Tải bản đầy đủ

TUAN 10

Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 9
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

TOÁN-tiết 46:

LUYỆN TẬP CHUNG

I- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU : Giúp học sinh củng cố về :

- Chuyển phân số thập phân thành số thập phân . Đọc số thập phân.
- So sánh số đo độ dài viết dưới một số dạng khác nhau.
- Giải bài toán có liên quan đến “rút về đơn vị ” hoặc “ tỉ số” .
II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Giáo án điện tử
- Phấn màu ; Bảng phụ
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
TT/TL


1/5’

2/2p

3/32p

Hoạt động của giáo viên
Kiểm tra bài cũ :
- Chữa bài 2 :
- Chữa bài 3 :
- GV chữa bài , nhận xét.
. Giới thiệu bài mới :
Luyện tập chung
- GV nêu mục đích , yêu cầu , ghi tên
bài.

Hoạt động của học sinh
- 1 HS lên bảng chữa.
- 1 HS nêu miệng.
- Nhận xét

Slides3
- HS ghi vở.

.Thực hành: * GV hướng dẫn
* Bài 1:Chuyển các phân số thập phân
sau thành hỗn số- đọc:
- GV cho HS đọc số thập phân sau khi
đã đổi được
.

- Hs nêu yêu cầu
- HS làm vở.
- 2 lên bảng chữa.
a) 12,7
b) 0,65
c) 2,005
d) 0,008
- 1 HS đọc số thập phân.
- Nhận xét


- Hs nêu yêu cầu
* Bài 2 :.... Những số nào bằng
- HS làm vở.
11,02km
Các số đo độ dài ở phần b,c,d
- GV yêu cầu HS đổi nhẩm các số đo đó đều bằng 11,02 km.
ra km rồi so sánh.
- Hs nêu yêu cầu
- HS làm vở ,chữa bài và giải
* Bài 3 : Viết số thập phân thích hợp
thích cách làm
85
vào chỗ trống.
4m 85cm = 4
m = 4,85m.
100
- GV yêu cầu HS giải thích cách làm
- 1 HS đọc đề bài và tóm tắt đề
* Bài 4 :Tóm tắt:
Mua 12 hộp hết 180000 đồng
- 2 HS lên bảng chữa, Mỗi em
Hỏi mua 36 hộp hết .... ? đồng
chữa một cách.
- Gv gợi ý đề bài
+ Cách 1:
- Xác định dạng toán đã học ?
Giá tiền mỗi hộp đồ dùng
- Lưu ý HS có thể giải bài bằng 1 trong

NTH: Ngô Thị Thúy Hiền

ĐD
Slides1
Slides2

Trường TH Thanh Lương

Slides4

Slides5

Slides6

Slides7

1


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 9
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

2 cách sau

học toán là :
180 000 : 12 = 15 000 ( đồng )
Số tiền mua 36 hộp đồ dùng
học toán là:
15 000 x 36 = 540 000
( đồng )
Đáp số : 540
000 đồng.
+ Cách 2 :
36 hộp gấp 12 hộp số lần là :
36 : 12 = 3 ( lần )
Số tiền mua 36 hộp đò dùng
học toán là :
180 000 x 3 = 540 000 (
đồng )
Đáp số : 540 000 đồng.
- 1 HS lên bảng chữa.
- HS giải thích bằng miệng.
- 1 Hs đọc đề bài.
- 2 HS lên bảng chữa , mỗi HS
giải một cách.
- HS nêu miệng.

4/1p

Củng cố- Dặn dò:
- Nêu lại bảng đơn vị đo độ dài , đo
khối lượng , đo diện tích và mối quan
hệ giữa các đơn vị đo?
- Thi đổi đơn vị đo.
- GV nhận xét tiết học.

Slides8
- Thi 2 đội

Rút kinh nghiệm bổ sung

NTH: Ngô Thị Thúy Hiền

Trường TH Thanh Lương

2


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 9
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

Toán – Tiết 47 :

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

I- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU : Kiểm tra về :
- Viết số số thập phân ; giá trị theo vị trí của chữ số trong số thập phân; viết số đo đại lượng
dưới dạng số thập phân.
- So sánh số thập phân . Đổi đơn vị đo diện tích.
- Giải bài toán bằng cách “ tìm tỉ số ” hoặc “rút về đơn vị ” .
II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Phiếu ôn tập
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
IPhần trắc nghiệm: ( 6đ)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :
1- Số mười bảy đơn vị bốn mươi hai phần nghìn viết như sau:
a- 107,402

b- 17,402

22.1
a2.2
a-

Cho dãy số sau: 8,09 ; 7,99 ;
Số lớn nhất trong dãy số trên là:
8,09
b7,99
Số bé nhất trong dạy số trên là:
8,09
b7,99

