Tải bản đầy đủ

TUAN 18

Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 18
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I- tiết 4

TIẾNG VIỆT-:
I. MỤC TIÊU:

- Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 110 tiếng/phút; biết đọc diễn cảm
đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2, 3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản
của bài thơ, bài văn. HS khá, giỏi đọc diễn cảm bài thơ, bài văn; nhận biết được một số biện
pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài.
- Lập được bảng thống kê các bài tập đọc trong chủ điểm “Vì hạnh phúc con người” theo yêu
cầu BT2.
- Biết trình bày cảm nhận về cái hay của một số câu thơ theo yêu cầu của BT3.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
Giáo án điện tử.


- GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 11 đến tuần 17;
- Giáo án điện tử
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
TL

Hoạt động của GV
5p 1 – Bài cũ :
Kiểm tra việc chuẩn bị ôn tập của
HS.
33p
- GV nêu nhận xét
2 – Bài mới :
Ôn tập học kì I
a. Giới thiệu bài
bÔn đọc
- Cho HS lên bảng gắp thăm bài tập đọc
- Yêu cầu HS đọc bài đã bốc thăm được
Trả lời câu hỏi về nội dung bài
- Gọi HS nhận xét bạn đọc và trả lời câu
hỏi
c. Làm bài tập
Bài 2
- HS đọc yêu cầu bài tập
H: Cần thống kê các bài tập đọc theo nội
dung nào?
H: Hãy đọc tên các bài tập đọc thuộc chủ
điểm Vì hạnh phúc của con người
H; Như vậy cần lập bảng thống kê có mấy
cột dọc, mấy hàng ngang
- Yêu cầu HS tự làm bài
- Gọi HS nhận xét bài của bạn làm trên
bảng
- GV KL lời giải đúng.
STT

Tên bài

1NTH: NGÔ THỊ THUÝ HIỀN

Hoạt động của HSĐD

- Nghe
- HS lên bốc thăm
- HS đọc bài và trả lời câu hỏi
- lớp nhận xét bài đọc và trả lời câu Slides1
hỏi
- HS đọc yêu cầu bài tập
- Cần thống kê các bài tập đọc theo
nội dung tên bài- tác giả- thể loại
- Chuỗi ngọc lam, hạt gạo làng ta,
Buôn Chư Lênh đón cô giáo, Về
ngôi nhà đang xây, thầy thuốc như Slides2
mẹ hiền, Thầy cúng đi bệnh viện
- Bảng thống kê cần có 3 cột dọc, 7
hàng ngang....
- HS tự làm bài . 1 bạn lên bảng
điền vào bảng phụ

Tác giả

Thể loại
TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 18
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

1
2
3
4
5
6

Chuỗi ngọc lam
phun-tơn-O-xlo
Hạt gạo làng ta
Trần Đăng Khoa
Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Hà Đình Cẩn
Về ngôi nhà đang xây
Đồng Xuân Lan
Thầy thuốc như mẹ hiền
Trần Phương Hạnh
Thầy cúng đi bệnh viện
Nguyễn Lăng

văn
thơ
văn
thơ
văn
văn

Bài 3

2’

- gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS tự làm bài tập
- gọi HS đọc bài của mình
- Nhận xét
3. Củng cố- dặn dò
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị tiêt sau

- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài tập vào vở
- HS lần lượt đọc bài của mình

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

2NTH: NGÔ THỊ THUÝ HIỀN

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 18
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

TOÁN-Tiết 90 :
HÌNH THANG
I. MỤC TIÊU:
- Có biểu tượng về hình thang; nhận biết được một số đặc điểm của hình thang, phân
biệt được hình thang với các hình đã học.
- Nắm vững kiến thức trên giải đúng các bài tập; nhận biết hình thang vuông.
- Rèn luyện óc suy luận, phán đoán toán học; niềm say mê học toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
-

Giáo án điện tử.

- Sử dụng bộ đồ dùng dạy toán 5, thước e ke, kéo , keo dán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
TL
5’

Hoạt động của GV
1 – Bài cũ :
- Yêu cầu học sinh( HS) nêu tên các
hình đã học( GV ghi tên góc bảng, gọi
HS khác nhận xét)
33p 2 – Bài mới :
a. Giới thiệu bài:
Hình thang
b. Hình thang biểu tượng ban đầu về
hình thang
- GV treo tranh(ảnh)vẽ cái thang, yêu cầu
HS quan sát và trả lời.
- Hỏi:Bức tranh vẽ vật dụng gì?
- Hỏi:Hãy mô tả cấu tạo của cái thang.
- Trong hình học có một hình có hình
dáng giống những bậc thang gọi là hình
thang.
c. Nhận biết một số đặc điểm của hình
thang
- GV treo tranh hình thang ABCD
- Giới thiệu : hình thang ABCD.hãy quan
sát .
- Hỏi :Hình thang có mấy cạnh ?
- Hỏi :Hình thang có 2 cạnh nào song
song với nhau ?
- Hai cạnh song song gọi là 2 cạnh
đáy .Hãy nêu tên 2 cạnh đáy .
- Giới thiệu :Hai cạnh AD và BC là các
cạnh bên .Cạnh đáy dài hơn gọi là đáy
lớn ,cạnh đáy ngắn hơn gọi là đáy nhỏ .
- Hình thang có một cặp cạnh đối diện
,song song .
- GV yêu cầu vài HS lên bảng chỉ hình vẽ
và nhắc lại các đặc điểm của hình thang.

