Tải bản đầy đủ

đề KIỂM TRA học kì 1 lớp 5 môn địa, sử

Ề KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM 2017 – 2018
MÔN: Lịch Sử & Địa Lý – Lớp 4
Thời gian làm bài 40 phút
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
I. LỊCH SỬ: (3điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng.
Câu 1: (0.5 điểm) Thực dân Pháp nổ súng mở đầu xâm lược nước ta vào năm:
A. năm 1862.

B. năm 1858

C. năm 1859

D. năm 1860

Câu 2: (0.5 điểm) Sau khi băn khoăn, cân nhắc giữa lệnh vua và ý dân, Trương Định đã
quyết định:
A. Tuân lênh vua giải tán nghĩa bình, đi nhận chức Lãnh Bình ở An Giang .
B. Rời khỏi Gia Định để tiếp tục chiêu mộ nghĩa quân đánh Pháp.
C. Ở lại cùng nhân dân chống giặc và được phong “Bình Tây Đại nguyên soái”.
D. Trương Định về quê ở Quảng Ngãi để xây dựng lượng chống quân xâm lược.

Câu 3: (0.5 điểm) Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào?
A. Ngày 5/6/1911 ; B. Ngày 6/5/1911 ; C. Ngày 15/6/1911;

D. Ngày 16/5/1911

Câu 4: (0.5 điểm) Sau cách mạng tháng Tám nước ta đứng trước những khó khăn nào?
A. Giặc đói, giặc ngoại xâm ;
B. Giặc dốt, giặc dói.
C. Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.


D. Giặc ngoại xâm , giặc dốt
Câu 5: (1 điểm)

Hãy đánh mũi tên nối nhân vật, địa điểm, thời gian lịch sử đúng với

tên của chiến dịch.

II. ĐỊA LÍ: (3 điểm)
Câu 1:(0.5 điểm)
A. Đà Nẵng;

Trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước ta là:

B. Hà Nội;

C. Thành Phố Hồ Chí ; D. Hải Phòng

Câu 2:(0.5 điểm) Phần đất liền của nước ta giáp với nước nào ?
A. Trung Quốc ; Lào ; Thái Lan ; Cam-pu-chia
B. Trung Quốc ; Lào ; Cam-pu-chia
C. Thái Lan ; Cam-pu-chia; Lào
D. Trung Quốc ; Thái Lan ; Cam-pu-chia
Câu 3:(0.5 điểm) Loại hình vận tải có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở
hàng hoá ở nước ta là:
A. Đường bộ;

B. Đường sắt;

Câu 4:(0.5 điểm)Nước ta có:

A. 45 dân tộc

B. 54 dân tộc

C. Đường thủy;

C. 55 dân tộc

D. Đường hàng không

D. 57 dân tộc

Câu 5: (1 điểm) Hãy nối ý ở cột ( A ) với ý ở cột ( B ) sao cho phù hợp.


A

B
1. trung tâm công nghiệp lớn của nước

a) Đường bộ

ta.

b) Lúa gạo

2. loại cây trồng nhiều nhất ở nước ta.

c) Nội thương

3. là hoạt động mua bán ở trong nước.

4. vận chuyện hàng hóa nhiều nhất

d) Thành phố Hồ chí Minh
B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)
I. LỊCH SỬ: (2điểm)

Câu 1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng
Việt Nam?
Câu 2 : Hãy nêu lại lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh?
II. ĐỊA LÍ: (2điểm)
Câu 1: Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Dân tộc nào có số dân đông nhất và sống chủ yếu
ở đâu? Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu
Câu 2: Nêu đặc điểm vùng biển nước ta? Biển có vai trò như thế nào đối với sản xuất và
đời sống ?
——— HẾT ———ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
A .PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
I. LỊCH SỬ: (3điểm)
Mỗi câu trả lời đúng ghi 0.5 điểm, riêng câu5: 1 điểm


Câu

1

2

3

4

5
Chiến dịch Việt Bắc: Năm 1947 – Bắc Kạn

Ý đúng

B

C

A

C

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

Chiến dịch Biên giới: Năm 1950 – La Văn Cầu
( Đúng mỗi ý 0,25 đ )

II. ĐỊA LÍ: (3điểm)
Câu

1

2

3

4

5
a –4

Ý đúng

C

B

A

0.5đ

0.5đ

0.5đ

B

c –3

;
;

b–2
d–1

0.5đ
( Đúng mỗi ý 0,25 đ )

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng ghi 1 điểm
I. LỊCH SỬ: (2điểm)
Câu 1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng
Việt Nam?
Trả lời: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra 3 nhiệm vụ chính cho cách
mạng Việt Nam đó là:
– Phát triển tinh thần yêu nước.
– Đẩy mạnh thi đua
– Chia ruộng đất cho nông dân.
Câu 2 : Hãy nêu lại lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh?
Trả lời: “Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân
nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới .Vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!


Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chiu mất nước, nhất định không
chịu làm nô lệ. ”
II. ĐỊA LÍ: (2điểm)
Câu 1: Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Dân tộc nào có số dân đông nhất và sống chủ yếu
ở đâu? Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu?
Trả lời:

Nước ta có 54 anh em dân tộc chung sống với nhau. Dân tộc kinh có số dân

đông nhất và sống chủ yếu ở đồng bằng, ven biển. Các dân tộc ít người chủ yếu sống ở
vùng núi và cao nguyên.
Câu 2: Nêu đặc điểm vùng biển nước ta? Biển có vai trò như thế nào đối với sản xuất và
đời sống ?
Trả lời: Đặc điểm vùng biển nước ta là: Không bao giờ đóng băng; miền Bắc và miền
Trung hay có bão.
Biển có vai trò đối với sản xuất và đời sống: Biển điều hòa khí hậu, là nguồn tài nguyên
lớn (Cho ta dầu mỏ, khí tự nhiên, muối, cá, tôm …) và đường giao thông quan trọng. Ven
biển có nhiều nơi du lịch nghỉ mát, hấp dẫn.
Ề KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 5 MÔN TOÁN
Câu 1: (1điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Chữ số 5 trong số thập phân 169,156 có giá trị là:

Câu 2: (1điểm) Số nào dưới đây có cùng giá trị với 0,08?
A. 0,800

B. 8,00

C. 0,80

D. 0,080

Câu 3: (1 điểm) Ghi kết quả vào chỗ chấm
5,1 x 100

= ………………….

= ………………….

0,456 x 1000


777,8 : 100 = ………………….

23,78 : 1000

= ………………….
Câu 4: (1 điểm) Viết kết quả thích hợp vào chỗ chấm
34m 29cm = ……………………dm
4,5 km2 = …………………….ha
5tấn 6 kg

= ………… tấn

15 phút = ………………giờ
Câu 5: (1điểm) Viết các số 5,7 ; 6,02 ; 4,23 ; 4,32 ; 5,3 theo thứ tự từ bé đến lớn
……………………………………………………………………………………………………………………
………..
Câu 6: (1điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Hình chữ nhật có chiều dài 25cm, chiều rộng 18,5cm. Diện tích của hình chữ nhật đó là:
A. 4,625 cm2 B. 46,25 cm2
C. 462,5 cm2

D. 4625cm2

Câu 7: (1điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Một đàn gà có 16 con gà trống và 34 con gà mái. Tỉ số phần trăm của số gà trống và số
gà của cả đàn là:
%

B. 32 %

Câu 8. (1điểm)
5,67 + 7,89

A. 3,2
C. 33%

D. 320%

Đặt tính rồi tính:
38,56 – 27,29

56,78 7,8

75,52 : 3,2

Câu 9: (1điểm) Một người gửi tiết kiệm 40 000 000 đồng với lãi suất 0,5% một tháng.
Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu?
Câu 10. (1điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất


TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ LỘC
Câu 1 (1 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

A. 2017

B. 2,17

C. 2,170

D. 2,017

Câu 2 (1 điểm) Viết vào chỗ chấm
a/ Ba đơn vị, một phần trăm và bảy phần nghìn, được viết là: ………………………………
b/ 235,56 đọc là:………………………………………………..
………………………………………………..
Câu 3 (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Lớp 5A có 12 học sinh nữ và 16 học sinh nam. Tỉ số phần trăm giữa số học sinh nữ và số
học sinh nam là:
A. 100%

B. 75%

C. 50%

D.25%

Câu 4. Đặt tính rồi tính
75,8 + 249,19

57,648 – 35,37

2,58 x 1,5

Câu 5 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Câu 6 (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Số tự nhiên lớn nhất để: 2,8 x x < 8 là:

17,4: 1,45


A. x = 4

B. x = 3

C. x = 2

D. x = 1

Câu 5 (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 8 (1 điểm): 8 người đắp xong một đoạn đường trong 6 ngày. Hỏi muốn đắp xong
đoạn đường đó trong 4 ngày thì phải cần bao nhiêu người ?
Câu 9 (1 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng kém chiều
dài 7,5m. người ta dành 30% diện tích trồng hoa còn lại là trồng rau. Tính diện tích đất
trồng rau?
Câu 10 (1 điểm): Nước biển chứa 4% muối. Cần đổ thêm vào bao nhiêu gam nước lã vào
400g nước biển để tỉ lệ muối trong dung dịch là 2%.

TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM SƠN
Phần 1: Trắc nghiệm (7 điểm).
Câu 1. (MĐ1-1 điểm): Giá trị của chữ số 7 trong số 269,78 là (Khoanh vào chữ đặt trước
câu trả lời đúng):
A. 7 đơn vị

B. 7 phần mười

C. 7 chục

D. 7 phần trăm

Câu 2(MĐ1-1 điểm): Số nào dưới đây có cùng giá trị với 0,08 (Khoanh vào chữ đặt trước
câu trả lời đúng)?
A . 0,800

B. 8,00

C. 0,80

D. 0,080

Câu 3 (MĐ1-1 điểm): Tìm chữ số x, biết : 5,6×1 > 5,689 (Khoanh vào chữ đặt trước câu
trả lời đúng):
A.x=9

B.x=7

C.x=1

D.x=0


Câu 5 (MĐ2-1 điểm: Điền số thích hợp vào chỗ trống:
a) 13m 5dm = ……………m b) 6m2 12dm2 = …………m2
Câu 6.(MĐ3-1 điểm): Sắp xếp các số sau đây theo thứ tự từ bé đến lớn:
5,7; 6,02; 4,23; 4,32; 5,3
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
Câu 7(MĐ4-1 điểm): Một hình tam giác có diện tích 15 cm2. Nếu độ dài đáy và chiều cao
tương ứng đều tăng gấp đôi thì diện tích tam giác lúc đó là(Khoanh vào chữ đặt trước
câu trả lời đúng):
A. 15 cm2

B. 30 cm2

45 cm2

D . 60 cm2

Phần 2: Tự luận (6 điểm).
Câu 8(MĐ2-1 điểm): Đặt tính rồi tính:
a) 455,6 + 63,15

b) 15,62 5,8

Câu 9(MĐ3-1 điểm): Tìm x:
a) 3,56 + x = 71,4 + 11,3

b) 6,9 x = 112,3 – 14,32

Câu 10 (MĐ3-1 điểm): Một cửa hàng bán được 1 248 kg gạo nếp và tẻ, trong đó số gạo
tẻ chiếm 45%. Hỏi cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg gạo nếp?
—— HẾT ——–


KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn: Khoa học - Lớp 5
Thời gian: 40 phút
I. Khoanh tròn chữ cái ( A, B, C hoặc D ) trước câu trả lời đúng
Câu 1. (1 điểm) Để bảo vệ sức khoẻ về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì chúng ta
cần? M1
A. Thường xuyên tắm giặt, gội đầu và thay quần áo.
B. Ăn uống đủ chất, tăng cường tập luyện thể dục thể thao
C. Thường xuyên tụ tập bạn bè để đi chơi
D. Uống nhiều bia rượu, hút thuốc lá, các chất gây nghiện
Câu 2. (1 điểm) Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do: M1
A. Kí sinh trùng gây ra
B. Một loại vi rút có trong máu gia súc, chim, chuột, khỉ,… gây ra
C. Một loại vi rút do muỗi vằn truyền trung gian gây bệnh.
D. Do một loại vi khuẩn gây ra.
Câu 3. (1 điểm) Để xây tường, lát sân người ta sử dụng vật liệu nào? M1
A. Gạch.
B. Ngói
C. Thủy tinh.
D. Sắt.
Câu 4. (1 điểm) Các đồ vật làm bằng đất sét nung được gọi là gì? M1
A. Đồ gốm.
B. Đất sét.
C. Đồ sành
D. Đồ sứ
II. Tự luận
Câu 5. (1,5 điểm) Điền các từ (hợp tử, thụ tinh, phôi, bào thai, em bé) vào chỗ chấm
trong các câu dưới đây cho phù hợp. M2
Trứng đã................... ..........................được gọi là.............. ........................Hợp tử phát
triển thành............................................rồi
thành.....................................................................Bào thai được nuôi dưỡng và lớn lên
trong bụng mẹ. Sau khoảng 9 tháng.........................................sẽ được sinh ra.
Câu 6. (1 điểm) Nêu tính chất của cao su? M2
Câu 7. (2,5 điểm) Chúng ta chỉ nên dùng thuốc khi nào? Khi mua thuốc cần chú ý điều
gì? Hãy nêu tác hại của việc dùng thuốc không đúng? M3
Câu 8. (1 điểm) Em hãy nêu những việc nên làm để phòng tránh tai nạn giao thông
đường bộ? M4