3-

Hỗn số 5

a-

15
3

c- 17,042
8,89 ;

1
viết dưới dạng phân số là :
3
16
b3

9

1
10

b-

9

1
100

8,89

d-

8,9

c-

8,89

d-

8,9

c-

8
3

d-

18
3

c-

90

d-

90

d-

4

5- Cho biết 2,9 < x< 3,2, số tự nhiên x là :
a3
b2
c6Chữ số 4 trong số 12,04 là :
aHàng chục.
cbHàng đơn vị.
d7- Số thích hợp điền và chỗ trống trong phép tính :
a68
b608
c8- Kết quả của phép tính
a9ab10-

1 3 1 5
x + x là :
4 2 4 2

8,9

c-

4-Số thập phân 9,01 viết dưới dạng hỗn số là :
a-

1
10

1

1
100

Hàng phần mười.
Hàng phần trăm.
6 cm2 8 mm2 = .......... mm2 là :
680
d6800

2
b3
c4
2
1,05ha=.......... m là :
10500
c100500
1500
d15000
Một khu đất hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ :

NTH: Ngô Thị Thúy Hiền

d- 107,42

d-

1

Trường TH Thanh Lương

3


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 9
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

400m
250m
Diện tích khu đất đó là:
2
c10ha
1 km

a-

1ha

11-

Bài toán : Một lớp có 35 học sinh, trong đó số học sinh nam bằng

b-

học sinh nữ là:
a25

b-

7

c-

d-

14

0,01 km

2

2
số học sinh nữ. Số
5
d-

10

A- Phần tự luận : ( 4đ)
Bài 1 : Tính
a- 2

1

3

+4

1

2

3

1

4

2

b- 2 - 1

c- 2
d- 3

1

2
3

5

x1
:

3

4

1

5

Bài 2: Thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 90m. Chiều rộng bằng
a-

Diện tích thửa ruộng?

b-

Số thóc thu được, biết 100 m2 thu 50 kg thóc

Toán – Tiết 48 :
NTH: Ngô Thị Thúy Hiền

1

3

chiều dài . Tính

CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN
Trường TH Thanh Lương

4


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 9
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

I- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU : Giúp học sinh :
- Biết thực hiện phép cộng hai số thập phân.
- Biết giải bài toán với phép cộng hai số thập phân
II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Giáo án điện tử
- Phấn màu ; Bảng phụ
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
TT
TL

1/5’
2/2p
3/8p

4/5p

Hoạt động của giáo viên
Kiểm tra bài cũ :
- GV chữa bài , nhận xét.
1.Giới thiệu bài mới:
Cộng hai sô thập phân
*ví dụ 1:
- GV nêu câu hỏi để HS nêu phép tính
cộng :
1,84 + 2,45 = ? m.
.. Hướng dẫn HS cách cộng hai số
thập phân:
- Nhận xét về số hạng của các tổng
trên? ( đều là số thập phân).
- Muốn đưa về phép cộng đã học ta
làm như thế nào? (Viết ra cm : 1,84m
= 184cm
2,45 = 245cm).
- Vậy 1,84 + 2,45 = 4,29 (m).
- Từ đó GV hdẫn HS tự đặt tính rồi
tính như sau:
+ 1,84
2,45
4,29
- So sánh hai phép cộng đó ?

- Vậy muốn cộng hai số thập phân ta
làm như thế nào?
5/3p

Hoạt động của học sinh

Slides1
- HS xem và chữa bài.
- HS ghi vở.
* Hỏi đáp _ Thực hành.
- 1 HS nêu lại bài toán.
- 1 HS nêu phép tính

Slides2
Slides3

- 1 HS nêu miệng.
Slides4
- 1 HS nêu miệng.
- 1 HS lên bảng tự đặt tính rồi
tính như SGK.
+ 184
245
429( cm )
= 4,29m.
- 1 HS lên bảng thực hiện.
( HS lưu ý đặt thẳng cột với
các dấu phẩy của các số
hạng ).
- 1 Hs nêu nhận xét.
Đặt tính giống nhau, cộng
giống nhau, chỉ khác ở chỗ
không có hoặc có dấu phẩy).
- 2 HS nêu cách tính như
SGK.- 1 HS lên bảng làm.
- 1 HS nêu cách làm.
- 3 HS nêu quy tắc.

