Tải bản đầy đủ

Hop dong tuong lai chung khoan phai sinh

ĐỊNH GIÁ VÀ SỬ DỤNG
HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Ths Nguyễn Văn Quý

LOGO
Edit your company slogan


I. TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI


Hợp đồng kỳ hạn là hợp đồng mua hay bán:
Một số lượng xác định các đơn vị tài sản cơ sở.

Tại hay trước một thời điểm xác định trong tương lai.
Với một mức giá xác định ngay tại thời điểm thỏa thuận hợp đồng.
Các loại hợp đồng kỳ hạn phân theo tài sản cơ sở:
Hợp đồng kỳ hạn hàng hóa.
Hợp đồng kỳ hạn lãi suất.
Hợp đồng kỳ hạn chỉ số cổ phiếu.
Hợp đồng kỳ hạn ngoại hối.

LOGO


I. TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
 Hai bên trong hợp đồng kỳ hạn

LOGO


I. TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
 Hai bên trong hợp đồng kỳ hạn

LOGO


I. TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

Hợp đồng tương lai là hợp đồng kỳ hạn được chuẩn hóa.
Loại tài sản cơ sở và chi tiết kỹ thuật của tài sản cơ sở.
Số lượng tài sản trong một hợp đồng.
Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận giữa hai bên tham gia về
việc mua hoặc bán một tài sản tại một thời điểm nhất định trong
tương lai với giá được xác định trước.
 Hợp đồng tương lai được mua bán trên sàn giao dịch tập trung.
 Khi xác lập trạng thái hợp đồng tương lai, cả hai bên bán và bên
mua đều phải ký quỹ vào tài khoản bảo chứng theo quy định của
sàn giao dịch.
 Hợp đồng tương lai được tính hàng ngày theo giá thị trường


(marking to market daily). Lãi lỗ hàng ngày được cộng/trừ vào tài
khoản bảo chứng của mỗi bên.

LOGO


I. TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
 Hai bên trong hợp đồng tương lai

LOGO


ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

LOGO
5/30/2018


ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

LOGO
5/30/2018


ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

LOGO
5/30/2018


ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

LOGO
5/30/2018


CƠ CHẾ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

LOGO
5/30/2018


CƠ CHẾ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

LOGO
5/30/2018


CƠ CHẾ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

LOGO
5/30/2018


CƠ CHẾ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

LOGO
5/30/2018


CƠ CHẾ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

Ngày 02/01/2015, trên thị trường tương lai:
- Điểm chỉ số HNX tương lai: 70 điểm.
- NĐT A mua 10 HĐTL trên chỉ số đáo hạn vào
tháng 03/2015, hệ số nhân hợp đồng là
1.000.000 đồng.
- Tỷ lệ ký quỹ ban đầu là 15%.
- Tỷ lệ ký quỹ duy trì là 10%.

LOGO
5/30/2018


CƠ CHẾ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

LOGO
5/30/2018


II ĐỊNH GIÁ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Nguyên tắc chung về định giá HĐTL
 Quy luật một giá: Các tài sản tương đương
hoặc nhóm các tài sản tương đương trong thị
trường hoàn hảo phải có cùng mức giá.
 Giá của HĐTL là một con số cụ thể.
 Giá trị ban đầu của HĐTL luôn bằng 0 và thay
đổi theo thời gian tồn tại cho đến khi đáo hạn.

LOGO


II ĐỊNH GIÁ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI


LOGO


II ĐỊNH GIÁ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
 Mô hình chi phí lưu trữ:
Ví dụ: Giá giao ngay của một tài sản là 50.000
VND, lãi suất phi rủi ro là 6,25%/năm. Định giá hợp
đồng tương lai dựa trên tài sản đó với thời gian đáo
hạn 15 tháng. Chi phí cất trữ tài sản trong thời gian
hiệu lực của hợp đồng là 1.500 VND?

LOGO


II ĐỊNH GIÁ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI


LOGO


II ĐỊNH GIÁ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

LOGO


II ĐỊNH GIÁ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI


LOGO


II ĐỊNH GIÁ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI


LOGO


II ĐỊNH GIÁ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
 Định giá hợp đồng tương lai khi có giá trị
tiện ích:
Ví dụ: Giá tài sản cơ sở là 75.000 VND; lãi suất phi
rủi ro là 5, 15%/năm. Chi phí thuần từ chi phí cất
trữ và giá trị tiện ích của tài sản là 3.200 VND. Hợp
đồng tương lai đối với tài sản này có thời gian đáo
hạn 09 tháng là bao nhiêu?

LOGO


III ỨNG DỤNG ĐỊNH GIÁ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAILOGO


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×