Đáp án và hướng dẫn giải môn Khoa học lớp 5 học kì 1
Mỗi câu đúng được 1 điểm
Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

B

C

A

A


Câu 5: (2 điểm) Mỗi ý nối đúng được 0,5 điểm
- 4 từ đầu mỗi từ đúng cho (0,25 điểm)
- Từ thứ 5 đúng cho (0,5 điểm)
Câu 6: ( 1 điểm) - Có tính đàn hồi, ít bị biến đổi khi gặp nóng, lạnh; cách nhiệt, cách
điện; không tan trong nước, tan trong một số chất khác
Câu 7: (2 điểm)
- Nêu được chỉ dùng thuốc khi nào cho (1 điểm)
- Nêu được khi mua thuốc chú ý điều gì cho (0,5 điểm)
- Nêu được tác hại của việc dùng thuốc không đúng cho (1 điểm)
Câu 8: (1 điểm). - Để phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ là một học sinh em
cần:
+ Tuân thủ luật lệ an toàn giao thông.
+ Đi đúng phần đường và đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
+ Thực hiện đúng chỉ dẫn của biển báo.
+ Không lạng lách đánh võng, đi dàn hàng ngang.
+ Tuyên truyền tới mọi người thực hiện tốt luật lệ an toàn giao thông...

Bảng ma trận đề thi học kì 1 môn Khoa học lớp 5
Số
câu
Mạch kiế và
Mức 1
n thức
số
điể
m
TNK
Q
1. Con
người
và sức
khỏe

Số
câu

2

Số
2,0
điểm
2. Vật
chất
Số
Và năng câu
lượng

Tổng

2

Mức 2

TL

TNK
Q

Mức 3

TL

TNK
Q

Mức 4

TL

TNK
Q

Tổng

TL

TNTL
KQ

2

1

1

1

1,5

2,5

1,0 2,0

3

5,0

1

2

1

Số
2,0
điểm

1,0

2,0

1,0

Số
câu

2

1

1

4

4

2,
5

2,
5

1,
4,0 6,0
0

4

Số
4,0
điểm

Ngoài luyện tập đề thi trên, các em học sinh tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 chi tiết các
môn theo Thông tư 22 và các bài ôn tập SGK Toán 5 hay SGK Tiếng Việt 5chuẩn bị cho
các bài thi, ôn tập hiệu quả và tốt nhất.


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn Khoa học lớp 5
Thời gian làm bài 40 phút
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn vào trước ý trả lời đúng
Câu 1: Khi một em bé mới sinh, dựa vào cơ quan nào của cơ thể để biết đó là bé trai
hay bé gái?
a. Cơ quan tuần hoàn. b. Cơ quan tiêu hóa.
c. Cơ quan sinh dục. d. Cơ quan hô hấp
Câu 2: HIV không lây qua đường nào?
a. Đường tình dục.
b. Đường máu.
c. Từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc khi sinh con.
d. Tiếp xúc thông thường.
Câu 3: Vật liệu nào dùng để làm săm lốp ô tô, xe máy?
a. Tơ sợi
b. Cao su.
c. Chất dẻo. d. Chất nhựa.
Câu 4: Trong tự nhiên sắt có ở:
a. Trong các quặng sắt và trong các thiên thạch.
b. Trong nước
c. Trong các thiên thạch
d. Trong không khí
Câu 5: Bệnh nào dưới đây có thể bị lây qua cả đường sinh sản và đường máu?
a. Sốt xuất huyết.
b. Sốt rét.
c. Viêm não.
d. HIV/AIDS.
Câu 6: Xi măng được làm ra từ những vật liệu gì?
a. Đất sét.
b. Đá vôi.
c. Đất sét, đá vôi và một số chất khác.
II. PHẦN TỰ LUẬN

d. Đất sét và đá vôi


Câu 1: Điền từ cho trước dưới đây vào chỗ chấm thích hợp: Trứng, tinh trùng, hợp
tử, thụ tinh
Cơ thể chúng ta được hình thành từ sự hết hợp giữa ...........................của mẹ
và .....................................của bố.
Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng được gọi là quá trình...............................
Trứng được thụ tinh gọi là.......................................
Câu 2: Điền chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai
....... – Để làm săm, lốp xe, làm các chi tiết của một số đồ điện, máy móc, đồ dùng trong
gia đình người ta dùng cao su.
....... – Để xây tường, lát sân, lát sàn nhà người ta sử dụng ngói.
....... – Để sản xuất xi măng, tạc tượng người ta sử dụng đá vôi.
....... – Để dệt thành vải may quần áo, chăn màn người ta sử dụng chất dẻo.
Câu 3: Tác nhân nào gây ra bệnh sốt rét? Bệnh sốt rét lây truyền như thế nào?
.....................................................................................................................................
Câu 4: Làm thế nào để biết một hòn đá có phải là đá vôi hay không?
>> Tham khảo: Đề thi học kì 1 môn Khoa học lớp 5 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22

