Tải bản đầy đủ

TUAN 29 sửa

Trường Tiểu học Thanh Lương
Họ và tên: Ngơ Thị Thúy Hiền

Tốn-Tiết 141:

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 29
Thứ................/....../......./201...

Ơn tËp vỊ ph©n sè (tiÕp theo)

I. Mơc tiªu:

1- KT: BiÕt x¸c ®Þnh ph©n sè; biÕt so s¸nh, s¾p xÕp c¸c ph©n sè theo
thø tù.
2- KN: Rèn kó năng so sánh, sắp xếp các phân số theo yêu
cầu đề bài. Lµm c¸c BT1, BT2, BT3, BT4, BT5(a); HS kh¸ giái lµm
thªm c¸c phÇn BT cßn l¹i.
3- GD: Tính toán nhanh, cẩn thận, chính xác, khoa học, vận
dụng tốt trong thực tế cuộc sống
II. §å dïng d¹y häc:
1- GV: Giáo án điện tử

PhÊn mµu, b¶ng phơ.SGK, HƯ thèng bµi tËp.
2- HS: Vở, SGK, bảng con, nháp, ơn l¹i kiÕn thøc cò
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5p 1-Bài cũ: Cho HS nªu c¸ch quy
®ång mÉu sè, so s¸nh c¸c ph©n - 2HS lên làm BT2.
33 sè kh¸c mÉu sè.
p 2-Bµi míi:
3.1-Giíi thiƯu bµi: GV nªu mơc
tiªu cđa tiÕt häc.
3.2-Lun tËp:
Hoạt động 2: Thực hành

ĐD
Slides 1

Slides2

Bài 1: Khoanh vào đáp án đúng

Bài 1: HS tự làm rồi chữa bài. Slides3
Câu trả lời đúng là khoanh vào
D.
Bài 2: Khoanh vào đáp án đúng
Bài 2: Tương tự như thực hiện Slides4
bài 1. Câu trả lời đúng là
1
khoanh vào B. (Vì
số viên bi
4
1
là 20 ×
= 5 (viên bi), đó
4
chính là 5 viên bi đỏ).
Bài 3a,b : Cho HS tự làm rồi chữa bài Bài 3a,b :
Slides5


- Nên cho HS giải thích, chẳng hạn, phân - Khi HS chữa bài ,HS nêu
(miệng) hoặc viết ở trên bảng.
3
15
3 3 × 5 15
=
số bằng phân số
vì: =
; Chẳng hạn, có thể nêu: Phân số
5 5 × 5 25
5
25
3
15 9 21
15 15: 5 3
; ; ;
bằng phân số
=
= ...
hoặc vì
5
25 15 35
25 25: 5 5
5
20
Phân số bằng phân số
.
8
32
NTH: NGƠ THỊ THÚY HIỀNTRƯỜNG TH THANH LƯƠNG 1


Trng Tiu hc Thanh Lng
H v tờn: Ngụ Th Thỳy Hin

K HOCH DY HC LP 5- TUN 29
Th................/....../......./201...

Bi 4: GV cho HS t lm ri cha bi. Bi 4: HS t lm ri cha bi.
Phn c) cú hai cỏch lm:
Phn c) cú hai cỏch lm:

Bi 5: HS t lm ri cha bi.

Bi 5b dnh cho HSKG( bui chiu)
2p

Slides6

Cỏch 1: Quy ng mu s ri so
sỏnh hai phõn s.
Cỏch 2: So sỏnh tng phõn s
vi n v ri so sỏnh hai phõn
s ú theo kt qu ó so sỏnh
vi n v (coi n v l "cỏi
cu" so sỏnh hai phõn s ó
cho).
8
> 1 (vỡ t s ln hn mu
7
s)
7
1 > (vỡ t s bộ hn mu s)
8
8 7
8
7
Vy: > (vỡ > 1> ).
7 8
7
8
Bi 5: Kt qu l:
6 2 23
a) ; ;
11 3 33
98 8
9 8 8 8
b) ; ; (vỡ > ; > ).
8 9 11
8 9 9 11

Hoaùt ủoọng noỏi tieỏp
- Gi HS nhc li ni dung bi hc.
- 2HS nhc li cỏch so sỏnh s Slides7
- V nh hc li bi c v chun b bi hc thp phõn.
sau.
- GV nhn xột tit hc.

RT KINH NGHIM V B SUNG:

NTH: NGễ TH THY HINTRNG TH THANH LNG 2


Trường Tiểu học Thanh Lương
Họ và tên: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 29
Thứ................/....../......./201...

NTH: NGÔ THỊ THÚY HIỀNTRƯỜNG TH THANH LƯƠNG 3


Trường Tiểu học Thanh Lương
Họ và tên: Ngơ Thị Thúy Hiền

Tập đọc- Tiết 57:
I. Mơc tiªu:

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 29
Thứ................/....../......./201...

MỘT VỤ ĐẮM TÀU

1- KT: Hiểu ý nghĩa: Tình bạn đẹp của Ma-ri-ơ và Giu-li-ét-ta; đức hi sinh cao thượng
của Ma-ri-ơ. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).
2- KN : Đọc diễn cảm bài văn với giọng kể cảm động, phù
hợp với những tình tiết bất ngờ của chuyện. Đọc trôi chảy
từng bài, đọc đúng các từ phiên âm từ nước ngoài.
3- Giáo dục lòng yêu mến, quan tâm đến người khác; đoàn
kết, giúp đỡ bạn bè.
KNS: - Tự nhận thức ( nhận thức về mình, về phẩm chất cao thượng).
- Giao tiếp ứng xử phù hợp.
- Kiểm sốt cảm xúc.
- Ra quyết định.
II. §å dïng d¹y häc:
1- GV: Giáo án điện tử
- PhÊn mµu, b¶ng phơ viết đoạn luyện đọc..SGK.
2- HS: Vở, SGK, ơn l¹i kiÕn thøc cò
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

