Tải bản đầy đủ

TUAN 6

Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 4
Thứ …………../ …../ 9/201….

TOÁN- Tiết: 26 :
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS:
- Củng cố mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích.
- Rèn kĩ năng đổi các đơn vị đo diện tích, so sánh các số đo diện tích, giải các bài toán có
liên quan đến đơn vị đo diện tích.
Biết chuyển đổi các số đo diện tích từ đơn vị này sang đơn vị khác.
II. ĐỒ DÙNG
Giáo án điện tử.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
HĐ/TL

1/5p


Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

ĐD
Slide
1

Kiểm tra bài cũ:
Viết số thích hợp vào chỗ
- HS lên bảng làm bài, HS
trống:
dưới lớp theo dõi và nhận xét.
2
2
4dam 5m = ……….
2
m
32hm2 6dam2 = ……….
dam2
7m2 54dm2 = …………
dm2

2/2p

- GV nhận xét.
Giới thiệu bài:

Luyện tập
3/32p

1

- HS nghe để xác định nhiệm Slide
vụ của tiết học.
2

Hướng dẫn luyện tập
Bài 1
- GV viết lên bảng phép đổi


- HS trao đổi với nhau và nêu Slide
mẫu:
trước lớp cách đổi:
3
2
2
2
6m 35dm = ... m và yêu
cầu HS tìm cách đổi.
- GV cho HS làm vào vở.
- HS chữa trên bảng lớp, sau
GV nhận xét
đó nhận xét
Bài 2
- GV cho HS tự làm bài.
- HS thực hiện phép đổi, sau
đó chọn đáp án phù hợp.
- GV: Đáp án nào lá đáp án
- HS: Đáp án B là đúng.
đúng?
- GV yêu cầu HS giải thích
- HS nêu:
vì sao đáp án B đúng.


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 4
Thứ …………../ …../ 9/201….

Slide4
- GV nhận xét .
Bài 3
- GV hỏi: Bài tập yêu cầu
- HS đọc đề bài và nêu: Bài
chúng ta làm gì?
tập yêu cầu chúng ta so sánh các
số đo diện tích, sau đó viết dấu
so sánh thích hợp vào chỗ chấm.
- GV hỏi: Để so sánh các số
- HS: Chúng ta phải đổi về
đo diện tích, trước hết chúng cùng một đơn vị đo, sau đó mới
ta phải làm gì?
so sánh.
- GV yêu cầu HS làm bài.
- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả
lớp làm bài vào vở bài tập.
Slide
Bài 4
5
- GV gọi HS đọc đề bài
- 1 HS đọc đề bài toán trước
trước lớp.
lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài
trong SGK.
- GV yêu cầu HS tự làm bài.
- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả
lớp làm bài vào vở bài tập.
4/1p

- GV chữa bài
Củng cố- dặn dò
- GV tổng kết tiết học, dặn
dò HS chuẩn bị bài sau.

Rút kinh nghiệm, bổ sung

2

Slide6


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 4
Thứ …………../ …../ 9/201….

TOÁN -Tiết 29 :
LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS củng cố về:
- Các đơn vị đo diện tích đã học.
- Tính diện tích và giải bài toán có liên quan đến diện tích các hình.
II. ĐỒ DÙNG
Giáo án điện tử.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
HĐ/TL

1/5p

2/2p
3/32p

Hoạt động của giáo viên
- Kiểm tra bài cũ:

Hoạt động của học sinh

Người ta dùng loại gạch men
- 1 HS lên bảng làm bài, HS dưới
hình vuông có cạnh 2dm. Hỏi lớp theo dõi và nhận xét.
cần có bao nhiêu viên gạch để
lát kín nền nhà hình chữ nhật
có chiều rộng 4m, chiều dài
8m.
- GV nhận xét
Giới thiệu bài:
- HS nghe để xác định nhiệm vụ
Luyện tập chung
của tiết học.
Hướng dẫn luyện tập
Bài 1
- GV Y/c HS đọc đề bài
HS đọc đề bài trước lớp, sau đó
trước lớp
cho HS tự làm bài.

