Tải bản đầy đủ

Chuong 4 ham pascal ,hàm pascal full

NGÔN NGỮ C

Chương 4: HÀM TỰ TẠO
Giáo viên: Tạ Thúc Nhu
Khoa CNTT trường ĐH Lạc Hồng


Nội dung
I.

Tổng Quan

II.

Định nghĩa hàm tự tạo

III. Phân loại tham số hình thức
IV. Tính Đệ qui của hàm

2


Mã hóa


I- Tổng Quan:


C cung cấp rất nhiều hàm, các hàm này được lưu trong các
thư viện mà khi sử dụng ta cần phải khai báo bằng phát
biểu #include.Ngoài ra, C còn cho phép ta tạo thêm những hàm khác,
phục vụ mục đích riêng nào đó. Các hàm này có thể được
viết chung bên trong file chương trình hoặc viết trong một
tập tin khác và có thể nạp vào chương trình bằng phát biểu
#include như các file thư viện của C.Nhờ vào khả năng này mà một chương trinh lớn có thể
được viết bởi nhiều người. Mỗi người phụ trách xây dựng
các hàm cho các chức năng được phân công

3

Mã hóa


II- Định nghĩa và sử dụng Hàm tự tạo:
1. Định nghĩa Hàm tự tạo
2. Gọi thực hiện hàm tự tạo:

4

Mã hóa


1- Định nghĩa Hàm tự tạo
KiểuHàm TênHàm( [Danh sách tham số hình thức] )


{
[Các câu lệnh;]
[return [biểu thức];]
}


TênHàm: phải khác nhau trong cùng 1 chương trình.KiểuHàm: là kiểu của trong lệnh return. Nếu hàm không có
lệnh return hoăc có lệnh return; không có biểu thức thì dùng kiểu void.Lệnh return [biểu thức]; Dùng để thoát khỏi hàm, trở về nơi gọi hàm và
thay lời gọi hàm bằng giá trị của (nếu có).Tham số (Parameter): là dữ liệu cần thiết cho việc xử lý của hàm.Tham số hình thức: là biến cục bộ đại diện cho tham số, dữ liệu của
tham số hình thức sẽ được cung cấp trong lời gọi hàm. Các biến tham
số hình thức này chỉ được sử dụng bên trong thân hàm.
5

Mã hóa


Ví dụ: Định nghĩa hàm tự tạo
Ví dụ : Định nghĩa Hàm tính Giai thừa của một số tự nhiên N

long GiaiThua( int N )
{

long GT=1;
int i;
for (i = 2; i <= N; i++) GT = GT * i;
return GT;

}
• Tên biến trong và tham số hình thức phải khác nhau vì có
cùng phạm vi sử dụng là trong thân hàm. Nhưng có thể
trùng tên với các biến bên ngoài hàm.
• Thân hàm: là một khối lệnh { và kết thúc bằng dấu }.
6

Mã hóa


2- Gọi thực hiện hàm tự tạo:


Hàm có thể được gọi thực hiện trong các biểu thức hoặc có thể thực
hiện như một lệnh độc lập.

Cú pháp gọi hàm: tênhàm([danh sách tham số thực sự])
Ví dụ: Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên và in ra màn hình số lớn trong 3 số
#include
int max(int a, int b)
{
return (a>b) ? a:b;
}
void main()
{
int a, b, c;
printf("\n Nhap vao 3 so a, b,c ");
scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
printf("\n So lon la %d", max(a, max(b,c)));
}
7

Mã hóa


3- Nguyên tắc hoạt động của hàm
• Hàm đã định nghĩa không tự động thực hiện trừ khi ta có
một lời gọi đến hàm đó.
Quá trình diễn ra khi gặp lời gọi hàm như sau:
• Nếu hàm có tham số, trước tiên các tham số sẽ được gán giá
trị thực tương ứng.
• Sau đó thực hiện tiếp các câu lệnh trong thân hàm bắt đầu từ
lệnh đầu tiên.
• Khi gặp lệnh return hoặc dấu } cuối cùng trong thân hàm,
chương trình sẽ thoát khỏi hàm để trở về chương trình đã
gọi hàm và thực hiện tiếp tục những câu lệnh của chương
trình này.