TG
5p

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
ĐD
A.Bài cũ:
Slides1
B. Dạy bài mới:
- HS quan sát tranh minh họa chủ Slides2
1. Giới thiệu chủ điểm và bài đọc:. điểm, tranh minh họa bài đọc trong
“Một vụ đắm tàu”
SGK.
2/ luyện đọc và tìm hiểu bài:
- 2 HS đọc, cả lớp theo dõi trong
a)Luyện đọc:
SGK.
- GV u cầu: KNS*: - Tự nhận - HS quan sát tranh và lắng nghe lời Slides3
thức ( nhận thức về mình, về phẩm giới thiệu
chất cao thượng).
- Các tốp HS tiếp nối nhau đọc.
- Gv đưa tranh minh họa và giới thiệu
- HSvềluyện phát âm từ khó.
chủ
điểm Nam và Nữ.
-HSđọc đoạn nối tiếp (lượt 1)
- HS luyện đọc nối tiếp và tìm từ khó.
- GV viết lên bảng các từ: Li-vơpun, Ma-ri-ơ, Giu-li-ét-ta. GV đọc
mẫu, hướng dẫn cả lớp đọc.
- 1 HS đọc phần chú giải.
- GV u cầu từng tốp 5 HS tiếp nối
nhau đọc 5 đoạn của bài văn (lượt
2):
+ Một HS đọc phần chú thích và - HS luyện đọc theo cặp.
giải nghĩa sau bài (Li-vơ-pun, bao
lơn).
- 1, 2 HS đọc, cả lớp theo dõi trong
- GV kết hợp sửa lỗi phát âm, giọng SGK.
đọc cho HS.
- HS khá giỏi đọc

NTH: NGƠ THỊ THÚY HIỀNTRƯỜNG TH THANH LƯƠNG 4


Trường Tiểu học Thanh Lương
Họ và tên: Ngơ Thị Thúy Hiền

2p

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 29
Thứ................/....../......./201...

- GV cho HS luyện đọc theo cặp.
- GV gọi một, hai HS đọc cả bài.
b) Tìm hiểu bài:
KNS*: - Giao tiếp ứng xử phù hợp.
- Kiểm sốt cảm xúc.
- Ra quyết định.
- Nêu và hồn cảnh và mục đích
chuyến đi của Ma-ri-ơ và Giu-li-étta.
- Giu-li-ét-ta chăm sóc Ma-ri-ơ như
thế nào khi bạn bị thương ?
+ Tai nạn bất ngờ xảy ra như thế
nào ?
+ Ma-ri-ơ phản ứng như thế nào khi
những người trên xuồng muốn nhận
đứa bé nhỏ hơn là cậu ?
- Quyết định nhường bạn xuống
xuồng cứu nạn của Ma-ri-ơ nói lên
điều gì về cậu bé ?
- Hãy nêu cảm nghĩ của em về hai
nhân vật chính trong truyện.
* Giáo dục HS biết yêu
thương và hy sinh vì người
khác.
-Nêu nội dung bài
c) Hướng dẫn HS đọc hay
. Giáo viên hướng dẫn
học sinh luyện đọc hay ,
hướng dẫn học sinh tìm
giọng đọc, nhấn giọng,
ngắt giọng.
-GV chọn và hướng dẫn cả lớp
luyện đọc diễn cảm đoạn cuối bài
(Từ Chiếc xuồng cuối cùng được
thả xuống đến hết) theo cách phân
vai.
- GV tổ chức cho HS thi đọc diễn
cảm đoạn đã chọn.
GV nhận xét, biểu dương
hs
3. Củng cố, dặn dò:
- GV u cầu HS nhắc lại ý nghĩa
của câu chuyện.
- GV nhận xét tiết học. Dặn HS về

*Ca ngợi tình bạn của Slides4
Ma – ri –ô và Giu – li- ét
–ta sự ân cần dòu
dàng của giu-li-ét-ta,
đức hy sinh cao thượng
của cậu bé Ma-ri-ô
Ma-ri-ơ mang những nét tính cách
điển hình của nam giới, Giu-li-ét-ta
có những nét tính cách điển hình của
phụ nữ. Là HS, ngay từ nhỏ, các em
cần có ý thức rèn luyện để là nam phải trở thành một nam giới mạnh
mẽ, cao thượng; là nữ - phải trở thành
một phụ nữ dịu dàng, nhân hậu, sẵn
lòng giúp đỡ mọi người.

Một tốp 5 HS đọc tiếp nối.
Slides5
- Cả lớp luyện đọc.
- HS thi đọc diễn cảm.

NTH: NGƠ THỊ THÚY HIỀNTRƯỜNG TH THANH LƯƠNG 5


Trường Tiểu học Thanh Lương
Họ và tên: Ngơ Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 29
Thứ................/....../......./201...

nhà đọc trước bài “Con gái ”.

Slides6

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:
Kể chuyện- Tiết 29 :
LỚP TRƯỞNG CỦA TƠI
I. Mơc tiªu:

1- KT: Kể lại từng đoạn câu chuyện và bước đầu kể tồn bộ câu chuyện theo lời một
nhân vật. Hiểu và biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.
2- KN: Dựa vào lời kể của giáo viên và tranh minh hoạ. Học
sinh kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện Lớp
trưởng lớp tôi.
3- GD: Không nên coi thường các bạn nữ; không phân biệt
đối xử, bình đảng nam- nữ.
KNS*: Tự nhận thức. Giao tiếp ứng xử phù hợp. Tư duy sáng tạo. Lắng nghe, phản hồi
tích cực.
*PP: Kể lại sáng tạo câu chuyện (theo lời nhân vật). Thảo luận về ý nghĩa câu chuyện.
Tự bộc lộ (HS suy nghĩ, tự rút ra bài học cho mình)
II. §å dïng d¹y häc:
1- GV: Giáo án điện tử
- PhÊn mµu, b¶ng phơ ghi tên các nhân vật trong câu chuyện; các từ ngữ
khó.SGK, Tranh minh họa truyện trong SGK.
2- HS: Vở, SGK, ơn l¹i kiÕn thøc cò
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5p A. Bài cũ:
GV u cầu HS kể lại câu chuyện nói về - HS tiếp nối nhau KC trước lớp.
truyền thống tơn sư trọng đạo của người
Việt Nam hoặc kể một kỉ niệm về thầy
giáo hoặc cơ giáo.
33p B. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài:
- HS lắng nghe.
2. GV kể chuyện Lớp trưởng lớp tơi (2
-3 lần):
KNS*: - Tự nhận thức
- GV kể lần 1. GV mở bảng phụ giới
thiệu tên các nhân vật trong câu chuyện
(nhân vật “tơi”, Lâm “voi”, Quốc “lém”,
lớp trưởng Vân); giải nghĩa một số từ
ngữ khó: hớt hải (từ gợi tả dáng vẻ
hoảng sợ lộ rõ ở nét mặt, cử chỉ), xốc
vác (có khả năng làm được nhiều việc,
kể cả việc nặng nhọc), củ mỉ cù mì (lành,
ít nói và hơi chậm chạp),…
- GV kể lần 2, vừa kể vừa chỉ vào tranh
minh họa trong SGK.

