Tải bản đầy đủ

Hồ sơ thầu nhiệt điện

HỒ SƠ DỰ THẦU

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269

DANH MỤC HỒ SƠ
TT
A
1
2
3
4
5
B
C

Nội dung
NỘI DUNG VỀ HÀNH CHÍNH - PHÁP LÝ
Đơn dự thầu
Bảo lãnh dự thầu
Hồ sơ tư cách pháp nhân
Năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu

Ủy quyền bán hàng và bảo hành hàng hóa
ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT
ĐỀ XUẤT GIÁ DỰ THẦU

Trang
2
2÷3
4
5÷7
8÷13
14÷15
16÷20
21÷34

GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.

1


HỒ SƠ DỰ THẦU

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269

A. NỘI DUNG VỀ HÀNH CHÍNH - PHÁP LÝ
1. ĐƠN DỰ THẦU

CÔNG TY CP XD&TB
CN 269
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

ĐƠN DỰ THẦU
Vinh, ngày 22 tháng 04 năm 2018
GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.

2HỒ SƠ DỰ THẦU

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269

Tên gói thầu: Gói thầu HH14-SCL2018: Cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống
điều hòa không khí.
Kính gửi: Bên mời thầu Công ty nhiệt điện Nghi Sơn
Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, Công
ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp 269, cam kết thực hiện gói thầu: Gói
thầu HH14-SCL2018: Cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống điều hòa không khí theo
đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu với tổng số tiền là 5.303.512.400 đồng
(Bằng chữ: Năm tỷ, ba trăm linh ba triệu, năm trăm mười hai nghìn, bốn trăm đồng)
cùng với bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.
Thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày.
Chúng tôi cam kết:
1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ dự thầu này với tư cách là nhà thầu chính.
2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình
trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.
3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.
4. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các
hành vi vi phạm quy định khác của luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.
5. Những thông tin kê khai trong hồ sơ dự thầu là trung thực.
Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện
pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 41 – Chi dẫn nhà thầu của
hồ sơ mời thầu.
Hồ sơ dự thầu này có hiệu lực trong thời gian 45 ngày, kể từ ngày 22 tháng 04
năm 2018.
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
Giám đốc

Nguyễn Quốc Khánh

GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.

3


HỒ SƠ DỰ THẦU

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269

2. BẢO LÃNH DỰ THẦU

GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.

4


HỒ SƠ DỰ THẦU

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269

3. HỒ SƠ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN

CÔNG TY CP XD&TB
CN 269
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU
Vinh, ngày 22 tháng 04 năm 2018

GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.

5


H S D THU

CễNG TY CP XY DNG V THIT B CễNG NGHIP 269

Tờn gúi thu: Gúi thu HH14-SCL2018: Cung cp vt t sa cha h thng iu
hũa khụng khớ.
Tờn nh thu: Cụng ty c phn xõy dng v thit b cụng nghip 269
Ni nh thu ng ký kinh doanh, hot ng: Tnh Ngh An
a ch hp phỏp ca nh thu: s 11 Phan Bi Chõu phng Quỏn Bu - tp
Vinh - Ngh An.
Thụng tin v i din hp phỏp ca nh thu:
Tờn: Nguyn Quc Khỏnh
Mó s thu : 2901254268
Kốm theo: - Bn sao cụng chng Giy chng nhn ng ký doanh nghip
- S t chc ca nh thu
i din hp phỏp ca nh thu
Giỏm c

Nguyn Quc Khỏnh
đại hội cổ đông
đại hội cổ đông
ban kiểm soát
ban kiểm soát

Hội
Hội
đồ
đồ
ng
ng
quả
quả
n
n
trị
trị
giám đốc
giám đốc

PHó GIáM ĐốC
PHó GIáM ĐốC

S T CHC CA NH THU:
PHòNG
PHòNG
TàI
TàI
CHíNH
CHíNH
& kế
& kế
toán
toán

PHòNG
PHòNG
kinh
kinh
doanh
doanh

PHòNG
PHòNG
quản lý
quản lý
kỹ thuật
kỹ thuật

PHòNG
PHòNG
XUấT
XUấT
NHậP
NHậP
KHẩU
KHẩU

GểI THU HH14-SCL2018: CUNG CP VT T SA CHA H THNG IU HềA KHễNG KH.