ĐD
Slide
1

Slide
2
Slide
3

Chữa bài trên bảng
- GVnhận xét
Bài 2
Slide
- GV YC học sinh đọc
- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp 4
đề và gợi ý tìm hiểu đề
làm bài vào vở bài tập
Bài 3
- GV gọi HS đọc đề bài toán.
- GV hỏi: Tỉ l ệ 1:1000 cho ta
biết điều gì?
- Tìm chiều dài và chiều rộng
thực tế của mảnh đất là bao
nhiêu mét?
Bài 4
3

- 1 HS đọc đề bài toán trước lớp.

Slide
5

- HS nêu:
-Nhận xét

Slide


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 4
Thứ …………../ …../ 9/201….

- Hoạt động nhóm.
- Tìm DT miếng bìa có kích
thước như hình vẽ
4/1p

CỦNG CỐ - DẶN DÒ

- GV tổng kết tiết học, dặn dò
HS chuẩn bị bài sau

Rút kinh nghiệm, bổ sung

4

- HS chọn câu (c) 224 cm2
- Trình bày cách tính nhanh nhất

6


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 4
Thứ …………../ …../ 9/201….

TOÁN - Tiết 30 :
LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS củng cố về:
- Phép nhân và phép chia các phân số.
- Tìm thành phần chưa biết của phép tính.
- Đổi số đo hai đơn vị thành số đo một đơn vị viết dưới dạng hỗn số.
- Giải bài toán liên quan đến tính diện tích các hình.
II. ĐỒ DÙNG
Giáo án điện tử.
III. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
Hình vẽ trong bài tập 4 vẽ sẵn vào bảng phụ, hoặc giấy khổ to.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
HĐ/TL

1/5p

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

ĐD
Slide
1

- Kiểm tra bài cũ:
- 1 HS lên bảng làm bài, HS
3
dưới lớp theo dõi và nhận xét.
7 số vải có là 36m. Tính số vải có?

- GV nhận xét
2/2p
Giới thiệu bài:
- HS nghe để xác định nhiệm
Luyện tập chung
vụ của tiết học.
3/32p
Hướng dẫn luyện tập
Bài 1
- GV yêu cầu HS đọc bài tập và tự
HS đọc bài tập và tự làm các
làm các bài tập.
bài tập.
- Viết các phân số theo thứ tự từ bé
- Nhận xét
đến lớn
Bài 2
- GV cho HS đọc đề.
- GV yêu cầu HS làm bài.
- GV nhận xét
Bài 3
- GV cho HS đọc đề và thực hiện
bài và chữa bài
Bài 4- Yêu cầu HS đọc đề Toán và
hỏi bài toán thuộc dạng toán nào em
đã học
- Nêu lại cách làm và thực hiện
5

- 1 HS đọc đề.

Slide
2
Slide
3

Slide
4

- 4 HS lên bảng làm bài, HS cả
lớp làm bài vào vở bài tập.
- Nhận xét
HS tiến hành giòng bài 2

Slide
5

Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số Slide
- HS làm bài vào vở
6
- Nhận xét


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

4/1p

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 4
Thứ …………../ …../ 9/201….

CỦNG CỐ - DẶN DÒ

- GV tổng kết tiết học, dặn dò HS
chuẩn bị bài sau: Luyện tập chung
Rút kinh nghiệm, bổ sung

6

Slid
e7


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 4
Thứ …………../ …../ 9/201….

TOÁN -Tiết 28:
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS:
- Các đơn vị đo diện tích đã học.
- So sánh các số đo diện tích.
- Giải các bài toán có liên quan đến số đo diện tích.
II. ĐỒ DÙNG
Giáo án điện tử.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
HĐ/TL

1/5p

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động củahọc sinh

ĐD
Slide
1

- Kiểm tra bài cũ:
Tính diện tích của khu đất được
- 1 HS lên bảng làm bài, HS
vẽ như hình vẽ theo đơn vị héc ta.
dưới lớp theo dõi và nhận xét.
200m