8

Mã hóa


4- Cấu trúc chương trình có hàm tự tạo :


Các #include: dùng nạp header file chứa các hàm thư viện sử dụng trong
chương trình:Các #define: dùng định nghĩa một tên đại diện cho một giá trị hay biểu
thức.Khai báo các đối tượng dữ liệu ngoài (biến, mảng, cấu trúc...)Khai báo đặc trưng của các hàm tự tạo

Cú pháp: Kiểuhàm TênHàm( [Danh sách kiểu của các tham số hình thức] );


Phần định nghiã các hàm tự tạoHàm main()

Chú ý: Nếu không khai báo đăc trưng của hàm tự tạo thì vị trí định nghĩa các
hàm trong chương trình như sau: Nếu trong thân hàm B có lời gọi thực
hiện hàm A thì phần định nghĩa hàm A phải trên phần định nghĩa hàm B.
Ví dụ : Viết chương trình tính số tổ hợp chập k của n :
Ckn = n!/(k!.(n - k)!)
9

Mã hóa


Ví dụ: Cấu trúc chương trình
#include
#include
/*Khai bao bien ngoai*/
int k, n ;
/*Khai bao dac trung cac ham */
long GiaiThua( int );
longToHop( int , int );

long ToHop(int k, int n)
{
return GiaiThua(n)/ (GiaiThua(k) * GiaiThua(n-k));
}
void NhapGiaTri( )
{
do{
printf(“Nhap K và N (K <= N) :”);
scanf(“ %d %d”, &k, &n);
}while(n <= 0 || k > n);

void NhapGiaTri ( );
/*Phan đinh nghia cac ham */
long GiaiThua(int m)
{
long gt=1;

}
void main()
{
printf(“\nTinh so to hop chap K cua N “);

int i;

NhapGiaTri( );

for (i = 2; i <= m; i++) gt = gt * i;

printf("\nSo to hop = %ld", ToHop(k, n) );

return gt;
}

getch();
}
10

Mã hóa


III- Cách truyền tham số:


Việc khai báo các tham số hình thức cho hàm nhằm mục
đích tính toán, thao tác trên nhiều giá trị khác nhau

Ví dụ: Hàm long giaithua(int n): dùng tính giai thừa cho các số
tự nhiên khác nhau.


Các tham số hình thức sẽ nhận các dữ liệu từ các tham số
thật sự trong lời gọi hàm.Có 3 cách truyền dữ liệu cho tham số hình thức của hàm:

1. Truyền giá trị cho tham số hình thức
2. Truyền địa chỉ biến cho tham số hình thức
3. Truyền tên biến cho tham số hình thức
11

Mã hóa


1- Truyền giá trị cho tham số hình thức
• Tham số thực sự là một biểu thức tùy ý.
• Giá trị của biểu thức được truyền cho tham số hình thức.
• Tham số hình thức phải là biến cùng kiểu với giá trị biểu
thức để nhận giá trị của tham số thực sự

12

Mã hóa


Ví dụ: Tìm bội chung nhỏ nhất 2 số nguyên
#include
#include
int UCLN(int M, int N)
{ int R;
M = abs(M); N = abs(N);
while (N != 0)
{
R = M; M = N; N = R % N;
}
return M;
}
//====================
void main()
{ int A, B, BC;
printf(“Nhap 2 so nguyen: “); scanf(“%d %d”, &A, &B);
BC = A * B / UCLN(A, B);
printf(“Boi chung nho nhat cua %d và %d la %d”, A, B, BC);
getch();
}
13

Mã hóa


2- Truyền địa chỉ biến:
• Tham số thực sự trong lời gọi hàm là địa chỉ một biến.
• Tham số hình thức phải là biến chứa địa chỉ của biến truyền.
• Biến chứa địa chỉ của biến khác được gọi là Biến con trỏ
(Pointer Variable).
• Cú pháp khai báo biến con trỏ: * biếncontrỏ
của biến con trỏ phải cùng kiểu với biến truyền
• Đối với hàm, Biến truyền có tên thứ 2 là: ( * biếncontrỏ )

