Tải bản đầy đủ

YÊU cầu CHUNG về TRÌNH bày bài TIỂU LUẬN

YÊU CẦU CHUNG VỀ TRÌNH BÀY BÀI TIỂU LUẬN
Môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
1. Về hình thức:
1.1. Khổ giấy: A4, in hai mặt.
1.2. Kiểu chữ (font): Times New Roman, mã: Unicode.
1.3. Cỡ chữ (font size): 14.
1.4. Cách dòng (line spacing): 1,5lines.
1.5. Canh trang (margin):
- Top:
- Bottom:
- Left:
- Right:

2,5cm
2,5cm
3 cm
2 cm

- Header:

1,5cm


- Footer:

1,5cm

1.6. Đánh số trang: từ phần mở đầu đến hết các trang của bài tiểu luận.
1.7. Đánh số các chương mục: đánh theo số Ả rập (1, 2, 3,…), không đánh
theo số La Mã (I, II, III,…).
1.8. Số lượng trang: 15 – 20 trang (không tính phần mở đầu, kết luận và danh mục
tài liệu tham khảo).
2. Về nội dung:
- Có mục đích, mục tiêu nghiên cứu rõ ràng cụ thể;
- Xác định được câu hỏi nghiên cứu;
- Phân tích một cách cụ thể và làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu;


- Vận dụng kiến thức cơ bản để giải quyết các vấn đề cụ thể của thực tiễn.
3. Về đạo đức khoa học:
- Nghiêm cấm sinh viên chép bài của người khác. Trong khi viết bài, sinh viên có
thể tham khảo tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, sinh viên không được
chép bài của người khác mà không có trích dẫn đầy đủ về tên tác giả, tên tài liệu
tham khảo,... theo quy định về mặt học thuật. Trong trường hợp phát hiện sinh viên
đạo văn, tiểu luận sẽ bị điểm không (0).
4. Kết cấu của bài tiểu luận:
Phần 1: Mở đầu
- Đặt vấn đề.
- Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu
Phần 2: Nội dung (trình bày thành các chương, tiết theo hướng dẫn ở mục 1)
- Kiến thức cơ bản: tiểu luận làm rõ các kiến thức cơ bản liên quan đến đề tài, phù
hợp với học phần đã học.
- Kiến thức vận dụng: trên cơ sở các kiến thức cơ bản đã trình bày, liên hệ, vận
dụng bằng các vấn đề cụ thể.
Phần 3: Kết luận: tóm tắt lại kết quả đã được trình bày để kết thúc vấn đề.
5. Thứ tự trình bày bài tiểu luận:
- Trang bìa (theo mẫu, gồm 2 trang: bìa chính và bìa phụ).
- Trang “Mục lục”.
- Phần nội dung của tiểu luận (mở đầu, nội dung, kết luận)
- Danh mục tài liệu tham khảo.6. Về tài liệu tham khảo
6.1. Cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong bài
- Dùng Footnote trên thanh công cụ
- Trích dẫn theo trình tự:
+ Nếu là tạp chí: Số thứ tự, tên tác giả: (năm xuất bản), tên bài viết, tên tạp chí, tập
số, trang.
+ Nếu là sách: Số thứ tự, tên tác giả: (năm xuất bản), tên sách, tên nhà xuất bản,
nơi xuất bản, trang.
+ Nếu lấy tài liệu từ Internet: Tên tác giả, tên bài báo, tên website, được download
(hoặc truy cập) tại đường link, ngày download (hoặc truy cập).
Ví dụ: Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện hội nghị lần thứ V, Ban Chấp hành Trung ương khóa
VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, trang 57.

6.2. Cách sắp xếp danh mục tài liệu tham khảo:
- Thứ tự sắp xếp theo tên tác giả trong bảng chữ cái tiếng Việt
- Nếu là tạp chí: Số thứ tự, tên tác giả: (năm xuất bản), “tên bài viết”, tên tạp chí,
tập số.
- Nếu là sách: Số thứ tự, tên tác giả: (năm xuất bản), tên sách, tên nhà xuất bản,
nơi xuất bản.
- Nếu lấy tài liệu từ Internet: Tên tác giả, tên bài báo, tên website, được download
(hoặc truy cập) tại đường link.

Giảng viên: Đặng Thị Minh Tuấn


BÌA CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ


Tiểu luận cuối kỳ
Môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin

TÊN ĐỀ TÀI
MÃ SỐ LỚP HP: LLCT150105 - …
GVHD: ……………………………
HỌC KỲ: … –NĂM HỌC: ……..

TP.HỒ CHÍ MINH – tháng/năm
BÌA PHỤ


Họ tên sinh viên thực hiện đề tài:
1.Nguyễn Văn A
2. Hoàng Văn B
3. Trần Đình C
4. Nguyễn Thị D
5. Lê Văn E

-

MSSV
MSSV
MSSV
MSSV
MSSV

Giảng viên hướng dẫn: ……………………..

ĐIỂM:

NHẬN XÉT CỦA GV:

GV ký tênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×