ĐD
Slides1

Slides2

NTH: NGƠ THỊ THÚY HIỀNTRƯỜNG TH THANH LƯƠNG 6


Trường Tiểu học Thanh Lương
Họ và tên: Ngơ Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 29
Thứ................/....../......./201...

- GV kể lần 3.
3. HS kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa
câu chuyện:
KNS*: - Giao tiếp ứng xử phù hợp.
- GV cho một HS đọc 3 u cầu của tiết
KC. GV hướng dẫn HS thực hiện lần
lượt từng u cầu:
a) u cầu 1:
- GV cho một HS đọc lại u cầu 1.
- GV u cầu HS quan sát lần lượt từng
tranh minh họa truyện, kể lại với bạn bên
cạnh nội dung từng đoạn câu chuyện
theo tranh.
- GV cho HS xung phong kể lại lần lượt
từng đoạn câu chuyện theo tranh (kể vắn
tắt, kể tỉ mỉ).
- GV bổ sung, góp ý nhanh;
b) u cầu 2, 3:
- GV cho một HS đọc lại u cầu 2, 3.
- GV hướng dẫn: Truyện có 4 nhân vật:
nhân vật “tơi”, Lâm “voi”, Quốc “lém”,
lớp trưởng Vân. Nhân vật “tơi” đã nhập
vai nên các em chỉ chọn nhập vai nhân
vật Quốc, Lâm, Vân – xưng “tơi”, kể lại
câu chuyện theo cách nhìn, cách nghĩ
của 1 trong 3 nhân vật đó.
- GV nhận xét, tính điểm, cuối cùng bình
chọn người thực hiện bài tập KC nhập
vai đúng và hay nhất, người trả lời câu
hỏi đúng nhất.
2p

- HS quan sát từng tranh minh họa Slides3
trong SGk
- HS lắng nghe.
- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi trong
SGK.
- Một số HS kể lại lần lượt từng Slides4
đoạn câu chuyện theo tranh trước
lớp:
- 1 HS làm mẫu: nói tên nhân vật
em chọn nhập vai; kể 2, 3 câu mở
đầu.
- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi trong
SGK.
- HS lắng nghe.
HS “nhập vai” nhân vật, KC cùng Slides5
bạn bên cạnh; trao đổi về ý nghĩa
câu chuyện, về bài học mình rút ra.

HS thi KC. Mỗi HS nhập vai kể
xong câu chuyện đều cùng các bạn
trao đổi, đối thoại.,…
- HS kể theo cặp và trao đổi ý
nghĩa.
* Ca ngợi một lớp
trưởng nữ vừa học
giỏi vừa chu đáo
xốc vác công việc
4. Củng cố, dặn dò: GV nhận xét tiết của lớp khiến các
học.
bạn nam trong lớp Slides6
- Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện cho
phải nể phục.
người thân; đọc trước nội dung của tiết
KC đã nghe, đã đọc ở tuần 30 để tìm
được câu chuyện về một nữ anh hùng
hoặc một phụ nữ có tài.

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

NTH: NGƠ THỊ THÚY HIỀNTRƯỜNG TH THANH LƯƠNG 7


Trường Tiểu học Thanh Lương
Họ và tên: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 29
Thứ................/....../......./201...

NTH: NGÔ THỊ THÚY HIỀNTRƯỜNG TH THANH LƯƠNG 8


Trường Tiểu học Thanh Lương
Họ và tên: Ngơ Thị Thúy Hiền

Khoa học- Tiết 57:
I. Mơc tiªu:

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 29
Thứ................/....../......./201...

SỰ SINH SẢN CỦA ẾCH

1- KT: Học sinh nắm quá trình sinh sản của ếch.
2- KN: Học sinh có kỹ năng viết sơ đồ chu trình của ếch.
3- GD : Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu khoa học, Bảo vệ
loài ếch vì nó rất có ích => BVMT.
II. §å dïng d¹y häc:
1- GV: Giáo án điện tử
- PhÊn mµu, b¶ng phơ.SGK, hình minh hoạ trang 116, 117 SGK.
2- HS: Vở, SGK, ơn l¹i kiÕn thøc cò
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

TG
Hoạt động của giáo viên
5p A. Bài cũ:
- Bướm thường đẻ trứng vào mặt trên
hay mặt dưới của lá rau cải?
- Ở giai đoạn nào trong q trình phát
triển, bướm cải gây thiệt hại nhất?
33p B. Dạy bài mới:
1/ Giới thiệu bài:
2/ Hoạt động 1: Tìm hiểu sự sinh sản
của ếch
* Mục tiêu: HS nêu được đặc điểm
sinh sản của ếch.
* Cách tiến hành:
Bước 1:
GV u cầu 2 HS ngồi cạnh nhau đọc
mục Bạn cần biết trang 116 SGK,
cùng hỏi và trả lời các câu hỏi trang
116 và 117 SGK:
- Ếch thường đẻ trứng vào mùa nào?

Hoạt động của học sinh

ĐD
Slides1

2 HS trình bày:
-Nhận xét
Slides2
HS làm việc nhóm 2.

- HS đọc thơng tin trong SGK và
thảo luận
+ Ếch thường đẻ trứng vào đầu
mùa hạ, ngay sau những cơn mưa
lớn.
+ Ếch cái đẻ trứng xuống nước
tạo thành những chùm nổi lềnh
bềnh trên mặt nước.
+ Trứng ếch đã được thụ tinh nở
ra nòng nọc, nòng nọc phát triển
- Ếch đẻ trứng ở đâu?
thành ếch.
Slides3
- Trứng ếch nở thành gì?
+ Nòng nọc chỉ sống ở dưới nước.
- Nòng nọc sống ở đâu? Ếch sống ở Ếch vừa sống dưới nước, vừa
đâu?
sống trên cạn.
- Hãy chỉ vào từng hình và mơ tả sự - Mơ tả sự phát triển của nòng nọc
phát triển của nòng nọc.
qua các hình trang 116,117 SGK:
Bước 2:
- Làm việc cả lớp.
GV gọi lần lượt một số HS trả lời từng
câu hỏi trên.
- Một số HS trả lời, các HS khác
- GV kết luận: Ếch là động vật đẻ bổ sung ý kiến:
trứng. Trong q trình phát triển, con

NTH: NGƠ THỊ THÚY HIỀNTRƯỜNG TH THANH LƯƠNG 9


Trường Tiểu học Thanh Lương
Họ và tên: Ngô Thị Thúy Hiền

2p

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 29
Thứ................/....../......./201...

