Tải bản đầy đủ

tuan 33 loan

Trng Tiu hc Thanh Lng-Gv: Nguyn Th Qunh Loan Lp 5C
Thứ

ngày

tháng

năm 201

Giáo án dạy học

phân Môn: Tập đọc

Tuần 33

BI: LUT BO V, CHM SểC V GIO DC TR EM
I. Mục tiêu:
-Kiếnthức: Đọc lu loát cả bài, đọc đúng các từ mới và từ khó trong bài.
Hiểu các từ ngữ khó trong bài: quyền, chăm sóc sức khỏe ban đầu, công
lập, bản sắc. Hiu ni dung 4 iu ca Lut Bo v, chm súc v giỏo dc tr em (tr li
c cỏc cõu hi trong SGK ).

- Kĩ năng: Bit c bi vn rừ rng, rnh mch v phự hp vi ging c mt vn bn lut.
- Thái độ: Biết liên hệ với thực tế để có ý thức về quyền lợi và bổn phận
về trẻ em. Thực hiện luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em.
II. Đ D D H:
- GV: Tranh minh họa trong SGK, thẻ từ, bảng phụ.
III.
T.g

Hoạt động dạy & học chủ yếu:
Nội dung

Hoạt động của thày

Hoạt động
ĐD
của trò
3 A. KTBC:
- Đọc thuộc lòng và trả lời - 2 HS.
phú
câu hỏi cuối bài Những cánh - HS khác nhận
t
buồm.
xét.
- GV nhận xét.
B. Bài mới:
- GV nêu mục đích, yêu cầu - Cả lớp lắng Phấ
1 1. Giới thiệu của tiết học.
nghe.
n
phú bài:
- Ghi bảng.
- Ghi vở.

t
u
2. Hớng dẫn hs
10 luyện đọc và
phú tìm hiểu bài:
t
a. Luyện đọc: - Gọi 1 học sinh khá đọc toàn - 1 hs giỏi đọc


tiếp nối điều
bài.
21 - cả lớp đọc
- GV chia bài đọc thành 4
thầm SGK.
đoạn
- YC HS nối tiếp nhau đọc 4
iu lut.
- HS c lt 1.
+ Lần 1 + luyện phát âm,


Trng Tiu hc Thanh Lng-Gv: Nguyn Th Qunh Loan Lp 5C
T.g

Nội dung

10 b. Tìm
phú bài:
t

Hoạt động của thày
ngắt nghỉ, đọc đúng các
từ trong bài
+ Lần 2 + giải nghĩa từ

Hoạt động
ĐD
của trò
- HS c lt 2 +
c chỳ gii
- HS c lt 3.

+ Lần 3 + Ngắt nghỉ câu
dài
* Sau mi lần HS đọc, GV
nhận xét và sửa lỗi phát âm,
nghỉ hơi cho HS. Chú ý toàn
bài đọc giọng thông báo rõ
ràng, rành mạch.
- Cho HS luyện đọc theo
cặp.
- GV đọc mẫu.

- HS đọc theo
cặp tiếp nối
từng đoạn
- 1hs đọc cả
bài.
- Cả lớp lắng
nghe và nhn
xột.

hiểu + Những điều luật nào
trong bài nêu lên quyền của
trẻ em VN?
+ Đặt tên cho mỗi điều luật
nói trên.
+ Điều luật nào nói về bổn
phận của trẻ em ?
+ Nêu những bổn phận của
trẻ em đợc quy định trong
luật.
+ Em đã thực hiện đợc
những bổn phận gì, còn
những bổn phận gì cần
tiếp tục cố gắng thực hiện?
- GV yêu cầu hs nêu ND
chính của bài.
- GV chốt ý, ghi bảng:
Luật bảo vệ, chăm sóc và
giáo dục trẻ em là văn bản
của Nhà nớc nhằm bảo vệ
quyền lợi của trẻ em, quy
định bổn phận của trẻ em
đối với gia đình và xã hội.

- HS lần lợt
đọc SGK, trả
lời câu hỏi.

- Ghi vở.


Trng Tiu hc Thanh Lng-Gv: Nguyn Th Qunh Loan Lp 5C
T.g

Nội dung

14 c. Luyn c li:
phú
t

Hoạt động của thày

Hoạt động
của trò

- GV yêu cầu hs đọc cả bài
và hớng dẫn hs giọng đọc
một văn bản luật.
- GV đọc mẫu bổn phận
1,2,3 của điều 21 và yêu
cầu hs nêu cách đọc.

- 4 hs đọc tiếp
nối 4 iu lut.
- Cả lớp lắng
nghe.
- 2,3 hs.