3NTH: NGÔ THỊ THUÝ HIỀN

Hoạt động của HS

ĐD
Slides1

-Cái thang.
- Có 2 thanh dọc hai bên và các
thanh ngang gắn vào 2 thanh dọc.
A
B
Slides2

D
C
- có 4 cạnh.
- AB và CD.

Slides3

- Cạnh đáy AB và cạnh đáy CD.

- HS thao tác
A

D

H

B

C

- Đường cao của hình thang
TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 18
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

2’

- Yêu cầu HS vẽ đường thẳng qua A
vuông góc với DC,cắt DC tại H.
- Giới thiệu:Khi đó AH gọi là đường
cao.Độ dài AH là chiều cao của hình
thang.
Hỏi: Đường cao của hình thang vuông
góc với những cạnh nào?
c.Hoạt động 2: Thực hành -Luyện
tập:Củng cố biểu tượng hình thang qua
hoạt động nhận diện, vẽ hình.
Bài 1:
- Yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV treo tranh yêu HS thảo luận, làm
bài và tự ghi vào vở.
- Yêu cầu HS đọc bài chữa.
- Yêu cầu HS nhắc một số đặc điểm của
hình thang.
Bài 2:
- Yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV treo tranh
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm và trả lời
câu hỏi.
- Gọi HS trình bày kết quả thảo luận.
- GV có thể hỏi thêm:
- Hình nào có đủ đặc điểm của hình
thang.
Bài 3:
- Yêu cầu HS đọc đề bài
- GV treo hình vẽ.
- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
- Gọi 2 HS lên bảng làm bài.Nêu cách vẽ.
- GV nhận xét.
- Yêu cầu HS chỉ ra 2 cạnh đối diện song
song trong mỗi trường hợp.
- Hỏi: Các cạnh có nhất thiết bằng nhau
không?
- Yêu cầu HS nhắc lại.
3. Củng cố – dặn dò
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị tiết sau

vuông góc với cạnh AB và CD (2
đáy).
- Trong các hình sau hình nào là
hình thang?
- Hình 1,hình 2,hình 4,hình 5,hình
6,là hình thang vì có 4 cạnh và
một cạnh đối diện song song.
- Hình 3 không phải là hình thang
vì không có cặp đối diện nào song
song.
- Hình thang có 4 cạnh; một cặp
cạnh đối diện song song gọi là 2
đáy (đáy lớn và đáy nhỏ)
- Trong 3 hình dưới đây,hình nào
có:
+ Bốn cạnh và bốn góc?
+ Hai cặp cạnh đối diện song
song?
+ Chỉ có một cặp cạnh đối diện
song song?
+ Có 4 góc vuông?
Trả lời:
- Hình 1,2,3 đều có 4 cạnh và 4
góc.
- Hình 1,2 có hai cặp cạnh đối
diện song song.
- Hình 3 chỉ có một cặp đối diện
song song.
- Chỉ hình một có 4 góc
vuông.Hình 1 là hình chữ nhật.
- Hình 2 là hình bình hành.
- Hình 3 là hình thang.
- Cả 3 hình đều có một cặp cạnh
đối diện song song.
HS nêu đề bài:
- Vẽ thêm 2 đoạn thẳng vào mỗi
hình dưới đây để dược hình thang.
- HS dưới lớp nhận xét.
Trả lời:- Không nhất thiết vẽ các
cạnh bằng nhau.
- Nhất thiết phải vẽ một cặp cạnh
đối diện song song.

Slides4

Slides5

Slides6

Slides7

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:
4NTH: NGÔ THỊ THUÝ HIỀN

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 18
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC

TOÁN -Tiết 86 :
I. MỤC TIÊU :

- Biết tính diện tích hình tam giác.
- Biết giải các bài toán liên quan đến diện tích hình tam giác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
Giáo án điện tử.