Đáp án và hướng dẫn giải đề thi học kì 1 môn Khoa học lớp 5
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn vào trước ý trả lời đúng.

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

D

B

A

D

C

II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Điền từ cho trước dưới đây vào chỗ chấm thích hợp: Trứng, tinh trùng, hợp tử,
thụ tinh


Cơ thể chúng ta được hình thành từ sự hết hợp giữa trứng của mẹ và tinh trùng của
bố.
Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng được gọi là quá trình thụ tinh.
Trứng được thụ tinh gọi là hợp tử.
Câu 2: Điền chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai.
Đ – Để làm săm, lốp xe, làm các chi tiết của một số đồ điện, máy móc, đồ dùng trong
gia đình người ta dùng cao su.
S – Để xây tường, lát sân, lát sàn nhà người ta sử dụng ngói.
Đ – Để sản xuất xi măng, tạc tượng người ta sử dụng đá vôi.
S – Để dệt thành vải may quần áo, chăn màn người ta sử dụng chất dẻo.
Câu 3: Tác nhân nào gây ra bệnh sốt rêt? Bệnh sốt rét lây truyền như thế nào?
– Tác nhân gây ra bệnh sốt rét: do kí sinh trùng sốt rét
– Con đường lây truyền: Muỗi A-nô-phen hút máu có kí sinh trùng sốt rét của người
bệnh rồi truyền sang người lành.
Câu 4: Làm thế nào để biết một hòn đá có phải là đá vôi hay không?
Để biết một hòn đá có phải là đá vôi hay không, ta nhỏ một vài giọt giấm thật chua (hoặc
a xít loãng) lên một hòn đá nếu hòn đá sủi bọt thì đó là đá vô

. Khoanh tròn chữ cái (A,B,C,hoặc D) trước câu trả lời đúng
Câu 1. (1 điểm) Tuổi dậy thì ở con gái bắt đầu vào khoảng nào ? (SGK/15)-M1
A.Từ 10 đến 15 tuổi.

B.Từ 13 đến 17 tuổi.

C.Từ 13 đến 15 tuổi.

D.Từ 13 đến 20 tuổi.

Câu 2. (1 điểm) HIV không lây qua đường nào ? (SGK/35)-M1
A. Đường máu.

B. Tiếp xúc thông thường.

C. Đường tình dục.

D. Từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc khi sinh con.


Câu 3. (1 điểm) Phòng bệnh viêm gan A, chúng ta phải ? (SGK/33)-M1
A. Ăn chín, uống sôi.

B. Không cần rửa tay sau khi đi đại tiện.

C. Đi tiểu không cần đúng nơi qui định.

D. Ăn nhiều rau sống.

Câu 4. (1 điểm) Để sản xuất xi măng, tạc tượng người ta sử dụng vật liệu
nào ? (SGK/55)-M2
A. Đồng

B. Sắt

C. Đá vôi

D. Nhôm

Câu 5. (1 điểm) Câu nào dưới đây là công dụng của đồng ? (SGK/15)-M2

A. Được sử dụng làm đồ điện, dây điện.
B. Được sử dụng làm các đồ dùng như nồi, chảo, dao, kéo, cày, cuốc….
C. Được sử dụng làm các dụng cụ làm bếp, làm khung cửa và một số bộ phận phương tiện giao thông.
D. Được sử dụng làm đồ điện, dây điện, một số bộ phận của ô tô, tàu biển….
II. Trả lời câu hỏi
Câu 6. (1,5 điểm) Kể tên 5 đồ dùng trong gia đình được làm bằng chất dẻo và cách bảo
quản các đồ dùng làm bằng chất dẻo ? (SGK/65)-M4
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Câu 7. (2 điểm) Cơ thể của chúng ta được hình thành và phát triển như thế
nào ? (SGK/65)-M3


...................................................................................................................................................
......
...................................................................................................................................................
......
...................................................................................................................................................
......
...................................................................................................................................................
......
Câu 8. (1,5 điểm) Cao su được làm ra từ đâu và thường được sử dụng để làm
gì ? (SGK/63)-M3
...................................................................................................................................................
......
...................................................................................................................................................
......
...................................................................................................................................................
......
...................................................................................................................................................
......