- 3, 4 hs thi
- GV yêu cầu hs thi đọc trớc đọc trớc lớp.
lớp.
- Cả lớp nhận
- GV nhận xét.
xét.
2 C. Củng cố , - Nêu lại nội dung của bài tập - 2, 3 hs.
phú dặn dò:
đọc.
t
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn hs chú ý thực hiện tốt
những quyền và bổn phận
của trẻ em với gia đình và xã
hội; xem trớc nội dung bài
sau: Sang nm con lờn by.
Rút kinh nghiệm, bổ sung:

ĐD


Trng Tiu hc Thanh Lng-Gv: Nguyn Th Qunh Loan Lp 5C
Thứ

ngày

Giáo án dạy học

tháng

năm 201

phân Môn: Tập đọc

Tuần 33

BI : SANG NM CON LấN BY
I. Mục tiêu:
* Kiến thức : Hiểu các từ ngữ khó trong bài. Hiu c iu ngi cha mun núi
vi con: Khi ln lờn t gió tui th, con s cú mt cuc sng hnh phỳc tht s do chớnh hai
bn tay con gõy dng lờn (tr li c cỏc cõu hi trong SGK ).
* Kĩ năng : Bit c din cm bi th, ngt nhp hp lớ theo th th t do. Thuc hai kh
th cui bi.
- HSK, G c thuc v din cm c bi th.
* Thái độ : Biết tìm hạnh phúc từ chính sự cố gắng của mình.
II. Đ D D H:
- GV: Tranh minh họa trong SGK, thẻ từ, bảng phụ.
III.
T.g

Hoạt động dạy & học chủ yếu:
Nội dung

3 A. KTBC:
phú
t

Hoạt động của thày

Hoạt động
ĐD
của trò
- Đọc bài và TLCH cuối bài - 2 hs.
Luật bảo vệ, chăm sóc và
giáo dục trẻ em.
- Cả lớp nhận
- GV nhận xét.
xét.

B. Bài mới:
1 1. Giới thiệu - GV nêu mục đích, yêu cầu
phú bài:
của tiết học.
t
- Ghi bảng.
- Ghi vở.
2. Hớng dẫn hs - Gọi 1 học sinh khá đọc toàn
10 luyện đọc và bài.
phú tìm hiểu bài:
t
a. Luyện đọc: - GV chia bài thành 3 kh th.
- YC HS nối tiếp nhau đọc 3
kh th
+ Lần 1 + luyện phát âm,
ngắt nghỉ, đọc đúng các
từ trong bài
+ Lần 2 + giải nghĩa từ

- 1 hs đọc to
cả bài - Cả lớp
đọc
thầm
SGK.
- HS c lt 1
- HS c lt 2 +
gii ngha t: thi
u th, hnh phỳc.
- HS c lt 3

Phấ
n

u


Trng Tiu hc Thanh Lng-Gv: Nguyn Th Qunh Loan Lp 5C
T.g

Nội dung

Hoạt động của thày
+ Lần 3 + Ngắt nghỉ câu
dài
* Sau mi lần HS đọc, GV
nhận xét GV sửa lỗi phát âm,
nghỉ hơi cho HS. Chú ý toàn
bài đọc giọng nhẹ nhàng
trầm lắng, hai dòng cuối
đọc với giọng vui, đầm ấm.
- Cho HS luyện đọc theo
cặp

Hoạt động
của trò

- HS đọc theo
cp tiếp nối
từng khổ thơ.
- 1, 2 hs đọc
cả bài.
- Cả lớp lắng
nghe và NX.

- GV đọc mẫu.

9 b. Tìm
phú bài:
t

- GVNX.
hiểu + Những câu thơ nào cho
thấy thế giới tuổi thơ rất vui
và đẹp ?
+ Thế giới tuổi thơ thay đổi
thế nào khi ta lớn lên ?
+ Từ giã tuổi thơ, con ngời
tìm thấy hạnh phúc ở đâu ?
+ Bài thơ nói với các em
điều gì ?
- GV yêu cầu hs nêu ND
chính của bài.
- GV chốt ý, ghi bảng:
Điều ngời cha muốn nói với
con: Khi lớn lên, từ giã thế giới
tuổi thơ con sẽ có một cuộc
sống hạnh phúc thật sự do
chính hai bàn tay con gây
dựng lên.

- HS lần lợt
đọc SGK, trả
lời câu hỏi.

- 2, 3 hs.
- Ghi vở.

15 c. Hớng dẫn - GV yêu cầu hs đọc tiếp nối - HS đọc theo
phú đọc diễn cảm từng khổ thơ và hớng dẫn hs thứ tự.