- GV: SGK; giáo án điện tử
- HS: SGK; bộ đồ dùng toán
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
TL

Hoạt động của GV

5p

1 – Bài cũ :
- 2 HS lên bảng làm lại BT1, 2 tiết trước.
- GV nêu nhận xét kết quả .
2 – Bài mới :
a.Giới thiệu bài :
Diện tích hình tam giác
b.Cắt - ghép hình tam giác.
- YC HS thực hiện các thao tác cắt ghép
hình như SGK
*.So sánh đối chiếu các yếu tố hình học
trong hình vừa ghép.
- GV yêu cầu HS so sánh :
+ Em hãy so sánh chiều dài DC của hình
chữ nhật và độ dài đáy DC của hình tam
giác.
+ Em hãy so sánh chiều rộng AD của hình
chữ nhật và chiều cao EH của hình tam giác.
+ Em hãy so sánh diện tích của hình chữ
nhật ABCD và diện tích hình tam giác EDC.
C.Hình thành quy tắc, công thức tính diện
tích hình chữ nhật.
- GV yêu cầu HS nêu công thức tính diện
tích hình chữ nhật ABCD.
- Diện tích tam giác EDC bằng một nửa diện
tích của hình chữ nhật nên ta có diện tích
của hình tam giác EDC là
(DC  EH) : 2
- GV hướng dẫn để HS rút ra quy tắc tính
diện tích hình tam giác.
+ DC là gì của hình tam giác EDC ?
+ EH là gì của hình tam giác EDC ?
+ Như vậy để tính diện tích tam giác EDC
chúng ta đã làm như thế nào ?

1'
7’

8’

5NTH: NGÔ THỊ THUÝ HIỀN

Hoạt động của HS

ĐD
Slides1

- HS nghe.
Slides2
- HS thao tác theo SGK.
- HS so sánh và nêu :
+ Chiều dài hình chữ nhật bằng
độ dài đáy của tam giác.
+ Chiều rộng của hình chữ nhật
bằng chiều cao của hình tam
giác.
+ Diện tích của hình chữ nhật
gấp 2 lần diện tích của hình tam
giác.
Slides3
- HS nêu : Diện tích hình chữ
nhật ABCD là DC x AD.

+ DC là đáy của hình tam giác
EDC.
+ EH là chiều cao tương ứng với
đáy DC.
+ Chúng ta lấy độ dài đáy DC
nhân với chiều cao EH rồi chia
TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 18
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

- GV giới thiệu công thức tính :
cho 2.
+ Gọi S là diện tích.
- HS nghe sau đó nêu lại quy
+ Gọi a là độ dài cạnh đáy của tam giác.
tắc.
+ Gọi h là chiều cao của tam giác.
+ Ta có công thức tính diện tích của hình
tam giác là :
S=

a h
2

- 1 HS đọc đề bài trước lớp,
.Luyện
tập
thực
hành
20P
- 2 HS lên bảng thực hiện tính Slides4
Bài 1
diện tích của hình tam giác có
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
độ dài đáy và chiều cao cho
- GV yêu cầu HS tự làm bài.
trước.
- GV cho 1 HS chữa bài trước lớp.
a) Diện tích hình tam giác là :
Bài 2
8  6 : 2 = 24 (cm2)
- GV yêu cầu HS đọc đề bài toán.
b) Diện tích hình tam giác là :
- GV yêu cầu HS làm bài.
2,3  1,2 : 2 = 1,38 (dm2)
Slides5
- GV gọi 1 HS chữa bài trên bảng lớp, sau
đó nhận xét
1P 3.Củng cố - dặn dò
Slides6
- Nhận xét tiết học
- 1 HS đọc đề bài trước lớp
- Chuẩn bị tiết sau.
- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả
lớp làm bài vào vở bài tập
a) 24dm = 2,4m
Diện tích của hình tam giác là :
5  2,4 : 2 = 6(m2)
b) Diện tích của hình tam giác là
:
42,5  5,2 : 2 = 110,5 (m2)

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

6NTH: NGÔ THỊ THUÝ HIỀN

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 18
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

TIẾNG VIỆT :

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I- tiết 3

I. MỤC TIÊU:

- Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 110 tiếng/phút; biết đọc diễn
cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc
2, 3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.
HS khá, giỏi đọc diễn cảm bài thơ, bài văn; nhận biết được một số biện pháp nghệ thuật được
sử dụng trong bài.
- Lập được bảng tổng kết vốn từ về môi trường.
- Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên; ý thức bảo vệ môi trường.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
Giáo án điện tử.

- GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 11 đến tuần 17giáo án điện tử
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
TL

5p
1’
15’

17’

Hoạt động của GV
1 – Bài cũ :
2 – Bài mới :
a. Giới thiệu bài: Ôn tập cuối học kì I
-Nêu mục tiêu bài
b. Ôn đọc
- Yêu cầu HS đọc bài đã gắp thăm được và
trả lời câu hỏi về nội dung bài
. HD làm bài tập
Bài 2
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Chia lớp thành nhóm nhỏ, mỗi nhóm thực
hiện 1 nhiệm vụ
+ Tìm các từ chỉ các sự vật trong môi
trường thuỷ quyển, sinh quyển, khí quyển
+ Tìm các từ chỉ những hành động bảo vệ
môi trường: thuỷ quyển, sinh quyển, khí
quyển

Sinh quyển
các sự vật có rừng, con người,
trong
môi thú....
chim
trường
....cây ...
7NTH: NGÔ THỊ THUÝ HIỀN

Hoạt động của HS

ĐD
Slides1

- HS lần lượt lên gắp thăm
- HS đọc và trả lời câu hỏi
- HS nhận xét bài của bạn

Slides2
- HS đọc
- các nhóm thảo luận
- Các nhóm cử đại diện lên
bảng làm
- HS đọc các từ trên bảng
- HS viết vào vở các từ đúng.

Thuỷ quyển
Khí quyển
sông suối, ao hồ, biển, bầu trời, vũ trụ, mây,
đại dương, khe, thác, không khí, âm thanh,
kênh mương, ngòi rạch, ánh sáng, khí hậu
lạch
TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 18
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

Những hành trồng cây, chống Giữ sạch nguồn nước, lọc khói công nghiệp,
động bảo vệ đốt nương, trồng XD nhà máy nước, lọc xử lí rác thải, chống ô
môi trường
rừng ngập mặn, ... nước thải CN
nhiễm bầu không khí.

2’

- Nhận xét bài làm của học sinh
3. Củng cố dặn dò
- Nhận xét giờ học
- Dặn HS chuẩn bị bài sau

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

8NTH: NGÔ THỊ THUÝ HIỀN

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 18
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CHẤT

KHOA HỌC -Tiết 35 :
I. MỤC TIÊU:

- Phân biệt được 3 thể của chất; nêu điều kiện để một số chất có thể chuyển từ thể này sang
thể khác.
- Nêu được ví dụ về một số chất ở thể rắn, thể lỏng và thể khí.
- Nhận thức đúng về hiện tượng lí học của chất.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

- Giáo án điện tử
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

TL

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

5p

1 – Bài cũ :
- Trả bài kiểm tra cuối học kì I.
- GV nêu nhận xét
33p
2 – Bài mới :
a.Giới thiệu bài:
Sự chuyển thể của chất
b. Hoạt động 1: trò chơi tiếp sức: " phân biệt
3 thể của chất"
+ Mục tiêu: HS biết phân biệt 3 thể của chất
+ Chuẩn bị
*bộ phiếu ghi tên một số chất , mỗi phiếu ghi
tên một chất

ĐD
Slides1

Slides2

cát trắng

cồn

đường

ô xi

nhôm

nước

xăng

muối

dầu ăn

ni- tơ

nước
đá
hơi

nước

*Kẻ sẵn bảng hoặc trên giấy khổ to bảng có nội dung giống nhau: bảng " Ba thể của nước"
Thể rắn

9NTH: NGÔ THỊ THUÝ HIỀN

muối

muối
nhôm

Thể lỏng

nước
dầu

Thể khí

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG

nixăng
hơi


hơi nước


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 18
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

+ Cách tiến hành
Bước 1: Tổ chức và hướng dẫn
- GV hô " Bắt đầu' người thứ
nhất của mỗi nhóm rút 1 tấm phiếu
bất kì dán lên cột tương ứng trên
bảng người thứ nhất dán xong thì đi
xuống, người thứ 2 lại làm tiếp ...
- Đội nào gắn xong trước và
đúng là thắng cuộc
Bước 2: Tiến hành chơi
các đội cử đại diện lên chơi
Bước 3: Cùng kiểm tra
GV cùng HS không tham gia
kiểm tra lại từng tấm phiếu các bạn
đã dán vào mỗi cột xem đã làm đúng
chưa .
* Hoạt động 2: Quan sát và thảo
luận
+ Mục tiêu: HS nêu được một
số VD về sự chuyển thể của chất
trong đời sống hằng ngày
+ cách tiến hành
Bước 1:
Bước 2: HS tự tìm thêm các ví
dụ khác
- GV cho HS đọc VD ở mục
bạn cần biết trang 73 SGK
2p

Slides3
- HS nghe
- HS xếp hàng để chuẩn bị chơi
- chia thành 2 nhóm , mỗi nhóm
cử 5 em tham gia chơi
- 2 Đội đứng xếp hàng dọc trước
bảng , mỗi nhóm có một hộp đựng các Slides4
tấm phiếu , có cùng nội dung , số
lượng các tấm phiếu như nhau. trên
bảng treo sẵn bảng " Ba thể của nước"