* ví dụ 2 : 15,9 + 8,75 = ?
- GVcho HS thực hiện phép tính trên

NTH: Ngô Thị Thúy Hiền

ĐD

Trường TH Thanh Lương

Slides5
5


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 9
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

6/16p

bảng.
* Quy tắc cộng hai số thập phân: SGK * HS nêu yêu cầu và làm bài
– trg 50
vào vở.
- 2 HS lên bảng chữa.
Thực hành: GV hdẫn
- Đáp án:
Slides6
* Bài 1 :Tính
a) 82,5
b) 23,44
- GVyêu cầu HS nêu miệng cách thực
c) 324,99 d) 1,683
hiện phép cộng sau khi đã chữa bài.
* HS nêu yêu cầu và làm bài
- Lưu ý :Với phép cộng phần c, khi
vào vở.
cộng từ phải sang trái coi như có chữ
- 3 HS lên bảng chữa.
số 0 ở bên phải chữ số 8.
- Đáp án : a) 17,4
b)43,57
c) 92,018..
* Bài 2 :Đặt tính rồi tính
. - Nêu đầu bài ?
Slides7
- GV lưu ý HS đặt tính sao cho các
chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột - 1 HS lên bảng chữa.
với nhau.
- Đáp án : 37,4kg.
- Nhận xét
* Bài 3 :Tóm tắt:
Nam cân năngj: 32,6kg
Tiến cân nặng hơn : 4,8kg
Hỏi Tiến cân nặng .....kg ?

7/1p

Slides8
- 1 Hs nêu

C.Củng cố- Dặn dò:
- Nêu lại quy tắc cộng hai số thập phân
?
- GV nhận xét tiết học.

Slides9

Rút kinh nghiệm bổ sung:

NTH: Ngô Thị Thúy Hiền

Trường TH Thanh Lương

6


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 9
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

Toán – Tiết 48 :

LUYỆN TẬP

I- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU : Giúp học sinh :
- Củng cố về kĩ năng cộng các số thập phân.
- Nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng các số thập phân.
- Củng cố về giải bài toán có nội dung tìm số trung bình cộng .
II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Giáo án điện tử
- Phấn màu ; Bảng phụ
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

NTH: Ngô Thị Thúy Hiền

Trường TH Thanh Lương

7


TT/TL
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
ĐD
Trường TH Thanh Lương
1/5’ Kiểm tra bài cũ :
Slides1
GV: Ngô Thị Thúy
Hiền
KẾ
HOẠCH
DẠY
HỌC
LỚP
5TUẦN
9
- Gv đưa bài tập : Đặt tính rồi
- 2 HS lên bảng làm, HS làm
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..
tính :
nháp.

2/2p

3/32p

234,12 + 45 2 =
543,23 + 45,2 =
456 + 23,43 =
0.1234 + 2,34 =
- Nêu quy tắc cộng hai số thập
phân?
- GV chữa bài , nhận xét
. Giới thiệu bài mới:
Luyện tập
- GV nêu mục đích , yêu cầu , ghi
đầu bài.
Thực hành:
* Bài 1:Tính rồi so sánh giá trị
của a+ b và b+ a
- GV đưa bảng phụ có kẻ sẵn bài
1.
- GV cho HS so sánh các giá trị
của a+b và b+a để từ đó nêu nhận
xét như SGK( khắc sâu : đó là tính
chất giao hoán trong phép cộng
hai số thập phân).
* Bài 2 :Thực hiện phép cộng rồi
dùng tính chất giao hoán để thử
lại
- GV lưu ý HS dùng tính chất giao
hoán để thử lại
VD :
Thử lại :
+ 9,46
+ 3,8
3,8
9,46
13,26
13,26
* Bài 3 : Tóm tắt:
16.34m
Chiều rộng :
Chiều dài :

8,32m
* Bài 4 :
- GV
choHiền
HS đọc đề bài .
NTH: Ngô Thị
Thúy
- GV gợi ý :+ 1 tuần có bao nhiêu

- 3 HS nêu miệng.

Slides2
- HS ghi vở
- HS nêu yêu cầu bài
- HS làm vở.
- 2 lên bảng chữa.
Đáp án : a) 19.26
b) 3,62
- 3 HS so sánh và nêu nhận
xét : Phép cộng các số thập
phân có tính chất giao hoán......

Slides3

- HS nêu yêu cầu bài
- HS làm vở.
- 3 HS lên bảng chữa.