6

Tổ ĐộI THI CÔNG
Tổ ĐộI THI CÔNG


HỒ SƠ DỰ THẦU

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269

GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.

7


HỒ SƠ DỰ THẦU

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269

4. NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU

CÔNG TY CP XD&TB
CN 269
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

HỢP ĐỒNG KHÔNG HOÀN THÀNH TRONG QUÁ KHỨ
Tên nhà thầu: Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp 269
Vinh, ngày 22 tháng 04 năm 2018
GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.

8


HỒ SƠ DỰ THẦU

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269

Các hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ theo quy định tại Mục 2.1 Chương
III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT
x
Không có hợp đồng nào đã ký nhưng không thực hiện kể từ ngày 1 tháng 1
năm 2014 theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về
năng lực và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.
Có hợp đồng đã ký nhưng không hoàn thành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2014
theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và
kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT
Phần việc hợp
Tổng giá trị
Năm
đồng không
Mô tả hợp đồng
hợp đồng
hoàn thành
(VND)
Mô tả hợp đồng:
Tên chủ đầu tư:
Địa chỉ:
Nguyên nhân không hoàn thành hợp
đồng:
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
Giám đốc

Nguyễn Quốc Khánh
CÔNG TY CP XD&TB
CN 269
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

KIỆN TỤNG ĐANG GIẢI QUYẾT
Tên nhà thầu: Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp 269
Vinh, ngày 22 tháng 04 năm 2018
Các vụ kiện tụng đang giải quyết
Chọn một trong các thông tin mô tả dưới đây:
GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.

9


HỒ SƠ DỰ THẦU

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269

x

Không có vụ kiện nào đang giải quyết.
Dưới đây là mô tả về các vụ kiện đang giải quyết mà nhà thầu là một bên
đương sự .
Tỷ lệ của giá trị
Giá trị vụ kiện
vụ kiện đang giải
Năm
Vấn đề tranh chấp
đang giải quyết
quyết so với giá
(VND)
trị tài sản ròng

Đại diện hợp pháp của nhà thầu
Giám đốc

Nguyễn Quốc Khánh

CÔNG TY CP XD&TB
CN 269
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU
Ngày 22 tháng 04 năm 2018

Nhà thầu: Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp 269
Số liệu tài chính cho 3 năm gần nhất (VNĐ)
Năm 1: 2014

Năm 2: 2015

Năm 3: 2016

Thông tin từ Bảng cân đối kế toán
GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.

10


HỒ SƠ DỰ THẦU

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269

Tổng tài sản
Tổng nợ
Giá trị tài sản ròng
Tài sản ngắn hạn
Nợ ngắn hạn
Vốn lưu động

2.025.423.969
911.188.675
1.114.235.294
1.884.571.837
911.188.675

3.135.279.059
1.007.293.489
2.127.985.570
2.666.967.421
1.007.293.489

5.742.098.061
2.194.937.581
3.547.160.480
5.373.709.865
2.194.937.581

973.383.162

1.659.673.932

3.178.772.284

Thông tin từ Báo cáo kết quả kinh doanh

Tổng doanh thu

9.082.015.198

Doanh thu bình quân
hàng năm từ hoạt động
sản xuất kinh doanh
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
Tài liệu kèm theo:
-

9.687.145.965

8.181.012.477

8.983.391.213
48.559.627
37.876.509

127.985.570
102.388.456

147.160.480
117.728.384

Báo cáo tài chính 3 năm: 2014, 2015 và 2016;
Biên bản xác nhận cơ quan thuế
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
Giám đốc

Nguyễn Quốc Khánh

CÔNG TY CP XD&TB
CN 269
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o----NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH
Vinh, ngày 22 tháng 04 năm 2018

Nhà thầu: Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp 269
Nguồn lực tài chính của nhà thầu
STT
1

Nguồn tài chính

Số tiền (VND)

Tín dụng

1.000.000.000

Tổng nguồn lực tài chính của nhà thầu (TNL)

1.000.000.000

GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.