HS quan sát các hình trang 73
SGK và nói về sự chuyển thể của
nước
Dưới đây là đáp án:
H1: nước ở thể lỏng
H2: Nước đá chuyển từ thể rắn
sang thể lỏng trong điều kiện nhiệt độ
bình thường
H3: nước bốc hơi chuyển từ thể
lỏng sang thể khí ở nhiệt độ cao
- HS chơi theo lời hô củaGV

Slides5

- HS cùng kiểm tra
3. Củng cố dặn dò
- Nhận xét giờ học
- dặn HS chuẩn bị bài sau

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

10NTH: NGÔ THỊ THUÝ HIỀN

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 18
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

KHOA HỌC-Tiết 36 :

HỖN HỢP

I. MỤC TIÊU:
- Nêu được một số ví dụ về hỗn hợp.
- Thực hành tách chất ra khỏi một số hỗn hợp (tách cát trắng ra khỏi hỗn hợp nước và cát
trắng,…).
- Thực hiện tách các chất ra khỏi hỗn hợp trong cuộc sống khi cần.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
Giáo án điện tử.
- GV: SGK , phiếu học tập nhóm.
- HS: SGK; 1 nhúm cát trắng; 1 cốc nước; bông thấm nước; 1 cái phểu; giấy A3, bút dạ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
TL
5’

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1 – Kiểm tra bài cũ : ( 5’)
- 3 HS lần lượt nhắc lại nội dung cần
nhớ, tiết trước.
- GV nêu nhận xét
33’ 2 – Bài mới :

ĐD

Slides1

a. Giới thiệu bài :
- HS làm việc theo nhóm
b. Hoạt động 1: Thực hành : "
Tạo một hỗn hợp gia vị"
+ Mục tiêu: HS biết cách tạo
HS làm việc theo nhóm
ra hỗn hợp
a) Tạo ra một hỗn hợp gia vị
- Đại diện nhóm nêu công
gồm muối tinh , mì chính và hạt thức trộn gia vị và mời các nhóm
tiêu bột, công thức do từng nhóm khác nếm thử gia vị của nhóm
quyết định và ghi theo mẫu sau:
mình.
Nêu tên hỗn hợp và đặc điểm của chất tạo ra Tên hỗn hợp và đặc điểm của chất
tạo ra
1/ Muối tinh :
2/ Mì chính ( bột ngọt)
3/ Hạt tiêu :- GV yêu cầu HS nêu hỗn hợp đó
là gì?
- đại diện nhóm trình bày
KL: Muốn tạo ra hỗn hợp ít nhất
phải có 2 chất trở lên và các chất đó
phải được trộn lẫn vào nhau
các nhóm trả lời câu hỏi trong SGK
c.Hoạt động 2: Thảo luận
Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc
+ Mục tiêu: HS kể tên được một số của nhóm mình
hỗn hợp
8 - Theo bạn không khí là một chất hay
Bước 1: Làm việc theo nhóm( Mỗi nhóm
hỗn hợp?
1 bài)
- Kể tên một số hỗn hợp khác mà bạn
Bước 2: Đại diện nhóm báo cáo kết quả

11NTH: NGÔ THỊ THUÝ HIỀN

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 18
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

2p

biết?
d. Hoạt động 3: thực hành tách các chất
ra khỏi hỗn hợp
+ Mục tiêu : HS biết tách các chất
ra khỏi một số hỗn hợp
+ Cách tiến hành:
Đáp án: GV tham khảo trong SGV
4 Củng cố dặn dò
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS chuẩn bị bài sau

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

12NTH: NGÔ THỊ THUÝ HIỀN

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 18
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

Tập đọc :

ÔN TẬP HỌC KÌ 1- tiết 1

I. Mục tiêu :
- Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 110 tiếng/phút; biết đọc hay
đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2, 3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản
của bài thơ, bài văn. HS khá, giỏi đọc diễn cảm bài thơ, bài văn; nhận biết được một số biện
pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài.
- Lập được bảng thống kê các bài tập đọc trong chủ điểm “Giữ lấy màu xanh” theo yêu
cầu của BT2.
- Biết nhận xét về nhân vật trong bài đọc theo yêu cầu của BT3.
- GDKNS
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
Giáo án điện tử.

- GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 11 đến tuần 17; giáo án điện tử
- HS: SGK; bút dạ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
TL

Hoạt động của GV

5p

1 – Bài cũ :
- Kiểm tra việc chuẩn bị ôn tập của HS.
- GV nêu nhận xét .
33 p 2. Bài mới
a) Giới thiệu bài: Ôn tập học kì I
-GV nêu mục tiêu bài học.
\ a. Ôn tập đọc và HTL.
MT: Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học;
tốc độ khoảng 110 tiếng/phút; biết đọc hay
đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2, 3 bài thơ, đoạn
văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính
- Gọi HS lên bốc phiếu.
- Gọi HS đọc bài; đặt câu hỏi về nội dung.
- Nhận xét
b. Làm BT.
MT: Lập được bảng thống kê các bài tập đọc
trong chủ điểm “Giữ lấy màu xanh” theo yêu
cầu của BT2.
Cách tiến hành:
- Gọi HS đọc yêu cầu trong SGK.
- Chia nhóm, phát phiếu, giao nhiệm vụ.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.
2p 3.- Củng cố:
- GD KNS thái độ: Có tình yêu thiên nhiên và ý
thức bảo vệ môi trường.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò.HS ôn tiếp,tiết sau kiểm tra
13NTH: NGÔ THỊ THUÝ HIỀN

Hoạt động của HS

ĐD
Slides1

Slides2

.
- Lần lượt lên bốc phiếu chọn
bài.
- Lên đọc bài đã chọn; trả lời
câu hỏi.
Slides3
- Lắng nghe, ghi nhận.

- 1 HS đọc yêu cầu trong
SGK.
- Thảo luận theo nhóm, làm
bài trên phiếu.
- Đại diện nhóm đính phiếu Slides4
lên bảng, trình bày.
- Các nhóm khác góp ý, bổ
sung.
TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 18
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

14NTH: NGÔ THỊ THUÝ HIỀN

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 18
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

LỊCH SỬ-Tiết 18 :

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
(Đề nhà trường)

15NTH: NGÔ THỊ THUÝ HIỀN

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 18
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I- tiết 2

TIẾNG VIỆT :
I. MỤC TIÊU:

- Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 110 tiếng/phút; biết đọc hay đoạn
thơ, đoạn văn; thuộc 2, 3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của
bài thơ, bài văn. HS khá, giỏi đọc diễn cảm bài thơ, bài văn; nhận biết được một số biện pháp
nghệ thuật được sử dụng trong bài.
- Nghe – viết đúng bài chính tả, viết đúng tên riêng phiên âm tiếng nước ngoài và các từ ngữ
dễ viết sai, trình bày đúng bài “Chợ Ta-sken”, tốc độ viết khoảng 95 chữ/15 phút.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
Giáo án điện tử.
- GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 11 đến tuần 17.
Giáo án điện tử
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

TL
5p

1’
15’

17’

Hoạt động của GV
1 – Bài cũ :
- Kiểm tra việc chuẩn bị ôn tập của HS.
- GV nêu nhận xét
2 – Bài mới :

Hoạt động của HS

ĐD
Slides1

- HS lên bốc thăm
- HS đọc

a.. Giới thiệu bài- Nêu mục tiêu tiết học
Slides2
Ôn tập học kì I
b.. Ôn đọc
- HS lên bảng bốc thăm bài đọc
- HS đọc bài viết
- HS đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài + HS tự nêu những hình ảnh
đọc
mà mình thích

C. Viết chính tả
* Tìm hiểu nội dung bài viết
- HS tìm và nêu
- Gọi HS đọc bài văn
- HS luyện viết từ khó
H: hình ảnh nào trong bài gây ấn tượng cho
em nhất trong cảnh chợ ở Ta-sken?
- HS viết bài
*Hướng dẫn viết từ khó
- Yêu cầu HS tìm từ khó để viết
- Yêu cầu luyện đọc và viết từ khó vừa tìm
2p được.
* Viết chính tả
- Nhận xét.
3. Củng cố - dặn dò
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS chuẩn bị bài sau
RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

16NTH: NGÔ THỊ THUÝ HIỀN

Slides3

Slides4

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 18
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

LUYỆN TẬP

TOÁN -Tiết 87 :
I. MỤC TIÊU:

- Biết tính diện tích hình tam giác.
- Biết tính diện tích hình tam giác vuông biết độ dài hai cạnh góc vuông.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
Giáo án điện tử.

- GV: SGK. , bộ đò dùng, giáo án điện tử.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
TL

Hoạt động của GV

5p

1.- Bài cũ:
- 2 HS lên bảng làm lại BT1, 2 tiết trước.
- GV nêu nhận xét
33p 2. Bài mới:
a.Giới thiệu bài : Luyện tập
b.Hướng dẫn luyện tập
Bài 1
- GV cho HS đọc đề bài, nêu lại quy tắc
tính diện tích hình tam giác, sau đó làm
bài.
- GV chữa bài
Bài 2
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV vẽ lên bảng, sau đó chỉ vào hình tam
giác ABC và nêu : Coi AC là đáy, em hãy
tìm đuờng cao tương ứng với đáy AC của
hình tam giác ABC.
- GV hỏi : Hình tam giác ABC và DEG
trong bài là hình tam giác gì ?
Bài 3
- GV yêu cầu HS đọc dề bài.
- GV yêu cầu HS tự làm bài.
- GV nhận xét

2p

3.Củng cố - dặn dò
-Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị tiết sau.