ĐD


Trng Tiu hc Thanh Lng-Gv: Nguyn Th Qunh Loan Lp 5C
T.g
t

Nội dung

Hoạt động của thày

Hoạt động
ĐD
của trò
và học thuộc giọng đọc diễn cảm cho cả - Cả lớp lắng
lòng bài thơ:
bài.
nghe.
- GV đọc mẫu 2 khổ thơ
đầu và yêu cầu hs nêu cách - 2,3 hs.
đọc.
- 2, 3 hs thi
- GV yêu cầu hs thi đọc diễn đọc diễn cảm
cảm trớc lớp.
trớc lớp.
- Cả lớp nhận
xét.
- GV yêu cầu.
- HS nhẩm HTL
từng khổ, cả
bài thơ.
- GV nhận xét.
- 2, 3 hs thi
đọc
thuộc
lòng từng khổ
thơ, cả bài
thơ.

2 C. Củng cố , - Nêu lại ý nghĩa của bài thơ. - 2, 3 hs.
phú dặn dò:
- GV nhận xét tiết học và
t
dặn hs luyện đọc thuộc
lòng bài thơ.
- Bài sau: Lớp học trên đờng.
Rút kinh nghiệm, bổ sung:
...............................................................................................................
...............................................................................................................
............................................................


Trng Tiu hc Thanh Lng-Gv: Nguyn Th Qunh Loan Lp 5C
Thứ
Giáo án dạy học
Tuần 33

ngày

tháng

năm 201

Môn: Toán

BI: ễN TP V TNH DIN TCH, TH TCH MT S HèNH
I. Mục tiêu: Giúp hs:
* Kiến thức : Thuc cụng thc tính diện tích và thể tích cỏc hình đã học.
* Kĩ năng : Vận dụng tính diện tích và thể tích mt s hình trong thc t.
* Thái độ : Yêu thích môn học.
II. Đ D D H:
- GV : Phấn màu, bng ph.
III.

Hoạt động dạy & học chủ yếu:

T.g

Nội dung

Hoạt động của thày

Hoạt động của
trò

Bài mới:
1

1.

Giới

- GV nêu mục đích, yêu cầu
thiệu của tiết học.

phú bài:
t
38

- Ghi bảng.

- Ghi vở.

2. Ôn tập công - GV yêu cầu hs viết từng công - 1 hs lên bảng

phú thức:

thức tính diện tíchxq,tp và viết.

t
3. Luyện tập:
*

Bài

( HDH )

1:

thể tích cỏc hình: h.hp ch -

Cả

lớp

viết

nht v h.lp phng.

nháp.

- GV nhận xét đúng, sai.

- HS khác nhận
xét.

- GV gọi HS đọc yêu cầu.
+ Đề bài cho biết những gì ?
Đề bài hỏi gì ?

- 1 hs đọc đề

- GV giúp đỡ hs còn lúng túng.

bài.

ĐD


Trng Tiu hc Thanh Lng-Gv: Nguyn Th Qunh Loan Lp 5C
T.g

Nội dung

Hoạt động của thày
- GV tổ chức chữa bài.

Hoạt động của
trò
- HS trả lời theo

- Cht: DT cn quột vụi = ( DT xq + TT.
DT trn ) DT cỏc ca
* Bài 2:

- Cả lớp làm vở.
- 1 hs làm bảng

- GV gọi HS đọc yêu cầu.

ph, trình bày.

+ Đề bài cho biết những gì ? - HSKT c bi.
Đề bài hỏi gì ?

- HS khác nhận

- GV giúp đỡ hs còn lúng túng.

xét, bổ sung.

- GV tổ chức chữa bài.

- HS đọc đ bài

- KL: Nêu các bớc giải toán.

- HS TLCH
- HS làm bài vào

* Bài 3

v.

Bài giải
Thể

- 1HS chữa bài
bể - GV gọi HS đọc yêu cầu.

tích

trờn bng.

+ Đề bài cho biết những gì ? - HSKT c bi.

là:

2 x 1,5 x 1 = Đề bài hỏi gì ?
- GV giúp đỡ hs còn lúng túng.

3(m3)

- HS khác nhận
xét, bổ sung.