100m

2/2p
3/30p

7

300m
- GV nhận xét.
Giới thiệu bài: Luyện tập

- HS nghe để xác định nhiệm Slide
vụ của tiết học.
2

Hướng dẫn luyện tập
Bài 1
- GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự
- 3 HS làm bài trên bảng, HS
làm bài.
cả lớp làm bài vào vở bài tập.
- GV gọi HS nhận xét bài làm của
- 3 HS lần lượt nhận xét, HS
bạn trên bảng.
cả lớp theo dõi và bổ sung ý
kiến.
Bài 2
- GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự
- 2 HS lên bảng làm bài, mỗi
làm bài.
HS làm 1 cột, HS cả lớp làm bài
vào vở bài tập.
- GV chữa bài yêu cầu HS nêu
.
cách làm bài.
- GV nhận xét
Bài 3
- GV gọi HS đọc đề bài.
- 1 HS đọc đề bài trước lớp,

Slide
3

Slide
4

Slide


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 4
Thứ …………../ …../ 9/201….
HS cả lớp đọc đề bài trong 5
SGK.

- GV yêu cầu HS khá tự làm bài,
sau đó đi hướng dẫn HS kém.
Bài 4
- GV gọi 1 HS đọc đề bài toán.
- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- 1 HS đọc đề bài trước lớp, Slide
HS cả lớp đọc thầm đề bài trong 6
SGK.
- 1 HS lên bảng làm bài, HS
cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- GV gọi HS nhận xét bài làm của
- HS nhận xét bạn làm
bạn trên bảng, sau đó nhận xét
đúng/sai. Nếu sai thì sửa lại cho
đúng.
4/1p

CỦNG CỐ - DẶN DÒ

- GV tổng kết tiết học, dặn dò HS
chuẩn bị bài sau: Luyện tập chung.

Rút kinh nghiệm, bổ sung

8

Slide
7


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 4
Thứ …………../ …../ 9/201….

TOÁN - Tiết 27 :
HÉC-TA
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS củng cố về:
- Biết tên gọi, kí hiệu, độ lớn của đơn vị đo diện tích héc-ta. Mối quan hệ giữa héc-ta và
mét vuông.
- Biết chuyển đổi các số đo diện tích trong quan hệ với héc-ta, vận dụng để giải các bài
toán có liên quan.
- Giải các bài tập có liên quan đến đơn vị đo độ dài.
II. ĐỒ DÙNG
Giáo án điện tử.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
HĐ/TL

1/5p

2/2p
3/10p

Hoạt động của giáo viên
- Kiểm tra bài cũ:
Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:
7m2 42dm2 ... 742dam2
6500m2 ... 650dam2
6m2 57dm2 ... 7m2
8hm2 6m2 ... 8060m2
- GV nhận xét
Giới thiệu bài: Héc-ta.

Hoạt động của học sinh

ĐD
Slide1

- 2 HS lên bảng làm bài, HS
dưới lớp theo dõi và nhận xét.

- HS nghe để xác định nhiệm Slide2
vụ của tiết học.

Giới thiệu đơn vị đo diện tích
héc-ta
Slide3
- GV giới thiệu:
+ 1 héc-ts bằng 1 héc-tô-mét
- HS nghe và viết:
vuông mà kí hiệu là ha.
1ha = 1hm2
- GV hỏi: 1hm2 bằng bao nhiêu
- HS nêu: 1hm2 = 10000m2
mét vuông?
- GV: Vậy héc-ta bằng bao
- HS nêu: 1ha = 10000m2
nhiêu mét vuông?
4/22p
2.3. Luyện tập – Thựchành
Bài 1
- GV yêu cầu HS tự làm bài, sau
- 4 HS lên bảng làm bài, mỗi Slide4
đó cho HS chữa bài.
HS làm một cột của một phần.
- GV nhận xét đúng/sai, sau đó
- HS nêu rõ cách làm của một
yêu cầu HS giải thích cách làm số phép đổi.
của một số câu.
- GV nhận xét câu trả lời của
HS.
Bài 2
9


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 4
Thứ …………../ …../ 9/201….

