Tải bản đầy đủ

Denkschriften der kaiser Akademie der Wissenschaften Vol 51-2-0271-0346

m.
at

271

log
iez

en
tru

DTE BOTANISCHEN ERGEBNISSE
/; w
ww
.

bio

DER

IM JAHRE


POLAK ET

E.

TH. PICHLER.

p:/

J.

ibr
ary

htt

PLANTAE COLLECTAE A D RE

1882.

/w
ww
.bi
od
ive
rsi
tyl

ibr
a

ry.

org

POLAKSCHEN EXPEDITION NACH PERSIEN

tag
eL


VON

THEIL.

lD
ow

DER SITZUNG AM

IN

9.

JULI

188f>.

dg

e,

MA
); O

rig

ina

VORGELEGT

nlo
a

df

rom

Th
eB

IL

iod
ive
rsi
ty

He
ri

D B OTTO STAPF.

Populus Euphratica

Sehrenk Enum.

diversifolia

III.

alt. plant,

p. 449.

nov.

(i804).

p. 15.

Co
mp
ara
tiv

Syn.: P.

oliv. Voy. öthom.

eZ
oo
log

1.

y(
Ca

mb
ri

Salicineae.

(n. sp.).

et



Fl. Or.

Trautv.

IV. p. 1194. (1879).

Iniag. p.

-l'A.

t.

16. (1844).

Pbragmite.

Urticaceae.

eM

Urtica xiphodon stapf

(1842).

Bois».

f th

1.

us
eu

m

of

Prope Patschinar ad Schahrud flumen cum Tamarice



Lib

rar

yo

Planta feminea: Canlibus erectis vel ascendentibus, ut videtur, c rliizoruate repeute oriundis, robustis,

tM

ay
r

hispidis, stimuligeris; foliis grosse ac curve dentatis, dente apicali, imprirais supremoruin, longo, ensiforini.

Er

ns

Dioica: Caulis sulcatus, subquadrangiilaris, pilis minutis adpresse puberulus, stimulis crebris setosus.

maxima, rotundato-ovata usqne lanceo-

rsi

ty,

Polia inferiora minora, e basi late cordata subrotuuda, intermedia
ive

longe acuminata, anfracta, laminae dimidio utroque secundum nervum intermedium sursum flexis; oiunia
Un

lata,

nonnunquam

rva

Ha

quadruplove breviore, ea pube minuta adpressa

the

haece imprimis subtus in nervis crebrae, grosse deutata dentibus acutissimis, prorsus curdenticulo auctis, apicali inferiorum foliorum longitudine lateralium vel
tis

vatis

triplo

by

et stimulis setosa,

rd

lamina inferiorum vix duplo, superiorum

iis

panlo longiore,

ed

petiolata, petiolo

Dig
i

superiorum lanceolato vel lineari-lanceolato lateralibus niulto longiore

et

angustiore,

basi magis minusve

distincte conti acto (ideoque saepe defracto). Stipulae utrinque binae, liueari-lanceolatae, subacutae. Iuflorescentiae diffuse

ramosae,

pubescentibus

initio

et basi

exterioribus duplo

oblique erectae,

demum

recurvo-patulae vel pendulae, tenues, densissimae; ramulis

parce stimulosis. Perigonium anthesi ineunte phyllis aequilongis, fructiferum internis

longioribus, subrotnndis, obtusis, membranaceo-marginatis,

formibus, omnibus pilis brevibus, rigidis, adpressis obsitis.

longum, minutissime punctatum.

Acbaenium ovatum

externis ellipticis, fere cyinbi-

perigonii pbyllis internis aequi-


45

47 3

3

Otto Stapf.

272
Plant.
Fol.

35— 45 cm

inf.

3V —

Perig. phyll. (sub anth.) l

alt.

cm

2

3'/

lg.;

2



cm

2—

(pet.

lt.

cm


lg.)-



5— 7 / m lg.; 5 /,— cm
summa 4— / em lg.; 2— cm
1

l

int.



t

1



Acbaeu.

lt.

(sub



int.



ext. (sub

l-4

mm

l-5

fr.)

lg.

mm

mm
l

fr.)

Ig.;

l

mm

05 mm

lg.;

lt.

lt.

lg.

lt.

ad Tusirkan ad rivulos supra Gendjnäme.

m.
at

I

(27. VT.)

en
tru

In itinere

dioica L. nahe verwandte Nessel unterscheidet sich von derselben besonders durch
log
iez

Diese mit unserer U.

gekrümmten Seitenzähne und den langen am Grunde eingeschnürten Endzahn der
dichtere Inflorescenz und durch zur Zeit der Reife kleinere Perigonlappen
die das
/; w
ww
.

kaum

überragen, während

,

org

oder

U. dioica deutlich länger sind.

sie bei

2.

Pcvrietaria Persica stapf

/w
ww
.bi
od
ive
rsi
tyl

ibr
a

nicht,

ry.

durch eine

Achaenium

bio

die grossen nach vorne
Blätter,

mm

(n. sp.).

Caespitosa, basi suffruticulosa, multos ramos, teuues, erectos vel ascendentes, humiles edens, pubescens,

ad folioruni axillos florum glomerulos gercns

quidem inferne hermaphroditos, superne femineos.

et

petiolata, ovato-elliptica

utrimque, imprimis

obtusiuscula,

deltoideo-elliptica,

vel

ibr
ary

hornotini tenuissime striati, pubesceutes, simplices vel parce et breviter ramulosi. Folia parva, breviter
tag
eL

Rami

htt

p:/

parvifolia,

densissimis,

ad foliorum

axillos geminis vel singulis dispositis, petiolos superantibus.

glomerulis

Dichasium rarius simplex

summae

basi fere liberae vel

df

inferiore fulcrante quasi in involucellum triphyllum connatae, ellipticae

vel lanceolato-ellipticae, caeterum ac reliquae.

nlo
a

cum bractea

et

pubescentia,

Florum hermaphroditorum perigonia membrauacea,
lD
ow

supremi iuter se

subtus

glomerulosae,

rom

quasi involucrum lobis iuaequalibus refereutes, pilis ineurvis, rigidis hispidulae,
floris

vero

breves abeuns. Bracteae ovatae vel ovato-ellipticae, infimae basi connatae,

et in cincinnos

Th
eB

plerumque iteratum

Inflorescentiae

iod
ive
rsi
ty

He
ri

supra verrueulosa, uervis basalibus fere e laminae basi oriundis.

fruetifera

MA
); O

rig

ina

vix commutata, lobis quaternis, e basi ovata acuininatis, in margine ciliatis, uninerviis sub apice violascenti in

dorso valde convexis, tubum aequantibus. Filamenta ereeta, perigonio paulo longiora.

Ovarium

et Stylus ut

e,

femineis. Flores masculi hermaphroditis subinde intermixti, ovario evanido excepto hisce consimb
ri

dg

in floribus

y(
Ca

millimi.

medium

paulo contraeta, lobis quaternis

pilis ineurvis hispidula, fruetifera

achaenio adpressa, parum aueta.

Florum femineorum perigonia subpyriformia, atroviolacea,
eZ
oo
log

Co
mp
ara
tiv

subaequantibus, ovato-triangularibus, acutis,
Stylus brevissimus stigmate aspergilliformi.

non apiculatum, maturum

iufra

Achaenium ovato-ellipsoYdeum, versus apicem sensim attenuatum,
perigonium ob lobos apice involutos superans,

in femineis

us
eu

aequilongum.

eM

ei

m

of

in floribus hermaphroditis

Anth.

08 mm

lg.

yo

lg.

lg.

rar

2—

2-2 mra

mm

ay
r

Lib

Filam. exp.

f th

Perig. hermaphr. s.anth. 2 mm lg.; fem. l-5

ty,

Parietaria thymifolia Stapf

(n. sp.).

ive

rsi

3.

Er

ns

tM

In fissuris rupium circa Jalpan. (25. V.)

rd

Un

Basi suffrueticulosa, caules plures, erectos vel ascendentes, humiles breviter ramosos vel rarius simplices
Ha

rva

edens, pubescens, crebre foliata, glomerulos parvos paueifloros vel majores plurifloros, ad foliorum axillos petiolos
by

the

superantes, versus apicem rami dense confertos gerens.
fere a basi crebre ramulosi, rauiulis brevibus, oblique erectis. Folia ovata

Dig
i

tis

ed

Rami pubesceutes, plerumque

vel ovato-elliptica, acuta, breviter petiolata, supra tenuiter verrueulosa, pilis brevibus, hamatis puberula, subtus

villoso-pubescentia, uervis basilaribus supra subinconspieuis, paulo supra laminae basin oriundis. Inflorescentiae

glomerulosae, glomerulis plerumque binis, foliorum axillis insidentibus, rarius singulis e dichasio simplici,
trifloro

vel interdum iterato

4

—5

floro,

crebrius redueto,

1

—2

floro formatis et si plurifloris fere

semper

in

cinciunum floribus summis abortivis, sed bracteis instruetum abeuntibus. Bracteae ovatae, inferiores ima basi
connatae vel liberae,

summae

superne diuiinuescentes.

Flores

liberae, ovatae vel ovato-spathulatae pilis

fere

euneti

hermaphroditi,

paucissimi

in

ineurvis et hamatis

pubescentes,

rami apice feminei. Perigonium


273

Die botanischen Ergebnisse der Polak' sehen Expedition nach Persien.

licrmapbroditorum anthesi ineunte urceolatuni, longum ac latnm, lobis in parte inferiore conniventibus,

in

apice recurvis, ovato-triangularibns, in antheseos fastigio ore dilatato, albidum, pilis hamatis vel leniter ineurvis

pubescens; fruetiferum vakle elongatum; cylindricnm,
carina

o.irinatum,

Staminum

basi

saecum brevissimum producta,

in

Ovarium ovatuni,

filamenta perigonio breviora.

abrupte

lobis

apice erectis, seeundura nerros

inflexis,

saeculos leniter sed distinete impressum.

inter

stylo brevissimo,

Florum

stiguiate aspergilliformi.

lobis basi inflexis, in apice rectis, caeteruua ac

herma-

m.
at

femineorum perigonium paulo minus, obovato-urceolatuin,

en
tru

phroditorum.

log
iez

Acliaeniuui ellipsoideo-ovatum, versus apicem sensim attennatum haud apiculatum, saepe

vanum

tunc

et

/; w
ww
.

bio

viride, membranaceuui, inftatum, fertile perigonio dimidio brevius, laevissimuui, uitidurn, nigrum, basi pallida





1-3— 1-7"""

fern.

P4 mra

Achaen.

lg.

p:/

In fissuris rupium prope Jalpan. (10. VI.)

(1841).



Boiss.

Bor.-Am.

Fl.

II.

(1788).



248. (1803).

p.

Koch

Dendr. IL

Spach

in

Ann.

p. 425.

(1872).

XV.

Ser. 2.

sc. nat.

856.

p.

i

Th
eB

Inter Rescht et Pirebazar. (19. IV.

C.

Z. crenata

IV. p. 1159. (1879).

Fl. Or.



ibr
ary

50.

t.

tag
eL

Mchx.

Z. Richardi

p. 24.

2.

I.

He
ri

Syn.:

Pall. Fl. Ross.

iod
ive
rsi
ty

ZelJeova carpinifoUa

htt

Ulmaceae.
1.

lg.

ry.

mm lg.
lg.; fruet. 2-5

herm. l-5-2 mm

ibr
a

fl.

/w
ww
.bi
od
ive
rsi
tyl

Perig.

org

excepta.

3.

Syn.:

Meissn.

P. confiisum

Prodr. XIV.

v. Preuss.

88.

t.

pl. Or.

V.

(1853—1857)

470.

t.

lD
ow

111.

ina

rig

p.

Boiss.

IV.

p.

1017. (1879).

dg

Fl. Or.

mb
ri

rar.

Boiss.

(1862).

nov. Ser.

pl. Or.

As.

PI.





481. (1762).

III.

Fl. Or.

Haydere ad cataraetam, 2440 m

s.

m.

1.

V.

f.

p. 46.



p. 53. (1832).

P. Bistorta

IV. p. 1027. (1879).

(

27. V.)

;

in

(1844).



ß

angustifolium

P. splendms

Meissn.

Klotzsch

humidis montis Elwend

(5.

in

VI.

;

in Dl'.

Reis. I'rinz

in

)

humidis-

us
eu

m

In valle prope

p. 135.

Wall.

(1854).

Spach

et

inter salices. (27. VI.)

Loiss. Diagn.
in

p. 125.

I.

I.

of

Wald.

p.

2.

e,

Spec. plant, ed.

Polygoniim bistortiokles

Jaub.

MA
); O

Linne



(21. V.) et in valle ad Haydere. (27. V.)

Gendjnäme ad rivnlum

In valle prope

(1753).

y(
Ca

Unimex tuberosum

p. 372.

I.

(1879).

Gendjnäme

In declivibus petrosis ad
2.

1.

nlo
a

Spec. plant, ed.

p. 1004.

eZ
oo
log

Rheum Mibe* Linne
— Boiss. Fl. Or. IV.

Co
mp
ara
tiv

1.

df

rom

Polygoneae.

f th

i'ottboellioiües Jaub.
yo

Syn.: P. tubuhsum Boiss.

Kotschy

p. 32.

122. (1S44V

t.

Hamadan.

(1. VII.)

ns

tM

In arenosis ad Jalpan (21. VI.), in collibus ad
Er

Polygonuni Olivieri

Jaub.
ty,

et

rsi

5.

IL

lll.pl. Or.

Exsicc. (1845), Fl. Or. IV. p. 1032. (1879).

ay
r

in

Spach

et

rar

Polygoniim

Lib

4.

eM

simis ad fontes in monte Elwend. (22. VII.)

Syn.: P. polyenemoides Boiss.

Spach.

Dl. pl. Or.

IL

p. 31.

t.

121. (1844—46).

IV. p. 1033. (1879) pro parle.

Un

ive

Fl. Or.

rd

In agris aridis ad Haydere.

29. VI.)

ganz bestimmt von P. polyenemoides Jaub.

ist

et

the

Diese Pflanze

Ha

rva

1

Spach

verschieden. Letzteres

ist

eine

zerschlitzt,

Dig
i

am ganzen Umfange

tis

ed

by

Pflanze von zarterem Habitus, mit rauhem Stengel und grösseren Bliithen. Die ochreolae sind ferner bei P. Olivieri

nun der Tubus zweimal so lang
6.

Polygoniim BeUardi
Boiss.

Fl. Or.



ist

All.

|

in der

Anthese

kaum 2 mm

als die Zipfel des

l-'.i""")

FLPedem.

IL

p. 207.

t.

Saumes

90. (1785).



laug, streckt sich zur Fruchtzeit, so d;iss

m
(0 9
-

" 1 ').

Ledeb.

Fl.

Ross.

III.

p. 530.

(1849—1851).

IV. p. 1034. (1879).

Syn.: P.patulum M.
(1834).

das Perigon,

B.

Fl.

Taur. Cauc.

P. retkulatum C.

Inter Tschitschian et

Koch

I.

p. 304. (1808).

in Linn.

XXII.



p. 206.

P. xtricttim

Ledeb.

lc. pl.

Ross. Alt.

ill.

V.

(1849).

Dauledabad. (31. V.)

Denkschriften der mathem.-naturw.

Gl.

LI.

Bd. Abhandlungen von Nichtmitgliedern.

kk

p. 14.

1.444.


Otto Stapf.

274

PoiytftHium (umtKdiioidrs Jaub. etSpach.
P. co'g'nätum 7.

IV. p. 1038.

Fl. Or.

(1856).—

P. alpeslre ß.

ammanioidea Koiss.

jaub.

et

Spach.

pl.

Or. nov. Ser.

pl. Or.

111.

p. 22.

II.

t.

(1844—46).

116.



Meissn.

DC. Prodr.

in

(8. VI.,

16. VI.');

Musellah ad Hamadan.

adjalpan

in collibus aridis

(21. VI.); in siceis supra

(6. VII.)

ry.

org

(27. VI.); in colle

VII. p. 84. (1846).

f.

en
tru

Hamadan

In coffiftus .iridis prope

1.

m.
at

(1856).

Syn.: P. Kotschyanum Koiss. Diagn.

Gendjnäme

(1844—46).

119.

t.

p. 96.

log
iez

9(1.

p.

1.

1.

(1879).

Polj/gowwn tlvymifoliwm
XIV.

Or. II. p. 28.

Prödr. XIV.

ad Hamadan.

In muris
8.

pl.

III.

DC.

in

bio

Syn.:

ammdnoides Meissn,

/; w
ww
.

7.

/w
ww
.bi
od
ive
rsi
tyl

ibr
a

Salsolaceae.
Auetore E. Wotoszczak.

Chenopodi/um Botrrys Linne

(1872).

(1805).

p:/
1.

f.

Koiss.

monte Eiburs.

in



Koch

Syn. ed.

1.

Prodi-.

(isio).



(1847).

Noom.

p.

IS6.

p.

54t

(1803).

-

(1804).

acuminatum W. K.

.1.

IV. p. 908. (1879).

(12. 9.)

p. 611.

IV. p. 910.

ibr
ary

Rebent.

Fl. Or.

B. Fl. Taur. Cauc. III. p. 641.

Koiss. Fl.Or.

us79).

htt



s.-hk. BtttHandb. Hl.
tag
eL

348.

t.



177.

p.

He
ri

[con.

IV. p. 903.

Ä. Tataricum

Aschers,

in

App. ad

Ind. sein,

li.

Berol.

p.

•-'.

(1879).

en. p. 52. (1840) pro spec.

OHvieri Moq. Chen. monogr,

Mussellah prope Hamadan.

Afcherson

Ich schliesse mich der von

von der Koch'schen verschieden

1.

(

1.

VII.)

ausgesprochenen Ansicht an, dass die Li n rie'sche Ä. laciniata
e,

in colle

c.

dg

forma typica

mb
ri

Cum

MA
); O

rig

Var,

laciniata



et

10:;.

t.

Fl. Or.

iod
ive
rsi
ty

Hung.

I.e.

II.