Thời gian để - GV tổ chức chữa bài.
vòi

nớc

chảy

- HS đọc đ bài

đầy bể là:

- HS TLCH

3 : 0,5= 6 ( giờ

- HS làm bài vào

)
ĐS: 6 giờ

- Cht: trớc hết tính thể tích

v.

bể nớc sau đó tính thời gian

- 1HS chữa bài

để vòi nớc chảy đầy bể.

trờn bng.
- HSKT c bi.
- HS khác nhận

ĐD


Trường Tiểu học Thanh Lương-Gv: Nguyễn Thị Quỳnh Loan Lớp 5C
T.g

Néi dung

Ho¹t ®éng cña thµy

Ho¹t ®éng cña

§D

trß
xÐt, bæ sung.
1

C. Cñng cè , - GV nhËn xÐt tiÕt häc.

phó dÆn dß:
t

- HS lắng nghe.

- DÆn hs xem tríc néi dung bµi
sau: Luyện tập.

Rót kinh nghiÖm, bæ sung:
..........................................................................................................................................


Trng Tiu hc Thanh Lng-Gv: Nguyn Th Qunh Loan Lp 5C
Thứ
Giáo án dạy học
Tuần 33

ngày

tháng

năm 201

Môn: Toán

TIT 162. BI: LUYN TP
I. Mục tiêu: Giúp hs:
- Kiến thức: Bit tính diện tích, thể tích trong các trờng hợp đơn
giản.
- Kĩ năng: Tính thành tho thể tích , diện tích trong các trờng hợp
đơn giản.
- Thái độ: Tích cực học tập, cẩn thận, tỉ mỉ.
II. Đ D D H:
- GV: Bảng ph, phn mu.
III.
T.g
4
phú
t

Hoạt động dạy & học chủ yếu:
Nội dung
I. KTBC:

Hoạt động của thày

Hoạt động của
trò
- 3 HS vit trờn
bng
- Lp vit vo v
nhỏp.

ĐD

- Ghi vở.

Ph
n
mu

- GV yêu cầu hs viết từng
công
thức
tính
diện
tíchxq,tp và thể tích cỏc
hình: h.hp ch nht v h.lp
phng.
- HS nhn xột.
- GV nhn xột.

II. Bài mới:
1. Giới thiệu
1 bài:
- GV nêu mục đích, yêu cầu
phú
của tiết học.
t
- Ghi bảng.
38 2. Luyện tập:
phú * Bài 1:
- GV gọi HS đọc yêu cầu.
t
- GV gắn bảng nhóm đã viết
sẵn nội dung của BT.
- GV chốt lại : xác định các
công thức tính V, Sxq và tp
của hhcn, hlp.

- 1 hs đọc yêu
cầu.
- Cả lớp làm vào
SGK.
- HS tiếp nối lên
bảng điền kết


Trng Tiu hc Thanh Lng-Gv: Nguyn Th Qunh Loan Lp 5C
T.g

Nội dung

Hoạt động của thày

* Bài 2:

Hoạt động của
trò
quả.
- HS khác nhận
xét, bổ sung.

- GV yêu cầu.
+ Đề bài cho biết những
gì ? Đề bài hỏi gì ?
- GV giúp đỡ hs còn lúng
túng.
- GV chốt ý đúng, nhn xột 1
số vở.
- Cht: Để tính chiều cao của
* Bài 3: ( HDH hình hộp chữ nhật ta có thể
)
làm thế nào ? (Chiu cao = Th
tớch : DT ỏy.)

- 1 hs đọc đề
bài.
Bn
- HS trả lời theo g
TT.
ph
- Cả lớp làm vở.
- 1HS làm bảng
ph, trình bày.
- HSKT c bi.
- HS khác nhận
xét.

- GV yêu cầu.
+ Đề bài cho biết những
gì ? Đề bài hỏi gì ?
- GV giúp đỡ hs còn lúng
túng.
- GV chốt ý đúng, nhn xột 1
số vở.
- Cht: - Tìm Stp của khối
nhựa và Stp của khối g trớc
ri SS.
- Ta có thể nhn xột:
Cnh hỡnh lp phng gp lờn 2 ln
thỡ din tớch ton phn ca hỡnh lp
phng gp lờn 4 ln.
S1tp h. lp phng = ( a x a )
x 6 và
S2tp h. lp phng = ( a x 2)
x ( a x 2) x 6
= ( a x a ) x 6 x ( 2 x 2)

- 1 hs đọc đề
bài.
- HS TLCH
- Cả lớp làm vở.
- 1HS làm bài
trờn bảng, trình
bày.
- HSKT c bi.
- HS khác nhận
xét.

ĐD


Trng Tiu hc Thanh Lng-Gv: Nguyn Th Qunh Loan Lp 5C
T.g

Nội dung

Hoạt động của thày

Hoạt động của
trò

=(axa)x6x4
Rừ rng: S2 = S1 x 4, tc l S2 gp 4
ln S1.
3 C. Củng cố , - GV nhận xét tiết học.
- HS lng nghe.
phú dặn dò:
- Dặn hs chun bị bài sau:
t
Luyn tp chung.

