5 lượt ném trúng bóng vào rổ.
Ý NGHĨA
 Để thành công trong kinh doanh cæn phâi có sự nỗ lực của câ một tập
thể, tçt câ các thành viên cùng cố gắng vì một mục tiêu chung. Mỗi
trái bóng được ném trúng rổ thể hiện mục tiêu đã được chinh phục.


PHẦN III - KỊCH BÂN TEAM BUILDING 2016
TRẠM 5: CHINH PHỤC ĐỈNH VINH QUANG


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×