ếch vừa trải qua đời sống dưới nước,
vừa trải qua đời sống trên cạn (giai
đoạn nòng nọc chỉ sống ở dưới nước).
3/ Hoạt động 2: Vẽ sơ đồ chu trình
sinh sản của ếch
* Mục tiêu: HS vẽ được sơ đồ và nói
về chu trình sinh sản của ếch.
* Cách tiến hành:
Bước 1:
GV yêu cầu từng HS vẽ sơ đồ chu
trình sinh sản của ếch vào vở.
Bước 2:
- GV yêu cầu một số HS vừa chỉ vào
sơ đồ vừa trình bày chu trình sinh sản
của ếch trước lớp.
- GV kết luận.
C/ Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- GV dặn HS về nhà chuẩn bị bài cho
tiết sau “Sự sinh sản và nuôi con của
chim”.

Slides4

- HS vẽ.
- Làm việc cả lớp.
- Một số HS trình bày, các HS
khác nhận xét và bổ sung.

Slides5

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

NTH: NGÔ THỊ THÚY HIỀNTRƯỜNG TH THANH LƯƠNG 10


Trường Tiểu học Thanh Lương
Họ và tên: Ngơ Thị Thúy Hiền

Tốn- Tiết 142:
I. Mơc tiªu:

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 29
Thứ................/....../......./201...

ƠN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN

1- KT:Biết cách đọc, viết số thập phân và so sánh các số thập phân.
2- KN: Rn kó năng đọc viết các số thập phân. Lµm ®ỵc c¸c
bài tập bài 2, bài 4, bài 5 và bài 3* dành cho HS khá, giỏi.
3-Giáo dục hs yêu thích học toán vận dụng vào thực tế đời
sống.
II. §å dïng d¹y häc:
1- GV: Giáo án điện tử
- PhÊn mµu, b¶ng phơ.SGK, HƯ thèng bµi tËp.
2- HS: Vở, SGK, bảng con, nháp, ơn l¹i kiÕn thøc cò
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

TG
Hoạt động của giáo viên
5P
1. Bài cũ:
- Gọi HS sửa BT4
- Giáo viên nhận xét .
33P 2.Bài mới
Bài 1: Đọc số
- Giáo viên chốt lại
cách
đọc
số
thập
phân.
GV cho HS tự làm bài, sau đó G
chữa bài.
Bài 2: Viết số:
Giáo viên chốt lại cách
viết.
-Lưu ý hàng của phần
thập phân không đọc →
0

Hoạt động của học sinh

ĐD
Slides1

- Học sinh lần lượt sửa
bài 4.
Slides2
- Cả lớp nhận xét.

- Học sinh đọc đề yêu
cầu.
- Làm bài.
- Chữa bài miệng.
.
Slides3
- Học sinh làm bài.
- Sửa bài – 1 em đọc, 1
em viết.
- Lớp nhận xét.
a) 8,65
b) 72,493
c) 0,04
- GV cho HS tự làm bài rồi chữa -HS làm miệng:
74,60;
284,30;
401,25; Slides4
bài.
Bài 3:Viết thêm chữ số 0…….có 104,00
2 chữ số ở phần thập phân:
- Học sinh nhận dấu > ;
GV cho HS tự làm bài.
< ; = với mọi em 3 dấu.
Chọn ô số để có dấu
điền vào cho thích hợp.
Slides5
- Cả lớp nhận xét.
Bài 4: Viết các số sau dưới dạng
số thập phân
a)0,3
0,03
4,25
GV cho HS làm bài rồi chữa bài.
2,002
- Tổ chức trò chơi.
- Lớp nhận xét.

NTH: NGƠ THỊ THÚY HIỀNTRƯỜNG TH THANH LƯƠNG 11


Trường Tiểu học Thanh Lương
Họ và tên: Ngơ Thị Thúy Hiền

2p

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 29
Thứ................/....../......./201...

Bài 5: >,< , =
GV cho HS tự làm bài.
- 1 em đọc – 1 em viết.
Slides6
3. Củng cố - dặn dò:
78,6 > 78,5
28,300
- Về nhà làm bài 3/ 62. = 28,3
- Chuẩn bò: Ôn số thập 9,478 < 9,48
0,916 >
phân (tt).
0,906
- Nhận xét tiết học
………………………………………………….

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

NTH: NGƠ THỊ THÚY HIỀNTRƯỜNG TH THANH LƯƠNG 12


Trường Tiểu học Thanh Lương
Họ và tên: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 29
Thứ................/....../......./201...

NTH: NGÔ THỊ THÚY HIỀNTRƯỜNG TH THANH LƯƠNG 13


Trường Tiểu học Thanh Lương
Họ và tên: Ngơ Thị Thúy Hiền

Chính tả (Nhớ - viết)- Tiết 29:
I. Mơc tiªu:

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 29
Thứ................/....../......./201...

ĐẤT NƯỚC

1- KT: Nhớ - viết khổ thơ cuối của bài thơ Đất nước.
2- KN: Nhớ - viết đúng khổ thơ cuối của bài thơ Đất nước.Tìm được những cụm từ chỉ
hn chương, danh hiệu và giải thưởng trong BT2, BT3 và nắm được cách viết hoa
những cụm từ đó.
3- Giáo dục học sinh ý thức học tập, viết đúng, viết đẹp,
yêu quê hương- đất nước.
II. §å dïng d¹y häc:
1- GV: Giáo án điện tử
PhÊn mµu, b¶ng phơ phụ viết ghi nhớ về cách viết hoa tên các hn
chương, danh hiệu, giải thưởng: Tên các hn chương, danh hiệu, giải thưởng được
viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Ba bảng nhóm kẻ bảng phân
loại để HS làm BT2. Ba, bốn bảng nhóm để HS làm BT3. SGK. HƯ thèng bµi
tËp.
2- HS: Vở, SGK, bảng con, ơn l¹i kiÕn thøc cò
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

TG
5p
33p

Hoạt động của giáo viên
A. Bài cũ:
Gọi 1 HS lên bảng viết, cả lớp viết bảng
con các từ HS viết ở tiết Chính tả trước.
B. Dạy bài mới:
1/ Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, u
cầu của tiết học.
2/ Nhớ - viết: Đất nước
- GV cho một HS đọc u cầu của bài.
- GV YC 1 – 2 HS đọc thuộc lòng 3 khổ thơ
cuối của bài Đất nước.
- GV cho cả lớp nhìn SGK đọc thầm 3 khổ
thơ cuối để ghi nhớ. GV nhắc HS chú ý
những từ dễ viết sai (rừng tre, bát ngát, phù
sa, rì rầm, tiếng đất…); cách trình bày bài
thơ thể tự do (đầu mỗi dòng thơ thẳng theo
hàng dọc).
- GV hướng dẫn HS viết từ khó + phân tích
+ bảng con.
- GV u cầu HS gấp SGK, nhớ lại 3 khổ
thơ, tự viết bài.
- GV chữa bài. Nêu nhận xét chung.
3/ Bài tập chính tả:
Bài tập 2
- GV gọi một HS đọc nội dung của bài tập.
- GV u cầu cả lớp đọc thầm lại bài Gắn

Hoạt động của học sinh

ĐD
Slides1

- HS thực hiện u cầu.
- HS lắng nghe.