Slides4

- Đáp án : b) 70,05
c) 0,16

- 1 HS đọc đề. HS làm bài .
- 1 HS lên bảng chữa.
- HS nêu nhận xét.
Slides5
- 1 HS đọc đề.
- HS trả lời câu hỏi
- HS làm bài .
- 1 HS lên bảng chữa.
Bài giải
Slides6
Số mét vải cửa hàng đã bán
8
trong Trường
hai tuần TH
lễ là:Thanh Lương
314,78 + 525,22 = 840


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 9
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

Rút kinh nghiệm bổ sung:

Toán – Tiết 48 :

TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN

I- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU : Giúp học sinh :
- Biết tính tổng nhiều số thập phân ( tương tự như tính tổng hai số thập phân ).
- Nhận biết tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân và biết vận dụng các tính chất
của phép
cộng để tính bằng cách thuận tiện nhất.
II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Giáo án điện tử
- Phấn màu ; Bảng phụ
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
TT/TL

1/5’

2/2P
3/2p

4/5p

5/7p

Hoạt động của giáo viên
Kiểm tra bài cũ :
- Chữa bài 3:
- Nêu lại công thức và quy tắc tính
chu vi của hình chữ nhật.
- GV chữa bài , nhận xét .

Hoạt động của học sinh

.Giới thiệu bài mới:
Tổng nhiều số thập phân
* Ví dụ 1:
- GV nêu câu hỏi để HS nêu phép
tính cộng:
27,5 + 36,75 + 14,5 = ?
(l)
. Hướng dẫn HS tự tính tổng nhiều
số thập phân:
- GV hdẫn HS thực hiện phép cộng
như tính tổng hai số thập phân.
- Nêu cách tính tổng nhiều số thập
phân?

- HS ghi vở.

* Bài toán :
- Gợi ý : Muốn tính chu vi hình tam
giác ta làm thế nào?

- 1 HS đọc đề bài
- 1 HS lên bảng làm, lớp làm vở .
- 1 Hs nêu nhận xét.
- 3 HS nêu miệng.

NTH: Ngô Thị Thúy Hiền

ĐD
Slides1

- 1 HS lên bảng chữa.
- 2 HS nêu miệng.
- Nhận xét
Slides2
Slides3
- 1 HS nêu phép tính.
Slides4
.- 1 HS lên bảng làm , lớp làm
nháp.
- 3 HS nêu như SGK .

Trường TH Thanh Lương

Slides5

9


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 9
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

6/3p

* Quy tắc tính tổng nhiều số thập
phân.

7/18p 2.Thực hành:
* Bài 1:Tính
- Gv nên yêu cầu HS nêu lại cách
tính tổng của nhiều số.

* Bài 2 :Tính rồi so sánh giá trị của
(a+ b) + c= a+ ( b+ c)
- GV đưa bảng phụ kẻ sẵn bài 2.
- GV cho HS so sánh các giá trị của
( a + b) + c và a + ( b + c ) để từ đó
nêu nhận xét như SGK ( khắc sâu :
đó là tính chất kết hợp trong phép
cộng số thập phân).

8/1p

Slides6
- HS nêu yêu cầu
- HS làm bài vào vở.
- 2 HS lên bảng chữa , HS nêu
miệng cách tính.
- Đáp án : a) 28, 87
b)
76,76
c) 60,14
d) 1,64
- HS nêu yêu cầu
- HS làm bài vào vở.
- 2 HS lên bảng chữa.
- Đáp án : 10,5
;

Slides7

Slides8

5,86

- 2 HS nêu nhận xét .

- 1 HS nêu đề bài và làm bài vào Slides9
* Bài 3 :Sử dụng tính chất giao vở
hoán và tính chất kết hợp để tính
- 4 em làm trên bảng
- Nêu đầu bài ?
HS giải thích đã sử dụng tính chất
- Xác định rõ yêu cầu đề bài ? ( dùng giao hoán và kết hợp của phép
tính chất giao hoán và kết hợp để cộng các số thập phân để tính .
tính ) .
- GV khắc sâu cho HS cách tính
thuận lợi nhất khi áp dụng hai tính
chất đã học.
- HS nêu miệng.
Củng cố- Dặn dò:
Slides10
- Nêu lại quy tắc tính tổng nhiều số
thập phân ?
- GV nhận xét tiết học.