Atvipleat- hirisa M.
Syn.: A.

Koiss.

Th
eB

Plant, rar.

Schk.

Rhein. Mag.

in

rom

tOtens

Ad muros prope Karu
3.



11753).

prope Hamadan. (23. VI.)

setffittata Borkh.

Syn.: A.

p. 219.

I.

df

Atriplcx

1.

nlo
a

2.

eil.

lD
ow

In arenosis

Spec. plant,

ina

1.

das von mir gesehene
y(
Ca

sei;

Exemplar der Lihn'eschen A.
auf welehe die Spec.

eZ
oo
log

klassischen Standorte und die älteren Abbildungen derselben,

laciniata

vom

Linne's hinweisen,

pl.

Co
mp
ara
tiv

bekräftigen mich in derselben; entschieden entgegentreten mnss ich jedoch der Behauptung Aschersön's, dass

Dagegen

die Kocli'sibe.l. laciniata mit A. Tatarica L. identisch sei.
für seine

Tatarica im Hort. Ups.

304. (1748)

p.

I.

gegebenen Beschreibung, auf

die

er

sieb

Linne

in seiner

of

.1.

spricht der klare Wortlaut der von

m

Koeb's Syn.

.1.

yo

f th

ed. 1. p. 611 auf

sinuata

.1.

iaciniata L.
tM

Hoffmann's Beschreibung der
.1. sinuata nur eine Form der A.

Namen

zum Theil

(-1840),

ty,

57

vermutben. Ich habe mich daher für den M. Bieberstein'schen

Funde repräsentiren zum Theil
die A. ÖKvieri

die

!
.1.

und

incisa

Moq. Chen.

Moq.

Un

Atriplex leptOClada

P.oiss. et

Noe

in

Boiss. Diagn.

Ser.

-2.

f.

IV. p. 74.

(1859),

IV.

Fl. Or.

p.

911. (1879) pro

rva

rd

4.

ive

rsi

p.

Er

ns

entschieden. Die persischen

Monogr. en.

man weiter nach dem ältesten Namen für unsere Pflanze, so
sinuata Hoff m. Deutseid. Flor. Neue Aufl. II. p. 277. (1804). Allein
und seine Berufung auf Schkuhr 1. e. p. 349. lassen in seiner

1053. (1763) bezieht. Sucht
us
eu

p.

eM

1. II.

rar

führt nur

ed.

Lib

pl.

ay
r

Spec.

the

aquaeduetus prope Chanabad. (18. VII.)
tis

EurOtia CeratOideS Linne

Spec. plant, ed.

Dig
i

5.

ed

by

Ad

Ha

parte.

Inter (riissedje et
6.

Neveran prope Hamadan.

Eurotta ferruginea Nees
Syn.: E.

I.

Gen. Germ.

ceratoides L. var. ferruginea

1.

c.

Boiss.

II.

p. 979.

(1753) sub Axyride.



Koiss.

Fl.

Or. IV. p. 917. (1879).

(17. VII.)

fig.it— 19. (i835i
Fl. 0r.

itib Bfotide.

- Koiss. mKot'soby

Exsicc.

IV. n. 918. (1879).

In aridis declivibus montis Eiburs supra Reine. (10. IX.)
Ältere, insbesondere sublimatisirte,

Exemplare der Herbarien erscheinen

rostfarbig,

„ferruginea"] frische, gut getrocknete Pflanzen zeigen eine gelblich graugrüne Färbung.

daher die Benennung


Die

CeratOCWpUS arenariUS

7.

III. t.



741.

Boiss.

Linne

Hamadan.

Catnphorosma Kuthenica

S.



(J849).

Boiss.

Spec. plant

ed.

ll.

l.

969.

p.



1753).

Lam.

Enoycl. meth.

I.

681.

p.

L783)

i

Or. IV. p. 918. (1879).

Fl.

In argillosis prope

275

Ergebnisse der Polak'schen Expedition nach Persien.

hol
15. V. et 1. VIII.)

1

M.B.

Taur. Cauc.

Fl.

in

III.

p.



(I8ja).

L12.

Moq.

DC.

in

Prodi-. XIII.

•_>.

p.

L26,

IV. p.921. (1879).

Fl. Or.

DC. sub Chmolaena. Moq. InDC.Prodr.

XIII.

Moq. Chen. monogr.

(1840).



BojßS. FL Or.

321. (1753) sub Chenbpodio.



Boiss.

camscens

var.

en. p. 92.

II.

l.

p.

491

Syu.: Chenopodium vülosum Lain. Encycl. meth. Lp.

• In rudcratis prope Hamadan.

Boiss.

p. loo.

i.

(1753) sub Chenopodio.

p. 221.

II.

p. 44.

III.

t.

83.

(1776).

(1829;.

nlo
a

lD
ow

Folia

mos emarcida

sparsa,

ina

minus patentibus, iterum ramosis, Miosis.

36.

(1

Flor.

Dan.

III.

t.

489. (1770).

A. Mey. inLed'eb. Flor.

C

et

patentia,

rämosissimus, ramis gra'cilibus,

nervo medio prominent! percursa',

tunc albicantia, oblo.nga, ad 13""" longa

et

6T°

lata.

MA
); O

cochleariformia, sessilia. acuta.; int'eriora

lc.

Schoberia maritima

teres, glaberrimus, fnsco-glaucescenti-nigrescens,

(?),

p. 14.

111.

(1879
t.

rom

(spec. nov.)

rig

plus



df

Suaeda eoehlearifolia Woloszczak
Caulis fruticulosus

0-20.

Th
eB

In tumulo prope Gussedje. (2.r>. VII.)
13.

IV. p.

Fl. Or.

iod
ive
rsi
ty

I.

1879).

htt

Spec. plant, ed,

Fl. Or. IV. p. 941. (1879).

Syn.: Saisolasalsa Jacq. Hort. Vindob.
Air.

VII.)

ibr
ary

Suaeda maritima Linne



1.

Boiss.

Suaeda hyssopifolia Pall.

(1783).

i'.u;.



He
ri

12.

(16. V.; 5. VI.;

(1771) sub Salso'a.

1.

II.

t.

/w
ww
.bi
od
ive
rsi
tyl

p.

I.

925.

p.

p:/

Pall. Reis.

tag
eL

Kochia hyssopifolia

(1879).

ibr
a

In viuetis prope Tschemerin. (27. VIII.)
11.

Fl. Or. IV.

org

Spec. plant, ed.

IV.Jjp. 923.

ry.

Köchin sroparia Linne

QL849).

/; w
ww
.

In rupestribus in cacumine montis Elwend. (22. VII.)
10.

L32.

p.

•_'.

en
tru

in herb.

Syu.: K.prostrata Schrad.

log
iez

Jaeq.

bio

Kochia lanata

9.

m.
at

In desertis prope Bibikabad. (2. VIII.)

quini, glomerati, sessiles, hermaphvoditi bracteolis minutißsimis, subbyalinis, nvatis denticulutis, obtudg



mb
ri

gemini

e,

versus apieein raniulonun sensim decrescentia, ovata, glauco-nigrescentia. Flores in axillis omniuni folioiiun

ad basin 2

striis

hyalinis notata. Stamina 5 laciniarum longitudine, persistentia, ad

basin ovarii inserta, filamentis filifonuibus
deciduia.

anthevis flavis, oblöngis,

Co
mp
ara
tiv

nata, hyalino-marginata,

eZ
oo
log

y(
Ca

siusculis suflulti. Perigonii phylla quinque, 2"""longa, verruculosa, basi connata, acuta in apice encullata, ecari

;

Ovarium lageniforme, nrceoiato-truncatum,

sub apice

utrinque obtusis,

Btylis tribus subulatis,

antberarum

f'ere

imam

alfixis,

mox

longitudiue in

us
eu

m

of

fundo urceoli. Ovulum anatropum, erectum. Fructus iguotus.
eM

Planta florifera in vinetis prope Chanabad. (29. VII.)

Durch die Form der

und die unter der Sptze angehefteten

yo

f th

Blätter, die nicht gekielten Perigonaipfel

am

meisten

a

erwandt

ist.

bin

Lib

rar

Autheren von Suaeda Transoxana Bunge (sub Schoberia), mit der unsere Pflanze

ns

tM

ay
r

reichend unterschieden.

Hypocylir Woloszczak

rsi

ty,

Er

(gen. nov.)

glomerulum

rd

efformanti dispositi, Höre primario ebracteoläto, extimi ob abortum florum lateralium tribracteati.
rva

— 6 florum

iuter sc liberi. sessiles, in dichasio

Ha

3

folii floralis enati,

Un

ive

Flores hermaphroditi, miuutissimi, e basi

by

the

Perigonii phylla quinque usque ad basiu lihera, aestivatioue quihcunciali disposita, phylla tria exleriora, duo

in alas fuscas,
Dig
i

sub medio

tis

ed

antica et uuuni posticuni,

iuteriora

jam

duo semper evoluta, omuia nervo unico a basi vix

ultra

medium notata et
membräua

in plauta florifera sat eouspicuas, excrescentia. Discus cyathi'formis,

ceus, lobatus, lobis mtuudatis, firobriolatis

cum

filamentis alternantibus.

Stamina quinque, extus

ddflco inserta;

filamentis planis, sensim attenuatis. Antlierae biloculares, loculis ad diniidium discretis, conuectivo

solidum rotundatum exeunte. Ovarium depressum, BUbglobostrth,

Stigmata duo revoluta. Fructum non

1

Von

uirö

nnd

xöXtti

vidi;

in st.yluni brevissiniuni

at seinen eertissime horizontale,

in

apictilum

atlcuuatiim pröduetum

cujus testa nigra, crustacea.

(Becher.)

kk*


Otto Stapf.

276

Hypocylix Kerneri Woloszczak

14.

(sp. nov.)

Planta perennis, fruticulosa. Oaulis altitudinein 35°'" excedens, ramosus,
2""" in

basi

subteretia,

diametro, virgatis, glaberrimis,

ramulorum 5

dilatata, inferiora

glaucescentia, minutissime mucronulata. Bracteolae vix l"

brevisshne attenuatae, albo-hyalinae,
"" 1

longa

medio

in

longae

2""" crassa,

Perigonii pbylla suborbicularia, circa

sfria brevi, viridi notatae.

byalina.

et lata,

glaberrima, cinereo-

et latae, flove breviores, naviculares, oblique

en
tru

1

im

log
iez

2

5""" longa,

suprema vix

"",

nonnunquam

lignescentibus. Folia sparsa,

albidis,

m.
at

ad insertioneni circa

flexuosis,

ramulis teretibus

et latuni, stigma-

Kam.

org

(12. IX.)

ry.

Die Pflanze

Suaeda fruticosa Forsk.

ibr
a

zeigt einige habituelle Ähnlichkeit mit

toto coelo von derselben verschieden. Autfallend ist bei der Pflanze das leichte

woraus

Abbrechen der

Blätter snmint

möchte, dass die Platter bei der Fruchtreife mit

ich schliessen

Obwohl

sich ablösen.

ich blos

kaum

verblühte Exemplare vor mir habe, so bin ich über die
ibr
ary

den Fruchten

htt

p:/

lilütben im getrockneten Zustande,

jedoch durch die verhält-

den Discus und den horizontalen Samen

durch die Perigonialblättchen,

nissmässig stärkeren Bracteoleu,

ist

/w
ww
.bi
od
ive
rsi
tyl

In glareosis moutis Eiburs prope

/; w
ww
.

bio

Filamenta perigonium superantia, 3""" longa. Ovariuin iüsco-lineatnm, circa 2""" lougura
m longis. Fructus maturi simul cum folio fiorali dccidui videntur.
tibus vix l"'

Natur des Samens und daher die Verwandtschaftsverhältnisse der Pflanze nicht im Zweifel und
tag
eL

Rosmarinus

Ehrenb. mec. sub Suaeda

iod
ive
rsi
ty

15. Seiillitzia

Boiss.

teste

rom

df

Pichler

c.

nlo
a

in Persien

botanischen Hofcabinete

gesammelten Exemplaren genau übereiu.

A. Mey.

Eichw.

in

rig

C.

Casp. Cane.

PI.

(1849).

p. ;iö.

t,

'_>6.

ns3i— 33).



Moq.

in

DC.

Prodi-. XIII.

Boisa.

IV. p. 954. (1879) pro parte.

Fl. Or.

mb
ri

S. apissa

y(
Ca

Syn.:

dg

e,

IM.

MA
); O

Salsola incemescens
p.

fi879).

k. k.

ina

1.

p. 951.

Jahre 1868 bei Murtsehechar gesammelte, im

befindliche Pflanze stimmt mit den von

Vergl. auch Boiss.
16.

sie zu

lD
ow

Wien

in

Haussknecbt im

IV.

Fl. Or.

Th
eB

In deserto prope Chanabad. (29. VIII.)

Die von

stelle

He
ri

den Schoberieen.

eZ
oo
log

In vervacris prope Chanabud. (29. VIII.)

Diese Pflanze wurde von Boissier mit

Co
mp
ara
tiv

schon durch die zweimal grösseren Blüthen von
of
us
eu

in Mein. soc. nat.

eine

Mose. ed.

l.

I.

p. 100. (1806).



Feu/.l

Ledeb.

in

FI.

Ross.

III.

p.

804.

(1879) ex syn.

f th

eM

Fl. Or. IV. p. 958.

manchmal

sie

rar

yo

loca paludosa prope Chanabad. (29. VIII.)

M. B. Casp. App. (richtiger: Beschr. der Land,
ay
r

S. rosacea

»S.

Casp.) p. 143. im

Anhnng 1800)

vergleicht seine

(

6'.

rosacea

ist

eine von

wenig Ähnlichkeit

crassa

mehrmals mit

hat.

111.

ive

die Tab. 18 in Pall.

(1803), lässt sich nichts Bestimmtes sagen, da die Pallas'schen Illustra-

Un

Über

rsi

ty,

S. Kali, welche mit

am

Bieberstein

M. B. ganz verschiedene Pflanze; denn M.
tM

S. crassa

Boiss.

weil

habituell ähnlich wird; allein S. incanescens

S. spissa unterschieden.

Lib

Ad



m

Salsola cra88a M.B.
(is4ß— 51).

S. spissa

ns

17.

Er

ist

dem Grunde vermengt,

spissa aus

S.

schwächere Behaarung wie gewöhnlieh zeigt und dadurch der

Ha

S. crassa nicht

absprechen.

the

Abbildung und der

rva

rd

tionen Manches zu wünschen übrig lassen; doch

Koch

by

von

Dig
i

tis

selbst in seiner Flor. Or.

ed

S.

crassa gar nicht gezogen werden, denn

18.

Salsola (jlauca

S.

lässt

sich einige Ähnlichkeit zwischen der

cana C.

Koch

in

Linnaea XXII.

p.

Pallas'schen

190. (1849)

schreibt seiner Pflanze „folia acuta" zu,

kann zu

während Boissier

„foliis obtusissimis" spricht.

M. B. Beschr.

d.

Land,

am

Casp.

p.

144. (1800), Fl. Taur.

Cauc.

I.

p. 185.

(1808.)





Boiss.

Fl. Or.

Boiss.

Fl. Or.

IV. p. 959. (1879).

Syn.:

S. spicata

Pall.

111. II.

p. 27.

t.

19. (1803).

In glareosis inontis Eiburs prope Gerena. (10. IX.)
19.

Salsola SUbaphylltt
(1879).

C.

A. Mey.

in

Eichw.

PI.

Casp. Cauc.

p. 34.

t. -24.

(1821—23).

IV. p. 959.


Die botanischen Ergebnisse der Pohl loschen Expedition nach Persien.

Chanabad.

Salsola aibascula



Eichw.

PI.

XIII.

p. 173. (1849).

2.

(29. VIII.)

Pall. Beis.

Casp. Cauc.

it.

DC. Prodr.

in

sub

p. 412. (descr.

I.

p. 36.

487. Nr. 102)

p.

Copiosissime cum Zygophyllo in desertis inter Haniadau

Salsola verrucosa

21.

Syn.:

Mem.

M. B. in

Pall.

Mose.

soc. mit.

p. 22.

111.

t.

fig.

(177h.

1.

p. 25.

111.

17.

(1803).

p. 181.

(1849).

t.

XIV.

et Telieran.

p. 141.

I.



(1806).

(20. VI.)

Boiss.

IV. p. 901. (1879).

Fl. Or.

(1806). (fol. uimis crassa.)

log
iez

5. dendroides

G.

t.

(1821—23).

20.

t.

m.
at

In vervactis prope

20.

Moq.

Caroxylon subaphyUum

:

en
tru

Syn.

27 7



Fl. Or. IV. p. 962.

Spee. plant, ed.



p. 223. (1753).

1. 1.

Moq.

DC. Prodr.

in

(1879).

XIII.

2.

287. (1794) pro sp.

t.

ibr
a

et descr. III. p. 45.

Ic.

/w
ww
.bi
od
ive
rsi
tyl

microphylla Cav.

Var.

ry.

org

Boiss.

/; w
ww
.

Salsola vermiculata Linne

22.

bio

In rupestribus moutis Eiburs prope Keine et ad muros prope Chanabad. (10. IX.)

In deserto prope Bibikabad. (25. VIII.)

Pflaumen aus diesem Gebiete zu

und

dieser Art in Persien und glaubt, dass die

geboren; das

S. rigida

Umgebung von Bibikabad stimmen ganz genau

ist

jedoch nicht

denn die Exem-

richtig,

htt

mit den slid westeuropäischen von 8. vermiculata
ibr
ary

plare aus der

und zwar mit den mebr kabl werdenden Formen derselben, wesshilb
tag
eL

übereiu,

S. laricina

Vorkommen

das

iu seiner Flor. Or.

p:/

Boissier bezweifelt zwar

Namen Cava-

ieb für diese den

Boiss.

965

Fl. Or. IV. p.

Snppl.

fil.

Th
eB
rom

sub Anabasi.

173. (1781)

p.

(1879).

.



Moq.

in

Syn.: Halogeton spinosissimus
t. XXI.
fig. 2. (1817).

2.

p.

2.