ĐD


Trng Tiu hc Thanh Lng-Gv: Nguyn Th Qunh Loan Lp 5C
Thứ
Giáo án dạy học
Tuần 33

ngày

tháng

năm 201

Môn: Toán

TIT 163. BI: LUYN TP CHUNG
I. Mục tiêu: Giúp hs:
- Kiến thức: Bit thc hnh tính diện tích và thể tích các hình đã học.
- Kĩ năng: Tính diện tích và thể tích các hình đã học ỳng v chớnh xỏc.
- Thái độ: Tích cực học tập, cẩn thận, tỉ mỉ.
II. Đ D D H:
- GV: Bảng ph, phn màu.
III.
Hoạt động dạy & học chủ yếu:
T.g Nội dung
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò Đ D
1
Bài mới:
- GV nêu mục đích, yêu
phú 1.
t
38

Giới cầu của tiết học.

thiệu bài:
2.

- Ghi vở.

- GV yêu cầu

- 1 hs đọc đề bài.

Luyện

phú tập:
t

- Ghi bảng.

* Bài 1:

+ Đề bài cho biết những - HS trả lời theo TT.
gì ? Đề bài hỏi gì ?

- Cả lớp làm vở.

- YC HS làm bài

- 1 hs làm bảng ph Bn

- Tổ chức chữa bài

trình bày.

g

- HSKT c bi.

ph

- HS khác nhận xét,
KL: Nêu các bớc giải toán

bổ sung.

- GV yêu cầu

- HS đọc đầu bài và

* Bài 2:

+ Đề bài cho biết những trả lời câu hỏi

Bài giải:

gì ? Đề bài hỏi gì ?

Chu

vi - YC HS làm bài

- HS làm bài
- HS chữa bài: 1 HS


Trng Tiu hc Thanh Lng-Gv: Nguyn Th Qunh Loan Lp 5C
T.g

Nội dung
Hoạt động của thày
đáy hình - Tổ chức chữa bài

Hoạt động của trò Đ D
làm bi trờn bng Lp

hộp

lm v.

chữ

nhật là:

- HSKT c bi.

(60 + 40)

- HS nhn xột.

x

2

=

200(cm)

KL: CT: Chiều cao = Sxq :

Chiều cao chu vi đáy
hình hộp
CN đó là:

- 1 hs đọc đề bài.

6000

- HS trả lời theo TT.

Bn

200 = 30 - GV yêu cầu HS đọc đầu

- Cả lớp làm vở.

g

(cm)

bài

- 1 hs làm bảng ph ph

ĐS: 30 cm

- Bài cho biết gì ? Hỏi

trình bày.

gì ?

- HSKT c bi.

*

Bài

( HDH )

:

3: - GV yêu cầu HS đọc kỹ bài - HS khác nhận xét,
và làm bài tập.

bổ sung.

- GV lu ý HS: tìm độ dài
các cạnh trên thực tế trớc.
- GV nhn xét.

1

C.

Củng - GV nhận xét tiết học, - HS lng nghe.

phú cố , dặn YCHS xem trớc bài sau: Mt
t

dò:

s dng bi toỏn ó hc.

Rút kinh nghiệm,bổ sung:


Trng Tiu hc Thanh Lng-Gv: Nguyn Th Qunh Loan Lp 5C
...............................................................................................................
...............................................................................................................
............................................................

Thứ

ngày

tháng

năm 201

Giáo án dạy học

Môn: Toán

Tuần 33

TIT 164. BI: MT S DNG BI TON HC
I. Mục tiêu: giúp hs:
- Kiến thức: Biết một số dạng toán đã học.
- Kĩ năng: Biết giải bài toán có liên quan đến tìm tỉ số trung bình cộng ,
tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó .
- Thái độ: tích cực, tự giác học tập, cẩn thận, tỉ mỉ.
II. Đ D D H:
- GV: Bảng Ph, phn màu.
III.
Thờ

Hoạt động dạy - học chủ yếu:
Nội dung

Hoạt động của thày

i

Hoạt động của
trò

gia
n
1

Bài mới:

phú 1. Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích, yêu cầu
t
38

của tiết học.
- Ghi bảng.
2. Tổng hợp một - GV yêu cầu

- Ghi vở.
- 2 hs đọc SGK

ĐD


Trng Tiu hc Thanh Lng-Gv: Nguyn Th Qunh Loan Lp 5C
Thờ

Nội dung

Hoạt động của thày

Hoạt động của

i

ĐD

trò

gia
n
phú số dạng bài toán
t

tr.170 - Cả lớp

đã học:

theo dõi SGK.