Ma trận đề thi học kì 1 môn Khoa học lớp 5

Số câu
Mạch kiến thức và số
điểm

1. Con người
và sức khỏe

2. Vật chất
Và năng lượng

Tổng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TN-KQ

TL

Số câu

3

1

3

1

Số điểm

3,0

2,0

3,0

2,0

Số câu

2

1

1

2

2

Số điểm

2,0

1,5

1,5

2,0

3,0

2

2

1

5

3

Số câu

3


Số điểm

3,0

2,0

3,5

1,5

5,0

5,0

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 5 môn Khoa học - Đề 1
I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Câu: 1,2,3,4,5 (khoanh đúng mỗi ý cho 1đ)

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

A

B

A

C

D

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu: 6 (1,5 đ)
- Kể được 5 đồ dùng cho (0,5đ)
- Nêu được cách bảo quản cho (1 điểm)
Câu 7: 2 điểm.
Cơ thể mỗi người được hình thành từ sự kết hợp giữa trứng của người mẹ với tinh trùng
của người bố.(0,5điểm)
Qúa trình trứng kết hợp với tinh trùng gọi là sự thụ tinh. Trứng đã đựoc thụ tinh gọi là hợp
tử. hợp tử (0,5điểm)
Hợp tử phát triển thành phôi rồi thành thai. Đến tuần thứ 12 thai đã có đầy đủ các cơ quan
của cơ thể và có thể coi là một cơ thể người. Đến khoảng 20 tuần, bé thường xuyên cử
động và cảm nhận được tiếng động ở bên ngoài. Sau khoảng 9 tháng ở trong bụng mẹ, em
bé được sinh ra. (1 điểm)
II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu: 6 (1,5 đ)
- Kể được 5 đồ dùng cho (0,5đ)
- Nêu được cách bảo quản cho (1 điểm)
Câu 7: 2 điểm.


Cơ thể mỗi người được hình thành từ sự kết hợp giữa trứng của người mẹ với tinh trùng
của người bố.(0,5điểm)
Qúa trình trứng kết hợp với tinh trùng gọi là sự thụ tinh. Trứng đã đựoc thụ tinh gọi là hợp
tử. hợp tử (0,5điểm)
Hợp tử phát triển thành phôi rồi thành thai. Đến tuần thứ 12 thai đã có đầy đủ các cơ quan
của cơ thể và có thể coi là một cơ thể người. Đến khoảng 20 tuần, bé thường xuyên cử
động và cảm nhận được tiếng động ở bên ngoài. Sau khoảng 9 tháng ở trong bụng mẹ, em
bé được sinh ra. (1 điểm)
Câu 8: (1,5 điểm) Học sinh nêu được:
- Cao su tự nhiên (0,5 điểm)
- Cao su nhân tạo (0,5 điểm)
- Sử dụng (0,5 điểm)

Đề thi học kì 1 môn Khoa học lớp 5 - Đề 2
Điểm

Nhận xét

PHIẾU KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

.....................

NĂM HỌC 2017-2018

.....................

Môn: Khoa học - Lớp 5

.....................

Thời gian: 40 phút

Họ và tên:………………………………. Lớp................ Trường Tiểu học..................
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1: (1 điểm) Tuổi dậy thì của con trai, con gái là: (SGK/15) M1
A. Con trai 12 đến 15 tuổi, con gái 10 đến 13 tuổi.
B. Con trai 13 đến 17 tuổi, con gái 10 đến 15 tuổi.
C. Con trai 13 đến 17 tuổi, con gái 10 đến 13 tuổi.
D. Con trai 13 đến 27 tuổi, con gái 10 đến 13 tuổi.


Câu 2: (1 điểm) Bệnh sốt xuất huyết lây truyền qua: (SGK/29) M1
A. Muỗi vằn.

B. Muỗi a-nô-phen.

C. Các loại muỗi.

D. Các loại ruồi.

Câu 3: (1 điểm) Các hợp kim của sắt là: (SGK/48)M 2
A. Gang, kẽm.

B. Thép, gang.

C. Thép, thiếc.

D. Thép, kẽm.

Câu 4: (1 điểm) Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp. (SGK/29) M2
a. Tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết.

1. Do vi rút viêm gan A.

b. Tác nhân gây bệnh sốt rét.