207. (1849).

p.

Cauc. Casp.

Pfl.

p.

159. (1831).



Salsola

Echinm Del. Eg.

p.

223.

dg

(6. VII.)

Boiss.

Pall. Keis.

II.

Moq. Cheu. monogr.

oppositiflorus

p. 735.— 736.

t.



Feuzl

in

Ledeb.

Noaea oppositiflora Moq.

iu

DC.

0. (1773) sub Salsola.

Fl. Koss.

IV. p. 967. (1879).

Fl. Or.

Co
mp
ara
tiv

Syn.: Halogeton

d.

eZ
oo
log



HI. p. 835. (1851).

Prodr. XIII.

mb
ri

Hamadan.

GirgensoJmia oppositiflora

25.

DC.

e,

A. Mey. Vera.

y(
Ca

In siccis prope

C.

MA
); O

rig



(30. VIII.)

df

Robad Kerim.

et

Noaea 8p$nOSissinia Linne

24.

(1803).

IV. p. 963. (1879).

Fl. Or.

Chanabad

In deserto inter

12.

t.

-.»o.

nlo
a

Var. tenuifolia Boiss.

p.

lD
ow

Pall. in.

ina

Salsola riyida

23.

fast

lassen sehr viel zu wünschen übrig.

d. h. sie

iod
ive
rsi
ty

ebenso gut, wie viele Abbildungen der Salsolaceen,

He
ri

nilles' wähle. Die Abbildung Cavanilles' passt ziemlich gut für unsere Pflanze, ich möchte sagen,

209. (1869).

eu. p. 161.

(184.0).



Prodr. XIII.

Peti'OSimonia triandra

eM

Pall. Keis.

I.

p.

483.

t.

D.

fig. 2.

f th

2(3.

us
eu

m

of

In ruderatis prope Chanabad. (29. VIII.)

yo

Syn.: Polycnemum Volvox Pall. 111. p. 60. t. 50. (1S03).
Boiss. Fl. Or. IV. p. 979. (1879).
p. 383. (1829).

t.

E.

flg. 1.

(1771) sub Po/ycnemo.

Halimocnemis Vulvox

CA.

Mey.

in

Ledeb.

Fl. Alt.

I.

ay
r

Lib

rar





et

ns

tM

In ruderatis prope Chanabad. (29. VIII.)

1.)

vollkommen überein.

rsi

f.

An. Rev.



Boiss.

p. 63.

Chanabad

Mem. Acad. Toul.
IV. p. 975.

et

Dig
i

tis

ed

In arenosis salsis inter

28.

in

Fl. Or.

V.

p. 180.

(1839) excl. spec. Afghanistanensis Clien. monogr.

(1879) sub Halocnemide in

DC.

Prodr.

XIII.

2.

p. 201. (1849).



(1862).

by

Bunge

152. (1840).

rva

p.

Ha

en.

rd

Halocharis sulphurea Moq.
the

27.

Un

ive

E.

ty,

Er

Die mir vorliegenden persischen Exemplare dieser Art stimmen habituell mit der Pallas'schen Abbildung
(t.

Robad Kerim.

Halimocnemis gibbosa Woloszczak
Annua, indumento brevi e pube

insidentibus vestita, minus fragilis

(30. VIII.)

(spec. nov.)

simplici, patentissima et pilis sparsis, articulatis, elongatis (5 mm ), tuberculo

quam

affines. Caulis fere crassitie

pennae corvinae, 30cm

et ultra altus,

ramosis-

simus, ramis subteretibus, elongatis, patentibus, confertis, albescentibus. Folia ereefo-patula vel patentissima,
sparsa, carnosula, plus minus glauca, basi latiora, breviter coinplanata, in

marginem tenuem album abeuntia,

semiamplexicaulia, ceterum subteretia, cartilagineo-cnspidata, cuspide tlavo, deeiduo, iuferiora 3 C1 " longa et


278

OHo

ram

ramnlorum onmia

2

crassa, apicein versus sensim breviora,

Stapf.
flores solitarios, bibracteolatos gerentia. Bracteolae

eum cuspide 5 mm

extus pilosae, ovatae, in cuspidem acutissimam, deciduam atteuuatae, flore brevioves,

cum

stricte oppositae, inter se liberae, basi perigonii vero adnatae et

marginibusque byalinis,

costam. Flos tetramerus, 9 mm longus, extus

et

subadpressis, densis. Perigonii phylla ad basin usque libera, enervia, inembranaceo-marginata, lan-

gibbmn

in

efformautia. Antherae fugaces, elongato-triaugulares, usque ad medium fere

bio

longae, filamentis articulatis

superatum, supra callum con-

,mn
longa), in apice membranaceo dilatata, obstylum brevem productum; stiyinata duo elongata (2

duplicem gyrum

spiralis

p:/

compressum. Embryo

modice elougato suspensum. Utriculus membranaceus apice cartilagiueo -indurata. Seinen
Radieula adscendens.

efficiens.

htt

i'unicolo

ibr
ary

Ovulum

Ad

callo conico

appendices

muros oppidi Chanabad. (29. VIII.)

tag
eL

tusa.

in

una cum antberis aequilongis 5

compressum, ovatum, 2 ram longum,

latcre

mra

/w
ww
.bi
od
ive
rsi
tyl

insidentes. Ovarium a

bifidae, appcndiculatae;
org

albae. oblongae, basi atteuuatae, in apice obtusae,

parum liberum discum (autorum)
/; w
ww
.

enervia, basi perigonio inserta, basibus propriis dilatatis, connatis, in margine

log
iez

Stainina 4, perigonii pbyllis paulum longiora. Filamenta linearia, plana,

nulla.

ry.

exappendiculata. Staminodia

costain breviter transversantem excrescentia, interiora duo
en
tru

cum, supra medium partis suae induratae

et posti-

m.
at

fuseum conniventia, fructigera basi osseo-indurata; exteriora duo, anticum

ceolata, acutissinia, in conuiu

strictuui

lougae,

fructifero deciduae, basi gibbae, costa

ibr
a

pilis rectis,

angusta inter marginem

Stria viridi utrinque

illo

Unsere Pflanze unterscheidet sich von der Halimocnemis

Autoren durch die über der Mitte der

He
ri

aller
iod
ive
rsi
ty

erhärteten Basis der Perigonialblättchen befindlichen, die Mitte dir Perigonialblättchen kreuzenden, etwas ver-

bis

zum Embryo dermasseu

Da

die Perigonialankängsel, wie schon

Bunge

in seiner

Rev. Arab. hervor-

Anstand genommen, unsere Pflanze

Halimocnemis aufzufassen

;

so

habe ich keinen

da aber ferner unsere Pflanze ein Verbindungs-

ina

als

lD
ow

für

massgebend sein können,

allein nicht

glied zwischen der Halimocnemis Aut. und der Hßlotis

Bunge's
rig

hat,

die Unterscheidung der Genera

MA
); O

gehoben

nlo
a

df

zwischen ihnen herausfinden lassen.

dass sich höchstens nur Grössen- und Formunterschiede

überein,

rom

Behaarung

Th
eB

stimmt jedoch mit einer Halimocnemis mit vier Perigonblättchen von der Art der

längerten Höckerchen,

bildet,

von der er sagt, dass sie sieh blos durch

HaliiHOCHcmis

Bange Anab.

inollissiiiKt

30.

Co
mp
ara
tiv

In vervactis prope Chanabad. (29. VIII.)

Gamanthus gamocarpus

Moq. Chen. monogr.



(1849) aub Halocharide.

Rev.

Bunge Anab.

Key.



p. 71. (1862).

en. p.
]).

77.

Boiss.

PI. Or.

V. p. 977. (1879;.

(1840) bud Halimocnemide, in

l.">.">.

DC. Prodr.

XIII.

2.

(1862).

m

of

p. 201.

eZ
oo
log

'29.

y(
Ca

mb
ri

dg

e,

Höcker und dreinervige Perigonialblättchen von Halimocnemis unterscheide, die Nervatur allein für die Aufstellung eines Genus aber nicht ausreicht, so muss auch die Halotis mit Halimocnemis vereinigt werden.

f th

eM

us
eu

In vervactis prope Chanabad. (29. VIII.)

Amarantus hypochondriacus
ay
r

Liuue. Spec.

plant, ed.

i.

II.

p. 991.

(170a).

tM

1.

Lib

rar

yo

Aniarantaceae.

ns

In arvis ad Tschemerin. (27. VIII.

Amarantus Blitum

rsi

ive

Un

sylvestris

Boiss.

Spec. plant, ed.

Fl. Or.

IV.

p.

l.

II.

p. 990.

(1753).



Moq.

DC.

in

Prodi-. XIII. p. 2. p. 263. (1849).

990. (1879).

rva

Syn.: A.

Liune
rd

2.

ty,

Er

|

by

the

Ha

In hortis urbis Teheran. (6. IX.)

Dig
i

tis

ed

Caryophyllaceae.

1.

Dianthus paehypetalus
E

basi suffrutescenti,

gimpliees, ob folia parva,

stapf

(n. sp.).

valde abbreviata,

caules ereefos, rarius aseendeutes, parce et stricte rämos'os vel

plerumque arete adpressa quasi nudos fasciculosque

folioruui breves,

saepius deuse

confertos edens.

Caulis glaber. Folia fasciculorum lineari-snbulala, in margine

sc.ibriila,

tri



usque quinquenervia, nervo

medio valido, lateralibus teuuibus, marginantibus, super ne evanidis, caulina subtilata

vel setacea,

rarius


8

l

Die botanischen Ergebnisse dfr Pölak'sehen Expedition nach Persien.
lineari -subulata,

2

vaginulam latitudiue

trincrvia, basi in

— 2V plo breviora.

Squamae

2

Sri»

Iongiorem eonnata, intermedia internodiis satepius

iuterdum qnattnor, oblongae,

sex,

279

mucronem sensim

in

attenuatae,

pallidae,

membranaeeo-marginatae, ealveis dimidium subaequantes. Calyx exaete cylindricns, nervoso-striatusj dentibus
lanceolatis, acatis, lineola fusco-purpurea infra

marginem albo membranaceum

lamina crassiuscula, minutule-papillosa, basi nuda, trigono-euueata, sensim
incisuris lateralibus profundioribus,

i'ol.

,

"

-3 rm

ifol.

1

4

rar.

,

em

Lam. lac

1

lg .).

mm
Fol. caul. longit. valde varians, plerumque 15
,
mm vel 25— 28mm lg., '/ — mm lt.
rar. 12

lg.;

m.
at

5

excT.

2"

1

m,n

lg.

;

4" ,m

lt.;

lg.).

"1

lac. intern?.

1

lg.

org

lat.

(squani.

lg.

/4

8— 10"""

en
tru

cm

1

log
iez

Fase.

,

2-2

Cal.

lg.

'

dentato-incisa,

bio

20— 30 cm
2-4 Jg.

ungnem abeuns,

lnteo-virens, olivacea vel rubiginosa, subtus pallidior.

/; w
ww
.

Cätil. flor.

in

ciliolatnm oruatis. Petalorum

/mrlii/petaliis

I>.

(29. VI.); in glareosis montis

Elwend. (22. VII.)

gehört zweifellos in die Reihe der Leiopetalae; es

/w
ww
.bi
od
ive
rsi
tyl

Haydere

In siccis faricinm ad

ibr
a

ry.

2

ist

Viduthus ÖrienfaliS
:

Var.

braehyodontus Boiss.

t.

D. fimbriatus M. B. Fl. Taur. Cauc.

I.

p. 428.

Huet. Diagn.

et

t.

10G9. (1807).
(1808).

Elwend prope Hamadan

Fl. Or.

I.

p. i-m.

(is67).



Boiss.

(29. VI.) et

Fl.

1

Or.

1.

p.

495.

(1867).

1856).

ad Gendjnäme.

(1. VII.)

nlo
a

Dicmfhus pulvertilentus Stapf

(n. sp.)

lD
ow

4.

df

rom

In saxosis ad radices montis

Boiss.

(21. VII.)

Or. Ser. V. p. 53.

pl.



IV. (1791).

Elwend prope Hamadan.

Sims. Bot. Mag. XXVII.

Syn.

p.is.

1.

htt

Syr. Dec.

pl.

ibr
ary

Bill. Ic.

saxosis montis

tag
eL

3.

et in

He
ri

Ad Jalpan

iod
ive
rsi
ty

Di'anthus Libanotis La

Th
eB

2.

jedoch schwer, ihm innerhalb der-

p:/

selben die richtige Stelle anzuweisen.

rig

ina

Basi suffrutescens, caules numerosos, strictos, ramosos floribus solitariis fasciculosque nonnullos foliorum
MA
); O

edens, totns pulverulento-canescens.

Folia fasciculorum

pnlverulento-canescentia, facie subcanaliculata,

in

y(
Ca

carinata,

mb
ri

lineari-subulata, acuta,

margine scabrida, canlina inferiora

linearia,

eZ
oo
log

f'cre

dg

e,

Paulis teres, papillis minutis, deinde plus minus detritis pulverulentus, scabridinsculus.
rigida,

variantia, lineari-subulata, acuta, superiova bvevissinia, subulafa,

longitudine

omnia scabrida. Foliorum inferimum väginula

oblongae, membranaeeo-marginatae,

brevi arista,

Calyx cylindricns, versus apicem attenuatus, tenuissime nervoso-

dentibus lanceolatis, acutis,

anguste membranaceo- margin atis,

minutule

us
eu

m

fissus,

demum

adpresseque pnboscentibus,

stramineae,

sex,

of

ad tertiam partem

striatus,

Squamae

longior.

fere aequante terminatae.

Co
mp
ara
tiv

latitudine dnplo

dimidium calycis

obtusiuscula, intermedia

— 5 nervia,

glabrescentibus. Petala ungue lato, lamina oblong», toto arnbitu incisoeM

horum

brevia,

subtus elevatim 3

caul. int.

Lib
ay
r

lg.

2—3

"

l

/2

m lg.;

1-

2V 2

cm

lg.;

3— 4" ,m

Squam. 10—12"""

tM

rm

Cal.

l'/

" 11 "

Petal. lam.

lt.

2

l

cm

lg.;

lt.

lg.

6" ,m

lt.;

iueis.

ad

1—2"

>iinii

ive

rsi



5—

alt.

ns

Fol. fasc.

30— 40"'"

Er

tot.

ty,

Plant,

rar

yo

f th

dentata, rosea, basi paree barbulata.

prope

Kam.

(12. IX.)

rva

Habitus des TA Orientalin Sims., aber durch ein gleichsam staubiges Aussehen, seicht eingeschnittene
Ha

Vom

Demawend

rd

Un

In saxis ad radices montis

by

the

Petalen und kurzgegrannte Kelelisehuppen, welche den Kelch beinahe bis zur halben Höhe einhüllen, verI).

aristatus

Boiss. hat dagegen langgegrannte Kelchschuppen und

tis

ed

schieden. Der ebenfalls ähnliche
Dig
i

Zipfel zerschnittene Blumenblätter, einen kürzeren Kelch
b.

DianthilS crhlitH.s Sm.

in Tr.

Liriri.

Soc.

ort. II.

p.

in

feinere

und im Allgemeinen niedrigeren Wuchs.

3Ö0. (1793).



Boiss.

Fl. Or.

I.

p.

406. (1S67).

In eollibus aridis prope Tschitschian. (27. V.)
6.

Dicmthus WassiredE basi lignoso suffruteseeuti multos

foliorum paueos, abbreviatos edens.

sp.)

caules, unifloros, rarius bifloros, strictos, parce foliosos fasciculosque


2

280

Otto Stapf.
Folia faeciculorum linearia,

Caulis glaberrimus, obtuse quadrangularis.
tri

5

8

acuminata,

nervo medio valido, lateralibus marginantibus, interdnm

vel qninquenervia,

margine scabrida,

in

indistinctis; caulina prioribus

consimilia, sed valde abbreviata, internodio triplo vel duplo brcviora, trinervia, basi in vaginulam eins latitudini

Squamae quattuor obovato-oblongae,

fulcrantia.

marginatae, calyeis tertiam partem acquantes. Calyx cylindriens,

minusre patula; summa interdum

breviter mucronatae,

In

6 mn

3

lg.;

nun

mra

log
iez

bio

lt.

(1883

lectis

/; w
ww
.

ry.

org

lt.

9— ll mm lg.;

Lam.

lt

rupium montis Elwen d supra Gendjnäme.

Pichler ad Gendjnäme

a Tb.

Cal.

— l-5

lt.

lg.; 3-3'/.,"""

ibr
a

1

2— 2-2 cm

lg.;

4-5— mm lt.; incad

3



1

p:/

ext.

h'ssuris

lg;

0-75— 1-5""

lt.

mm

(10, VII.) Cult. in hört. Univ. Vindob. e

seminibus

ibr
ary

Squam.

lg.;

om

4 mm

7—

int.

et 1884).

tag
eL

caul.



1—

Petalorum lamina

htt

Pol. fasc. 2-4'""

Squam.

alt.

/w
ww
.bi
od
ive
rsi
tyl

— 18 em

ciliolatis.

barbata, ad tertiam partem vel paulo

pilis albis

ultra in lacinias snbulatas vel lineares incisa.

Caul. fasc. 15

albo-membranaceo-

apice paullulo attenuatns, nervoso-striatus,

in

saepe purpurascens, dentibus lanceolatis, acutis, anguste membranaeeo-marginatis,
obovato-euneata, purpurea vel rosea; basi obscure maculata,

flores

m.
at

modo

bractearnm

inferiore caulis parte ereeta, in superiore plus

in

en
tru

acquilongiun connata,

He
ri

Diese prächtige Nelke, eine wahre Zierde der Felsengehänge des Elvvend, hält die Mitte zwischen den

Armuth an Blätterbüscheln, die zahlreichen
iod
ive
rsi
ty

Fimbriati und Dentati inne. Die

parallel zu einander aufschiessen-

Th
eB

den Stengel mit den kurzen, von der Mitte an fast horizontal abstehenden Blättern und den relativ langen

Ebene stehenden, schön gefärbten Blüthen geben der Pflanze
df

ungemein charakteristisches Gepräge.