11


HỒ SƠ DỰ THẦU

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269

Tài liệu kèm theo: Bản cam kết tín dụng do ngân hàng Sacombank phát hành
ngày 20 tháng 04 năm 2018.
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
Giám đốc

Nguyễn Quốc Khánh

CÔNG TY CP XD&TB
CN 269
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN
Vinh, ngày 22 tháng 04 năm 2018
Nhà thầu: Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp 269
Tên và số hợp đồng
Ngày ký hợp đồng
Ngày hoàn thành
Giá hợp đồng
Tên dự án
Tên chủ đầu tư
Địa chỉ:

Hợp đồng số 69/2016/HĐKT-CU-VT
09/09/2016
09/12/2016
5.243.305.000 VND
Tương đương 5.243.305.000 VND
Nhà máy chế biến lâm sản Bắc Miền Trung
Công ty CP chế biến lâm sản Bắc Miền Trung
KCN Nam Cấm, đường 1A, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc

Điện thoại/fax:

, Nghệ An

GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.

12


HỒ SƠ DỰ THẦU

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269

Email:
Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn
đánh giá HSDT
1. Loại hàng hóa
Điện, điều hòa
2. Về giá trị
5.243.305.000 VND
3. Về quy mô thực hiện Mua sắm mới, sửa chữa
4. Các đặc tính khác
Tên và số hợp đồng
Ngày ký hợp đồng
Ngày hoàn thành
Giá hợp đồng
Tên dự án
Tên chủ đầu tư
Địa chỉ:

Hợp đồng số 23/2016/HĐKT-MB-VT
23/03/2016
23/5/2016
3.412.535.000 VND
Tương đương 3.412.535.000 VND
Nhà máy chế xuất hàng dệt may
Công ty CP dệt may Bắc Vinh
KCN Bắc Vinh, đường 1A, xã Nghi Kim, Tp Vinh, Nghệ

Điện thoại/fax:

An

Email:
Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III – Tiêu chuẩn
đánh giá HSDT
1. Loại hàng hóa
Điện
2. Về giá trị
3.412.535.000 VND
3. Về quy mô thực hiện Mua sắm mới, sửa chữa
4. Các đặc tính khác
Tài liệu kèm theo: Bản sao công chứng hợp đồng nêu trên.
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
Giám đốc

Nguyễn Quốc Khánh

GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.

13


HỒ SƠ DỰ THẦU

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269

5. ỦY QUYỀN BÁN HÀNG
VÀ BẢO HÀNH HÀNG HÓA

GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.

14


HỒ SƠ DỰ THẦU

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269

CÔNG TY CP XD&TB
CN 269
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

BẢN CAM KẾT BẢO HÀNH
Vinh, ngày 22 tháng 04 năm 2018
Nhà thầu: Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp 269
Tên gói thầu: Gói thầu HH14-SCL2018: Cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống
điều hòa không khí.
Kính gửi: Công ty nhiệt điện Nghi Sơn
Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu gói thầu : Gói thầu HH14-SCL2018: Cung
cấp vật tư sửa chữa hệ thống điều hòa không khí theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời
thầu , chúng tôi, Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp 269, có địa chỉ
tại số 11 Phan Bội Châu – phường Quán Bàu - tp Vinh - Nghệ An cam kết tất cả
hàng hóa do chúng tôi cung cấp được bảo hành hàng hóa trong vòng 12 tháng kể từ
ngày hàng hóa được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và chuyển sang nghĩa vụ
bảo hành. Đối với các vật tư thiết bị do chúng tôi cung cấp sẽ được sửa chữa hoặc
thay mới trong thời gian bảo hành thì thời gian bảo hành cho các thiết bị này là 12
tháng kể từ ngày kết thúc việc sửa chữa hoặc thay thế. Chúng tôi cam kết trong vòng
48h đồng hồ sẽ có mặt tại hiện trường để xử lý và giải quyết khắc phục sự cố nếu do
lỗi sản phẩm chúng tôi cung cấp.
Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu
trong bản cam kết này.
Kèm cam kết do một số đại lý ủy quyền của hãng tại Việt Nam.
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
Giám đốc

Nguyễn Quốc Khánh

GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.