3. Luyện tập:

- GV yêu cầu

* Bài 1:

+ Đề bài cho biết những bài.
gì ? Đề bài hỏi gì ?

- 1 hs đọc đề
- HS trả lời theo

+ Muốn tìm số TBC của TT.
nhiều số, ta làm ntn ?
- GV YC HS làm bài
- GV chốt ý đúng, nhn xột 1

Bn

số vở.

- HS làm bài vào g

Chốt: cách tính TBC của các

vở.

số

- 1 hs làm bảng
ph, trình bày.

* Bài 2:

- HSKT c bi.
- HS nhn xột.
- GV yêu cầu HS đọc đầu
bài

- 1 hs đọc đề

- Bài toán cho biết gì? Hỏi

bài.

gì ?

- HS trả lời theo

- GV hớng dẫn HS đa về dạng TT.
toán tìm 2 số khi biết tổng
và hiệu của hai số đó.
- Yêu cầu học sinh làm bài.
- Yêu cầu học sinh chữa bài.

- HS làm bài vào

ph


Trng Tiu hc Thanh Lng-Gv: Nguyn Th Qunh Loan Lp 5C
Thờ

Nội dung

Hoạt động của thày

Hoạt động của

i

trò

gia
n
vở.
- 1 hs làm bảng
* Bài 3: ( HDH ) - GV hỏi củng cố 2 cỏch gii

ph, trình bày.

1cm3

- HSKT c bi.

kim

loại bài toán tìm 2 số khi biết

cân nặng là :

tổng và hiệu của hai số đó.

- HS khỏc nhn xột.

22,4 : 3,2 = 7(g)
4,5cm3 kim loại - GV yêu cầu HS đọc đầu
cân nặng là :

bài

7 x 4,5 = 31,5 - Bài toán cho biết gì? Hỏi

- 1 hs đọc đề
bài.

(g)

gì ?

- HS trả lời theo

ĐS : 31,5 g

- Bài toán này là bài toán về

TT.

quan hệ tỷ lệ. Có thể giải =
cách rút về đơn vị.
- YCHS làm bài
- HS làm bài vào
vở.
- 1 hs làm bài
trờn bảng , trình
bày.
- HSKT c bi.
1
C. Củng cố , - GV nhận xét tiết học.
phú dặn dò:
- Dặn hs xem lại các bài đã
t
học và xem trớc ND bài sau:
Luyn tp.

- HS khỏc nhn xột.
- HS lng nghe.

ĐD


Trường Tiểu học Thanh Lương-Gv: Nguyễn Thị Quỳnh Loan Lớp 5C
Rót kinh nghiÖm, bæ sung:
...............................................................................................................
...............................................................................................................
............................................................


Trng Tiu hc Thanh Lng-Gv: Nguyn Th Qunh Loan Lp 5C
Thứ

ngày

tháng

năm 201

Giáo án dạy học

Môn: Toán

Tuần 33

TIT 165. BI: LUYN TP
I. Mục tiêu: giúp hs:
- Kiến thức: Bit gii mt s bài toán có dạng đã học.
- Kĩ năng: Gii mt s bài toán có dạng đã học ỳng, chớnh xỏc.
- Thái độ: Tích cực tự giác học tập, cẩn thận, tỉ mỉ.
II. Đ D D H:
- GV: Bảng ph, phn màu.
III.
T.g

Hoạt động dạy - học chủ yếu:
Nội dung

Hoạt động của thày

Hoạt động
của trò

1 . Bài mới:
- GV nêu mục đích, yêu cầu
phú 1. Giới thiệu của tiết học.
t
bài:
- Ghi bảng.
- Ghi vở.

ĐD
Ph
n
mu


Trng Tiu hc Thanh Lng-Gv: Nguyn Th Qunh Loan Lp 5C
T.g

Nội dung

37 2. Luyện tập:
phú * Bài 1:
t

Hoạt động của thày

Hoạt động
của trò

- GV yêu cầu
- GV vẽ hình lên bảng.
+ Đề bài cho biết những gì ?
Đề bài hỏi gì ? Dng toỏn gỡ?
( Tỡm 2 s bit hiu v t s ca 2 s ú
).
- GV giúp đỡ hs còn lúng túng.

- 1 hs đọc đề
bài.