7.

Tuiflica stricto Bunge in Ledeb.
Boiss. Fl. Or. I. p. 521. (1867).

pl.

Lc.

Boas.

AU.

4.

t,

V. (1829) et

Fl. Alt.

IL

t-29.

(isao) sub Gypgajphila.

rig

Fl.

Boss.

1.

p.

MA
); O

Ledcb.

recticaulis

p.

287. (1842).
e,

Syn.: IHanthus

I.

ina



lD
ow

nlo
a

ein

rom

Internodien, verbunden mit den, beinahe in einer

humidis declivium montis Elwend prope Haydere. (29. VI.)

Gypsophila producta stapf

(n.sp.).

eZ
oo
log

s.

y(
Ca

mb
ri

dg

In

culis

pedicellis

et

longissimis,

Co
mp
ara
tiv

Ricinus, viridis, glaberrima, e basi foliata ramosa, internodiis inferioribus brevibus, caeteris longis, peduninflorescentia e

dichasiis

regulariter

repetitis,

racemose dispositis formata,

of

omnibus partibus produetis, laxissima.
us
eu

m

Caulis subsucculentus, laete viridis, ad nodos haud incrassatus. Folia carnosula, linearia, obtusa, uniner via,

Bracteae minimae lineares vel lanceolatae, albo-marginatae. Pedicelli florum

alarium e dichotomiae planitie

obliquum
yo

rar

in

f th

eM

basi aequilata vel paulo latiora.

flexi,

omnes calyce quinquies ad

ad medium

octies longiores, filiformes. Calyx,

tissus; dentibus obtusissimis,

interdum apiculo minimo

ay
r

Lib

brei iter et late campanuliformis, glaberrimus,

.

.

ive

Cal. 3 mm lg.

Un

lg.
;)'/

— 4""
rd

Fol. iuf. :;-" lg.;

rva

cm
Caul. 36

rsi

ty,

.

Er

ns

tM

mucronulatis, viridi -quinquestriatus. Pctala c basi abrupte angustata lineari-oblonga, obtusa vel leniter retusa

Capsula.

n

Petal.

lt.

5—6'

lg.;

K>-2"""

lt.

the

Ha

2

ed

by

Ks liegt zwar nur ein Exemplar von dieser Pflanze vor; dasselbe
Dig
i

tis

Anscheine nach sehr gut entwickelt.

Gruppe der Pcmictdatae gehört,

Wenn

so ist es

ist

aber vorzüglich erhalten und allem

auch kein Zweifel darüber sein kann,

doch schwer,

ihr innerhalb

ilass

diese Gypsoplülu in die

derselben die richtige Stelle anzuweisen.

Der saftige l'rischgrüne Stengel, die spärlichen, auf den unteren Theil zusammengedrängten, genau linearen
Blätter, vor
cellen,

Arten

Allem aber der genau symmetrisch gebaute Bluthenftand mit den langen Pedunkeln und Pedi-

sowie den seitwärts gebogenen Achselblüthen geben ihr ein Gepräge, wie es keine
besitzt.

der verwandten


3

5

3
7

Die botanischen Ergebnisse der Polak'schen Expedition noch
0.

Gypsophila pallida stapf

2.81

Persien.

(n. sp.)

Glaucescens, infern c glaberrima,

inflorescentia parviflora,

Btricta,

cymoso-botrytica, quasi panieulam

laxam, strictam referens. Caulis tcres, glaberrimus, ad nodos Icniter incrassatus. Folia caulimx carnosula, breviter

membranacea. Pedunculi ad

lanceolata, acuta, uninervia, bracteae et prophylla parva, ovata vel lanceolata,

dichotomiaruin hasin plus minus glandulose-viscidi, pedicelli longitudine valde
superantes,

Inflor. circa

20

cm

m.
at

en
tru

lg.;

2—

lg.;

cra

Petal.

lt.

— S"" H.

ti

In itinere in Maebran. (17. VI.)
die vorliegenden

man

bio

1"""

lg.;

lt.

Exemplare

in

einem ziemlich dcfecten Zustande sich befinden,

doch

lässt sieb

es mit einer neuen, der G. pmiculata L, nahe stehenden Art zu thun hat, wessbalb

von G. pankulaba L. besonders durch den

in die

ibr
ary

Diagnose derselben gebe, die allerdings noch der Ergänzung bedürfen wird. Sie unterscheidet sich

Länge gezogenen, lockeren Blüthenstand,

die mitunter stark

tag
eL

ich hier die

.

htt

so vtel erkennen, dass

.

p:/

Obwohl

lg.

3—3'5mm

/; w
ww
.

10—12""

Fol. caul. interm.

2-5— mm

Cal.

lg.

.

org

25—30""

log
iez

petala e basi angusta oblouga, ealycem pauh> superantia, alba. Capsula.

late

ry.

Caul.

;

viridi-quinque

deutibns rotundato-ovatis, obtusissimis, interdum apiculo minimo mucronulatis,

ibr
a

albo-uiarginatis

saepina brevissimi. Calyx turbinato-campanulatus, pallidus,

lateralium

albo-pruinosus,

/w
ww
.bi
od
ive
rsi
tyl

inultoties
striatus,

florum alarium ealycem

varii,

Von G.polyclada Feuzl

iod
ive
rsi
ty

He
ri

drüsig-klebrigen Pedunkeln und die bleichen, kreisel-glockenförmig, nicht halbkugelig-glockenförmigen Blüthen.

auf den ersten Klick durch die sehr kurz gestielten Seitenblüthen unter-

lässt sie sieb

Th
eB

scheiden.

Gypsophila polt) darin Feuzl inKotschy
Haydere

rom

df

Elwend ad Zamanabad.

(29. VI.); in declivibus montis

Fl. Or.

Hamadan

ad Kuschkek inter

(15. VI.);

Boiss.

et

I.

p. 542.

Teheran

MA
); O

rig

Die Exemplare von Haydere und Kuschkek sind etwas

zarter,

(1867).

(19. VI.); in

(27. V.)

ina

glareosis ad



nlo
a

Haydcre prope Hamadan

In lapidosis ad

PI. exa. Peru, austr. (1845).

lD
ow

10.

besitzen kleinere Blüthen

und stumpfere,

1.

mb
ri

Gypsophila pul chra stapf

läset.

(n. sp.).

eZ
oo
log

1

wohl auf den trockeneren Standort der erstcren zurückführen
y(
Ca

sich

dg

e,

kürzere Kelchzipfel gegenüber der kräftigeren, grossblätterigen Pflanze von Zamanabad, ein Unterschied, der

Perennis, glauceseens, inferne foliata, e medio vel infra ramosissima,

axillis

olioruin

vivorum

et

Co
mp
ara
tiv

ex

emarcidortim interdum ramos foliosos emitteus, fere tota glaberrima, inflorescentia ampla, cymoso-botrytice
of

cotnposila.
us
eu

m

Caulis pallidus, teres, nodis incrassatus; folia e basi atteuuata ovata vel oblonga vel lanceolata, latitudine
f th

eM

valde varia; interna obtusa, suprema subacuta, coriacea, glauca, in margine laevia,

summae anguste

rar

yo

lateralibus saepius obsolefis. Bracteae herbaceae, lineare-,

vel quinquenervia, nervis

tri-

albo -marginatae; prophylla parva,

Lib

Pedunculi ad dichotomiarum basin parce glaudulosi; pedicelli

ay
r

e basi latiore lineari-lanceolata, albo-marginata.

ealycem multoties superantes. Calyx breviter campanulatus crystallorum aggregationibus albo-pruinosus,

striis

quinque viridibus, lanceolatis, ad medium

in

apice retusis, albo-margi-

c

by

0-7

ed

lg.;

2%—3 /

sm

1

Ad margines agrorum

'

t

Cal.

— 2-7 m
lg.;

'"

lt.

0-7— PO"""

Zamanabad



Boiss.

2 mm

lt.

m. laminae.

lt.

Speo. plant, ed.

(28. V.)

;

Fl. Or.

Denkschriften der mathem.-naturw.

I.

Cl.

p.

l.

I.

p.

t09. (1753).



Boiss.

in agris prope Tschitschian, Malajir.

AcanthopfiyllHin pungeus Bunge
'1830).

2

prope Jalpan.

Sapotuirla Vaccarla- tianö
In hortis prope

3— 3'/ cm lg.
cm
Petal. 6—
lg.;

15— 45-.cm
tis

interm.

Un

ive



4—

apice

8 ovulatum.

Dig
i

Fol. inf.

c,n

in

rd



Caul. valde var.

13.

dentibus ovatis, oblongis,

rva

Ovarium 6

Ha

truueata.

12.

fissus,

Petala lineari-cuueata, ])aulo supra unguis basin dilatata, infra laminam levissime coastrieta,

the

natis.

rsi

ty,

Er

ns

tM

longi,

in

Lerleb.

lc. Fl.

Ross. Alt, p.3.

t.

4.

Fl. Or.

I.

p. 525. (1867).

(28. V.)

(1S29).



Ledeb.

Fl. Alt.

561. (1867).

LI.

Bd. Abhandlungen von Nichtmitgliedern.

11

II.

p


Otto Stapf.

Hamadan;

In colle sicco prope Schawerin ad

nicht

Meyer und Boissier

C. A.

Bunge
indem

übereinstimmend

gegebene Diagnose vollständig darauf

er

sagt

1. c,

cum

„Sibirica planta

:

(1883).

(flore albo).

weiss sind, während sie für A.

Meyer

unguem

Or.

PI.

Ser.

q.

i.

L

p. 43. (1842), Fl. Or.

i.

Pflz.

Schawerin

(26. VII.);

in

1.

htt

I.

Exemplare stimmen sowohl im Bau

auch

als

fast
df

Kura prope Jelizabethpol

in

der

Anordnung vollständig überein, nur
gestellt.

Während

Dagegen

der Unterschied

ist

ersteren die Internodien

bei

kurz

ina
rig
MA
); O



VIIL);

(16.

Boiss.

in collibus

Fl. Or.

arenosis

I.

p.

578. (1867).

prope

I.

eZ
oo
log

l.

p.

(27. V.);

En/.eli

ad inare Hyrcanium.

in agris



Boiss.

Fl. Or.

apud Tschitschian

I.

p. 580.

(186i).

(28. V.);

apud Rudbar

(24. VI.);

nicht bekannt. Die östlichsten Standorte sind Bithynien

(Thirke) und Transkaukasien.

eM

Aus Persien noch

m

of

Haydere. (16. V.)

41S. (1753).

us
eu

apud Dauledabad

et

Spoc.pl. ed.

Zamanabad

In locis humidis ad

yo

f th

Meyer.)

racemosa Otth.

KG

Lib

Beitr. VII. p. 113. (1792).

in

Prodr.

I.

p.

384. (1824) pro sp.



Rohrb. Mon.

d.

Gatt.

Sil.

>>.

95. (1868).

Sibth.

et

Sin. Fl. Gr. prodr.

ty,

S. divaricata

Er

Syn.:

ns

tM

Var.

rar

Silene diehötoma Ehrh.

ay
r

19.

418. (1753).

p.

1

Co
mp
ara
tiv

Silene COnoidea Linne

(C. A.

in colle

dg

1.

e,

Spee. plant, ed.

32 mm ).

(19. IV.).

18.

(1. VIII.);

lD
ow

nlo
a

fluni en

(bis

mb
ri

Ad

(1867).

Folge dessen die Blüthenbüschel sehr gedrängt stehen, sind die Abstände

in

Formen sehr bedeutende

Silene COn/tCa Linne

Hamadan

I.

y(
Ca

17.

Fl. Or. p. 564.

Fl. ()r.

gar nicht verzweigt, bei den anderen dagegen

stehen in den Achseln der mittleren Blätter lange, steife Astchen.

und

Boiss.

Th
eB

orten,

besonders die vom Elwend und von Hamadan, sind

rom

Länge der Interodien und

bei den übrigen



der Verzweigung auffallend. Die Exemplare von den vier genannten Stand-

in der

(selten über 8"" lang) sind

(1831).

(1842),

12.

p.

rupestribus ad

jene, die ohne Fundortsangabe vorliegen, sind etwas grösser und lockerer
in

210.

p.

ibr
ary

Hamadan

nov. Or. Ser.

pl.

(12. VIIL); loco non indicato.

aller

(i«67).

tag
eL

montis Elwend prope

In locis siccis

Die Blätter

Boiss. Diagn.

p:/

(16. VII.)

AcanthopTvyllwm crassifoMlvm

sicco ad

A. Meyer Vera. Cauc. Casp.

ibr
a

ry.

montium ad Jalpan.

In rupestribus
16.

C.

1867).

1

He
ri

p. 563.

/w
ww
.bi
od
ive
rsi
tyl

Accmthophylltvm mueroiwtum

iod
ive
rsi
ty

L5.

p. 563.

org

ad Jalpan. (19. VI.)

In collibus siccis

welchem

congruit." Leider setzt er nicht hinzu, von

bio

Boiss. Diagu.

mich doch

zu trennen, da im Übrigen die von

/; w
ww
.

Acanthophyllum bracteatwm

pungem von

ich

führt die Pflanze für Persien bereits an

Theile Persiens diese „Persica", die er vor sich hatte, herstammte.
14.

kann

bezeichnet werden,

ptmgms Bunge

C. A.

passt.

Persica ad

rein

als rosenrotb

vorliegende Pflanze von A.

die mir

entschliessen,

p. -219.

Schawerin

die Blumenblätter der Pflanze von

Obwohl

Bunge.

Cauc.-Casp.

Pfl.

m.
at

A. Mey. Verz.

en
tru

Ä. spinosum C.

Syn.:

log
iez

282

p. 293.

(1806) non Roj. Clem.

Elwend ad Gendjnänie.

El. hört.

Madrit

p. 103.

(1806;.

(10. VI.)

folii

summi

(n. sp.)

rd

Silene debil is stapf

Ha

rva

20.

Un

ive

rsi

In glareosis in declivibus montis

I.

Annua,

by

the

puinila, simples,

teuuis,

dichasio redueto uni- vel biflora, raro ramulo unifloro ex axillo

omnibus speeiminihus a mc

minimis puberulus, superne
Dig
i

pilis reversis,

strieta,

tis

ed

aneto, rloribus lateralibus in

in snperiore parte

inferiora internodia superantia, internodia iis breviora, rigida,
et

prophylla

foliis

visis sübabortivis. Caulis teres,

tenuissimus

internodiorum viseidus. Folia lineari-subulata;

minute scabride-pnberula, basi

ciliata.

Bracteae

conformibus breviora. Pedicelli florum alarium calycem aequantes vel euni superantes, rarius

eo paulo breviores, lateralium brevissimi. Calyx ex angusta basi umbilicata elongatus, clavatus, glaber, viscidulus, viridis, decemstriatus nervis superne anastomosantibus, dentibus lanceolatis, e basi latiore subulatim
attenuatis,

abeunte vel

dimidium tubi aequantibus, anguste membranaeeo-marginatis. Petala ungue sensim
in apicc utrinque

denticulo

minimo

aueto,

in

laminam

lamina parva, ad medium bipartita, lobis linearibus.


4

283

Die botanischen Ergebnisse der Polak* sehen Expedition nach Persie».

longum. Capsulam maturani non

Fol. interm.

5 rm

1—1

12— 13 mm

al.

(

In colle prope

10— ll mm lg.;

Pet.

.

lg.

3 mm

lg.;

5 mm

1—1

;

2"""

lt.

Hamadau.

— 5 mm

Reihe der Rigidulae, speciell in die Nähe von

Boiss.

S. chaetodonta

log
iez

iu die

15-

lg.

(8. VI.)

Dieses kleine Pnanzchen gehört

mm lg.; med.

lt.

Carpophor. 3

lt.

3—

lam.

m.
at

5— lü cm

calycis parti aequi-

vidi.

en
tru

Caul.

Carpophorum sab anthesi quartae

laneeolatis, acutis.

obtusis, appendicibus longiuseulis,

entschieden dichasisch mit Unterdrückung

die Inflorescenz

ist

/; w
ww
.

der oft angelegten Seitenblüthen dafür. Meist

bio

und könnte möglicherweise nur die Zwergform einer grösseren Art sein. Wenigstens spricht das Zurückbleiben

ry.

org

der einen Seitenbltithe. In zwei Fällen fand ich aber in der Achsel des obersten Blattpaares einen Seitenspross

Silene atlipullata Boiss.
In rupibus ad

22.

Diagn. plant. Or. nov. Ser.

I.

-26.

11. p.

(1862), Fl. Or.

I.



p. 606. (1867).

Rohrb. Monogr.

p:/

p. 82. (1868).

htt

Sil.

Gendjnäme

Silene virgata stapf

(19. V.)

in locis rupestribus

;

montis Ehvend ad Haydere
ibr
ary

Gatt.

abschliessende Traube allgenommen werden muss.

sp.)

(n.

(6. VI.) (spec. fructif.).

tag
eL

d.

Cyme

mit einer

E basi suffruticosa turiones vel
coma foliorum ornatos vel aequaliter

dense

brevissimos,

magis remote

foliatos vel elongatos,

denudatos, apice soluin

basi

foliosos caulesque tenuiter virgatos, pallidos, strictos vel
Th
eB

et

He
ri

21.

Cymen zusammengesetzte und

iod
ive
rsi
ty

Plan eine aus

/w
ww
.bi
od
ive
rsi
tyl

ibr
a

mit einer Knospe und unter dieser zwei Vorblätter mit den Anlagen eiuer zweiten Knospe, so dass also im

df

nlo
a

brevem attenuata, indumento

caulis consimili vestita,

illo

prophylla minima, herbacea. Pedicelli brevissimi. Calyx anguste
MA
); O

viridi-vel

e,

dg

mb
ri

dentibus ovato-oblongis, obtusis, albo marginatis,

minimo

Petala ungue edentato vel latere uno

ciliatis.

aucto, lamina angusta,

parva,

ultra

medium

bipartita,

eZ
oo
log

alterove inaequaliter dilatato et auriculo

Co
mp
ara
tiv

liuearibus, appendicibus brevissiniis, obtusis. Capsula earpophoro puberulo duplo vel triplo longiore,

ovato-oblonga.



caul. inf.


cm

m

of

8— 10 mm lg.;

interm.