14

Mã hóa


Ví dụ: Giản ước phân số
int ucln(int m, int n);
void toigianps(int *, int *);

void nhapphanso(int *x, int *y)
{ do{ printf("\nNhap tu va mau : ");
scanf("%d %d", x, y);
} while( *y != 0 );

void nhapphanso(int *, int *);
int ucln(int m, int n)
{ int r;
m = abs(m); n = abs(n);
while (n != 0)
{ r = m; m = n; n = r % n;
}
return m;
}
void toigianps(int *tu, int *mau)
{ int usc = ucln( *tu, *mau);
*tu = *tu / usc;
*mau = *mau / usc;
}

if ( *y < 0)
{ *x = - ( *x );
*y = - ( *y );
}
}
void main()
{ int a, b;
printf(“Nhap phan so: \n “);
nhapphanso( &a, &b);
toigianps(&a, &b);
printf(“\nKet qua: %d/%d”,a,b);
}

15

Mã hóa


3- Truyền tên biến cho tham số hình thức:
• Tham số thực sự trong lời gọi hàm là tên biến truyền
• Tham số hình thức tương ứng là một bí danh (hay còn gọi
Tham chiếu ) của biến được truyền.


Cú pháp khai báo tham chiếu: Kiểu &Thamchieu

của tham chiếu phải cùng kiểu với biến truyền

16

Mã hóa


Ví dụ: Giản ước phân số bằng tham chiếu
int ucln(int m, int n);
void toigianps(int &, int &);

void nhapphanso(int &x, int &y)
{ do{ printf("\nNhap tu va mau : ");
scanf("%d %d", &x, &y);
} while( y != 0 );

void nhapphanso(int &, int &);
int ucln(int m, int n)
{ int r;
m = abs(m); n = abs(n);
while (n != 0)
{ r = m; m = n; n = r % n;
}
return m;
}
void toigianps(int &tu, int &mau)
{ int usc = ucln( tu, mau);
tu = tu / usc;
mau = mau / usc;
}

if ( y < 0)
{ x=-x;
y=-y;
}
}
void main()
{ int a, b;
printf(“Nhap phan so: \n “);
nhapphanso( a, b);
toigianps(a, b);
printf(“\nKet qua: %d/%d”,a,b);
}

17

Mã hóa


Bài tập: Hàm tự tạo
1. Viết chương trình xác định BSCNN của 2 số tự nhiên M, N
theo công thức BSCNN(M,N)= M*N/UCLN(M,N). Trong đó,
xây dựng hàm:


Tìm UCLN của 2 số nguyên: int UCLN( int M, int N);Tìm BCNN của 2 số nguyên: int BCNN( int M, int N);

2. Viết chương trình in ra các số nguyên tố nhỏ hơn hay bằng
n, với n là số nguyên lớn hơn 1 được nhập từ bàn phím.
Yêu cầu xây dựng hàm kiểm tra 1 số có là số nguyên tố hay
không, hàm này trả về số 0 nếu không là số nguyên tố:
int LaSoNguyenTo( int a);

18

Mã hóa


Bài tập: Hàm tự tạo
3.

Viết chương trình vẽ ra màn hình tam giác Pascal chứa các hệ số khi khai triển
nhị thức: (a+b) n = C(0, n)a n + C(1, n)a n-1 b + C(2, n)an-2b2+.....+ C(n,n)bn.
n

Ckn

0

1

1
2

1
1

1
2

1

Với chiều cao H (2<= H <= 10) nhập vào từ bàn phím.
Hướng dẫn:Đoạn trình In tam giác Pascal cân với chiều cao H đã nhập
for (n=0; n < H; n++)
{

/*In các dấu cách: trung điểm cạnh đáy - nửa cạnh đáy hiện tại ứng với n */

for (i = 1, i < (H - n)*2; i++) printf(“ ”);
/*In các giá trị tổ hợp */
for (k = 0; k <= n; k++) printf(“%4ld”, C(k, n));
printf(“\n”);
}
19