15


HỒ SƠ DỰ THẦU

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269

B. ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu về gói thầu
GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.

16


HỒ SƠ DỰ THẦU

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269

- Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bàn giao tại kho Công ty nhiệt điện Nghi Sơn,
Km11, đường 513, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
- Mục đích của gói thầu: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU
HÒA KHÔNG KHÍ.
-Tiến độ cung cấp : 45 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng trong trường hợp
Hồ sơ dự thầu của công ty chúng tôi được chấp nhận (tiến độ chi tiết được nêu tại
bảng giá chi tiết của Nhà thầu).
2. Đề xuất về kỹ thuật chung
- Về thiết bị:
+ Toàn bộ danh mục vật tư thiết bị mà nhà thầu cung cấp để thực hiện gói thầu này là
mới 100%, chưa qua sử dụng và sản xuất sau 31/12/2016 trở lại đây.
+ Các thiết bị được cung cấp luôn tuân thủ cá tiêu chuẩn quốc tế và được công nhận
và áp dụng tại Việt Nam.
+ Các thiết bị được đóng gói theo đúng quy cách và tiêu chuẩn của nhà thầu
-Các tiêu chuẩn kỹ thuật và ngôn ngữ:
+ Thiết bị phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam
+ Thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn CE.
+ Tài liệu, sơ đồ kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng dùng đơn vị đo lường Hệ SI.
+ Trên thiết bị và tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng dùng ngôn ngữ
Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt.
-Hồ sơ , tài liệu đi kèm thiết bị.
+ Nhà thầu cam kết cung cấp các tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và chuyển giao
công nghệ cho chủ đầu tư khi giao thiết bị.
- Bảo hành, bảo trì, kiểm tra, nghiệm thu thiết bị:
+ Bảo hành 12 tháng cho tất cả các thiết bị kể từ ngày nghiệm thu bàn giao. Bảo
hành riêng cho các thiết bị sửa chữa hoặc thay mới là 12 tháng kể từ ngày sửa chữa
hoặc thay mới trong thời gian bảo hành.
+ Nhà thầu sẽ xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị trong thời hạn 30 ngày kể
từ ngày nhận được thông báo của chủ đầu tư, nếu không sẽ chịu mọi phí tổn mà chủ
đầu tư tự tiến hành xử lý các khiếm khuyết nêu trên.
- Điều kiện làm việc của thiết bị: Được nhiệt đới hóa để phù hợp với điều kiện làm
việc ở Việt Nam.
3. Đề xuất về kỹ thuật cụ thể
- Thông số kỹ thuật cụ thể của thiết bị được nêu tại bảng giá dự thầu của Nhà thầu.
- Nhà thầu cam kết cung cấp hàng hóa đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật, chức
năng của các thiết bị theo phạm vi cung cấp và yêu cầu kỹ thuật chi tiết của HSMT.
- Tài liệu kèm theo: Catalog, tài liệu, hình ảnh, … hàng hóa nhà thầu phục vụ cho
việc tham gia thực hiện gói thầu này.
GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.

17


HỒ SƠ DỰ THẦU

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269

Đại diện hợp pháp của nhà thầu
Giám đốc

Nguyễn Quốc Khánh

GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.

18


HỒ SƠ DỰ THẦU

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269

C. ĐỀ XUẤT GIÁ DỰ THẦU

GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.

19


HỒ SƠ DỰ THẦU

CÔNG TY CP XD&TB
CN 269
---o0o---

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU
Vinh, ngày 22 tháng 04 năm 2018
STT
Nội dung
Giá dự thầu ( VNĐ)
1
Hàng hoá
5.303.512.400
2
Dịch vụ liên quan
0
3
Tổng giá dự thầu ( kết chuyển sang đơn dự thầu)
5.303.512.400
(Bằng chữ: Năm tỷ, ba trăm linh ba triệu, năm trăm mười hai nghìn, bốn trăm đồng-đã bao gồm 10% VAT và các
chi phí khác )
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
Giám đốc

Nguyễn Quốc Khánh
GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.