Pet. 9

us
eu

lt.

1— l-;j cm

1—3"" lt.
1—2"" lt.

lg.;

1"'" lg.;

ram

Caps. 6

lg.;

,nm

sub anth. 2 mm lt.;

lam. 4

ram

3-5" ,m

lg.;

Carpophor. 2 mm

2

lg.;

lobis

breviter

fruct. 3"""

lt.

mra
lt.

lt.

lg.

Lib

rar



l

Cal.

eM

Fol. l cm lg.;

.

f th

30— 40 cm

yo

Caul.

rubello-

glandulis intirmixtis; frnctifer infra capsulam abrupte coutractus, superne

decemstriatus, minute pnbescens,

ampliatus,

sursum diminuescentia, bracteae

obconico-cylindiieus,

y(
Ca

et

Caulis teres, ad

canescenti-virens.

puberulus. Folia brevia, lineari-lanceolata vel linearia, acuta,

rig

inferiora iu petiolum

pilis albis, reversis

tota planta

lD
ow

nodos incrassatus, tenuissime

raceiuose dispositis form ata;

et

ina

ad unum florem reductis, laxe

rom

asceudenti-erectos, remote et breviter foliosos edens, infloresceutia e eymulis brevissime pedunculatis, plerumque

Haydere

tM

ay
r

In locis siccis in vallecula supra

apudHamadan

(2.

VII); in declivilms siccis

apud Jalpan

(19. VI); in declivi-

(7. VI); in declivibus rupestribus niontisElwend supra Haydere.

Er

ns

bus rupestribus montisElweud

ive

rsi

ty,

(29. VI.)

rd

Un

Diese kleiublüthige, durch ihren Habitus ausgezeichnete Art schliesst sich der Silene pruinosa Boiss. am

stapf
by

SUene PicMeri

(n.

sp.)*

ed

23.

the

Ha

rva

nächsten an.

foliatis,

in

canlibus basi induratis, denudatis, virgatim ascendeutibus, e medio

Dig
i

tis

Perennis, suffruticosa, inulticaulis,

axillis fasciculos foliosos edentibus,

inflorescentia in apice dichasica,

ramulis, cymuligeris aucta, cymis plerumque, primaria excepta, ad

Caulis teres, ad
spathulata.

apiculata,

nodos incrassatus,
nninervia,

Bracteae et prophylla ad

medium

in

pilis

margine

reversis,

1

— 2rlnres

brevissiniis,

ex

axillis inferioribus

reductis, Acribus

semper

paucis
erectis.

pulveruleuto-puberulus. Folia obovato-

serrulato-ciliata, nervo subtus scabriusculo excepto glaberrima.

pedicelli obsita, herbacea, basi ciliata et angustissime vel vix albo-marginata.

Pedicelli puberuli, ealyce triente vel dimidio breviores.

Calyx

e basi umbilicata elongatus,

clavatus, viridi-vel

11*


34

5

3

7

284

Otto Stapf.
eglandulose puberulus.

rubello-decemstriatus, nervig superne anastomosantibus,

Petala ungue

ciliolatis.

ampla, cnneato eordata, ad

valido minute puberulum, sub anthesi palycis dimidium aequans.

2— 2-5

c,n

— 3-5

cl

mm

4—

lg.;

8—10"""

" lg.;

n ""

lg.;

vidi.

10— 12 n,m

ung.

lg.

lam. 8 mm

lt.

lg.

/; w
ww
.

bio

In rupestribus iu silva prope Etniol ad monteui Elbrus. (13. IX.)

Abtheilung der SuffrvMcosae aus der Section Botryosilme. Sie

ist

jedoch durch

org

Silene Pichleri gehört in die

;

12—14"""

Carpophor. sub anth.

lt.

dent. 4

lt.;

inm

en
tru

Fol. intcrin.

Cal.

Petal. 2

lg.

2-5

Oapsulam maturam non

log
iez

25—

Caul.

35om

a Iamina distincto, inauriculato, lamina

apice dilatato,

in

emarginata, appendiculis brevibus, obovatis, obtusis. Carpophorum basi sub lente

'/,

m.
at

membranaceo-marginatis,

dentibus lanceolatis, acutis,

sie in

ist,

Beziehung zu einer von ihnen zu bringen.

/w
ww
.bi
od
ive
rsi
tyl

möglich

ibr
a

ry.

ihren eigenthümlichen Habitus von allen anderen Silenen ilieser Abtheilung so verschieden, dass es nicht leicht

Die au der Basis verholzten, ruthenförmigen, im Bogen aufsteigenden Aste, die ungefähr von der Mitte an
mit frischen Blättern und axillaren Blattbüscheln ziemlich dicht besetzt sind und mit einer kurzen, armblüthigen

Wachsthumswcise gewisser

Üi/ti.sus-Arten,

die

htt

die

p:/

„Traube" im Sinne Rohrbacli's beschliessen, erinnern an

d.

Gendjname

goniocaula

Gatt.

Sil.

p.

189.

tag
eL
I.

t.

Boiast. Diagn. plant. Or. nov.

1

1842) ex parte et VIII. p.87. (1840), Fl. Or.

montium prope Haydere.

(19. V.); in locis petrosis
.Sei.

(1868).

summis

p. 87.

I.

(1868).

iod
ive
rsi
ty

p. 136.

Sil.

I.

I.

p. 81.

(1843),

Fl. Or.

L

I.

p.

417.

(6. VI.)

p. 419.

(1867).

— Bohr

b.

Mon.

Elwend. (22. VII.)

petrosis montis

erysimifolia stapf

m.

sp.)

dg

e,

26. Silene

MA
); O

rig

In declivibns

d. Gatt.

Th
eB

Iu rupibus ad
25. Siieiie

Boiss. Diagu. PL Or. Ser.

Rohrb. Monogr.

rom



(1867;.

df

Aucheriana

Silene

He
ri

verschmälert und spitzer sind.

nlo
a

24.

Blattstiel

lD
ow

den

z.

ina

in

B. der E. micrantha Steph., nur dass sie nicht plötzlich
ibr
ary

Blätter selbst an die einer Reihe von Euphorbien, wie

plerumque ex

flores redueta,

strictis,

axillis inferioribus

foliosis, inflorescentia in

comam densam

apice dichasica, inter-

ramulis cymulas saepe valde reduetas gereutibus

Co
mp
ara
tiv

aueta.

remote

y(
Ca

dum ad 1—2

eZ
oo
log

foliorum et caulium floriferoruin edens, caulibus

mb
ri

Perennis, tota incana, e trunco crasso, lignoso, residuis foliorum vetustorum vestito,

Caulis rigidus, inferne obtuse quadrangularis, snperne teres, pilis brevissimis, densis, reversis canescens.

eM

demum

f th

sessilia, internodiis brevioribus.

caeterum indumento

et consistentia foliorum.
Lib

linearia,

yo

ditninuescentia,

caulis eonformi glandulis intermixtis vestita, basi ciliata; caulina prioribus consimilia,

rar

illo

us
eu

m

of

Folia fasciculorum auguste lineari-lanceolata, acuta in petiolum seusim attenuata, uninervia vel obscure trinervia,

indumento

et

multo

bi-eviores.

ns

ty,

Er

albidus, viridi vel rubelio-striatus, superne nervis auastomosantibus,
rsi

obtusis, aliio margiuatis, ciliatis.

Unguis auriculo

ive

ovato oblongis,

medium

Calyx elongato-clavatus, basi umbilicatus,
miuutule glanduloso-puberulus, dentibus

triangulari, ovato, erecto, subacuto utrinque

bipaitita, lobis liuearibus, obtusis, appendiculis

Caul.

2—

int.

Capsula (immatura) carpophoro paulo longiore.

the

Ha

Fol. fasc.

3—

Cal. 12

by

alt.

ed

20— 25

cra

11 "

lg;

tis

Plant.

obtusis, crenatis.

Dig
i

binis, oblongis,

rva

rd

Un

auetus, glaber, lamina purpureo- vel flavido-livida, ultra

prophylla breviter lineari-lanceolata vel

Pedieelli florum alarium ordinis piimi calyei aequi'ongi

tM

ay
r

vel eo lougiores, Uli seeundi ordinis et lateralium

Bracteae

sursum

cm

In montibus prope

lg.;

lat.

valde var.

1-5— 3-5

Hamadau ad

1



CI

".

— 17 mm

lg.

;

3"""

lt.

sub anth.

6—9"""; lam. (5— 7"""
mm lg.
Carpophor. sub anth. 6

Petal. ung.

lg.



lt.

Jalpan. (25. V. 1882.)

Rohrbach, Series Suff mucosae steht der S. Montbretiana Boiss.
abgesehen von dem abweichenden Habitus, durch die grösseren Bliithen,

Diese Silene aus der Seejäoaa Botryosilme

am

nächsten, unterscheidet sich jedoch,

den schlanken, nicht kurz glockenförmigen Kelch, die schmalen, ziemlich langen Zipfel der Lamina und das
anders geformte Krönchen.


6

285

Die botanischen Ergebnisse der Polak'sehen Expedition nach Persien.
27.

Silene

eremicana

stapf

(n. sp.)

Perennis, e basi suff'ruticosa caudicea abbreviatos, residuis foliorum vetustoruui vestitos epidermate exsiccato albidos edens, caulibus et foiioruui fascieulis e caudicuiii apiee conferte egredientibus, tota rigid a, squa-

mosa, glanduloso-puberula, inflorescentia simpliciter vel rarius couiposite dichasica, pauciflora.
Caidis teres vel nervis foliorum mediis decurrentibus plus minus obsolete angulatus, ad nodos incrassatus,

angnste linearia vel

illa

fascieulorum lineari-subulata, in petiolum louge attenuata,
en
tru

folia

m.
at

glandulose-puberulus;

Bracteae et propbylla brevia,

Pedicelli florum alarium

conforniia.

primi

bio

ordinis calyce triente breviores, vel

foliis

subaequilongi, lateraliuni tertiana vel quartam calycis partem aequantes.

ei

/; w
ww
.

pungenti; caulina patentia.

log
iez

scabrida, glandulose puberula, crassiuscula, uninervia, exsiccata reticulatim rugulosa, apice indurato-sub-

ibr
a

dentibus lanceolatis, acutis, membranaceo/w
ww
.bi
od
ive
rsi
tyl

nervis superne anastomosantibus, glandulose puberulis,

striatus,

ry.

org

Calyx e basi truncato-umbilicata elongato-clavatus, fructifer in parte superiore panlo ampliatus, viridi-decem-

Pefala ungue auriculo oblongo, obtusiusculo, utrinque aucto, lamina angusta, ad

lnarginatis, ciliolatis.

appendicibus brevibus, quadratis,

bipartita, lobis linearibus, obtusis,

retusis.

medium

Capsula carpopboro basi minute



lt.;

dent.

Caps. IS"""

-

lg.;

Carpophor. 9 mra

sub ;inth.3 mra lt.;

b— &%**

tag
eL

h

lt.

t'rnct.

mm

5—

med. b mm

lt.

lt.

lg.

Ig-

montem Elwend prope Haydere.

(29. VI.)

ist

eine Pflanze von ausgeprägtem Steppencharakter aus der Abtheiluug der Auriculatae der Section
lD
ow

Es

nlo
a

df

ln locis siccis ad

/™

2 mm

lg.;

2

20— 24 mm lg.;

Cal.

l

lg.;

8

cra

5—6"""

He
ri

2— 2V

1

lg.;

iod
ive
rsi
ty

3%— 5V

caul.

Cm

lam. 6 mm

lg.;

Th
eB

Fol. fasc.

2—2-2"""

Petal.

.

ibr
ary

20— 25 cm

flor.

rom

Caul.

htt

p:/

puberulo, l'/gplo longiore, oblonga, dentibus anguste lanceolatis, seminibus

und deren nächsten

rig

ina

Dkhasiosilene, speciell aus der Verwandtschaft der S.falcata Sibth. et 8m., aber von dieser

Verwandten verschieden durch den höheren Wuchs, etwas breitere, uiedersteheude
MA
); O

Blätter, reicheren Bliithen-

Silene commelinefolki Bois-.
In

summo

Diagn. plant. Or. nov. ser. L

(1868).

Imamzade Haschern

aditu ad

rupestribus montis Elwend. (22. VI.)
sp.)

(n.

ad rivuin

.-,5.

(18*3), Fl. Or.

p. 6-24. (1867).

I.

ad Gendjnäme

iuter lapides

— Rohrb.

(10. VI.); in locis

of

Silene Kerneri Stapf

(4. VI.);

p.

E

us
eu

m

29.

I.

y(
Ca

d. Gatt. Sil. p. 128.

eZ
oo
log

Monogr.

Co
mp
ara
tiv

28.

mb
ri

dg

e,

stand und andere Blumenblätter.

rhizornate lignoso plures

f th

eM

caudices valde abbreviatas, dense confertas, nodosas, foliorum vetustorum

Lib

remote foliosos edens, inflorescentia e dichasiis racemose

demum

opposite dispositis formata,

erectis.
ns

floribus patente-cernuis,

et binia

ay
r

strictos,

tM

superne

rar

yo

vaginis emarcidis vestitas, radicantes ac ex bis turioiies foliosos et caules floriferos, basi nodosos, geuiculatos,

;

folia

turionum anguste

lineari-

rsi

ty,

Er

Caulis teres, pilis reversis minute puberulus, infra intlorescentiain viscidus

Un

ive

lauceolata, acuta, in peiiolum longe attenuata, uninervia vel nervis marginantibus obsolete subtrinervia, in
illis

turionum conforniia,

rva

rd

margine plerumque revoluta, breviter puberula; caulina
the

Ha

liueari-subulatae, basi dilatatae et albo-membranaceo-uiarginatae, ciliatae,
vel,

Stria

media herhacea excepta,

tis

dimidium aequantes, lateralium eo breviores. Calyx
Dig
i

calycis

marginata

ed

by

lata vel ovata, acuta, late

sessilia.

summae

tota

et

Bracteae inferiores

propbylla ovato-lauceo-

membranacea. Pedicelli alarium

in alabastris breviter obovato-clavatus,

sub anthesi

turbinatus, fructifer obovato-turbinatus, basi umbilicalis, albidus, glaberrimus, rubello-decemstriatus, nervis

superne anastomosantibus, dentibus obtusis, saepius
ciliolatis.

Petala ungue barbato,

bipartita,

lobis

dense

uou

ciliata.

vidi.

linearibus,

in

apice

emarginatis,

late

membranaeeo-marginatis,

superne dilatato et obtuse erenulato, lamina flavida,

angusta, ad

medium

appendicibus binis, reetangulatis, retusis crenulatisve. Filamenta longe exserta,

Carpophorum erassum, obeonicum, puberulum, post anthesin

triplo brevius;

capsulam maturain


286

Otto Stapf.

mm

Filaui. long. 11

lt.

su b mx. anth. 3—4"""

;

Gendjnäme.

Iu rupibus supra

30.

^

lg;

(

Var.

Mey. und

f'asc. I.

chloraefolia Eohrb. Monogr.

a.

Gendjnäme

im

lg.

2— 2 / mm
l

t

.



XIII. (1789).

t.

d. Gatt.

p. 177.

Sil.

Vent. verwandt.

S. longipetala

Boiss.

Or.

Fl.

p. 640. (1867).

I.

(1868).

(10. VI.); in rupibus prope Jalpan.

(28. V.

1

Persicum Boiss.

Var.
Or.

I.

p. 060.

Boiss. Diagn.

Buhse

et

Auf/,, d. a.

Reise

e.

nov. Ser.

pl. Or.

d.

Tranekauk.

Pers. ges.

n.

(1867).

Agadagb

masc).

(pl.

l'H.

p. :i9.

(1860).



Boiss.

Fl.

e basi raiuosa, ramis divaricatis, arcuatim ascendentibus, tcnnibue, subnudis, inflorescentia anguste

eymoso-pauiculata vel racemosa, ferc spicata, eyniulis

biiloris,

aristam et quidem iu

sterili

vel abortivo et tunc

Folia minima, subsquamata, scariosa, lanceolata, nervo valido
rom

Caulis glaber, filiformis, pallide viridescens.

internodium superantem, in snperioribua eo breviorem, in summis
df

foliis inferioribus

nlo
a

in

saepius rlore altero

Th
eB

falso iniifloris.

He
ri

Aunua.

sp.).

(n.

tag
eL

JBuffonia arcuata Stapf

iod
ive
rsi
ty

32.

ibr
ary

htt

In frumentis prope

u.x5+).

p. 78.

I.

/w
ww
.bi
od
ive
rsi
tyl

Melandriuni eriocalycinum

p:/

31.

ibr
a

ry.

In rupestribus supra

-

19. VI.)

med.

Ic.

— 13"

Carpophor. sub anth.

lt.

nächsten der Silene Marschdlli C. A.

Silene chloraefolia Sm.

lam. med. l'/2

m.
at

Cal. 7_;i""" lg.

Am

3-4""

;

2 mm lt.

lt.

en
tru

2

3 mm

log
iez

lg-.;

caul. intcrm.



1%—

cra

ung. 4 1 / 2 mm

;

bio

3— 6'/

mm lg.

/; w
ww
.

Fol. tur.

9

Pttal.

alt.

org

35— 45 cm

Caul.

purpurasceDtia, albido-marginata, glabra. Petala oblongoina

distinctis, lanceolata, acuta, viridescentia vel

rig

apicem

lD
ow

brevissimam excurrens. Pedunculus brevissimus, minute lanatus. Sepala trinervia, nervis parallelis fere ad

MA
); O

lanceolata, obtusiuscula calyce quarta parle breviora. Stamina octo, sepaloruin

dimidium aequantia. Capsula

ovarium biovulatum aequantes

vel

dg

e,

nvata, plane-compressa, retnsa, calyce tertia parte brevior. Styli filiformes,

Hamadan.

eZ
oo
log

In declivibus siccis in colle Musellah prope

y(
Ca

mb
ri

paulo superantes. Reinina facie planiuscula, medio sublaevia, dorso tenuiier tuberculata.