ĐD

- HS trả lời
theo TT.
- Cả lớp làm vở. Bn
- 1 hs tóm tắt g
s vào bảng ph
ph.
- 1 hs làm
bảng
ph
trình bày.
- HSKT c bi.
- GV nhận xét, chốt ý đúng và - HS khác nhận
nhận xét 1 số vở.
xét.
KL: Nêu các bớc giải toán.
* Bài 2

* Bài 3:

- GV yêu cầu
+ Đề bài cho biết những gì ?
Đề bài hỏi gì ? Dng toỏn gỡ?
(Tỡm 2 s bit tng v t s ca 2 s
ú).
- GV giúp đỡ hs còn lúng túng.

- 1 hs đọc đề
bài.
- HS trả lời
theo TT.
- Cả lớp làm vở.
- 1 hs tóm tắt
s vào bảng
ph.
- 1 hs làm
- GV nhận xét, chốt ý đúng và bảng
ph
nhận xét 1 số vở.
trình bày.
KL: Củng cố kĩ năng giải toán - HSKT c bi.
Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ - HS khác nhận
số của hai số đó.
xét.
- GV yêu cầu
+ Đề bài cho biết những gì ?
Đề bài hỏi gì ? Dng toỏn gỡ?
(quan hệ tỉ lệ)
- 1 hs đọc đề

Bng
ph

Bng
ph


Trng Tiu hc Thanh Lng-Gv: Nguyn Th Qunh Loan Lp 5C
T.g

Nội dung

*Bài
( HDH )

Hoạt động của thày

Hoạt động
của trò
- GV giúp đỡ hs còn lúng túng. bài.
- HS trả lời
theo TT.
- GV nhận xét, chốt ý đúng và - Cả lớp làm vở.
4: nhận xét 1 số vở.
- 1 hs làm
KL: Đây là dạng toán quan hệ bảng
ph
tỉ lệ, có thể giải = cách rút về trình bày.
đơn vị
- HSKT c bi.
- HS khác nhận
- Yêu cầu HS đọc bài
xét.
- Bài toán cho biết gì ? Hỏi
gì?
- YC HS làm bài và cha bi
- 1HS đọc.
- HS TLCH.
- Cht cỏch gii bi toỏn.
- Lp lm vo v
- 1 HS cha bi
trờn bng
- HSKT c bi
- Lp NX

ĐD

2 C. Củng cố , - GV nhận xét tiết học.
- HS lng nghe.
phú dặn dò:
- Dặn hs xem trớc nội dung bài
t
sau: Luyn tp.
Rút kinh nghiệm, bổ sung:
...............................................................................................................
...............................................................................................................
............................................................


Trng Tiu hc Thanh Lng-Gv: Nguyn Th Qunh Loan Lp 5C
Thứ

ngày

tháng

năm 201

Giáo án dạy học

phân Môn: Tập làm văn

Tuần 33

BI: ễN TP V T NGI
I. Mục tiêu:
* Kiến thức : Lập c dàn ý một bài văn tả ngời theo bài gi ý trong SGK.
* Kĩ năng : Trình bày miệng c on vn mt cỏch rừ rng, rnh mch da trờn
dàn ý ó lp.
* Thái độ : Ham thích môn học.
II.

Đ D D H:

- GV: Giấy khổ to.
III.
Th
ời
gia
n
1
phú
t

Hoạt động dạy & học chủ yếu:
Nội dung

. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:

Hoạt động của thày

Hoạt động
của trò

- GV nêu mục đích, yêu
cầu của tiết học.
- Ghi bảng.
- Ghi vở.

2. Hớng dẫn hs
38 luyện tập:
phú * Bài 1:
t
- Chọn đề bài:
- GV gọi HS đọc yêu cầu.
- GV dán bảng tờ phiếu
khổ to đã viết 3 đề bài,
cùng hs phân tích từng
đề, gạch chân những từ
ngữ quan trọng:
+ Đề 1: cô giáo, thầy giáo,
đã từng dạy dỗ em.
+ Đề 2: một ngời ở ni em
sinh sng.
+ Đề 3: một ngời em mới
gặp một lần những ấn tợng

- 1 hs đọc nội
dung của BT.
- HS phân
tích từng đề

ĐD


Trng Tiu hc Thanh Lng-Gv: Nguyn Th Qunh Loan Lp 5C
Th
ời
gia
n

Nội dung

Hoạt động của thày

Hoạt động
của trò

sâu sắc.
- Lập dàn ý:

* Bài 2:

- 5, 6 hs nêu
đề bài mình
chọn.
- 1 hs đọc gợi
- GV yêu cầu HS tự lập dàn ý 1, 2 trong
ý.
SGK, cả lớp
theo dõi.
- Cả lớp lng
- GV nhắc hs: dàn ý bài nghe.
văn tả ngời cần xây dựng
theo gợi ý trong SGK song
các ý cụ thể phải thể hiện
sự quan sát riêng của mi
em, giúp các em có thể - Dựa theo gợi
dựa vào dàn ý để tả ngời ý 1, hs viết
đó.
nhanh dàn ý
- GV phát phiếu khổ to cho bài văn.
3 hs ( mỗi em làm 1 đề ).
- 3 HS lập dàn
ý trên phiếu
- GV nhận xét, bổ sung, khổ to dán bài
hoàn chỉnh các dàn ý.
lên bảng lớp,
trình bày.
- Cả lớp nhận
xét.
- GV yêu cầu
- GV yêu cầu HS từ dàn ý ó
lp trỡnh by ming bi vn t
ngi trong nhúm.
- GV nhắc hs: cần nói theo
sát dàn ý, nói ngắn gọn,
diễn đạt thành câu.
- Gọi đại diện nhóm trình
bày

- 1 hs đọc yêu
cầu của BT.
- Dựa vào dàn
ý đã lập, từng
em trình bày
miệng
trong
nhóm 4 (tránh
đọc dàn ý ).
- Đại diện các
nhóm
thi

ĐD


Trng Tiu hc Thanh Lng-Gv: Nguyn Th Qunh Loan Lp 5C
Th
ời
gia
n

Nội dung

1 C. Củng
phú dặn dò:
t

cố

Hoạt động của thày

Hoạt động
của trò

trình bày dàn
- GV nhận xét, khen hs ý bài văn trớc
trình bày tốt nhất.
lớp.
- Cả lớp trao
đổi,
thảo
luận về cách
sắp xếp các
phần
trong
dàn ý, cách
trình
bày,
diễn
đạt;
bình chọn ngời trình bày
hay nhất.
, - GV nhận xét tiết học.
- HS lng nghe.
- Dặn những hs viết dàn ý
cha đạt sửa lại để chuẩn
bị viết hoàn chỉnh bài văn
tả ngời trong tiết sau.

Rút kinh nghiệm, bổ sung:
Thứ
Thứ

ngày
ngày

tháng
tháng

Giáo án dạy học
Tuần 33

phân Môn: Tập làm văn
BI: T NGI ( KIM TRA VIT )

I.

Mục tiêu:

* Kiến thức : Viết đợc bài văn tả ngời theo bi gi ý trong SGK.
* Kĩ năng : Bi vn rừ ni dung miờu t, ỳng cu to bi vn t ngi ó hc.
* Thái độ : Yêu thích môn học.
II.

Đ D D H:

- HS: Mi HS chuẩn bị dàn ý đã lập ở tiết trớc.
III.

ĐD

Hoạt động dạy & học chủ yếu:

năm 201
năm 201


Trng Tiu hc Thanh Lng-Gv: Nguyn Th Qunh Loan Lp 5C
T.g

Nội dung

Hoạt động của thày

. Bài mới:
- GV nêu mục đích, yêu cầu
1 1. Giới thiệu của tiết học.
phú bài:
- Ghi bảng.
t
2. Hớng dẫn hs - GV yêu cầu HS đọc đề bài.
37 làm bài:
phú
t
- GV nhc hs:
+ Các em nên viết theo đề
bài cũ đã lập dàn ý. Tuy nhiên
có thể chọn đề bài khác nếu
các em muốn.
+ Dù viết theo đề bài cũ, các
em vn cần kiểm tra lại dàn ý,
chỉnh sửa ( nếu cần )
3. HS làm bài:
- GV yêu cầu làm bài.
- Thu vở, nhn xét.

Hoạt động
của trò

ĐD

- Ghi vở.
- 3 hs tiếp nối
nhau đọc đề
bài SGK.
- Cả lớp lng
nghe

- Cả lớp làm
bài vào vở.
- HS thu vở.
- HS lng nghe.

2 C. Củng cố , - GV nhận xét tiết học.
phú dặn dò:
- Bài sau: Tr bi vn t cnh.
t
Rút kinh nghiệm, bổ sung:

.
Thứ
ngày
tháng
năm 201
Giáo án dạy học
Tuần 33

phân Môn: luyện từ và câu
BI: M RNG VN T TR EM

I. MC TIấU:
* Kiến thức : - Bit v hiu thờm mt s t ng v tr em (BT1, BT2).
- Tỡm c hỡnh nh so sỏnh p v tr em (BT3 gim ti ); hiu ngha ca cỏc thnh ng, tc
ng nờu BT4.
* Kĩ năng : Biết sử dụng các từ đã học để đặt câu, chuyển các từ đó
vào vốn từ tích cực.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×