Rút kinh nghiệm bổ sung

NTH: Ngô Thị Thúy Hiền

Trường TH Thanh Lương

10


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 9
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I. ( Tiết 2)

Tiếng Việt
I. Mục tiêu:

1.Kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL,kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc-hiểu(HS trả lời 1-2
câu hỏi về nội dung bài học).
Yêu cầu về kĩ năng đọc thành tiếng:HS đọc trôi chảy các bài tập đọc đã học trong 9 tuần đầu
của sách Tiếng Việt 5 ,tập một(phát âm rõ,tốc độ đọc 120 chữ/phút;biết ngừng nghỉ sau các
dấu câu,giữa các cụm từ,biết đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật).
2.Lập bảng thống kê các bài thơ đã học trong 3 chủ điểm Việt Nam-Tổ quốc em,Cánh
chim hoà bình,Con người với thiên nhiên..
II. Đồ dùng dạy học:
-11 phiếu – mỗi phiếu ghi tên một bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9.
-6 phiếu – mỗi phiếu ghi tên bài tập đọc có yêu cầu HTL để HS bắt thăm thi đọc thuộc
lòng cả bài hoặc đoạn văn,khổ thơ yêu thích.
-Bút dạ và một số tờ giấy khổ to kẻ sẵn bảng nội dung ở bài tập 1.
III. Các hoạt động dạy học:
TT/TL

1/2p
2/16p

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
ĐD
. Giới thiệu bài:
Giáo viên giới thiệu và ghi
(Theo sách giáo viên trang 201).
đầu bài lên bảng.
Kiểm tra tập đọc và HTL(1/4 số HS
Phiếu
trong lớp):
-HS đọc trong SGK(hoặc đọc
-Tổ chức bốc thăm chọn bài.
thuộc lòng)1 đoạn hoặc cả bài
theo chỉ định trong phiếu.
-GV đặt 1 câu hỏi về đoạn,bài vừa đọc
-GV cho điểm theo hướng dẫn của Vụ -HS trả lời.
Giáo dục Tiểu học.

3/20p

Lập bảng thống kê các bài thơ đã
học trong các giờ tập đọc từ tuần 1
đến tuần 9.
-GV phát giấy cho HS.

NTH: Ngô Thị Thúy Hiền

Phiếu
-HS làm việc theo nhóm 4;đại
Trường TH Thanh Lương

11


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 9
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

diện nhóm trình bày kết
-GV giữ lại trên bảng phiếu làm bài quả.Lớp nhận xét,bổ sung.
đúng;mời HS nhìn bảng,đọc lại.
-HS đọc lại kết quả đúng.

Chủ
điểm
Việt Nam
– Tổ
quốc em
Cánh
chim hoà
bình

Tên bài

Tác giả

Sắc màu em yêu

Phạm Đình Ân

Bài ca về trái
đất

Định Hải

Ê-mi-li,con…

Tố Hữu

Con
Tiếng đàn bangười với la-lai-ca trên
thiên
sông Đà
nhiên
Trước cổng trời

Quang Huy

Nguyễn Đình
Ảnh

Nội dung
Em yêu tất cả màu sắc gắn với
cảnh vật,con người trên đất
nước Việt Nam.
Trái đất thật đẹp,chúng ta cần
giữ gìn trái đất bình yên,không
có chiến tranh.
Chú Mo-ri-xơn đã tự thiêu trước
Bộ Quốc phòng Mĩ để phản
cuộc đối chiến tranh xâm lược
của Mĩ ở Việt Nam.
Cảm xcs của nhà thơ trước cảnh
cô gái Nga chơi đàn trên công
trường thuỷ điện sông Đà vào
một đêm trăng đẹp.
Vẻ đẹp hùng vĩ,nên thơ của một
vùng cao.

4.Củng cố,dặn dò:( 4/2p)
-GV nhận xét tiết học.
-Dặn những HS chưa kiểm tra tập đọc;HTL hoặc kiểm tra chưa đạt yêu cầu về nhà
tiếp tục luyện đọc.
Rút kinh nghiệm,bổ sung:

NTH: Ngô Thị Thúy Hiền

Trường TH Thanh Lương

12


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 9
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I. ( Tiết 2)

Tiếng Việt
I. Mục tiêu:

1.Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL(Yêu càu như tiết 1).
2. Nắm được tính cách của các nhân vật trong vở kịch Lòng dân;phân vai,diễn lại sinh
động một trong hai đoạn kịch,thể hiện đúng tính cách nhân vật.
II. Đồ dùng dạy học:
-Phiếu viết từng bài tập đọc và HTL(như tiết 1).
-Một số trang phục,đạo cụ đơn giản để HS diễn vở kịch Lòng dân.
III. Các hoạt động dạy học:
TT/TL

1/2p

Hoạt động của giáo viên
Giới thiệu bài:
(Theo sách giáo viên trang 207)

2/16p

Hoạt động của học sinh

ĐD

Giáo viên giới thiệu và ghi đầu
bài lên bảng.