2. Do một loại vi rút có trong máu gia súc.

c. Tác nhân gây bệnh viêm não.

3. Do vi rút.

d. Tác nhân gây bệnh viêm gan A.

4. Do một loại kí sinh trùng.

II. TỰ LUẬN
Câu 5: (1 điển) Kể tên 5 đồ dùng trong gia đình được làm từ tre, mây, song ? (SGK/46) M1
Câu 6: (2 điểm) Nêu tính chất của nhôm. (SGK/52) M2
Câu 7: (2 điểm) Nêu nguyên nhân, tác hại và cách phòng bệnh viêm não. (SGK/30) M3
Câu 8: (1 điểm) Em có thể làm gì để thực hiện an toàn giao thông đường bộ ?(SGK/40) M4

Đáp án đề thi học kì 1 môn Khoa học lớp 5 - Đề 2
I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Câu: 1,2,3 (khoanh đúng mỗi ý cho 1 đ)
Đáp án: 1 – B ; 2 – A ; 3 – B ;
Câu 4: 1 điểm (điền đúng mỗi ô trống cho 0,25 đ)
Đáp án: a - 3 ; b - 4 ; c - 2 ; d - 1
II. TỰ LUẬN: (6 điểm)


Câu 5: 1 điểm (đúng mỗi đồ dùng cho 0,25 đ)
Câu 6: 2 điểm.
Đáp án: Nhôm là kim loại màu trắng bạc, có ánh kim,nhẹ hơn sắt và đồng; có thể kéo
thành sợi, dễ dát mỏng. Nhôm không bị gỉ nhưng bị một số a- xít ăn mòn. Nhôm có tính
dẫn điện, dẫn nhiệt.
Câu 7: 2 điểm
Đáp án:
* Nguyên nhân: Bệnh viêm não do một loại vi rút có trong máu gia súc, chim, chuột, khỉ…
gây ra. Muỗi hút máu các con vật bị bệnh và truyền vi rút gây bệnh sang người.
*Tác hại: Viêm não là một bệnh rất nguy hiểm đối với mọi người, đặc biệt là trẻ em. Bệnh
có thể gây tử vong hoặc để lại di chứng lâu dài.
*Cách phòng bệnh: Cách phòng bệnh tốt nhất là giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung
quanh; không để ao tù, nước đọng; diệt muỗi, diệt bọ gậy. Cần có thói quen ngủ màn.
Cần đi tiêm phòng theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ.
Câu 8: 1 điểm.(tùy theo hiểu biết của học sinh)

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KÌ 1
MÔN: KHOA HỌC – LỚP 5
THỜI GIAN LÀM BÀI: 40 PHÚT
Câu 1 (2 điểm) Hãy khoanh tròn một chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho từng câu:
1) HIV không lây qua đường nào?
A. Tiếp xúc thông thường
B. Đường máu
C. Đường tình dục
D. Từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc khi sinh con


2) Muốn phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ, mỗi học sinh cũng như mỗi công dân
cần phải:
A. Tìm hiểu, học tập để biết rõ về Luật Giao thông đường bộ.
B. Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ.
C. Thận trọng trong khi đi qua đường và tuân theo chỉ dẫn của đèn tín hiệu.
D. Không đùa nghịch, chạy nhảy hay đá bóng dưới lòng đường.
E. Thực hiện tất cả các điều trên.
Câu 2 (2 điểm) Trong các ý dưới đây, ý nào đúng, ý nào sai (nếu đúng thì điền chữ Đ, sai
thì điền chữ S vào ô □ đầu câu)?
Sử dụng ma túy có hại gì?
□ Có thể gây ra nhiều căn bệnh như: tim mạch, bệnh về đường hô hấp.
□ Ma túy là chất gây nghiện, có loại chỉ cần dùng thử một lần đã nghiện.
□ Có thể gây ra nhiều căn bệnh như: thần kinh, tim mạch, bệnh về đường tiêu hóa.
□ Sức khỏe người nghiện bị hủy hoại. Người đã nghiện ma túy rất khó cai nghiện.
Câu 3 (2 điểm) Cao su thường được sử dụng để làm gì?
Câu 4 (2 điểm) Nêu đề cách phòng chung cho 3 bệnh :Sốt rét, Sốt xuất huyết, viêm não.
Câu 5 (2 điểm) Nêu các việc nên làm để phòng bệnh viêm gan A?
**** HẾT ****
Đáp án đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Khoa học lớp 5
Câu 1: 2 điểm
HS khoanh đúng mỗi câu đạt 0,5 điểm.
1) C

2) E

* Lưu ý: Nếu HS chọn 2 ý trở lên không đạt điểm.