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và
- 1 HS đọc đề bài trước lớp, sau Slide5
tự làm bài.
đó HS cử lớp làm bài vào vở bài
tập.
- GV gọi HS nêu kết quả trước
lớp, sau đó nhận xét
Bài 3
- GV yêu cầu HS đọc đề bài, sau
đó chữa chung cả lớp.
Bài 4
- GV gọi 1 HS đọc đề bài toán.
- GV yêu cầu HS tự làm bài.
- GV nhận xét bài làm của HS
5/1p

CỦNG CỐ - DẶN DÒ

- GV tổng kết tiết học, dặn dò
HS chuẩn bị bài sau: Luyện tập

Rút kinh nghiệm, bổ sung

10

Slide6

- 1 HS đọc đề bài toán trước Slide7
lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài
trong SGK.
- 1 HS làm bài trên bảng lớp,
HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.
- HS cả lớp theo dõi bài chữa
của GV, sau đó đổi chéo vở để
kiểm tra bài lẫn nhau.

Slide8


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền
ĐẠO ĐỨC- Tiết 6:

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 4
Thứ …………../ …../ 9/201….
CÓ CHÍ THÌ NÊN

Tiết 2: THỰC HÀNH
( Như tiết 1 của bài 3)

I- :Mục tiêu:
II. ĐỒ DÙNG
Giáo án điện tử.
III- Hoạt động dạy- học
HĐ/TL

1/3p
2/2p

Hoạt động của giáo viên
Kiểm tra bài cũ:
Nêu phần bài học tiết 1

- 1 HS nêu

Giới thiệu bài :

- Nhận xét

Có chí thì nên
3/15p

4/15p

11

Hoạt động của học sinh

Làm BT 3__SGK

ĐD
Slide
1

Slide
2

Mục tiêu: MỗI nhóm nêu được 1
- HS kể (2 ~ 3 em) cho các bạn
tấm gương tiêu biểu để kể cho cả lớp trong lớp cùng nghe
Slide
cùng nghe
3
- GV chia HS thành các nhóm nhỏ
5 ~ 6 em; yêu cầu HS kể 1 số tấm
gương vượt khó trong cuộc sống và
học tập ở xung quanh hoặc HS biếtHS trả lờI
qua báo chí, đài truyền hình .
- GV hỏI: khi gặp khó khăn trong - HS lắng nghe kết luận của cô
học tập, các bạn đó làm gì?
- Thế nào là vượt khó trong học
tập?
- GV kết luận
: Làm Bài tập 4
- HS hoạt động theo nhóm, Slide
trao đổI những khó khăn của 4
Mục tiêu: HS TỰ LIÊN HỆ BẢN
mình vớI nhóm.
THÂN, NÊU ĐƯỢC NHỮNG KHÓ
- Mỗi nhóm chọn 1 em có
KHĂN TRONG CUỘC SỐNG, TRONG
HỌC TẬP VÀ ĐỀ RA ĐƯỢC CÁCH
nhiều khó khăn hơn trình bày
VƯỢT QUA KHÓ KHĂN
trước lớp.
- GV cho HS phân tích những khó
- Cả lớp thảo luận tìm cách
khăn của bản thân theo mẫu
giúp đỡ bạn có nhiều khó khăn
TT Khó khăn
Biện pháp khắc phục


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

5/2p

- GV kết luận:
Củng cố, dặn dò
- GV tổng kết:
- Cho HS đọc phần ghi nhớ.
Nhận xét giờ học .

Rút kinh nghiệm, bổ sung

12

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 4
Thứ …………../ …../ 9/201….

- 1 em nêu

Slide
5


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 4
Thứ …………../ …../ 9/201….

TẬP ĐỌC- Tiết 11 SỰ SỤP ĐỔ CỦA CHẾ ĐỘ A-PÁC-THAI
I.MỤC TIÊU:
- Đọc đúng các từ A-pác-thai, Nen-xơn Man-đê-la, nhân loại và các số liệu thống kê.
Đọc trôi chảy toàn bài
- Hiểu nội dung: Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi và cuộc đấu tranh đòi bình đẳng
của những người da màu.
- Giáo dục HS thái độ ủng hộ cuộc đấu tranh chống chế độ A-pác-thai của người da màu
ở Nam Phi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Giáo án điện tử.
- Tranh (ảnh) mọi người dân đủ màu da, đứng lên đấu tranh, tài liệu sưu tầm về chế độ Apác-thai (nếu có).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
TT/TL