.Kiểm tra tập đọc và HTL: thực hiện -HS đọc trong SGK(hoặc đọc Phiếu
như tiết 1.
thuộc lòng)1 đoạn hoặc cả bài
-Tổ chức bốc thăm chọn bài.
theo chỉ định trong phiếu.
-GV đặt 1 câu hỏi về đoạn,bài vừa đọc -HS trả lời.
-GV cho điểm theo hướng dẫn của Vụ
Giáo dục Tiểu học.

3/20p

.Nêu tính cách của một số nhân vật
trong vở kịch” Lòng dân”:
-GV lưu ý 2 yêu cầu:
+Nêu tính cách một số nhân vật.

-HS đọc thầm vở kịch Lòng
dân,phát biểu ý kiến về tính
cách của từng nhân vật trong vở
kịch.

+Phân vai diễn 1 trong 2 đoạn.

-Mỗi nhóm 5 HS chọn diễn một

NTH: Ngô Thị Thúy Hiền

Trường TH Thanh Lương

13


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 9
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..
đoạn kịch.
-Lớp nhận xét,bình chọn nhóm
diễn kịch giỏi nhất,diễn viên
giỏi nhất.

4/2p

3.Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét tiết học.
-Khích lệ nhóm HS diễn kịch giỏi luyện
tập diễn cả 2 đoạn của vở kịch Lòng dân.

Rút kinh nghiệm,bổ sung:

NTH: Ngô Thị Thúy Hiền

Trường TH Thanh Lương

14


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 9
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

Tiếng Việt

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I. ( Tiết 3)

I.Mục tiêu:
1.Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL.
2.Ôn lại các bài tập đọc là văn miêu tả đã học trong 3 chủ điểm:Việt Nam,Tổ quốc em,Cánh
chim hoà bình,Con người với thiên nhiên nhằm trau dồi kĩ năng cảm thụ văn học.
II.Đồ dùng dạy học:
-Phiếu viết tên các bài tập đọc và HTL(như tiết 1).
-Tranh,ảnh minh hoạ nội dung các bài văn miêu tả đã học.
III.Các hoạt động dạy học:
TT/TL

1/2p
2/16p
3/20p

3/2p

Hoạt động của giáo viên
Giới thiệu bài:
(Theo sách giáo viên trang 204)
Kiểm tra tập đọc và học thuộc
lòng:
thực hiện như tiết 1.
Hướng dẫn HS làm BT2:
-Đọc yêu cầu BT.
-GV ghi lên bảng tên 4 bài
văn:Quang cảnh làng mạc ngày
mùa,Một chuyên gia máy xúc,Kì
diệu rừng xanh,Đất Cà Mau.
-Yêu cầu HS làm việc độc lập.
-Mời HS nối tiếp nhau nói chi tiết
mình thích trong mỗi bài văn, giải
thích lí do.
-GV cùng lớp nhận xét,khen ngợi
những HS tìm được chi tiết hay, giải
thích được lí do mình thích.
Củng cố, dặn dò:

NTH: Ngô Thị Thúy Hiền

Hoạt động của học sinh

ĐD

-GV giới thiệu và ghi đầu bài lên Phiếu
bảng.
Phiếu
-1HS đọc toàn bộ nội dung BT.

-HS làm bài vào vở.
-HS nối tiếp nhau phát biểu.
-Lớp nhận xét.

Trường TH Thanh Lương

15


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 9
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

-Nhận xét tiết học.
-Dặn HS :
+Mỗi em tự ôn lại các từ ngữ đã học
trong các chủ điểm để chuẩn bị cho
tiết 4.
+Các nhóm chuẩn bị trang phục đơn
giản để diễn một trong 2 đoạn của
vở kịch Lòng dân(tiết 5)

Rút kinh nghiệm,bổ sung:

NTH: Ngô Thị Thúy Hiền

Trường TH Thanh Lương

16


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 9
Ngày dạy: Thứ …. /...../....../201..

NTH: Ngô Thị Thúy Hiền

Trường TH Thanh Lương

17


K HOCH DY HC LP 5
TUN 10
ễN TP GIA HC Kè I. ( Tit 4)

Ting Vit
I- Mục đích Yêu cầu :
1. Tiếp tục kiểm tra lấy điểm Tập đọc và học thuộc lòng.
2. Nhớ - viết đúng chính tả , trình bày đúng , sạch bài Nỗi niềm
giữ nớc giữ rừng.
II - Đồ dùng dạy học :
- Một số tờ phiếu nhỏ ghi câu hỏi để HS bốc thăm.
III- Các hoạt động dạy học :

18


K HOCH DY HC LP 5
TUN 10
TT/TL

1/5

2/2
3/11


4/20


Hot ng ca giỏo viờn
Kiểm tra bài cũ :
- Chữa bài 2 .
- GV nhận xét .