20


HỒ SƠ DỰ THẦU

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269

CÔNG TY CP XD&TB
CN 269
---o0o--CÔNG TY CP XD&TB
CN 269
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o----CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN

1

2

3

4

STT

Mô tả
dịch vụ

Khối lượng
mời thầu

Đơn vị
tính

5
Địa điểm
thực hiện
dịch vụ

6

7

8

Ngày hoàn
thành dịch vụ

Đơn giá dự
thầu

Thành tiền
(Cột 3x7)

Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)
0
(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu)
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
Giám đốc
GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.

21


HỒ SƠ DỰ THẦU

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269

Nguyễn Quốc Khánh

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA
1

2

3

4

5

6

TT

Danh mục hàng hóa

Đơn
vị

Khối lượng
mời thầu

Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm

Đơn giá dự
thầu

Quy cách chủng loại

Xuất xứ

8

7
Thành tiền
(cột 4x6)

Tiến độ
cung cấp

1
2

Dây nối nhanh thủy lực
Dây nối nhanh thủy lực

Sợi
Sợi

2
2

Dài 2m, chịu áp 630Bar; DN = 2mm, hãng CEJN
Dài 2m, chịu áp 630Bar; DN = 3mm, hãng CEJN

EU
EU

4.620.000
4.620.000

9.240.000
9.240.000

70 ngày
70 ngày

1

Van sự cố

Cái

1

4WE6D62/OFEG220N9K4,
MNR: R900920691,hãng Rexroth,có CO, CQ kèm theo

G7

45.100.000

45.100.000

120 ngày

1

Chổi than máy phát

cái

36

EGOR

Trung quốc

2.750.000

99.000.000

70 ngày

Trung Quốc

1.155.000

195.195.000

120 ngày

2

Cáp đồng mềm

m

169

Cáp đồng mềm, lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm, được xoắn
phức hợp, vỏ lớp ngoài cùng bằng vải thủy tinh , lớp trong bằng
cao su tự nhiên chịu nhiệt 1X185mm2- 0.6/1kV, có CO, CQ kèm
theo

3

Đầu cốt đồng (đồng bộ
mục 2)

cái

16

Loại đầu cốt phù hợp với tiết diện cáp ở mục 2, có 2 lỗ bắt bu lông
M12, tâm lỗ cách nhau 35mm

Việt Nam

385.000

6.160.000

70 ngày

4
5
6

Phíp cách điện
Phíp cách điện
Phíp cách điện

thanh
thanh
thanh

40
40
40

Phíp cách điện thanh dẫn stato 1000*20*0,5;
Phíp cách điện thanh dẫn stato 1000*20*1;
Phíp cách điện thanh dẫn stato 1000*20*0,5;

Việt Nam
Việt Nam
Việt Nam

330.000
440.000
330.000

13.200.000
17.600.000
13.200.000

70 ngày
70 ngày
70 ngày

GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.

22


HỒ SƠ DỰ THẦU

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269

1

2

3

4

5

6

TT

Danh mục hàng hóa

Đơn
vị

Khối lượng
mời thầu

Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm

Đơn giá dự
thầu

Quy cách chủng loại

Xuất xứ

8

7
Thành tiền
(cột 4x6)

Tiến độ
cung cấp

1

Bo mạch CPU

Cái

1

PCA -6740L, hãng Advantech; Kèm bộ vi xử lý loại : Sisk on chip
MD 2802-D08, 4032715484042+ cáp+ phần mềm kết nối PC, có
CO, CQ kèm theo

Đài Loan

9.900.000

9.900.000

120 ngày

2

Cái

1

ISO –P32C32,hãng ICPDAS, có CO, CQ kèm theo

Đài Loan

19.800.000

19.800.000

120 ngày

Hộp

1

IPC-6806SB-15ZBEW/DC24
D/N: IPC6806SB6003E-T
M/O: B6F7086E, hãng Advantech

Đài Loan

12.100.000

12.100.000

120 ngày

4
5
6
7

Bo mạch vào/ra
Hộp gắn các bo mạch
khối A10( Bao gồm
nguồn cấp và các đế gắn
card)
Role trung gian + Đế
Rơ le trung gian + Đế
Rơ le trung gian + Đế
Bóng đèn đui xoắn