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

2/5p

Kiểm tra bài cũ:
- Gọi học sinh đọc thuộc lòng 2-3
khổ thơ bài Ê-mi-li,con ... và trả lời
câu hỏi SGk.
- Nhận xét, đánh giá.
. Giới thiệu bài:
* Giới thiệu chủ điểm
* Giới thiệu bài: Giới thiệu về đất
nước Nam phi trên bản đồ.
Hướng dẫn luyện đọc
- Giới thiệu tranh minh hoạ
- Phân đoạn: 3 đoạn
+ Hướng dẫn đọc đúng: A-pác-thai,
Nen-xơn Man-đê-la, nhân loại
- Đọc nối tiếp lần 1
- Đọc nối tiếp lần 2

2/2p

3/10p

4/15p

5/7p
13

- Đọc mẫu.
Tìm hiểu bài
+ A-pác-thai là gì?
+ Dưới chế độ a-pác-thai người da
đen bị đối xử như thế nào?
+ Người dân Nam Phi đã làm gì để
xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc.
+ Hãy giới thiệu về vị tổng thống
đầu tiên của nước Nam Phi Mới.
. Hướng dẫn đọc hay:

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

ĐD

- 2 học sinh đọc và trả lời câu hỏi

Slide
1

- Lắng nghe

Slide
2

- 1 học sinh đọc toàn bài
- Luyện đọc từ khó phát âm
- 3HS đọc nối tiếp,đọc chú giải
- 3 học sinh đọc nối tiếp, lần 2
- Luyện đọc theo cặp
- 1 học sinh đọc toàn bài

Slide
3

+ Chế độ phân biệt chủng tộc
... làm việc nặng nhọc, trả lương
thấp ...
... đứng lên đòi bình đẳng, ...
Slide
4
.. tổng thống Nen-xơn Man-đê-la
- HS luyện đọc theo cặp


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

6/1p

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 4
Thứ …………../ …../ 9/201….

- Hướng dẫn đọc hay đoạn 3: nhấn - Thi đọc hay
mạnh các từ: bất bình, dũng cảm,
bền bỉ, yêu chuộng tự do và công lí
buộc phải huỷ bỏ, xấu xa nhất.
Củng cố, dặn dò:
* Nội dung: Chế độ phân biệt
chủng tộc ở Nam Phi và cuộc đấu
tranh đòi bình đẳng của những
người da màu.
- Nhận xét tiết học.

Slide
5

Slide
6
Rút kinh nghiệm, bổ sung

14


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 4
Thứ …………../ …../ 9/201….

CHÍNH TẢ( Nhớ - viết)
Ê-MI-LI, CON.....
I. MỤC TIÊU:
- Nhớ - viết đúng bài chính tả, trình bày đúng khổ thơ 3, 4 của bài Ê-mi-li, con ...với thể
thơ tự do.
- Nhận biết được các tiếng chứa ưa, ươ và cách ghi dấu thanh theo yêu cầu của BT2; tìm
được tiếng chứa ưa, ươ thích hợp trong 2, 3 câu thành ngữ, tục ngữ ở BT3.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Giáo án điện tử.
- Phiếu học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
TT/TL

2/5p
2/2p

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS lên bảng viết các từ: suối,
ruộng, lúa, mùa.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

- 2 học sinh viết
- Nêu quy tắc đánh dấu thanh

4/7p

Slide
1

Giới thiệu bài mới
Nhớ viết : Ê- mi- li, con

3/25p

ĐD

- Nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
. Hướng dẫn học sinh viết chính tả
- Gọi 2-3 học sinh đọc thuộc lòng
khổ 3-4
+ Nhắc học sinh chú ý các dấu câu,
các tên riêng.
Viết chính tả
Chữa- Nhận xét..
Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 2:
* Chốt:

- Cả lớp đọc thầm
- Viết vào vở
- Nêu yêu cầu
- Học sinh làm vào vở
- 2 học sinh làm vào vở BT và
trình bày trên bảng
- Nhận xét cách ghi dấu thanh

Slide
2

Slide
3

- Trong tiếng có vần ưa ( không có
âm cuối) dấu thanh đặt ở chữ cái
- Hoạt động nhóm đôi
đầu..
- Vài HS đọc các thành ngữ, Slide
+ Trong tiếng có vần uơ ( có âm
tục ngữ đã điền.
4
cuối) dấu thanh đặt ở chữ cái thứ
hai.
5/1p

15

Bài 3:
- Giải thích nội dung các thành ngữ,
tục ngữ đó.
- Nhận xét.