Slides2

- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi Slides3
trong SGK.
- 1 – 2 HS đọc, cả lớp lắng
nghe và nhận xét.
- Cả lớp đọc thầm
- HS viết bảng con và phân
tích từ khó: Phấp phới, trong
biếc, bát ngát, khuất, rì rầm.
- HS gấp SGK, viết bài, bắt
lỗi chính tả, nộp tập.
- Từng cặp HS đổi vở sốt lỗi
cho nhau.
Slides4
- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi
trong SGK.

NTH: NGƠ THỊ THÚY HIỀNTRƯỜNG TH THANH LƯƠNG 14


Trường Tiểu học Thanh Lương
Họ và tên: Ngô Thị Thúy Hiền

2p

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 29
Thứ................/....../......./201...

bó với miền Nam, gạch dưới các cụm từ chỉ
huân chương, danh hiệu, giải thưởng (trong
VBT); suy nghĩ kĩ để nêu đúng nhận xét về
cách viết hoa các cụm từ đó. GV phát riêng
bút dạ và phiếu cho 3 nhóm HS.
- GV mời các nhóm HS làm bài trên phiếu
dán bài lên bảng lớp, trình bày. GV nhận
xét, chốt lại lời giải đúng.
- GV mở bảng phụ đã viết sẵn ghi nhớ về
cách viết hoa tên các huân chương, danh
hiệu, giải thưởng; mời hai, ba HS nhìn bảng
đọc lại.
Bài tập 3
- GV gọi một HS đọc nội dung của bài tập.
- GV cho cả lớp đọc thầm lại đoạn văn.
- GV hướng dẫn: Tên các danh hiệu trong
đoạn văn được in nghiêng. Dựa vào cách
viết hoa tên danh hiệu, các em hãy phân tích
các bộ phận tạo thành tên đó (dùng dấu gạch
chéo /). Sau đó viết lại tên các danh hiệu cho
đúng.
- GV yêu cầu một HS nói lại tên các danh
hiệu được in nghiêng trong đoạn văn.
- GV yêu cầu HS viết lại tên các danh hiệu
cho đúng. GV phát giấy khổ A4 cho 3 – 4
HS.
4/ Củng cố, dặn dò:
GV nhận xét tiết học. Dặn HS ghi nhớ cách
viết hoa tên các huân chương, danh hiệu,
giải thưởng.

- Cả lớp đọc thầm và làm bài
tập.
- HS thảo luận nhóm 6 và đại
diện nhóm trình bày kết quả
thảo luận. Cả lớp nhận xét.
b) Nhận xét về cách viết hoa
các cụm từ:
- 2 – 3 HS đọc, cả lớp theo
dõi, ghi nhớ: Tên các huân
chương, danh hiệu, giải
thưởng được viết hoa chữ cái
đầu của mỗi bộ phận tạo Slides5
thành tên đó.
- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi
trong SGK.
- Cả lớp đọc thầm.
- HS lắng nghe.
- 1 HS trình bày: anh hùng
lực lượng vũ trang nhân dân
(lặp lại 2 lần); bà mẹ Việt
Nam anh hùng.
- Làm vở.
- Miệng: Anh hùng / Lực Slides6
lượng vũ trang nhân dân.
Bà mẹ / Việt Nam / Anh
hùng.

………………………………………………….

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

NTH: NGÔ THỊ THÚY HIỀNTRƯỜNG TH THANH LƯƠNG 15


Trường Tiểu học Thanh Lương
Họ và tên: Ngơ Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 29
Thứ................/....../......./201...

Luyện từ và câu- Tiết 57:

ƠN TẬP VỀ DẤU CÂU

I. Mơc tiªu:

( DẤU CHẤM, CHẤM HỎI, CHẤM THAN)

1- KT: Hệ thống hoá kiến thức đã học về các dâu câu: dấu
chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than.
2- KN: Tìm được các dấu chấm, chấm hỏi, chấm than trong mẩu chuyện (BT1);
đặt đúng các dấu chấm và viết hoa những từ đầu câu, sau dấu chấm (BT2); sửa được dấu
câu cho đúng (BT3).
3- GD: Có ý thức sử dụng đúng dấu câu trong văn bản khi
viết.
II. §å dïng d¹y häc:
1- GV: Giáo án điện tử
PhÊn mµu, b¶ng phơ.Bảng nhómSGK. Một tờ phơ tơ mẩu chuyện vui
Kỉ lục thế giới (đánh số thứ tự các câu văn). Hai, ba tờ phơ tơ bài Thiên đường của
phụ nữ. Ba tờ phơ tơ mẩu chuyện vui Tỉ số chưa được mở (đánh số thứ tự các câu
văn).
2- HS: Vở, SGK, nháp, ơn l¹i kiÕn thøc cò
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

TG
Hoạt động của giáo viên
5p
A. Bài cũ:Khơng có
B. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu MĐ,
33p YC của tiết học.
2. Luyện tập
Bài tập 1
- GV cho một HS đọc nội dung của bài.
- GV u cầu cả lớp đọc thầm lại mẩu
chuyện vui.
BT1 : 2 u cầu:
+ Tìm 3 loại dấu câu (chấm, chấm hỏi,
chấm than) có trong mẩu chuyện. Muốn
tìm 3 loại dấu câu này, các em cần nhớ
các loại dấu này đều được đặt ở cuối
câu. Quan sát dấu hiệu hình thức, các em
sẽ nhận ra đó là dấu gì.
+ Nêu cơng dụng của từng loại dấu câu,
mỗi dấu câu ấy được dùng làm gì ?
- Để dễ trình bày, các em nên đánh số
thứ tự cho từng câu văn.
- GV dán lên bảng tờ giấy phơ tơ nội

Hoạt động của học sinh

ĐD
Slides1

- HS lắng nghe.
Slides2
- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi trong
SGK.
- Cả lớp đọc.
Slides3
- Cá nhân: khoanh tròn các dấu
chấm, chấm hỏi, chấm than trong
mẩu chuyện vui; suy nghĩ về tác
dụng của từng dấu câu.
- 1 HS trình bày:
 Dấu chấm đặt cuối các câu 1, 2,
9; dùng để kết thúc các câu kể.
(*Câu 3, 6, 8, 10 cũng là câu kể,
nhưng cuối câu đặt dấu hai chấm

NTH: NGƠ THỊ THÚY HIỀNTRƯỜNG TH THANH LƯƠNG 16


Trường Tiểu học Thanh Lương
Họ và tên: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 29
Thứ................/....../......./201...

dung truyện Kỉ lục thế giới, mời 1 HS
lên bảng làm bài – khoanh tròn 3 loại
dấu câu cần tìm, nêu công dụng của từng
dấu.