B. arcuata ist in die Nähe von B. Oliveriana Ser. zu

von welcher

Co
mp
ara
tiv

stellen,

Basis aufsteigenden, nach allen Seiten ausgebreiteten Äste, die kurzen,
Griffel auffallend

verschieden

durch die bogenförmig von der

zum Theil langgegrannten

Blattei-

und

ist.

sp.).

(n.

us
eu

Bnffonia virgata stapf

eM

33.

m

of

den laugen

sie

yo

f th

Perennis, e canletenui, lignoso, prostrato ramos crcctos, rarius ascendentes, graciles, virgatos edens, intimes
Lib

rar

centia stricte et laxe paniciilata, cyinosa, cymulis plerumque unifloris, rarius bifloris.

tM

ay
r

Caulis teres, basi sub lentc tenuissime pruinosus, caeterum glaberrimus. Folia in

adpressa,

ns

fertilium,

illa

intimis

multo breviora. Bracteae parvae, lanceolatae, acutae.

exceplis,

ive

Un

medio percursae. Pedicelli brevissimi, minute puberuli

vel subnulli.

Sepala e basi latiuscule

rd

scariosac, nervo

vaginam brevem connata,

ramulorum sterilium internodiis aequalia vel media breviora vel

rsi

superioia superantia;

subulata, sicca; illa
Er

cauli

ty,

ligida,

Ha

rva

ovata, in margine interdum ciliata, lanceolata, in acuinen rigidum decurreutia; cxteriora ])aulo breviora, obsolete

ed

Petala calyce breviora,

elliptico-lanceolata,

in

medio

acuta.

vitta sordide-viridi ornata,

haec elevatim

Stamina calycem superantia. Styli dimidium

tis

trinerviae.

by

the

quiuquenervia, interduni tota albida, saepius ac interiora

Dig
i

filamentorum superantes. Capsula plano-compressa, calyce brevior, ovata, abortuovuli unius monosperma.

Semen

oblongum, magnum, laeve.
In locis petrosis montis

Der B.

Elwend prope Haniadan.

calyculata Boiss. et

Balansa

sehr nahe verwandt, unterscheidet sich B.

und durch die

viel

kürzeren

Griffel.

von B. calyculata zu entnehmen

ist,

Or. Ser. 2, V. p. 58.

1856) und

Diagn.

pl.


nur durch die Kelchblätter, welche nicht siebennervig sind

Auch scheinen

1

Fl. Or.

I.

p.

66G. (1867)

die Sepalen, soweit aus der Beschreibung Boissier's

bei dieser schmäler

und die Samen weniger

glatt zu sein.

(1.

c.)


2S7

Die botanischen Ergebnisse der Polak'schen Expedition nach Persien.

Lepyi-odirlis holOSteoides C. A. Meyer, Vera.
Ledeb. Fl. Boss. I. p. 359. ÜS42). — Boiss. Fl. Or.

Hamadan.

35.

pl.

Univ. Vindob. e seininibus

liorto bot.

nov. p. 93. (1841).

Th. Pichler

a

Die Pflanze stimmt vollständig mit der Beschreibung- bei

in

Schrenk



Fenzl

in

Boiss.

Fl. Or.

I.

p. 669.

(1867).

Persia loco non notato 1883 collectis.
a. a.

nur sind die Petalen

0. übereiu,

Mey.

(n. sp.).

bio

Lepyrodiciis paniculata Stapf



log
iez

nicht verwaschen rosenrotb, sondern weiss wie bei L. holosteoides C. A.
36.

(183t) Biib Gouffeia.

p. 217.

(8. VI.)

Lepyrodiciis Stellarioides Schrenk Enum.
Cnita in

Canc. C.isp.

d.

m.
at

In agris prope

d. Pfl.

V. p. 668. (1867).

en
tru

34.

breviora. Pedicelli floram alarium calyce triplo, lateralium sesqui longiores vel

sinu

htt

vidi.

ibr
a

Styli

trientera

petalorum

jugo ad septentrionem speetante. (27. VI.)
He
ri

Elwend,

in

ibr
ary

maturam non

aequantes. Capsula immatura globosa,

dilatata.

tag
eL

disci glandulis insertis,

In rupestribus montis

Stamina quinque longiora filamentis basi ovato

angusto, acuto.

quinque alternautia breviora, basi non

iod
ive
rsi
ty

dilatatis

fere aequantes. Sepala sub

acuta, late albo-marginata. Petala alba, lineari-oblonga, calycem paulo

,

biloba, lobis obtusiusoulis,

siiperantia,

cum

iis

p:/

anthesi oblique ereeta, ovato-ohlonga

lineis

internodiis subaequalia vel

/w
ww
.bi
od
ive
rsi
tyl

acute lanceolata,

c lata basi

Folia sessilia,

interiectis etiam quadricostatus).

lineis

ry.

org

/; w
ww
.

Annua, elongata, glaberrima, glaucescens, ample et plus minus irregulariter paniculata. Caulis
elevatis e media basi foliorum ad angolos inter proxima inferiora deeurrentibus bicostatus (interdum

L. paniculata unterscheidet sich von L. holosteoides C. A. Mey. durch einen steiferen Habitus, das mehr
Colorit,

zahlreichere und kleinere Blüthen,

die kürzeren Blätter,

deren spitze Kelchblätter nicht

Th
eB

graugrüne

schmälere und in spitzem Winkel ausgeschnittene Petalen; von L.

stellarioides

rom

horizontal abstehen, durch

zum Theil ebenfalls durch den Habitus, das Colorit und die Blätter, dann aber auch durch

die

nlo
a

df

Schrenk

(n. sp.).

ramosa amplo-dichasice-paniculata, praesertim superne glandulose-viscosa.

flaeeida, e basi

dg

e,

Annua,

rig

Lepyrodiciis cerastioides Stapf

MA
); O

37.

ina

lD
ow

längeren Blütbenstiele und die reinweisse Farbe der Blumenblätter.

y(
Ca

mb
ri

Caulis basi subglaber, indistinetc costatus, in costis scaber, superne glandnloso-puberulus, teretiusculus.
eZ
oo
log

Folia sessilia, e basi lata acute lanceolata, imis exceptis internodiis elongatis breviora, in inargine denticulis

summa

scabrida, utrimque glabra: superiora minute glanduloso-ciliata;

tota glandulose pubescentia. Pedicelli

Co
mp
ara
tiv

alares calycem aequantes vel snperantes, laterales eo multo breviores, sub anthesi leniter ineurvati, fruetiferi

Calyx sub anthesi anguste cylindricus. Sepala lanceolata, obtusiuscula, in apice

refracti vel saltem patentes.

us
eu

m

of

albo-marginata et eibata, caeterum densc glanduloso-pubescentia. Petala alba, anguste obovato-lanceolata, in

omnia aequaliter attenuata, basi eglandulosa.

Styli

longi.

Filamenta episepalis paula

Capsula inflato-globosa usque ad basin

rar

yo

latiora,

f th

eM

apice emarginata, sinu et lobis obtusis, calyce dimidio vel subduplo longiora.

Semina reniformi-globosa,

seriatim tuberculata,

tuberculis saepius apiculatis.

ay
r

Hamadan.

tM

In vineis prope

Lib

bivalvis, sepalis triente brevior.

rsi

ive

Am

nächsten steht sie noch der L. stellarioides Schrenk.
rva

Weise.

erinnernde Pflanze unterscheidet sich von den übrigen Lepyrodiclis-ArteTi in nicht zu verkennender
Un

'erastium

rd

(

ty,

Er

ns

Diese durch die drüsig-klebrige Behaarung der oberen Theile und die Art des Wachstbums so sehr an ein

dazu „Gouffeia C. A. Mey. Verz. Kauk.-Casp.

holosteoides auf,

bei

welche Fenzl

Lepyrodiciis einreihte;
ist

Jaquemont

tis

Meyer noch

Dig
i

C. A.

ed

by

citiren

führen in Genera Plantarum

the

Ha

Bentham und Hooker

Jaquemont

Jacquem. Voy.

Fl.

Boss.

ich

„L. cerastioides", d.h. L. holosteoides C.

I.

p. 35'.».

Bot.

t.

Namens. Ersterer

30;''

Fenzl au und

aber weder bei

zählt nur die Gouffeia

mit demselben Speciesnauien in die Gattung

Mey. Da meines Wissens auch

sonst nirgends von

Fenzl

Namen als sehr bezeichnend für die Pflanze aus
der Bemerkung von Bentham und Hooker beistimmen, dass diese
A. Mey., kaum von Odontostemma glandulosum Benth. zu unterscheiden

wurde,

Hamadan. Ebenso wenig kann

217;

151. eine Lepyrodiciis cerastoides

abgebildete Pflanze wird hier als Gouffeia crassiuscula bezeichnet,

aber auch nichts anderes als L. holosteoides C. A.

eine L. cerastioides aufgestellt

Pfl.

p.

findet sich eine Pflanze dieses

Ledebour's

in

die bei

I.

wähle

ich

diesen


Otto Stapf.

288
sei.

Ein Vergleich der Abbildung dieser Pflanze

den auch von

in

Endlicher und des vorher erwähnten Bildes von L.

Bentham und Hooker
lehrt vielmehr das

kolosteoides

herrscht allerdings eine nicht abzuleugnende Ähnlichkeit zwischen

citirten

Atakta von

Dagegen

Gegentheil.

Odontostemma glandulosum

Bentham und

der ven mir in den vorausgehenden Zeilen beschriebenen Pflanze.
38.

Alsine piaujcns Stapf

(n. 8p>).

caespitantes edens, raniulis fertilibus et sterilibus dense

acerosa, margine angustissimo,

albo,

log
iez

abbreviatis, prioribus

Folia basi connata, subulata, obtuse triquetra,

supra canaliculata,

Peduncalus

patentin.

glaberrimus,

teres,

omnia ovato-oblonga, obtusa, Petala

interna subglabra, albo-late-margiuata,

Stamina petalis alternantia, glandulis

Wiesneri Stapf

p:/
tag
eL

ibr
ary

A. junIperina

Folia e basi dilatata,

breviora,

.

z.

lineata

(1842).

Boiss.

Fl. Or.

I.

p. 677-

(1867).

(20. VII.)

cymoso-racemosa, cymis fasciculiformibus, densissimis, breviter

puinila, stiieta,

inferiora minora,

p. 282.

I.

He
ri



I.e.

Ross.

Fl.

(n. Bp.).

Caulis ciispule-hirtcllus.

in

stipitatis.

margine niinute lanuginoso-eiliata,

liueari-subulata

cymulas superantia,

superiora longa,

erecto-patentia,

subhorizontaliter

MA
); O

rigida,

Ledeb.

in

Ledeb.

in

df

Annua,

Fenzl

summo monte prope Hamadan.

In fissuris rupium in

40. Altiine

Fenzl

3.

ex

litt,

iod
ive
rsi
ty

lusus

in

.

Th
eB

Syn.: A. Vülarsü

nächsten der A. pinifolia Fenzl.

Mey.

C. A.

.

rom

Alsvne li/neata

am

Capsula.

nlo
a

stellt

vix unguiculata, obtu-

lD
ow

30.

pungem

disci inserta;

(22. VII.)

ina

In

declivibus summis montis Elwend.

elliptica,

htt

sissima, sepalis scsquilongiora.

Alsine

/w
ww
.bi
od
ive
rsi
tyl

Bracteae parvae ovatae, acutae. Calvcis sepala inaequalia, externa tota herbacea, glanduloso-viscosa,

rig

laevis.

ibr
a

ry.

rigida,

cymula pauciflora terminatos gerentibus.

annotinis tenuiter pruinosns.

Caulis glaber, in ramulis

l'oliosis,

et

bio

singulos,

strictos,

/; w
ww
.

pedunculos longe

org

vetustis obsitos,

foliis

en
tru

m.
at

Perennis glaucescens, e caule nudo, lignoso, prostrato vel ascendeute candicnlos numerosos, erectos

dg

viridi

mb
ri

Sepala lanceolata, acuta, albida, medio fascia

e,

patentia, oniuia trinervia vel obscure quinqueneivia, nervis albidis, subtus prominentibus. Flores subsessiles.
iiervo primario albo percursa, nervis

eZ
oo
log

y(
Ca

tantum luce transinisso conspieuis. Petala nulla. Stamina basi in

duobus lateralibus

annulum connata, quinque sepalis oppositis

longiora, basi dilatata, utrimque lobulis singulis obtusis divaricatis. Capsula (immatura) tenuiter

sphaerico-dvata, sepalis multo brevior. Semina.
Co
mp
ara
tiv

Ad Rudbar.

.

(24. IV.)

.

membranacea,

.

im Habitus an A. montana Willk. und A. dichotoma Fenzl, von welchen
us
eu

m

of

Dieses kleine Pflänzcben erinnert

f th

in

oberen Stengelblätter und die

in

einen Ring verwachsenen

der beschriebenen Weise geöhrelt sind, unterscheiden lässt.

yo

Filamente, welche zudem noch dazu

eM

die weit abstehenden

es sich aber leicht durch

Wenn
und der

Lib

rar

dies auch bei keiner anderen Alsine vorkommt, so stimmen doch die übrigen Einzelheiten des Baues

dass

tM

ay
r

ganze Habitus so sehr zu den Alsinen aus der Gruppe der A. dichotoma, dass kein Zweifel obwaltet

ist,

ist.

rd

pallide virens,
rva

Annua,

(n. sp.).

Un

ive

Alsine Jiudbarensis stapf

bi-vel

tripollicaris,

striela,

cymulis

in

raeemum

vel

paniculam

congestam

Ha

41.

rsi

ty,

Er

ns

die vorliegende Pflanze damit zu vereinigen

the

dispositis.

eaeterum glabrata, linearia, subulata, acuta, superiora longiora, omnia ereeta,
Dig
i

cilata,

tis

ed

by

Caulis crispule-puberulus vel miaute lauuginosus, folia elevatim quinqueneivia, basi in margine lanato-

Flores subsessiles vel peduneulati.

l'eduneulus

rotundato-tiuneata conico-cylindricus.
trinervia, interiora saltem

obtusiuscula,

triplo

calyce dimidio brevior vel

Sepala ereeta, haud connivenlia, anguste

anguste albo marginata,

calyce

breviora.

in

margine

Stamina aequalia.

et

in consortio Queriae

Hispankae

et Aisines

aequantia.

laneolata,

acuta,

e basi

elevatim

subtus in nervis hirtella. Petala lanceolata,

Capsula

immatura

aequans.

Ad Rudbar

summa cymulas

eum subaequans; calyx

Wiesneri. (24. IV.)

quartam

sepalorum

partem


Die botanischen Ergebnisse der Pol ak' sehen Expedition nach Persien.

S

'2

'.

!

Steht der Alsine montana Willk. sehr nahe; unterscheidet sich alier durch meist etwas grössere Statur,
reichere Verzweigung,

und

blttthenständige Blätter und grössere, stets deutlich

lichteres Colorit, kürzere,

nicht rudimentär entwickelte Fetalen.

Alsine tenuifolia Linne
inin.

III.

=

(1860)

p. 2-25.

l.

Spec. plant, ed.

.4.

In collibus arenosis prope

2.

I.

sub Arenaria

tT63

607.

p.

Fenzl

braehypetala

S.

I.

Ledeb.

iu

Ross.

Fl.

Fenzl

stenocarpa

K-

Tchih.

in

As.

p. 342. (1842).

I.

(19. IV.

En/.eli.

Die vorliegenden Exemplare sind nur an der Basis des Kelches

m.
at

i'J.

drüsig behaart, im Übrigen kahl.
en
tru

fein

Arenaria gypsophiloides Linne

L.





(1767).

Ic.

Germ. VI. p. 32.
Boiss.

Fl.

(1854

p. 53.

t.



.

Fl. Or.

353.

cc.XVI.

Boiss.

Linne

p. 707.

I.

tag
eL

Spec. plant, ed.

1.

p. 423.

(1753).

p.



ry.

4941.

f.

ß.

L844

I.

p. 701.

pro var. A.

ser-

70). (is67>

Boiss.

Fl. Or.

(1867).

iod
ive
rsi
ty

I.

16. VI.)

-27-2.

p.

I.

He
ri

1.

p. 694. (1867).

I.

(1753).

(1867).



Fenzl

in

Ledeb.

Fl.

Ross.

I.

p. :;77.

>is42).

-

Cymis

Ledeb.

in

e,

c.

1.

(7.

(5. V.)

Holosteuni Jinißorum
p. .174.

I.

Stev. ex Fisch,

In arenosis ad Jelizabethpol

.1.

1753)

p. 88.



Boiss.

Ledeb.

Ross.

Fl.

Kaman

IV. u in montibus schistaeeis inter

et

Ind.

Ittey.

Fl. Or.

III.

in agris

p. 710.

I.

I.

p.

;;:,;.

isij

sem. hört. Petrop.

p. 13.

et

et 39.

Kaswin; 1800™

Nr. 1308.

(1837).



(1867).

ad Sepujin prope Kaswin

Vi; in deserto inter Tillis

(4.

yo
rar

Spec. plant, ed.

tM

ay
r

Lib

Cerastium dichotomam Linne

Kaman

et

1.

I.

138.

p.

Kaswin

1753).

(8. V.);



Boiss.

ty,

Cerastium influtum Link

Cat. Hort. Paris

ed.

3.

p.

461

(1829).

I.

p. 721.

(1867).



Boiss.

Fl. Or.

I.

1

p. 721.

(1867).

ive

rsi

inDesf.

Fl. 0r.

ad Gendjnäme (19. V.

in saxis

Er

ns

In montibus ad Jalpan (28. V.); inter
51.

in

f th

eM

(4. IV.);

Baku.

50.

Fenzl

of



(1842).

m

Ross.

us
eu

Fl.

1

dg

(1867).

Agstafa iu deserto Transcaucasico

Ledeb.

rig

ina

oligandrum Fenzl

Spec. plant, ed.

mb
ri

p. 709.