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 4
Thứ …………../ …../ 9/201….

IV. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.

Slide
5

Slide
6

Rút kinh nghiệm và bổ sung:

16


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 4
Thứ …………../ …../ 9/201….

LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Tiết 11 MỞ RỘNG VỐN TỪ: HỮU NGHỊ - HỢP TÁC
I.MỤC TIÊU:
- Hiểu được nghĩa các từ có tiếng hữu, tiếng hợp và biết xếp vào các nhóm thích hợp
theo yêu cầu của BT1, BT2. Biết đặt câu với 1 từ, 1 thành ngữ theo yêu cầu BT3; BT4.
- HS khá, giỏi đặt được 2,3 câu với 2,3 thành ngữ ở BT4.
- Có ý thức khi lựa chọn sử dụng từ ngữ thuộc chủ điểm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Giáo án điện tử.
- Tranh ảnh thể hiện tình hữu nghị, sự hợp tác giữa các quốc gia - Bìa ghép từ + giải nghĩa
các từ có tiếng “hợp”. Từ điển Tiếng Việt
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
TT/T
L

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

1/5p

Kiểm tra bài cũ: “Từ đồng âm”

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

ĐD

Slide
1

+ Thế nào là từ đồng âm? Nêu một - 2 HS trả lời
VD về từ đồng âm.
- HS khác nhận xét, bổ sung, sửa
+ Phân biệt nghĩa của từ đồng âm: chữa.
“đường” trong “con đường”,
“đường cát”.
- Giáo viên đánh giá.
Slide
2/2p Giới thiệu bài mới:
2
3/26p Dạy bài mới
- Hoạt động nhóm, cá nhân, lớp
Bài 1:
Slide
*Nắm nghĩa những từ có tiếng
“hữu” và biết đặt câu với các từ ấy.
3
- Tổ chức cho học sinh học tập - Học sinh nhận bìa, thảo luận và
theo 4 nhóm.
ghép từ với nghĩa (dùng từ điển).
- Phân công 3 bạn lên bảng ghép,
phần thân nhà với mái đã có sẵn
17


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 4
Thứ …………../ …../ 9/201….

- Yêu cầu: Ghép từ với nghĩa thích
hợp của từ rồi phân thành 2 nhóm:
+ “Hữu” nghĩa là bạn bè
+ “Hữu” nghĩa là có
⇒ Khen thưởng thi đua nhóm sau
khi công bố đáp án và giải thích rõ
hơn nghĩa các từ.

3/2p

sau khi hết thời gian thảo luận.
- HS cùng giáo viên sửa bài, nhận
xét kết quả làm việc của 4 nhóm.
- HS đọc tiếp nối nghĩa mỗi từ.
- Suy nghĩ 1 phút và viết câu vào
nháp → đặt câu có 1 từ vừa nêu
→ nối tiếp nhau.
Ÿ Đọc lại từ trên bảng
Bài 2:
- Hoạt động nhóm bàn, cá nhân, Slide
* Nắm nghĩa những từ có tiếng lớp
4
“hợp” và biết đặt câu với các từ ấy.
- GV đính lên bảng sẵn các dòng - Thảo luận nhóm bàn để tìm ra
từ và giải nghĩa bị sắp xếp lại.
cách ghép đúng (dùng từ điển)
- Phát thăm cho các nhóm, mỗi - Mỗi dãy bàn chỉ được 2 bạn may
nhóm may mắn sẽ có 1 em lên mắn lên bảng → cả lớp 4 em.
bảng hoán chuyển bìa cho đúng - Học sinh thực hiện ghép lại và
(những thăm còn lại là thăm trắng) đọc to rõ từ + giải nghĩa.
- Nhận xét, đánh giá thi đua
- Nhóm + nhận xét, sửa chữa
- Tổ chức cho học sinh đặt câu để - Đặt câu nối tiếp
hiểu rõ hơn nghĩa của từ.
- Lớp nhận xét
- Nghe giáo viên chốt ý
Bài 3:
- Hoạt động cá nhân, nhóm đôi, cả Slide
* Nắm nghĩa và hoàn cảnh sử lớp
5
dụng 3 thành ngữ / SGK 65
- Treo bảng phụ có ghi 3 thành - Thảo luận nhóm đôi để nêu hoàn
ngữ
cảnh sử dụng và đặt câu.
- Lần lượt giúp học sinh tìm hiểu 3
thành ngữ.
Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại nghĩa của 1 số từ có Slide
tiếng hữu
6
- Chuẩn bị: Ôn lại từ đồng âm và
xem trước bài: “Dùng từ đồng âm
để chơi chữ”
- Nhận xét tiết học