2p

để dẫn lời nhân vật.)
+ Dấu chấm hỏi đặt ở cuối câu 7,
11; dùng để kết thúc câu hỏi.
+ Dấu chấm than đặt cuối câu 4, 5;
dùng để kết thúc câu cảm (câu 4),
câu khiến (câu 5).
- GV nhận xét, kết luận.
- Cả lớp nhận xét, bổ sung.
- GV hỏi HS về tính khôi hài của mẩu - HS phát biểu: Vận động viên lúc
chuyện vui Kỉ lục thế giới.
nào cũng chỉ nghĩ đến kỉ lục nên
Bài tập 2
khi bác sĩ nói anh sốt 41 độ, anh
- GV gọi một HS đọc nội dung BT2.
hỏi ngay: Kỉ lục thế giới (về sốt Slides4
- GV yêu cầu cả lớp đọc thầm lại bài cao) là bao nhiêu. Trong thực tế
Thiên đường của phụ nữ, trả lời câu hỏi: không có kỉ lục thế giới về sốt.
Bài văn nói điều gì ?
- GV hướng dẫn.
- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi trong
- GV yêu cầu cả lớp đọc thầm lại bài SGK.
Thiên đường của phụ nữ, điền dấu chấm - HS đọc thầm
vào những chỗ thích hợp, sau đó viết - HS làm bài trên bảng nhóm dán
hoa các chữ đầu câu. GV phát phiếu cho bài lên bảng lớp, trình bày kết quả.
2 – 3 HS.
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
Bài tập 3
Slides5
GV hướng dẫn: đọc chậm rãi từng câu
văn xem đó là câu kể, câu hỏi, câu khiến
hay câu cảm. Mỗi kiểu câu sử dụng một
loại dấu câu tương ứng. Từ đó, sửa lại - Thảo luận nhóm 4: HS đọc thầm
những chỗ dùng sai dấu câu.
và làm bài tập.
- GV yêu cầu cả lớp đọc thầm lại mẩu - HS trình bày:
chuyện vui Tỉ số chưa được mở; làm bài. Đoạn văn có 8 câu như sau:
– GV dán lên bảng 3 bảng nhóm cho 3 - Cả lớp nhận xét, bổ sung.
HS thi làm bài - sửa lại các dấu câu, trả
lời (miệng) về công dụng của các dấu - HS đọc.
câu.
- HS đọc thầm và làm vở.
- HS trình bày:
- GV kết luận lời giải.
- HS phát biểu: Câu trả lời của
- GV hỏi HS hiểu câu trả lời của Hùng Hùng cho biết: Hùng được 0 điểm
trong mẩu chuyện vui Tỉ số chưa được cả hai bài kiểm tra Tiếng Việt và
mở như thế nào ?
Toán.
3. Củng cố, dặn dò:
GV nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà kể
Slides6
mẩu chuyện vui cho người thân.
………………………………………………….

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:
NTH: NGÔ THỊ THÚY HIỀNTRƯỜNG TH THANH LƯƠNG 17


Trường Tiểu học Thanh Lương
Họ và tên: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 29
Thứ................/....../......./201...

NTH: NGÔ THỊ THÚY HIỀNTRƯỜNG TH THANH LƯƠNG 18


Trường Tiểu học Thanh Lương
Họ và tên: Ngơ Thị Thúy Hiền

Khoa học- Tiết 58:
I. Mơc tiªu:

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 29
Thứ................/....../......./201...

SỰ SINH SẢN VÀ NI CON CỦA CHIM

1-KT: Hình thành biểu tượng về sự phát triển phôi thai của
chim trong quả trứng. Biết chim là động vật đẻ trứng.
2- KN: Nói về sự nuôi con của chim.
3- Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu khoa học, có ý thức
bảo vệ động vật.
II. §å dïng d¹y häc:
1- GV: Giáo án điện tử
PhÊn mµu, b¶ng phơ.SGK, Hình vẽ trong SGK trang 110,
111..
2- HS: Vở, SGK, ơn l¹i kiÕn thøc cò
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

TG
5p

33p

Hoạt động của giáo viên
A. Bài cũ:
- Ếch thường đẻ trứng vào mùa nào?
- Ếch đẻ trứng ở đâu?
- Trứng ếch nở thành gì?
- Nòng nọc sống ở đâu? Ếch sống ở
đâu?
B. Dạy bài mới:
1/ Giới thiệu bài:
GV đặt vấn đề ,giới thiệu bài học về
sự sinh sản và ni con của chim.
2/ Hoạt động 1: Quan sát
* Mục tiêu: Hình thành cho HS biểu
tượng về sự phát triển phơi thai của
chim trong quả trứng.
* Cách tiến hành:
Bước 1:
- GV u cầu 2 HS ngồi cạnh nhau dựa
vào các câu hỏi trang 118 SGK để hỏi và
trả lời nhau:
+ So sánh, tìm sự khác nhau giữa các
quả trứng ở hình 2.
+ Bạn nhìn thấy bộ phận nào của con gà
trong các hình 2b, 2c, 2d?
- GV gợi ý cho HS tự đặt ra những câu
hỏi nhỏ hơn để khai thác từng hình:
+ Chỉ vào hình 2a: Đâu là lòng đỏ, đâu
là lòng trắng của quả trứng?
+ So sánh quả trứng hình 2a và hình 2b,

Hoạt động của học sinh

ĐD
Slides1

HS trả lời:
- HS nhận xét

Slides2
- HS thảo luận nhóm 2.
- HS quan sát các hình trong SGK
và thảo luận các câu hỏi.
Slides3
- Đại diện nhóm trình bày.
- Một số cặp trình bày, các HS
khác bổ sung:
+ Hình 2a: Quả trứng chưa ấp, có
lòng trắng, lòng đỏ riêng biệt.
+ Hình 2b: Quả trứng đã ấp được
khoảng 10 ngày, có thể nhìn thấy
mắt gà (phần lòng đỏ còn lớn,
phần phơi mới bắt đầu phát triển).
+ Hình 2c: Quả trứng đã được ấp
khoảng 15 ngày, có thể nhìn thấy
phần đầu, mỏ, chân, lơng gà (phần
phơi đã lớn hẳn, phần lòng đỏ nhỏ
đi).
+ Hình 2d: Quả trứng đã được ấp