Bộ
Bộ
Bộ
Cái

2
6
2
5

DZ-6 /3ZA, 220VAC
DZ-6/3ZA, 220VDC
MM2XP-D,220VDC, hãng omron
P = 25W, 220VAC

Trung Quốc
Trung Quốc
Nhật Bản
Việt Nam

825.000
825.000
2.805.000
104.500

1.650.000
4.950.000
5.610.000
522.500

70 ngày
70 ngày
70 ngày
70 ngày

1

Role khóa lock -out

Bộ

2

Mã : S-09464/13Q;
Điện áp : 250VDC
Hãng: Electroswitch

G7

16.500.000

33.000.000

120 ngày

2

Rơ le chuyển mạch điện
áp TU

Cái

2

RXMD 1
1MRK 001 607-AS, 220VDC, Hãng ABB

Ấn độ

27.500.000

55.000.000

120 ngày

3

Rơ le chuyển mạch điện
áp TU

Cái

2

RXMD1
1MRK 001 863-AS,220VDC, hãng ABB

Ấn độ

18.700.000

37.400.000

120 ngày

4

Rơ le giám sát nguồn

Cái

1

Ấn độ

18.700.000

18.700.000

120 ngày

1

PLC
Đồng hồ giám sát nước
trong dầu

Cái

1

G7

418.000.000

418.000.000

120 ngày

Bộ

3

Đức

19.800.000

59.400.000

120 ngày

3

1

RXMB1
1MRK 000 803-AS, 220 ÷250VDC,hãng ABB
AC800M - PM861A, hãng ABB,có CO, CQ kèm theo
Model: CIT 300-1-5-1-100-000
Hãng: BD sensor

GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.

23


HỒ SƠ DỰ THẦU

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269

1

2

3

4

5

6

TT

Danh mục hàng hóa

Đơn
vị

Khối lượng
mời thầu

Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm

Đơn giá dự
thầu

Quy cách chủng loại

Xuất xứ

8

7
Thành tiền
(cột 4x6)

Tiến độ
cung cấp

Model: WIO sensor
Hãng: Grundfos
Điện áp: 12-24VDC
Dòng điện ra: 3,4-22mA
Phát hiện nước trong dầu: 0-20%.
Độ dài dây: >20m
có teport, có CO, CQ kèm theo

EU

38.500.000

115.500.000

120 ngày

2

Cảm biến nước trong
dầu

Bộ

3

3

Cáp nhiều sợi

m

200

SH-500 4G1.5 4x1.5mm2 có vỏ bọc chống nhiễu, hãng ALTEK
KABEL

G7

44.000

8.800.000

70 ngày

4

Cáp nhiều sợi

m

50

SH-500 19G1.5 19x1.5mm2 có vỏ bọc chống nhiễu, hãng ALTEK
KABEL

G7

154.000

7.700.000

70 ngày

5

Đồng hồ giám sát nhiệt
độ số

Cái

6

Model: DI35M, hãng WIKA
Input: PT100, 4relay Output

G7

27.500.000

165.000.000

70 ngày

6

Ống ruột gà

m

50

Việt Nam

99.000

4.950.000

70 ngày

7

Đồng hồ áp lực côn xả

Cái

1

Đài Loan

4.730.000

4.730.000

120 ngày

1

Rơ le giám sát nguồn
cuộn đóng

Cái

1

Coilwatch, hãng Areva, 220VDC

G7

4.180.000

4.180.000

120 ngày

2

Rơ le giám sát nguồn
cuộn cắt

Cái

2

Coilwatch, hãng Areva, 220VDC

G7

4.180.000

8.360.000

120 ngày

Thép không gỉ F27
Loại giảm chấn: Giải đo: -1 ÷ +10 bar(-30 ÷ +150psi)
Hãng HAWK, có CO, CQ kèm theo

Hạng mục: MÁY BIẾN ÁP TĂNG ÁP CHÍNH T2 & CHỐNG SÉT VAN CS2T2

1

Đồng hồ số hiển thị
nhiệt độ dầu

Cái

2

Đồng hồ số hiển thị
nhiệt độ cuộn dây

Cái

-

6

Model:CIT 300-2-5-1-100-000
Input: PT 100
Out: 2 relay +1 Analog
Supply: 85-260VAC, Hãng: BD sensor

Đức

19.800.000

118.800.000

120 ngày

3

Model:CIT 300-1-5-1-100-000
Input: 4-20mA
Out: 2 relay +1 Analog
Supply: 85-260VAC, Hãng: BD sensor

Đức

19.800.000

59.400.000

120 ngày

GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.