17NTH: NGÔ THỊ THUÝ HIỀN

Hoạt động của HS

ĐD
Slides1

- HS nghe.
- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp
làm bài vào nháp.
a) S = 30,5  12 : 2 = 183 (dm2)
Slides2
b) 16dm = 1,6m
S = 1,6  5,3 : 2 = 4,24 (m2)
- HS đọc đề bài trong SGK.
- HS trao đổi với nhau và nêu :
Đường cao tương ứng với đáy AC
của hình tam giác AC của hình tam
giác ABC chính là BA vì đi qua B Slides3
và vuông góc với AC.
- HS nêu : Đường cao tương ứng
với đáy BA của hình tam giác ABC
chính là CA.
- HS quan sát và nêu :
Đường cao tương ứng với đáy ED
là GD.
Đường cao tương ứng với đáy GD Slides4
là ED. Là các hình tam giác vuông.
- HS đọc thầm đề bài trong SGK.
- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp
làm bài vào vở bài tập.
Bài giải
a) Diện tích của hình tam giác
vuông ABC là :
3  4 : 2 = 6 (cm2)
b) Diện tích của hình tam giác
vuông DEG là :
5  3 : 2 = 7,5 (cm2)
Slides5
2
2
Đáp số : a) 6m ; b) 7,5cm
TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 18
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I- tiết 5

TIẾNG VIỆT -:
I. MỤC TIÊU:

- Củng cố kĩ năng viết thư.
- Viết được lá thư gửi người thân đang ở xa kể lại kết quả học tập, rèn luyện của bản thân
trong học kì I, đủ 3 phần (phần đầu thư, phần chính và phần cuối thư), đủ nội dung cần thiết.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
Giáo án điện tử.

- GV: SGK; bảng phụ viết sẵn đề bài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

TL
5p

Hoạt động của GV

1 – Bài cũ :
- Kiểm tra việc chuẩn bị ôn tập của HS.
- GV nêu nhận xét .
33p 2 – Bài mới :
a. Giới thiệu bài
b. Hoạt động 1: Tìm hiểu đề bài.
*Giúp HS nắm vững yêu cầu của đề bài.
Cách tiến hành:
- Nêu mục tiêu của hoạt động, treo bảng
phụ viết sẵn đề bài, - Ghi nhận đề bài của
từng HS.
Hoạt động 2: Bài tập 2.
* Viết được lá thư gửi người thân đang ở
xa kể lại kết quả học tập, rèn luyện của bản
thân trong học kì I, đủ 3 phần (phần đầu
thư, phần chính và phần cuối thư), đủ nội
dung cần thiết.
Cách tiến hành:
- Nêu yêu cầu của hoạt động.
- Nhắc nhở HS cách trình bày, cách diễn
đạt, … lá thư và giao nhiệm vụ học tập.
- Theo dõi, giúp đỡ HS làm bài, thông báo
thời gian viết bài vào giấy kiểm tra.
- Thu bài HS đã làm.
2p 3.- Củng cố:
- GV nhận xét sơ bộ về tình hình bài làm
của HS; cho HS sửa chữa lại bài làm nếu
cần.

Hoạt động của HS

ĐD
Slides1

- 1 HS đọc đề bài trên bảng.

Slides2

- 1 HS đọc những từ gạch chân.
- Lần lượt nêu đề bài đã chọn.
- Cả lớp ghi nhận.
Slides3

- 1 HS đọc yêu cầu trong SGK.
- Làm bài vào nháp.
- Sửa chữa bài văn hoàn chỉnh
rồi viết vào giấy kiểm tra.
- Cả lớp nộp bài đã làm cho GV.

Slides4

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

18NTH: NGÔ THỊ THUÝ HIỀN

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 18
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

LUYỆN TẬP CHUNG

TOÁN –Tiết 88 :
I. MỤC TIÊU:

- Biết giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong số thập phân; biết tìm tỉ số phần trăm của 2 số.
- Làm các phép tính với số thập phân; viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân.
- Bài tập cần làm phần 1 ; phần 2( bài 1 ; 2 )
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
Giáo án điện tử.
-Phiếu bài tập có nội dung như SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

TL
5’
33’

2’

Hoạt động của GV
1 – Bài cũ
- HS lên bảng làm lại BT1tiết trước.
- GV nêu nhận xét
2 – Bài mới :
a.Giới thiệu bài
.Tổ chức cho HS tự làm bài
GV phát phiếu bài tập cho HS, yêu cầu HS
tự làm bài.
b.Hướng dẫn chữa bài
Phần 1,
- GV cho HS cảlớp đọc các đáp án mình đã
chọn của từng câu.
Phần 2
60 GV yêu cầu HS cả lớp nhìn lên bảng
và nhận xét bài bạn trên bảng.
Đáp án
Bài 1 :Kết quả đúng là :
a)
39,72
+
46,18
=
85,9
b) 95,64 -27,35 = 68,29
c) 31,05  2,6 = 80,73
d) 77,5 : 2,5 = 31
Bài 2
a)
8m5dm
=
8,5m
2
2
2
8m 5dm = 8.05 m
3. Củng cố - dặn dò
GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà tự
ôn tập để kiểm tra cuối học kỳ I.