NTH: NGƠ THỊ THÚY HIỀNTRƯỜNG TH THANH LƯƠNG 19


Trường Tiểu học Thanh Lương
Họ và tên: Ngô Thị Thúy Hiền

2p

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 29
Thứ................/....../......./201...

quả nào có thời gian ấp lâu hơn? Tại khoảng 20 ngày, có thể nhìn thấy
sao?
đầy đủ các bộ phận của con gà,
Bước 2:
mắt đang mở (phần lòng đỏ không Slides4
- GV mời đại diện một số cặp báo cáo còn nữa).
kết quả làm việc của nhóm mình.
- HS lắng nghe.
- GV kết luận:
+ Trứng gà (hoặc trứng chim,…) đã
được thụ tinh tạo thành hợp tử. Nếu
được ấp, hợp tử sẽ phát triển thành phôi
(phần lòng đỏ cung cấp chất dinh dưỡng
cho phôi thai phát triển thành gà con
(hoặc chim non,…).
+ Trứng gà cần ấp trong khoảng 21 ngày
sẽ nở thành gà con.
3/ Hoạt động 2: Thảo luận
-Thảo luận theo nhóm 4.
Slides5
* Mục tiêu: HS nói được về sự nuôi con Các nhóm thảo luận câu hỏi theo
của chim.
sự điều khiển của nhóm trưởng.
* Cách tiến hành:
Bước 1:
Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình
quan sát các hình trang 119 SGK và thảo
luận câu hỏi: Bạn có nhận xét gì về - Đại diện một số nhóm trình bày,
những con chim non, gà con mới nở. các nhóm khác nhận xét và bổ
Chúng đã tự kiếm mồi được chưa? tại sung.
sao?
Bước 2:
- GV mời đại diện một số nhóm trình
bày kết quả thảo luận của nhóm mình.
- GV kết luận: Hầu hết chim non mới nở
đều yếu ớt, chưa thể tự kiếm mồi được
ngay. Chim bố và chim mẹ thay nhau đi
kiếm mồi về nuôi chúng cho đến khi
chúng có thể tự đi kiếm ăn.
4/ Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
Slides6
- GV dặn HS về nhà chuẩn bị trước bài
“Sự sinh sản của thú ”.
………………………………………………….

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

NTH: NGÔ THỊ THÚY HIỀNTRƯỜNG TH THANH LƯƠNG 20


Trường Tiểu học Thanh Lương
Họ và tên: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 29
Thứ................/....../......./201...

NTH: NGÔ THỊ THÚY HIỀNTRƯỜNG TH THANH LƯƠNG 21


Trường Tiểu học Thanh Lương
Họ và tên: Ngơ Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 29
Thứ................/....../......./201...

Luyện từ và câu- Tiết 58:
I. Mơc tiªu:

ƠN TẬP VỀ DẤU CÂU
( DẤU CHẤM, CHẤM HỎI, CHẤM THAN)

1- KT: Tiếp tục hệ thống hoá kiến thức đã học về dấu câu:
dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than.
2- KN: Tìm được dấu câu thích hợp để điền vào đoạn văn (BT1), chữa được các dấu
câu dùng sai và lí giải được tại sao lại chữa như vậy (BT2), đặt câu và dùng dấu câu thích
hợp (BT3).
3-GD: Học sinh ý dùng dấu câu khi viết văn.
II. §å dïng d¹y häc:
1- GV: Giáo án điện tử
PhÊn mµu, b¶ng phơ.SGK, bút dạ và một vài tờ phiếu khổ to phơ tơ
nội dung mẩu chuyện vui ở BT1; một vài tờ phơ tơ mẩu chuyện vui ở BT2. Một vài
bảng nhóm để HS làm BT3. HƯ thèng bµi tËp.
2- HS: Vở, SGK, nháp, ơn l¹i kiÕn thøc cò
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5p A. Bài cũ:
GV đưa ngữ liệu mới để kiểm tra kĩ 1 - 2 HS thực hiện u cầu.
năng sử dụng các dấu chấm, chấm hỏi,
chấm than của 1 – 2 HS. Khi điền dấu
câu vào chỗ thích hợp hoặc chữa lại
những lỗi dùng sai dấu câu, các em
cần giải thích vì sao phải điền dấu câu
33p đó hoặc vì sao phải sửa sai.
B. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài:
GV nêu MĐ, YC của tiết học.
2.Luyện tập:
Bài tập 1: điền dấu câu thích hợp vào
các ơ trống
- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi trong
SGK.
- GV cho một HS đọc nội dung của
BT1.
- HS lắng nghe.
- GV hướng dẫn HS cách làm bài: GV cho HS làm bài cá nhân
- Cá nhân.
- GV mời những HS làm bài trên bảng - Một vài HS tiếp nối nhau trình
nhóm đính bài lên bảng lớp, tiếp nối bày.
nhau trình bày kết quả.
- Cả lớp nhận xét.
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi và
- GV gọi một HS đọc lại văn bản sửa bài:
truyện đã điền đúng các dấu câu.
- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi trong
Bài tập 2
SGK:

ĐD
Slides1

Slides2

Slides3

Slides4

NTH: NGƠ THỊ THÚY HIỀNTRƯỜNG TH THANH LƯƠNG 22


Trường Tiểu học Thanh Lương
Họ và tên: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 29
Thứ................/....../......./201...

- GV cho 1 HS đọc nội dung của BT2.
- GV hướng dẫn HS làm bài: - GV cho
HS trao đổi cùng bạn làm bài - gạch
dưới những dấu câu dùng sai, sửa lại.
GV phát bút dạ và nhóm cho một vài
HS.
- GV mời những HS làm bài trên bảng
nhóm đính bài lên bảng lớp, trình bày
kết quả.

2p

- HS thảo luận nhóm đôi.