Câu 2: 2 điểm
HS viết Đ hoặc S vào đúng 1 ô đạt 0,5 điểm (0,5 x 4 = 2đ)
Thứ tự điền: S, Đ, S, Đ
Câu 3: 2 điểm
Cao su thường được sử dụng để làm săm, lốp xe;làm các chi tiết của một số đồ điện,
máy móc và đồ dùng trong gia đình.
Câu 4: 2 điểm
– Giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh (0,5đ)
– Diệt muỗi (0,5đ)
– Diệt bọ gậy (0,5đ)
– Tránh để muỗi đốt (ngủ màn). (0,5đ)
Câu 5: 2 điểm
Các việc nên làm để phòng bệnh viêm gan A là: Ăn chín, uống nước đã đun sôi, rửa sạch
tay trước khi ăn và sau khi đi đại tiện.

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Khoa học 2017 - 2018 TH Trần Th ới 2
06/12/2017 13:54 pm

Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 5 môn khoa học năm học 2017 2018 trường tiểu học Trần Thới 2, Cái Nước có đáp án chi tiết.
Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Khoa học 2017 - 2018 TH Trần Thới 2
ĐỀ BÀI
Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng :
Câu 1: Một em bé mới sinh, dựa vào cơ quan nào để biết đó
là bé trai hay bé gái ? (0,5 điểm)


A. Tuần hoàn.

B. Tiêu hóa.

C. Hô hấp.

D. Sinh dục.

Câu 2: HIV không lây qua đường nào ? (0,5 điểm)
A. Từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc khi sinh con.

B. Đường tình dục.

C. Tiếp xúc thông thường.

D. Đường máu.
Câu 3: Vật liệu nào dùng để làm săm lốp ô tô, xe máy ? (0,5
điểm)
A. Tơ sợi

B. Cao su.

C. Chất nhựa.

D. Chất dẻo.

Câu 4: Trong tự nhiên sắt có ở: (0,5 điểm)
A. Trong các quặng sắt và trong các thiên thạch.

B. Trong nước.

C. Trong không khí.

D. Trong các thiên thạch.
Câu 5: Bệnh nào dưới đây có thể bị lây qua cả đường sinh


sản và đường máu ? (0,5 điểm)
A. HIV/AIDS.

B. Viêm não.

C. Sốt xuất huyết. D. Sốt rét.

Câu 6: Xi măng được làm ra từ những vật liệu gì ? (0,5 điểm)
A. Đất sét.

B. Đất sét, đá vôi và một số chất
khác.

C. Đất sét và đá vôi

D. Đá vôi.

Câu 7: Điền các từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ
chấm: (2 điểm)
(Trứng, tinh trùng, hợp tử, thụ tinh).
- Cơ thể chúng ta được hình thành từ sự hết hợp
giữa .............................................của mẹ
và ..............................................................của bố.
- Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng được gọi là quá
trình..............................................
- Trứng được thụ tinh gọi
là...................................................................................................
Câu 8: Muốn phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ, mỗi
học sinh cũng như mỗi công dân cần phải làm gì ? (1 điểm)
A. Tìm hiểu, học tập để biết rõ về luật giao thông đường bộ.

B. Nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ.

C. Thận trọng khi đi qua đường và tuân theo chỉ dẫn của đèn tín hiệu.


D. Tất cả những ý trên.
Câu 9: Để phòng tránh bệnh viêm gan A em cần làm gì ? (1
điểm)
Câu 10: Để phòng tránh các bệnh do muỗi truyền, em cần
làm gì ? (2 điểm)
Câu 11: Trên đường đi học về, em đi bộ, có một người lạ
chạy xe lại gần và mời em lên xe để chở bạn về nhà em
sẽ : (1điểm)
Đáp án đề thi học kì 1 lớp 5 môn Khoa học 2017 - 2018 TH Trần Thới
2

Câu

1

2

3

4

5

6

Khoanh
đúng

D

C

B

A

A

B

Điểm

0,5
điểm

0,5
điểm

0,5
điểm

0,5
điểm

0,5
điểm

0,5
điểm

1 điểm

Câu 7: Điền các từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ
chấm: (2 điểm)
- Cơ thể chúng ta được hình thành từ sự hết hợp giữa trứng của mẹ
và tinh trùng của bố.
- Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng được gọi là quá trình thụ
tinh.
- Trứng được thụ tinh gọi là hợp tử.
Câu 9: Để phòng tránh bệnh viêm gan A em cần làm gì ? (1
điểm)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×