Hoạt động của HS

ĐD
Slides1

- HS nghe.
- HS nhận phiếu và làm bài.
- 3 HS lên làm các bài 1,2,3
của phần 2 trên bảng.
Slides2
- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi.
1. Khoanh vào B
2. Khoanh vào C.
3. Khoanh vào C.
- 4 HS nhận xét bài làm của
các bạn.
Slides3
Bài 3 (2 điểm - Mỗi câu lời
giải và phép tính đúng được
0,75 điểm)
Bài giải
Slides4
Chiều rộng của hình chữ nhật
là :
15 + 25 = 40 (cm)
Chiều dài hình chữ nhật là :
2400 : 40 = 60 (cm)
Diện tích hình tam giác MCD
là :

60 25 : 2 = 750 (cm2)
Đáp số : 750 cm2
Slides5

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:
19NTH: NGÔ THỊ THUÝ HIỀN

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 18
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

ĐỊA LÍ-Tiết 18 : KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

20NTH: NGÔ THỊ THUÝ HIỀN

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 18
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

21NTH: NGÔ THỊ THUÝ HIỀN

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 18
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I- tiết 6

TIẾNG VIỆT -:
I. MỤC TIÊU:

- Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 110 tiếng/phút; biết đọc diễn
cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2, 3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ
bản của bài thơ, bài văn. HS khá, giỏi đọc diễn cảm bài thơ, bài văn; nhận biết được một số
biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài.
- Đọc bài thơ và trả lời được các câu hỏi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
Giáo án điện tử.

- GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 11 đến tuần 17; 5 tờ giấy viết
các câu hỏi a, b, c, d ( BT2- SGK/176 ).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
TL

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

5’

1 Bài cũ :
- Kiểm tra việc chuẩn bị ôn tập của HS.
- GV nêu nhận xét
33p 2 – Bài mới :
a. Giới thiệu bài
b. Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc và học
thuộc lòng.
- HS Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã
học; tốc độ khoảng 110 tiếng/phút; biết đọc
diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2, 3 bài
thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính,
ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn. HS
khá, giỏi đọc diễn cảm bài thơ, bài văn;
nhận biết được một số biện pháp nghệ thuật
được sử dụng trong bài.
Cách tiến hành:
- Nêu mục tiêu của hoạt động.
- Gọi HS lên bốc phiếu.
- Gọi HS lên đọc bài đã chọn; đặt câu hỏi .
- Nhận xét, ghi điểm.
c.Hoạt động 2: Làm BT2.
- Đọc bài thơ và trả lời được các câu hỏi
SGK/176.
Cách tiến hành:
- Nêu yêu cầu của hoạt động.
- Giao nhiệm vụ học tập.
- Theo dõi HS trình bày.
- Nêu nhận xét và chốt lại các ý đúng.
3- Củng cố - dặn dò : (3phút)
2p - Cho HS thi đua nêu ý nghĩa của bài thơ
(BT2).
- Chuẩn bị làm bài kiểm tra viết
22NTH: NGÔ THỊ THUÝ HIỀN

ĐD
Slides1

Slides2

- 1 HS nhắc lại yêu cầu của hoạt
động.
- Lần lượt lên bốc phiếu chọn bài.
- Lên đọc bài đã chọn; trả lời câu
hỏi.
- Lắng nghe, ghi nhận.

- HS đọc bài thơ : Chiều biên giới Slides3
- 1 HS đọc yêu cầu trong SGK.
- Làm việc theo ,hóm 3-4 .
- Đại diện nhóm đính phiếu lên
bảng trình bày.
- Các nhóm khác góp ý, bổ sung.
Slides4

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 18
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

23NTH: NGÔ THỊ THUÝ HIỀN

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 18
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

TOÁN-Tiết 89 :

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
(Đề do Ban giám hiệu biên soạn)

24NTH: NGÔ THỊ THUÝ HIỀN

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5 TUẦN 18
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

TIẾNG VIỆT-Tiết 07 : KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Kiểm tra đọc (Đề do BGH soạn)

25NTH: NGÔ THỊ THUÝ HIỀN

TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×