- Một vài HS trình bày:
 Ba dấu chấm than được sử
dụng hợp lí - thể hiện sự ngạc
nhiên, bất ngờ của Nam.
- HS phát biểu ý kiến: Thấy
Hùng nói chẳng bao giờ nhờ chị
giặt quần áo, Nam tưởng Hùng
- GV kết luận lời giải đúng.
chăm chỉ, tự giặt quần áo.
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Vì Không ngờ, Hùng cũng lười:
sao Nam bất ngờ trước câu trả lời của Hùng không nhờ chị mà nhờ
Hùng ?
anh giặt hộ quần áo.
Bài tập 3
- GV cho HS đọc yêu cầu của bài tập. - HS đọc.
Slides5
- GV hỏi: Theo nội dung được nêu - HS phát biểu:
trong các ý a, b, c, d em cần đặt kiểu - Làm vở.
câu với những dấu câu nào ?
- GV cho HS làm bài vào vở - đặt một
câu và dùng những dấu câu thích hợp. - HS trình bày:
GV phát giấy khổ to và bút dạ cho 3 – Ý a) Câu cầu khiến: Chị mở cửa
4 HS.
sổ giúp em với !
- GV mời những HS làm bài trên giấy Ý b) Câu hỏi: Bố ơi, mấy giờ thì
dán bài lên bảng lớp, trình bày kết hai bố con mình đi thăm ông
quả.
bà ?
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
Ý c) Câu cảm thán: Cậu đã đạt
được thành tích thật tuyệt vời !
Ý d) Câu cảm thán: Ôi, búp bê
3. Củng cố, dặn dò:
đẹp quá !
GV nhận xét tiết học. Nhắc HS sau
Slides6
các tiết ôn tập có ý thức hơn khi viết
câu, đặt dấu câu.

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

NTH: NGÔ THỊ THÚY HIỀNTRƯỜNG TH THANH LƯƠNG 23


Trường Tiểu học Thanh Lương
Họ và tên: Ngơ Thị Thúy Hiền

Tốn- Tiết 143 :
I. Mơc tiªu:

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 29
Thứ................/....../......./201...

ƠN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN (Tiếp theo)

1- KT: Củng cố kiến thức về số thập phân; cách so sánh số
thập phân, viết tỉ số phần trắm dưới dạng thập phân.
2- KN: Biết viết số thập phân và một số phân số dưới dạng phân số thập phân, tỉ số phần
trăm; viết các số đo dưới dạng số thập phân; so sánh các số thập phân.
- Làm các BT: Bài 1, bài 2, bài 3 , bài 4 và bài 5* dành cho HS khá giỏi.
3-Giáo dục hs yêu thích học toán, vận dụng vào thức tế đời
sống.
II. §å dïng d¹y häc:
1- GV: Giáo án điện tử
- PhÊn mµu, b¶ng phơ.SGK, HƯ thèng bµi tËp.
2- HS: Vở, SGK, bảng con, nháp, ơn l¹i kiÕn thøc cò
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

TG
Hoạt động của giáo viên
5p 1. Bài cũ: Ôn tập về số
thập phân..
33 Nhận xét.
p
2. Dạy bài mới:
Bài 1: Viết các số dưới dạng số thập
phân
Giáo viên yêu cầu học
sinh nhắc lại cách chuyển
số thập phân thành
phân số thập phân.
Chuyển số thập phân ra
dạng phân số thập phân.
Chuyển phân số → phân
số thập phân.
Nêu đặc điểm phân số
thập phân.
- GV cho HS tự làm bài. Sau đó, GV
chữa bài.
Bài 2: Viết các số thập phân dưới
dạng tỉ số
GV cho HS tự làm bài rồi chữa bài.
- Giáo viên yêu cầu học
sinh nêu lại cách đổi số
thập phân thành tỉ số
phần trăm và ngược lại?
- Yêu cầu viết số thập

Hoạt động của học sinh
- 4 học sinh sửa bài.
Nhận xét.

ĐD
Slides1

H S nhắc lại Đọc Slides2
bài.Thực hiện.
Nhận xét.
Phân stp là phân số
có mẫu số 10, 100,
1000…
Áp dụng tính chất cơ
bản của phân số để
tìm mẫu số 10, 100,
1000…
3 3× 2 6
=
= ⋅⋅⋅
5 5 × 2 10

Lấy tử chia mẫu ra số
thập phân rồi đổi số
thập phân ra phân số Slides3
thập phân.
- Làm vở:
- Đọc đề bài.
-Thực hiện.
- Viết cách làm trên
bảng.
7,35 = (7,35 × 100)% =
735%

NTH: NGƠ THỊ THÚY HIỀNTRƯỜNG TH THANH LƯƠNG 24


Trường Tiểu học Thanh Lương
Họ và tên: Ngơ Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 29
Thứ................/....../......./201...

phân dưới dạng tỉ số - Nhận xét.
phần trăm và ngược lại.
a) 0,5 = 0,50 = 50%
8,75 = 875%
Slides4
b) 5% = 0,05
625% = 6,25
Yêu cầu thực hiện cách
- Học sinh nhắc lại.
làm.
Bài 3: Viết các số đo dưới dạng số -Đọc đề bài.
- Thực hiện nhóm đôi.
thập phân
- Nêu kết quả, các
GV cho HS tự làm bài.
cách làm khác nhau.
Tương tự bài 2.
- Giáo viên yêu cầu học - Làm vở:
sinh nhắc lại cách
đổi: a) 1 giờ = 0,5 giờ; 3 giờ = 0,75
2
4
hổn số thành phân số ,
1
hổn số thành phân số giờ; phút = 0,25 phút
4
thành số thập phân?
- Nêu yêu cầu đối với b) 2 m = 3,5 m; 3 km = 0,3
7
10
học sinh.
- Hỗån số → phân số → số km;
2
kg = 0,4 kg
thập phân.
5

1
6
1 giờ = giờ = > 1,2 giờ.
5
5
- Làm bảng:

2p

- Hỗån số → PSTP = > STP.

Slides5

a) 4,203; 4,23; 4,5; 4,505

1
2
1 giờ = 1 giờ = > 1,2 b) 69,78; 69,8; 71,2; 72,1
- Làm bảng:
5
10

giờ.
Chú ý: Các phân số thập
phân có tên đơn vò → nhớ
ghi tên đơn vò.
Bài 4: Viết các số dưới dạng STP
GV cho HS tự làm bài rồi chữa bài.
- Giáo viên yêu cầu học
sinh nhắc lại cách so sánh
số thập phân rồi xếp.
* Bài 5 : Tìm số thích hợp vào chỗ
trống
GV cho HS tự làm bài.

Viết 0,1 < … < 0,2 thành 0,10
<…< 0,20. Số vừa lớn hơn 0,10
vừa bé hơn 0,20 có thể là 0,11;
0,12;…; 0,19;… Theo u cầu
của bài chỉ cần chọn một trong Slides6
các số trên để viết vào chỗ chấm.
Vậy: 0,1 < 0,15 < 0,2.

5. Tổng kết – dặn dò:
- Chuẩn bò: “Ôn tập về
độ dài và đo độ dài”.
- Nhận xét tiết học.
………………………………………………….
NTH: NGƠ THỊ THÚY HIỀNTRƯỜNG TH THANH LƯƠNG 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×