Tải bản đầy đủ

Lí thuyết chuyển động thẳng biến đổi đều

Người soạn: Nguyễn Thị Yến

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU
I.

Tóm tắt lí thuyết
1. Gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều
♣ Định nghĩa: Là đại lượng vecto đặc trưng có sự biến đổi nhanh hay
chậm của vận tốc. Có đơn vị là m/s2.
♣ Gia tốc trung bình:

Với chuyển động thẳng thì vecto gia tốc trung bình có ph ương trùng
với phương chuyển động.
♣ Giá trị đại số:
Giá trị đại số xác định độ lớn và chiều của vecto gia tốc trung bình.Gia tốc tức thời

Vecto gia tốc tức thời đặc trưng độ nhanh hay chậm của sự bi ến

đổi vecto vận tốc của chất điểm.
• Vecto gia tốc tức thời là một đại lượng vecto cùng ph ương v ới
quỹ đạo của chất điểm.
Giá trị đại số:
khi ∆t rất nhỏ

2.

Gọi là gia tốc tức thời.
Chuyển động thẳng biến đổi đều
2.1. Định nghĩa: là chuyển động thẳng trong đó gia tốc t ức th ời
không đổi.

Gồm:

Chuyển động nhanh dần đều: là chuyển động có a.v > 0 hay
cùng chiều với hướng chuyển động.
Chuyển động chậm dần đều: là chuyển động có a.v < 0 hay hay
ngược chiều với hướng chuyển động.
Chú ý: nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động:
1


Người soạn: Nguyễn Thị Yến

2.2.

Chuyển động nhanh dần đều: a > 0
Chuyển động chậm dần đều: a < 0
Phương trình vận tốc, thời gian
Ta có:

Chọn
Với

là vận tốc ban đầu ở thời điểm


v là vận tốc tai thời điểm t

Chú ý: v, v0, a là các giá trị đại số.


Đồ thị vận tốc theo thời gian của chuyển động thẳng biến đổi đ ều làcó dạng đường thẳng xiên góc với hệ số góc
.
Đồ thị (a,t) có dạng đường thẳng song song với trục Ot.
Phương trình tọa độ thời gian :
Đồ thị tọa độ thời gian có dạng một parabol:
 Nếu a > 0 thì parabol có bề lõm hướng lên.
 Nếu a < 0 thì parabol có bề lõm hướng xuống.

2.3.

Parabol này có tọa độ đỉnh là:

,

2


Người soạn: Nguyễn Thị Yến

3.

Các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều (Áp dụng cho
cả chuyển động thẳng nhanh dần và chậm dần đều)
Gia tốc : dạng vecto

và dưới dạng độ lớn :
3


Người soạn: Nguyễn Thị Yến

Vận tốc :
Quãng đường :
Quãng đường đi được có thể được tính bằng diện tích hình thang
hoặc tam giác trên đồ thị vận tốc, thời gian.

4.

Liên hệ giữa a, s, v :
Công thức mở rộng cho chuyển động thẳng biến đổi đ ều.
4.1.
Tính quãng đường đi được trong t giây đầu tiên:

4.2.

Tính quãng đường vật đi được trong giây thứ n:

4.3.

Tính quãng đường vật đi được trong m giây cuối:

II. Bài tập

.....................................................................................................................................................................................

4


Người soạn: Nguyễn Thị Yến
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×