D

- 1 HS chữa miệng, lớp
chữa vở.

.Giới thiệu bài mới:
- GV nêu mục đích ,yêu cầu,ghi - HS ghi vở.
tên bài .
Kiểm tra tập đọc và học
thuộc lòng:
- GV kiểm tra bài đọc của
HS( khoảng 1/4 HS trong lớp).
- GV nêu câu hỏi về đoạn,bài
HS vừa đọc
Nghe- viết chính tả :
- GV đọc bài viết 1 lần.
- Giải nghĩa các từ : cầm trịch,
canh cánh, cơ man.
- Đoạn văn này muốn nói về
điều gì?( Thể hiện nỗi niềm
trăn trở, băn khoăn về trách
nhiệm của con ngời đối với
việc bảo vệ rừng và giữ gìn
nguồn nớc).
- Tập viết từ khó: nỗi niềm, ngợc, cầm trịch , đỏ lừ,
- Viết bài.
- Soát lại bài viết.

5/2p

Hot ng ca hc sinh

- Nhận xét bài viết.
Củng cố- Dặn dò:
- Về tiếp tục ôn tập các bài tập
đọc HTL .
- GV nhận xét tiết học.

19

* Hỏi đáp _ Thực hành. Phiu
- HS lên bốc thăm
.chọn bài và đọc bài
trong SGK.

- HS trả lời miệng.
- HS trả lời miệng.
- HS tự giải thích, GV
chốt lại.
- HS nêu miệng, GV
chốt lại.- HS viết vào
vở
* HS viết vo v
- GV đọc bài ,HS nghe
và viết bài.
- GV đọc lại toàn bộ
bài, HS soát lại lỗi.
- GV chấm bài, HS
đổi vở soát lỗi cho
nhau.


KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5
TUẦN 10

20


Lịch sử- Tiết 10:

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5
TUẦN 10
BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

I. MỤC TIÊU:
Học sinh nắm được:
- Ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc
lập.
- Ngày 2/9 trở thành ngày Quốc kháng của nước ta.
- Thuật lại diễn biến của ngày lễ Tuyên ngôn độc lập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Giáo án điện tử
- Tranh, ảnh tư liệu về ngày 2/9/1945.
- Băng đĩa ghi âm lời Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
- Phiếu học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
TT/TL

1/5p

2/2p

3/12p

4/12p

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Kiểm tra bài cũ
- Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách 2 HS nêu trước lớp
mạng tháng Tám năm 1945?
- Nhận xét
- Em hãy cho biết Cách mạng
tháng Tám đã thay được điều gì và
đổi được điều gì?
Giới thiệu bài mới:
Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc
lập
1. Ngày 2/9/1945 ở Thủ đô Hà Nội
* Hoạt động 1: Làm việc nhóm 2
- GV treo ảnh hình 1 trong SGK
- Thủ đô Hà Nội vào ngày 2/9/1945
không khí tưng bừng như thế nào?
Cả lớp thảo luận nhóm 2
- GV chốt lại và ghi bảng:
+ Tưng bừng màu đỏ: cờ, hoa, biểu
ngữ …
+ Tất cả mọi người đều xuống
đường đổ về quảng trường Ba
Đình.
2. Lễ tuyên bố độc lập
a. Tiến trình của buổi lễ
* Hoạt động 2: Làm việc nhóm 5
- GV treo ảnh hình 2.
- Nêu yêu cầu thảo luận:
+ Nêu tiến trình một buổi lễ
- GV ghi:
21

ĐD
Slides1

Slides2

* HS đọc thầm SGK
Slides3
- HS thảo luận nhóm hoàn thành,
lần lượt từng bạn trong nhóm
miêu tả lại cảnh ở thủ đô Hà Nội
vào ngày 2/9/1945.
- Đại diện nhóm 1 chữa bài 1
- Hai HS lên bảng vừa chỉ ảnh
vừa miêu tả lại không khí tưng
bừng ở thủ đô Hà Nội vào ngày
2/9/1945.
Slides4
* HS đọc SGK, thao khảo nhóm,
ghi kết quả vào bảng. Nhóm nào
xong dán bảng nhóm lên trên
bảng.
- Đại diện nhóm trình bày


KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5
TUẦN 10

5/8p

6/1p

+ Bắt đầu : 14 giờ. Bác cùng các vị
trong Chính phủ lâm thời bước lên
lễ đài.
+ Bác đọc bản Tuyên ngôn độc lập.
+ Lễ ra mắt và tuyên thệ của Chính
phủ lâm thời
* Hoạt động 3: Làm việc cả lớp
- Tình cảm của Bác với nhân dân
được thể hiện qua những cử chỉ và
lời nói nào?
- Nêu cảm nghĩ của mình về hình
ảnh của Bác trong lễ tuyên bố độc
lập.
b. Nội dung của bản Tuyên ngôn
Độc lập
* Hoạt động 4: Làm việc nhóm 2
- Nội dung của bản Tuyên ngôn
Độc lập là gì?
3. ý nghĩa lịch sử của ngày
2/9/1945
* Hoạt động 5: Làm việc nhóm 5
- Nêu ý nghĩa lịch sử của ngày
2/9/1945
- GV chốt lại và ghi bảng
+ Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đọc bản " Tuyên ngôn Độc
lập" khai sinh ra nước Việt Nam
dân chủ Cộng hoà.
* Củng cố:
Ngày 2/9 ngày hằng năm đã trở
thành ngày lễ gì của dân tộc?

Rút kinh nghiệm và bổ sung:

22

HS tự do phát biểu

Slides5

* HS đọc SGK, thảo luận
nhóm 2
* HS thảo luận theo nhóm
5.
- Đại diện 1 hoặc 2 nhóm
phát biểu.
- Nhóm khác bổ sung.
- 2 HS đọc đại học ý nghĩa
lịch sử

Slides6

Slides7
Cá nhân trả lời


KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5
TUẦN 10

23


KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5
TUẦN 10
Khoa học- Tiết 19:
Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ
I. Mục tiêu:
Sau bài học, HS có khả năng:
- Nêu một số nguyên nhân cố thể dẫn đến tai nạn giao thông và một số biện pháp an toàn
giao thông.
- Có ý thức chấp hành đúng luật giao thông và cẩn thận khi tham gia giao thông.
II. Đồ dùng dạy học:
Giáo án điện tử
- Hình tr 40, 41 SGK
- Sưu tầm các hình ảnh và thông tin về một số tai nạn giao thông.
III. Các hoạt động chủ yếu :
TT/TL

1/5P
2/2P
3/32p

Hoạt động của giáo viên
Kiểm tra bài cũ
Để phòng tránh bị xâm hại chúng ta
phải chú ý những điểm gì ?
Giới thiệu bài :
phòng tránh tai nạn giao thông
đường bộ
Bài mới
1. Hoạt động 1: Quan sát và thảo
luận
* Mục tiêu :
- HS nhận ra được những việc làm
vi phạm luật giao thông của những
người tham gia giao thông trong hình.
- HS nêu được hậu quả có thể xảy ra
của những sai phạm đó.
* Cách tiến hành:
Bước 1: Làm việc theo cặp
- Nhóm trưởng điều khiển nhóm
quan sát hình 1, 2, 3 tr 38 SGK và trao
đổi về nội dung của từng hình
- Thảo luận các câu hỏi tr 38 SGK

Hoạt động của học sinh

Slides2
Slides3

- HS quan sát hình 1, 2, 3, 4 tr
40 SGK để phát hiện những
việc làm vi phạm luật giao
thông của những người tham
gia giao thông trong hình.
Slides4
- Đặt câu hỏi để nêu được hậu
quả có thể xảy ra của những sai
phạm đó.
- Đại diện cặp đặt câu hỏi và
chỉ định các bạn trả lời

Bước 2: Làm việc cả lớp:

ĐD
Slides1

Slides5

Kết luận: SGV tr 83
2. Hoạt động 2: Quan sát và thảo
luận
* Mục tiêu: HS nêu được một số
24

Slides6
- HS quan sát hình 5, 6, 7 tr 41


KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5
TUẦN 10
biện pháp an toàn giao thông.
*Cách tiến hành:
Bước 1: : Làm việc theo cặp

SGK
và những việc cần làm đối với
người tham gia giao thông
được thể hiện qua hình
- HS trình bày kết quả thảo luận
theo cặp
Slides7

Bước 2: Làm việc cả lớp:
- GV ghi các ý kiến trên bảng và tóm
tắt , kết luận chung:
Mọi người phải chấp hành đúng
luật giao thông và cẩn thận khi tham
gia giao thông.
4/1p

Củng cố, dặn dò :
- Đọc lại bài tr 40, 41 SGK
- Xem trước bài sau.
- Nhận xét tiết học.

- Mỗi HS nêu ra một biện pháp
an toàn giao thông

Slides8

Rút kinh nghiệm,bổ sung :

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×