24


HỒ SƠ DỰ THẦU

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 269

1

2

3

4

5

6

TT

Danh mục hàng hóa

Đơn
vị

Khối lượng
mời thầu

Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm

Đơn giá dự
thầu

3

Bộ giám sát nhiệt độ
cuộn dây hiển thị kim
( bao gồm cả đầu cảm
biến PT100, bộ bù nhiệt)

Bộ

4

Dầu máy biến áp chính
220kV

lít

1

7.00
0

5
Vòng bi quạt MBA
Cái
24
6
Vòng bi quạt MBA
Cái
12
HẠNG MỤC: 1. Khoảng vượt từ T1 đến TPP220 kV;
Ngăn lộ 231 và các thiết bị liên quan.
Cụm tiếp điểm phụ dao
1
Cái
2
tiếp địa
2
Nhôm lá
Tấm
2
Hạng mục: HỆ THỐNG NƯỚC KỸ THUẬT
1

Đồng hồ áp lực

Cái

3

2

Đồng hồ áp lực

Cái

2

3

Đồng hồ áp lực

Cái

6

4

Đồng hồ áp lực

Cái

2

5

Sensor áp lực đường ống
chính

Cái

1

Quy cách chủng loại

Xuất xứ

8

7
Thành tiền
(cột 4x6)

Tiến độ
cung cấp

BWR-04
Phạm vi đo: 0-1500C
Cấp chính xác: 1,5
Điện áp nguồn: 220 VAC
Tín hiệu đầu ra: 4-20 mA.

Trung Quốc

46.200.000

46.200.000

120 ngày

KI25X transformer oil hãng KunLun thuộc tập đoàn Petro China
Lubricant Company ( Phù hợp với GB2536 transformer oil) có
test report, có CO, CQ kèm theo

Trung Quốc

209.000

1.463.000.000

120 ngày

Nhật Bản
Nhật Bản

66.000
66.000
-

1.584.000
792.000

70 ngày
70 ngày

Loại 6204Z, hãng NSK
Loại 6203Z, hãng NSK

F6-16IIK/WB hãng Xianghang

Trung Quốc

1.650.000

3.300.000

70 ngày

0,5mm x 1200mm x 2400mm

Trung Quốc

1.650.000
-

3.300.000

70 ngày

Đài Loan

1.320.000

3.960.000

70 ngày

Đài Loan

1.320.000

2.640.000

70 ngày

Đài Loan

1.320.000

7.920.000

70 ngày

Đài Loan

1.320.000

2.640.000

70 ngày

Đức

19.800.000

19.800.000

120 ngày

Dải đo: 0-15kg/cm2, loại có glyceryn giảm chấn, đường kính mặt
đồng hồ 100mm, đầu nối M20x1,5
Hãng Pro-intrument , có CO, CQ kèm theo
Dải đo: 0-10kg/cm2, loại có glyceryn giảm chấn, đường kính mặt
đồng hồ 65mm
Đầu nối M14x1,5
Hãng Pro-intrument hoặc tương đương. có CO, CQ kèm theo
Dải đo: 0-25kg/cm2, loại có glyceryn giảm chấn, đường kính mặt
đồng hồ 100mm
Đầu nối M20x1,5
Hãng Pro-intrument, Có CO, CQ kèm theo
Dải đo: 0-20kg/cm2, loại có glyceryn giảm chấn, đường kính mặt
đồng hồ 65mm
Đầu nối M14x1,5
Hãng Pro-intrument , có CO, CQ kèm theo
MBS 33-2221-1AB08.
Mã code: 060G3042

GÓI THẦU HH14-SCL2018: CUNG CẤP VẬT TƯ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×