I.

Co
mp
ara
tiv

m.

Fl. Or.

MA
); O

13. IV.)

y(
Ca

a.

et

(

eZ
oo
log

Boiss.

Ad
49.

hortorum prope Baku.

Holosteum aniheUatnni Linne



s.

(nov. var.)

capitulato-fasciculatim contractis, floribus apetalis.

Ad muros
48.

Stapf

lD
ow

Var. capitata

nlo
a

df

Fl. Or. I

8000'.

rom

media

47. Stellaria

Spec. plant, ed.

Haydere prope Hamadan.

In declivibus arenosis ad

t.

11. Or.

Th
eB

Arenaria serpyllifolia Linne

bio

Boiss.

(4. VII.)

Reichen!).
Gnss. Euiim. pl. tnarim.

688. (1867).

p.

org

p. 7l.

In agris prope Reseht. (23. IV.)
16.

I.

/; w
ww
.

Fl. Or.

ibr
a

Mant.pl.

Arenaria leptoclados
pi/llifoliae

Boiss.

montis Elweud prope Haydere,

in declivibus arenosis

Prope Ask ad montem Demawend.
45.



Hisp. p. 48. (1758).

It.

/w
ww
.bi
od
ive
rsi
tyl

Loefl.

B.

J.

p:/

44.

Queria Hispcvnica
Ad Rudbar (24. IV.);

106. tab. 69.

I.

htt

43.

laxa Willk. Ic. et descr.

ß.

ibr
ary

Abbildung der A. tmuifolia

log
iez

Abgesehen von dieser spärlichen Behaarung und ihrer geringeren Grösse stimmen sie vorzüglich zu der

Fries Nov.

Fenzl

in

Dig
i

Var.

Curt.

by

C. glutinosum

ceo-bracteatum

ed

Syn.:

procwmbens Stapf

in

fl.

Ledeb.
(n.

Multicanle, caulibus divaricatis,
liirtum,

Fl. I.ond.

t.

is.

(1777-87).

the

Ha

erastium pumiluin
tis

52. (

rva

rd

Un

In locis petrosis ad septentrionem speetantibus ad Kaebutercbau.

Suec. ed.

-2.

Ross.

1.

Fl.

p. 132.

-

Wert, et

(1828), Maut.



p. 406. (1842).

I.

Koch

p. 82.

Boiss.

Deutschi. Fl. p. 343. (1831).

(1832).

Fl. Or.

I.

p.



C.

semidecandrum

ß.

herba-

723. (1S67).

sp.

e

basi prostrata

ascendentibus, internodiis valde abbreviatis, eglandulose

calyce solo pilis glanduliferis nonnnllis intermixtis.

Ad muros prope

Rescht.

Diese durch den sonnigen, trockenen Standort aul Mauern bedingte Varietät weicht im Habitus allerdings

bedeutend von der gewöhnlichen Form ab, stimmt aber
Denkschriften der mathem.-naturw.

Cl.

LI.

in

Bezug auf die Form der

ßd. Abhandlungen von Nichtmitgliedern.

Blätter,

die

mn]

fast

ganz


Otto Stapf.

2?-0

krautigen Bracteen und die Blütlien so gut mit dieser überein, dass ich sie für nichts Anderes ansehen kann,
als

dass ein Exemplar,

Dafür spricht auch,

eine Standortsvarietät.

für

das offenbar an einem weniger

sonnigen Platze wuchs, sich der typischen Form schon mehr nähert, indem die Internodien weniger verkürzt,

Link Enum.

ed.

hört. Berol.

pl.



Fenzl

(1763).



Fenzl

(1783).



Fenzl

415. (1755).

p.

I.

Ledeb.

in

p. 433. (1821).

I.

(22. IV.)

HerniaHa glabra Linne Spec. plant,
— Boiss. Fl. Or. p. 740. (1867).

ed.

l.

p. 218.

I.

Ledeb.

in

Fl.

Ledeb.

Fl.

Gendjnäme.

56.

p. 740.

I.

Spec. plant, ed.

1.

(n. Bp.)

II.

p. ieo. (1844).

tag
eL

intricatos, basi lignosos,

iod
ive
rsi
ty

acutis,

df

rom

Th
eB

stipulig lanceolatis,

laciniis subaequalibus, interioribus
nlo
a

Calyx hirtus

hiita,

aequantibus. Capitula pauciflora,

folia

nempe

ina

lD
ow

vix brevioribus, opacis, enerviis,

MA
); O

rig

In fissuris rupium ad Jalpau. (21. VI.)

bildet,

die mit ihrem

e,

Eine sehr zierliche Pflanze, welche dichte, klebrige Polster

Hausskn. (nach

den

tief in

von

der Beschr.),

mb
ri

dg

Sie nähert sich darin der P. imbricata Boiss. et

Stämmeben

y(
Ca

aber durch eine ganze Reihe von Merkmalen, wie aus der Diagnose ersichtlich, verschieden

ist.

eZ
oo
log

sie

dense caespitose

Folia brevia, e basi

hirtellus.

lanceolatis, ohtusiusculis, subplanis, rectis.

welcher

Ross.

Bracteac niveae, oblique ovatae, acutae,

utrimque

in

in

paniculam breviter ramulosam disposita.

obtusiuscula, crassiuscula,

Felsenspaltcn haften.

(1814).

angusta ovato- vel lanceolato-oblonga,

Caulis teretiusculus, dense patule

floribus duplo majores.

p. 160.

He
ri

erectos vel prostratos, saepius valde abbreviatos edens.

suffulta,

II.

p:/

ad Mandjil.

l'ercnnis, luimilis, e caule lignoso subterraneo multos caudiculos,

foliis

Ross.

ry.
p. 218.

I.

(1867).

Paronychia caespitosa stapf

s<'ssilia,

(1S67).

htt

In itinere

Fl. Or.

ibr
ary

Boiss.

p. 408.

ibr
a

Herniaria Mrsuta Linne

(19. VI.)

/w
ww
.bi
od
ive
rsi
tyl

In arvis lapidosis prope



I.

org

I.

55.

Ross.

Fl.

log
iez

Ad Kudrun.

Suec.

en
tru

C. triviale

Fl.

m.
at

CeraMiv/m VUlgatum Linne
Syn.:

54.

sind.

bio

53.

mehr aufrecht

/; w
ww
.

die Stengel

Co
mp
ara
tiv

Berberideae.

Auetore R. de Wettstein.

Linne

Spec. plant,

of

Bongardia ChrySOgOWWm

ed.

1.

I.

p. 3l-J



sub Leontice (1753).

Boiss.

Fl. Or.

I.

p. 99.

us
eu

m

1.

eM

(1867).

Syn.: Bongardia Hauwolßi C. A. Mey.
f th

Vit/., d. C;aie.

yo

Reis, in d. Morgenl. Nr. 119.

Chrysogonum
rar

Lib

ay
r

(1831).



Cf. Ie.

in

Rauw.

Beschr. d.

Rudbar

(24. IV.);

in

declivibus apricis ad

Kaman.

(5. V.)

tM
ns

in solo

Fl. Or.

I.

Er

Boiss.

Prope Schurab;

p. 100.

(1867).

rsi

gypsaceo (11. V. 1882); prope Kaebuterchan

Hamadan

prope

in glareosis;

2000 m

s.

m. (14. V.)

Un
rd

Boiss.

et

rva

Berberis densiflora

Bulise Anfz.

i2s. VI.)

c. fl.

;

d. a. e. Reis.

prope

d.Transcauc.

Hamadan

u.

(1. VIII.) c.

Pers. ges.

Pfl.

p. 9.

t.

III.

(1860).

fr,

tis

ed

by

Ad muros

p. 171.

ty,

LeonHce minor

Ha

3.

(11. IV.); prope

the

2.

Baku

Pfl.

ive

In agris prope

Casp.

Dioscoridis (1583).

Dig
i

Ranwiculaceae.
Auetore

1.

Clpnatis Orientalis Linne

Ad
2.

ripas fluvii

Hera

in

1.

I.

p. 543. (1753).

monte Eiburs prope Kam.

Thalicirwm isopyroides
Inter saxa prope

Spec. plant, ed.

C.

A. Mey.

in

Ledeb.

Kaebuterchan 2700'" (14. V.);

Freyn.

J.

(12. IX.)
Fl.

in

Alt. II. p. 346. (1830).

montibus inter Jalpan

et

Nehawend.

(25. V.)


Die botanischen Ergebnisse der Polak'schen Expedition mich

stApeUatum Regel

uv.

Syst.

Ad Schurab-Karaghan.

Karuan

Iu arvis inter

Syst.

Kaswin.

et

p. 223.

1.

(I8i8).

(5. V.)

AdoniS caudata

St ev. In Bull, soc
Syn: A. flammea ß caudata Boiss. FI.

G.

(i8i8).

m.
at

Adom's microcarpa DC.

5.

p. 201.

i.

(12. V.)

en
tru

Anemone biflora

(1784).

prope Hamadau. (14. VI.)

In humidis salicetorum
4.

p. 513.

XXI.

Mose.

nat.

Or.

272. (1848).

p.

:>..

(1867).

p. 19.

I.

log
iez

'/

XIV.

Syst. veg. ed.

-

bio

Var.

Linue

.Murr, in

/; w
ww
.

Ihalirtriim elatum

3.

ry.
Fi. Austr. IV. p. 29.

t.

ibr
a

Jacq.

(177c.!.

3;,5.

/w
ww
.bi
od
ive
rsi
tyl

Adonis flammea

org

In vervactis ad Baku. (13. IV.)
7.

In arvis prope Rudbar. (25. IV.)

p. 281.

(iS67).

nov.

p:/

PI. Or.

VIII. p.

1.

Boiss.

Fl. Or.

I.

et Zer.schk 2000"'.

In humidis locis iuter

Kaswin

Von

kommenden Arten

Betracht

^is4-2j.

passt nur die Beschreibung dieser der Section Xiphocoma (Stev.

DC. zugehörenden Arten aus

Verwandtschaft des R. sicutarius Schlchtdl.,

rom

pro gen.) angehörenden Art, aber keine der zur Section Ranunculastrum
habituell

ähnlich

sind,

es lässt

lD
ow

Merkmal der Früchte abweichen. Vorliegende Exemplare haben nun keine Früchte,

das basilare Anhängsel der Frucht nicht mit Sicherheit constatiren.

:

rig

sich also auch das Sectionsmerkmal

würden dieselben

MA
); O

ein solches bei vorliegenden PHan/.en thatsächlich fehlen, so

Sollte

zu einer noch unbeschriebenen

Ranunculus ooeyspermus

I

er i Freyn

Viridis vel glaucescens,

—8

supra

ramosus,

patule

florus,

rarius

monanthus.

Folia

ambitu suborbiculata,

triseeta vel

Flores

indivisa laciuiis linearibus integerrimis.

ay
r

tM

squama obovata

instruetis.

in

stylum tenue aequi-

ty,

Filamenta glabra. Ovaria setosa, oblonga,

uncinatum attenuata, carpella.

in apice

.

.

.

Schurab

et

Karaghan;

in agris

prope Manian.

Ha

polyanthus.

the

Var. ß.

rva

rd

Inter

Un

ive

longum, rectum,

7

adpressis, ovatis, obtusis, marginatis et hirtis, petalis' uti videtur persistentibus,

/4 pollicares sepalis coloratis,

obovatis, basi



f th

yo
rar

Lib

caulina bracteaeformia, diminuta,

ns

folia

3

petiolata, conformia,

villosus (florendi

eM

omnia longe

rsi

s

1329. 11799).

decompositis vel parum divisis; laciuiis oblongis vel ovatis, acutiuseulis vel

segrnentis sessilibus,

Er

obtusis;

p.

y(
Ca

medium

radicalia maculata, glabra vel superne tantuiu hirsutula,
tripartita;

2.

Radix grumis tenuiter cylindricis constans. Caulis

eriocollus.

erectus,

pollicaris,

11.

(5. V.)

us
eu

tempore), 4

(n. sp.)

plant.

eZ
oo
log

Ranunculus Pich

Sp.

Co
mp
ara
tiv

11.

aggeres aquaeduetuum prope Kaswin.

of

Ad

m.b. inWilld.

m

l<>.

mb
ri

dg

e,

Art der Section Ranunculastrum gehören.

der

durch das für Xiphocoma

aber

nlo
a

df

die

ina

charakteristische

4.

tag
eL

iugo Kascban (27. IV.)

Ranunculus dasycarpus
allen in

Diagn.

He
ri

in

p. 249. (1841).

Hohenack.

Th
eB

9.

nives

edulis

XV.

in Linn.

in

iod
ive
rsi
ty

Ad

Boiss.

htt

Syn.: Eanunculus

Koch

C.

ibr
ary

Ficaria fasdcularis

8.

291

Persien.

floro.

Videtur forma subalpina.
tis

— 12

paullo supra basin ramoso,

In fauce inter

Dig
i

5

villoso,

ed

by

Foliorum segmento medio saepe petiolulato, caule humili hirtulo vel

Kaswin

et

Zerschk.

(5. V.)

Diese hier neu beschriebene Art hat vielfache Beziehungen zu R. Aachen Boiss und R. Elbrusensis Boiss.

Es

lässt sich die

iudess nicht vor.

Unterscheidung jedoch ohne Früchte nicht genau durchführen; solche von R. Pichln

Da

sich aber sonstige Differenzen ergaben,

so zog ich es vor,

letzte

i

liegen

reu einstweilen neu zu

beschreiben. Im blühenden Zustande unterscheidet sich R. Pichleri von B. Aucheri, mit

dem

er die

dünnen

Wurzelfaseru und die langen Griffel (ob auch FruchtschnäbelV) gemein hat, durch die zottige (nicht

steife)


Otto Stapf.

292
Behaarung des

Mittelsegmente der Blätter und die langen Steifhaare

.Stengels, die sitzenden (nicht gestielten)

Die oben beschriebene var. ß polyanthus bildet der Stengelbehaarang und Blatttheilung
ß. Elbrusensis ist durch kürzere, länglich cylindrische
nach, eine offenbare Mittelform zu ß. Aucheri hin.

des Fruchtknotens.



Wurzelfasern, kurze Fruchtschnäbel und sitzende Mittelsegmente der Blätter von R. Aucheri und R. Pichten

Merkmal

verschieden; letztgenanntes

Von den

hat er jedoch mit ß. Elbrusensis Boiss. gemein.

hier angeführten

und

es liegt die

Vermuthung nahe, dass

R. Aucheri,

und R.

R. Elbrusensis

nur Formen

Pichleri

einer

log
iez

sein

en
tru

m.
at

Unterscheidungsmerkmalen pflegen indess die von der Blatttheilung und Behaarung abgeleiteten ohne Werth zu

13.

Ranunculus brachylobus
summi

In parle septentrionali

Ranunculus cassius

flg. 2.

(1819).

1

Hohenack.

et

4.

t,

Diagn. 8er.

I.

aditus ad Tusirkan. (27. VI.)

Boiss.

Ann.

in

nat.

sc.

XVI.

ser. 2.

p. 354.

p. 6.

8.

f.

(1842).

(l&il), Fl. Or.

1.

18.

p.

(1867).

htt

p:/

14.

Boiss.

p. 25.

org

in collihus arenosis. (22. IV.

I.

ry.

Ad Kudrun

Sohldl. Anim. adv.

ibr
a

Ranunculus cicutacias

/w
ww
.bi
od
ive
rsi
tyl

12.

/; w
ww
.

bio

einzigen Art sind.

Ad

rillosus DO.

Syst.

p.

I.

I,

p.

283.

(1818).

tag
eL

Ranunculus

He
ri

Pirebazar. (23. IV.)

Wird von Boiss.

Fl. Or.

49 mit Unrecht

p.

I.

iod
ive
rsi
ty

15.

ibr
ary

In humidissimis in inoute prope Jalpan. (20. VI.)

als ß Persicus zu ß. Constantinopolitanus

also in

dem

df

rom

hat,

nlo
a

pl. ins.

V.) et

äti

Archip.

Kux.

et

Hamadan.

p. 61.

(1821).

(20. V.)

sceleratus Linne
subylobonux Froyn (u. var.)

Spec. plant, ed.

rig

ina

ad Kaebuterchan, versus Haniadau (12.

Ranunculus

1.

p.

1.

501. (1753).

Ranunculus
Ad

ophioalossi/olhis

Vill. Hist.

fossas prope Rescht. (20. IV.)

Ranunculus maryinatus

D'Urv. Emmi.

pl.

p. 62.

vom Typus
Dauph.

pl.

ins.

[II.

unterschieden.
p. 731.

t.

XI. IX. fi789).

Archip. et Eux.

p. 62.

(1821).

us
eu

f th

-i.

I.

p.

780. (1762).

yo

Spec. plant, ed.

Lib

Boiss. Diagn.

Fl. Or.

nov. Sei.

2.

V. p. 10. (1856).

tM

ItanunCUlus Ptnardi

Kaman.

Er

ns

In locis umbrosis ad

rsi

Ranunculus arcensis

(5. V.)

Linne

ive

Spec. plant, ed.

2.

I.

p. 780.

(1762).

Un

22.

Linne

humidis ad Rescht. (23. V.)

ay
r

In

21.

eM

Ranunculus maricatu>i

ty,

20.

humidis ad Rescht. (20. IV.)

rar

In locis

m

of

19.

eiförmigen Frachtstand

Co
mp
ara
tiv

IS.

bis

1

y(
Ca

Durch den kugeligen,

(20. IV.

mb
ri

ad Rescht.

eZ
oo
log

In fossis huniilis

dg

e,

Var.

D'Urv. Emmi.
lD
ow

Ranunculus Constantinopolitanus
In humidis

17.

ist.

MA
); O

16.

Th
eB

und zwar darum, weil letztere Art nicht abstehende, sondern zurückgeschlagene Kelchblätter

Hauptmerkmale unterschieden

D'Urv. gezogen

Var. bi'evispinus l'reyn

sp.)

Ha

rva

rd

(n.