Mã hóa


Bài tập: Hàm tự tạo
5. Viết chương trình tính Tổng, Hiệu, Tích, Thương của 2
phân số. In kết quả dưới dạng phân số tối giản.
Yêu cầu xây dựng các hàm:


void CongPS(int t1, int m1, int t2, int m2, int &t3, int &m3);void TruPS(int t1, int m1, int t2, int m2, int &t3, int &m3);void NhanPS(int t1, int m1, int t2, int m2, int &t3, int &m3);int ChiaPS(int t1, int m1, int t2, int m2, int &t3, int &m3);int UCLN( int m, int n);void GianUocPS( int &m, int &n);
20

Mã hóa


IV- HÀM ĐỆ QUI : (Recurve Function)
1.Khái niệm : Hàm P được định nghĩa theo kiểu đệ qui, nếu
trong thân hàm P có lời gọi thực hiện đến chính hàm P.
Ví dụ: Theo định nghiã phép toán giai thừa
(a) 0! = 1! = 1
(b) n! = n * (n-1)! nếu n > 1
Ta có thể định nghĩa hàm tính giai thừa theo kiểu đệ qui:
long GiaiThua(int n)
{
if (n <= 1) return 1;

//thành phần dừng

return n * GiaiThua(n-1); //thành phần đề qui
}
21

Mã hóa


IV- Hàm đệ qui (tt)
2. Hàm đệ qui phải có 2 thành phần:
-

Thành phần dừng: Không chứa lời gọi đến chính hàm đó

-

Thành phần đệ qui: Chứa lời gọi đến chính hàm đó với giá trị của các
tham số tiến dần về điều kiện để thực hiện thành phần dừng.

Ví dụ: Tìm UCLN của 2 số nguyên không âm phương pháp Euclide :
(a) UCLN(x, y) = x nếu y = 0
(b) UCLN(x,y) = UCLN(y, phần dư của x/y) nếu y <> 0
Ta có thể định nghĩa hàm tìm UCLN theo kiểu đệ qui như sau:
int UCLN(int x, int y)
{
if (y == 0) return x;
return (ucln(y, x % y));
}
22

Mã hóa


Bài tập đệ qui
1. Xây dựng hàm tính tổng các số nguyên từ 1 đến N, với N
>= 0.
2. Xây dựng hàm tính tổng N các số nguyên lẻ đầu tiên.
3. Tìm UCLN của 2 số nguyên không âm theo công thức sau :
(a) UCLN(x, y) = x nếu y = 0
(b) UCLN(x,y) = UCLN(x, y-x) nếu y >=x
(c) UCLN(x,y) = UCLN(x - y, y) nếu x > y
4. Dãy số Fibonacci được định nghĩa như sau:
– F0 =1; F1=1;
– Fn=Fn-2+Fn-1 với n>=2.

Xây dựng hàm đệ qui xác định giá trị phần tử thứ N >=0.
23

Mã hóa


Ví dụ : Bài toán Tháp Hà Nội (Tower of HaNoi)
Có 3 cột A, B, C và N điã kích thước phân biệt chồng ở cột A,
điã lớn ở dưới, điã nhỏ ở trên. Hãy In ra các bước chuyển
các điã từ A sang C sao cho :
1. Mỗi lần chỉ được chuyển 1 điã
2. Cho phép dùng cột B để chứa tạm các đĩa.
3. Ở các cột luôn luôn là điã lớn ở dưới, điã nhỏ ở trên.

Chúng ta giải bài toán theo kiểu giải quyết từ trên xuống (Top
Down) như sau:
Để chuyển n điã từ A ---> C: làm cách nào đó ta chuyển n-1 điã
từ A -->B, sau đó chuyển điã lớn nhất còn lại từ A ---> C. Và
rồi lại làm cách nào đó chuyển n-1 điã từ B --> C
24

Mã hóa


Thuật toán:
Chuyển n điã từ A sang C, lấy B làm trung gian
N: Số đĩa

Input:

A : Cột đầu
C : Cột cuối
B : Cột trung gian
Bắt đầu:
Nếu n > 0
1. chuyển n-1 điã từ A sang B, lấy C làm trung gian
2. In thông báo chuyển 1 điã từ A sang C
3. chuyển n-1 điã từ B sang C, lấy A làm trung gian

Kết thúc
25

Mã hóa


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×