Ranuuculo tuberculato Kit.

dift'ert

carpellorum spiuis, elongatis,

suliulatis,

a ß. arvensi typico spinis

the

A

Var.

ed
tis

in locis udis inundatis.
Dig
i

Prope Kaswin

by

niullo brevioribus.

subspinosus Freyn

Facies R. reticulati

Ad Hamadan; ad
23.

(var. nov.)

Schmitz

sed inargo capelloium serie spinaruiu ciuclus.

Tschitschian.

Ceratoccphalus falcatus
x.

Regel;

et

vulgaris Boiss.

Fl. Or.

I.

Fers. Syn.
p.

r
.

>8.

I.

(1867).

In vervactis argillosis ad Baku. (11. IV.)

p.

341. (1805).


293

Die botanischen Ergebnisse der Polak'schen Expedition mich Persien.
ß.

exscapus Boiss.

Intev Tiflis et

24.

Baku.

Fl. Or.

(1867

p. 58.

I.

(1. IV.)

Ceratoc&pJialus orthoceras DC.
Var. (jluber Freyn.

Ad domos apad

.syst.

231. (18I8)

p.

i.

(n. ap.)

Maninil.

lo. V.)

|

Stev.

XXI.

.Mose.

p. 269.

(1848).

Stev.

C. ineurvus

eine Mittelform zwischen Cfalcatus und C. orthoceras. Mit

ist

ibr
a

Im Alter verkohlend.

(4. IV.)

org



/; w
ww
.

bio

(var. nov.)

apud Kaswin.

In argilloso solo

aoc

in Bull,

log
iez

Froyn

Var. glabrescens

en
tru

Ceratocephalus vncurvus

ry.

25.

m.
at

Völlig kabl und hiedurch habituell sehr auffallend.

Nigella JPei-sica Boiss.

Ann.

in

d.

uat. Sei-. 2.

sc.

Syn.: N. oxypetala 7 tenuifolia Boiss. Fl. Or.

I.

XVI.

p. 368.

(18-tt).

fiSGTj.

p. 74.

p:/

26.

et

186.

p.

1

ibr
ary

Lehm.

Teheran.

(1851).

19. VI).

tag
eL

Rel.

Hamadan

inter

He
ri

Iu arvis ad Kuschkek

iod
ive
rsi
ty

Delphin tum, para tun Bunge

htt

In umbrosis declivibus ad Jalpan. (21. VI.)
27.

/w
ww
.bi
od
ive
rsi
tyl

letzterem hat sie die ziemlich geraden Fruehtsehnäbel, mit ersterem deren hackenförmige Spitze gemein.

Die Auffindung dieser wirklich paradoxen Pflanze, welche nach Boissier's Flora Orientalis bisher nur

inTurkestau gefunden wurde,

Th
eB

Ich

würde nicht gezögert haben, diese Pflanze

gewichtige Bedenken

rom

abnorme Bildung irgend einer anderen Art dieser Gattung (D. Persicum Boi
solchen Auffassung entgegenstehen

einer

würden.

nlo
a

df

als

hohem Grade merkwürdig.

ist in

ss. Vi

Die vorliegenden (4) Individuen

lD
ow

zeigen nämlich in ihrem Aussehen durchaus nichts, was auf eine Missbildung schliessen

liesse.

Sie sind klüftig

ina

gegebenen Beschreibung vollständig, nur sind

I.e.

sie in

weiter

MA
); O

rig

entwickelt und entsprechen der von Boissier

anzusehen, wenn nicht

vorgeschrittenem Stadium, mit wohl entwickelten, theilweise sogar reifen Kapseln. Das Merkwürdigste besteht
dg

e,

dass die Bllithen nicht nur blumenblattlos sind, sondern dass auch ihre Stellung von der gewöhnlichen
mb
ri

darin,

Zusammenhange mit

und an denselben ebenfalls blumenblattlose Blüthen vorgefunden
I).

m

of

Diese Erwägung spricht also für den speeifischen und systematischen Werth des

Kapseln und Samen bisher unbekannt waren, so

schwach zurückgebogen, schmal

zugeschweift,

yo

uaht situirten Griffelrest

(quer)
Lib

rar

plötzlich

folgt

hiemit

abstehend langhaarig. Die Samen sind

l-5 mm hoch,

l

tM

ay
r

ca.

paradox um.

deren Beschreibung. Sie

cyliudrisch, oberwärts in den einseitig in die

f th

lang,

eM

us
eu

reife

dieser

ohne speeifischen Werth ansehen, wenn nicht Boissier eben im Gegensatze zu

als

junge Exemplare vorliegen gehabt

mir,

hätte.

des Petalums nun ganz gut als im
eZ
oo
log

Man könnte das Fehlen

Erscheinung und somit

Co
mp
ara
tiv

eine neue Bliithe.

y(
Ca

abweicht. Es entwickelt sich nämlich in den Achseln der Blüthen der ersten Serie (also zur Frachtzeit) je

ist

15



Da

16"""

Verlängerung der Bücken-

im Übrigen stark nervig-runzelig, zerstreut und
mm breit, schief, sphärisch-tetraedrisch. schwarz

zusammenflicssendeu Papillen bedeckt.

Er

ns

und dicht mit reihenweise geordneten,
rsi

ty,

Delphinium laxiflorum Freyn

(n.

sp.)

Un

ive

28.

vel inferne patenti-ramosus,

cum lamis

fere a basi laxe florigeiis. Folia

rva

rd

Canum, fiexuosum. Caulis simples

lacinulas angustas obtusas

the

Ha

inferiora petiolata o seeta, segmentis petiolulatis in

ed

by

subaequilonga, 3 partita, laciniis lanceolatis, subacutis. Floies pallidi
Dig
i

tis

longi, brevissime pedicellati; sepala glabresceutia,

petalum lobo intermedio

bitido,

lateralibus

deorsum

elliptica,

cum

ß.

et

patule pilosa. Semina

directis breviori et

cum

foliis

floralia sessilia, flori

ealcare sursum directo 2-5

plus minnsve patenti-pilosus.

Prope Gussedje ad viani Teheranieam,

iu locis aridis,

salsis.

— 2-7

'"'

1

obscura not.ita;

multo angustiori, ealcare petalo duplo
ereeta,

strieta,

cvlindrica,

1-5""" longa, l mm diametro, squaniosa, transverse angulosa,

hirtum.

Caulis

sectis,

pallide-roseo-violace.i, linea lata,

longinri; Capsula peduneulo erecto-patulo subaequilonga vel ea longiori,

tomentosa

i5

venosa,


294

Otto Stapf.
Die vorliegenden Exemplare 6

— 30™ hoch,

mit sehr lockeren Trauben. Die Blätter des Blüfhenstandes

so lang als die Blüthe, nur der Sporn über dieselbe hinausragend. Die Kapsel 13"' m lang, oben plötzlich quer

abgestutzt und von

dem

Verlängerung der Rückennaht

in der

situirten Griffeln erst

Von den Verwandten unterscheidet sich D. Stocksianwm Boiss. durch

kurz bespitzt.

kleine, von

den Blüthen vielmal

überragte Blätter, andere Blüthenfarbe, kürzere Kapseln und durch Pedicellen, welche nur die halbe Länge

Mey., welches jedoch schon durch

et

zurückgebogene Fruchtstiele und demnach hängende Kapseln unterschieden

m.
at

D. camptocarpum Fisch,

ist

ausserdem hat es gekrümmte

ist,

en
tru

der Kapsel erreichen. Näher verwandt

beiden Pflanzen

indess auch

betrachtet

Boiss.

Fl. Or. I.

bio

ß.

Möglich jedoch, dass die
robustem

•/.

77 für speeifisch

Bunge

identisch

verschieden

org

Diese

st.

Songoricum Kar. und

/; w
ww
.

vorstehend beschriebene neue Art mit D. camptocarpum

log
iez

Kapseln und die Samen sind durch besonders lange Squamen ausgezeichnet.

von D.

29.

Delphinium Persicum

Boiss.

Ann.

in

Dat. S6r.

sc.

Raro ad agrorum margines ad Hamadan. (17.

-2.

XVI.

p.

/w
ww
.bi
od
ive
rsi
tyl

ibr
a

ry.

camptocarpum.
362. (1841).

V.)

•/.

Äucheri Boiss. Fl. Or.

welche durch zottige Behaarung und ungeteilte Blätter

p. 7ü.,

I.

ibr
ary

Mittelform zur Var.

htt

p:/

Die vorliegenden Exemplare sind nicht angedrückt, sondern abstellend behaart. Sie bilden also eine

montium prope Hamadan.

(14. VII.

p. 85.

I.

He
ri

(1867).

rom

Fl. Or.

prope Hamadan. (12. VII.)

(28. VII.); in

i

umbrosis

locis

ad Musellah (18. VII.); in declivibus

Delphinium xt/neaipuni Freyn

in. sp.

MA
); O

32.

Boiss.

Hamadan

aggeres aquaeduetuum ad

(1840).

lD
ow

Ad

12.

df

Delphinimn Huhenaeheri

31.

p.

in agris t'rumentaiiis
Th
eB

AdTschitschiam ad viam Nehawendicani,

iod
ive
rsi
ty

(iay inDcsm. Cat. Dord.

nlo
a

J.

ina

Delphin in >n Orientale

rig

30.

tag
eL

des BlUthenstandes abweicht.

3,

e,

Cinereo-glancescens, breviter et glanduloso hirtum, nanuni, Simplex, erectum, dense foliosum. Folia

y(
Ca

apice caulis racemosi, approximati, albi; petalorum lateralinm lamina elliptica,

in

eZ
oo
log

in

mb
ri

dg

ternatim decomposita, lacinnlis oblongis, obtusiusculis, mucronatis, inferiora petiolata, superiora sessilia. Flores

unguem

nuata; calcare descendente Höre dupl<» longiori. Carpella iuvenilia basi connexa, hirta,

Moschdiser.

Co
mp
ara
tiv

Ad portum

Ich sah nur ein einziges 17 cm hohes Individuum,

uti

ea breviori atte-

videtur lanceolata.

welches jedoch durch die an der Basis verwachseneu

lang, die

dass ein specialer Vergleich

ist,

seitlichen

ganz überflüssig

Petalen aussen kurzhaarig und
f th

17"'"

daselbst

ist.

Die Blüthen sind

sammt

mit einem grünen Kückenstreif

yo

Sporn

eM

durchgreifend verschieden

us
eu

m

of

Carpellen, den senkrecht nach abwärts gerichteten Sporn und die weise Blüthenfarbe von allen Verwandten so

Lib

rar

(ähnlich wie bei Ornithogalum) gezeichnet. Die Staubfäden sind kahl.
tM

ay
r

Delphinium caerulescens Freyn

(n. Bp.)

ns

33.

rsi

ty,

Er

Breviter pubescens, medio viseidum, glaueum, caerulescens, radice breviter tuberosa. Folia omuia petiolata,
Un

ive

palmato-multipartita, laciniis liuearibns, mucronatis.
rva

rd

Caulis flexuosus, parce ramosus, racemis laxis, multitioris, peduneulis fruetiferis valde elongatis, arcuatoHa

ad medium bibracteolatis. Flores pallide-eoerulei, calcare in apice curvato gibbo, sepala breviter hirta
subduplo superanti. Petala alba, superiora glabra, lateralia sepala excedentia. Carpellae venulosae, glabrae,
ed

by

the

patulis,

tis

mucronem abrupte

Dig
i

cylindricae, in apice in

In declivibus

montium ad Jalpan.

angustatae.

(20. VI.)

Mit Delphinium tuberosum

Auch, nahe verwandt, jedoch verschieden durch kahle (nicht gevvimperte),
weisse und blaue, obere Petala, durch den die Sepalen fast um das Doppelte überragenden (nicht ihnen
gleich langen) Sporn, sowie durch längliche, cyliudrische (nicht eiförmige) Kapseln. Die so sehr verlängerten,
bogigen Fruchtstiele hat D. caerulescens mit D. tuberosum gemein und sind beide Arten durch dieses Merkmal

von allen verwandten

leicht zu unterscheiden.



Die botanischen Ergebnisse der PolaVschen Expedition nach Persien.
Die vorliegenden Exemplare von

hergebogen,

26 mm

bis

die Kapseln

,

Länge von

eine

20

caerulescens sind

]>.

10"" hoch,

— 11"""

wovon auf den Sporn 10

17""" lang,

die Rlütheu

10""",

der Griffel

die Stengel

kommen. Die

295
stark

sehr

und

Fruchtstiele erreichen

um 2— 3"""

dünn und überragt noch

ist fein,

hin-

die

cum

In glareosis ad Patschinar

macrostoma

Cult. in hört. Univ.

Boiss. et

en
tru

log
iez

bio

Boiss.

Huet

Huet

in Sched. pl.

(17. VI., 6. VII.); in agris

Fl. Or.

I.

p.

/; w
ww
.

l

it.

(1875).

sub Papavere ex Boiss.

Or.

Fl.

I.

p.

115. (1875)

ad Tschitsehian. (26. V.)

Belanger

Endlicher auf Grund

tag
eL

Vindob. 1883, 1884.

Die Gattung Closterandra wurde von
Tafeln aufgestellt und von

org

ry.



(1811).

ibr
a

-233.

Apulo Ten.

arenario M. B. et R. rhoeadiftora Boiss.

/'.

Hamadan

In agris hordei prope

t.

(1819).

Voy. aux Ind. Or. Bot.

in

der

a. a.

I.

1830

He
ri

Closteraitdra

305.

p.

p. 364.

rhoeadiftora Boiss. et Paparere

gegebenen Abbildung der

0.

iod
ive
rsi
ty

4.

Nnp.

III.

VII.)

(3.

/w
ww
.bi
od
ive
rsi
tyl

cum Roemeria

Fl.

p. 107. (1875).

I.

procul a ponte fluvio Laar imposito.

M.-B. Fl. Taur. Cauc.

Ten.

Or.

ibr
ary

Papaver Apulum

t.

p:/

Papaver areiiarium

In glareosis ad Patschinar
3.

Collect,

Demawend haud

In declivibus montis
2.

Lindl

htt

Papaver bracteatum

1.

Papaveraceae.
23. (1831). — Boiss. Fl.

m.
at

Kapsel.

— 1840 auf einer der

C.

minor diagnosticirt.

Samen von

Hamadan gesammelte

Material, sowie die

im botanischen Garten während zweier Jahre aus
rom

von Pichler bei

Th
eB

Später wurde die Gattung wieder eingezogen und die Arten derselben unter Papaver eingereiht. Das reiche,

(Hamadan) gezogenen Pflanzen bestimmen mich jedoch zur Wiederherstellung der Gattung,
deren Hauptmerkmal die eigenthümliche Dehiscenz ist. Während bei Papaver der Discus stehen bleibt, und

rima, hypogyna; filamenta subulata

8,

ina

eZ
oo
log

incomplete 5

I,

et

Huet. gehört noch

Lib

Fl.

Aegypt.

ns

Syst.

Er

p. 118.

II.

d. ioo. (177.3;

p. 93.

(1821).



E. Orientalis

Fresl Bot. Bemerk,

Boiss.

p. 8.

in

Ann.

sc. nat.

Scr. 2.

XVI.

p. -271.

(1844).

rsi

ty,

(1875); R. Schimperi

sub Chäidomo.

ive

fluvium Schahrud prope Patschinar (27. IV.); in glareosis prope Mandjil. (26. IV.

i

Un

Ad

schon erwähnte C. minor Belang.

die

117. (1875) hieher.

p.

ay
r
tM

DC.

eriocarpa

5.
I.

deciduo, in apice aperto,

m

us
eu

eM

Forsk.

f th

Roemeria dodscaudra

8 locularis, disco stigmatifero,

crenato.

yo

FI. Or.



rar

Papaver Belangen Boiss,

(1841); Fl. Or.

— 8 intervalvulares.

of

—8

Ausser Closterandra macrostoma Boiss.

Syn.: B. hybrida

antherae terminales, biloculares, ovatae, in latere longi-

clavata,

vel

super ovarii apicem disciformem deciduum adnato-sessilia. Capsula oblonga vel

radiantia,

ore amplo, in margine obsolete 5

5.

wieder.

Ovarium oblongo-obovatum, uniloculare. Ovula juxta placentas 5

clavata, placentis semiseptiformibus,

(=

legt

caducis. Corollae petala 4, hypogyna, obovata, decidua. Stamina plu-

foliolis hispidis,

tudinaliter dehiscentes.



rectificirt

und

einer Abbildung fusst,

dg

e,

im Folgenden auf Grund der mir vorliegenden Pflanze

Calyx diphyllus

Stigmata 5

Endlicher's nur auf

mb
ri

sie

springt hier zur Zeit der Reife der Discus ab

öffnet,

die Gattungsdiagnose

y(
Ca

gebe ich

Da

frei.

MA
); O

Mündung der Kapsel

die weite

rig

Kapsel sich mit Poren unterhalb desselben

Co
mp
ara
tiv

die

lD
ow

nlo
a

df

dort

rva

rd

Roemeria rhoeadiftora

Boiss. Diagn. plant. Or. nov.

Ser.

VI.

I.

p. 7.

ist;,:, Fl. Or.

I.

p. 119.

1875).

Ha

6.

Kaswin

(8. V.i;

in agris et ruderatis

prope

Hamadan

by

the

In arenosis ad Patschinar (27. IV.); in ruderatis ad
ed

ad agroruru margines. (16. IV.)

7.

Dig
i

tis

(8. VI.);

Glaucium pulcJirum

Stapf

(n. sp.

.

Humile, glaucescens, e basi rosulatim foliata caules paucos,
atos, unifloros edens,
C'aulis

inncinata,

foliis

breviores vel ea subäequantes, parce

foli-

floribus violaceo-puniceis, magnis.

glaberrimus. Folia glaucescentia. parce papilloso-scabrida, petiolata, lyrato-pinuatifida vel rarius

ambitu obovato-oblonga

lobis versus

basim decrescentibus vel patentibus vel

oblongis, basi lata et saepius decurrenti petiolo insidentibus.

intimis

reversis,

angulato lobatis vel dentatis, terminali niulto


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×