Rút kinh nghiệm và bổ sung:

18


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

19

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 4
Thứ …………../ …../ 9/201….


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 4
Thứ …………../ …../ 9/201….

KHOA HỌC – Tiết 11:
DÙNG THUỐC AN TOÀN
I. MỤC TIÊU: HS nhận thức được sự cần thiết phải dùng thuốc an toàn :
- Xác định khi nào nên dùng thuốc.
- Nêu những điểm cần chú ý khi dùng thuốc và khi mua thuốc.
- Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu khoa học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Giáo án điện tử.
- Các đoạn thông tin và hình vẽ trong SGK trang 20, 21.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
TT/T
L

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO
VIÊN

II. Bài cũ: Thực hành nói
“không !” đối với rượu, bia,
thuốc lá, ma tuý
+ Nêu tác hại của thuốc lá?
+ Nêu tác hại của rượu bia?
+ Nêu tác hại của ma tuý?
Ÿ Giáo viên nhận xét
2/2p Giới thiệu bài mới
3/26p Dạy bài mới
*Kể tên thuốc bổ, thuốc
kháng sinh
+ Em hãy kể một vài thuốc
bổ mà em biết?
+ Em hãy kể vài loại kháng
sinh mà em biết?
- Chuyển ý:
*: Nêu được thuốc kháng
sinh, cách sử dụng thuốc
kháng sinh an toàn
- Giáo viên chia nhóm ngẫu
nhiên
- Giáo viên dẫn dắt học sinh
vào câu chuyện vựơt thác để
tìm đến bến bờ tri thức
Dặn dò vượt thác an toàn
* Nhóm 1, 2 trả lời, giáo viên
nhận xét
+Khi bị bệnh ta phải làm gì?
(Báo cho người lớn, dùng

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Slide1

1/5p

20

ĐD

- HS trả lời.
- HS khác nhận xét

Slide2
- B12, B6, A, B, D...
- Am-pi-xi-lin, sun-pha-mit
- Nhóm 5 và 6: Tìm hiểu và sưu tầm
các thông tin về tác hại của ma tuý.
- HS nhận câu hỏi
- Đọc yêu cầu câu hỏi
- Học sinh thảo luận

* N 1, 2: Thuốc kháng sinh là gì?
→ Là thuốc chống lại những bệnh
nhiễm trùng, những bệnh do vi


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

4/2p

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 4
Thứ …………../ …../ 9/201….

thuốc tuân theo sự chỉ dẫn khuẩn gây ra.
của Bác sĩ)
Ÿ Giáo viên chốt - ghi bảng
*N 3, 4: Kể tên 1 số bệnh cần dùng
thuốc kháng sinh và 1 số bệnh kháng
sinh không có tác dụng.
+ Khi dùng thuốc chúng ta → Viêm màng não, nhiễm trùng
phải tuân thủ qui định gì? máu, tả, thương hàn.
(Không dùng thuốc khi chưa - Một số bệnh kháng sinh không
biết chính xác cách dùng, khi chữa được, nếu dùng có thể gây
dùng phải thực hiện các điều nguy hiểm: cúm, viêm gan...
đã được Bác sĩ chỉ dẫn)
Ÿ Giáo viên chốt - ghi bảng
*N5,6: Kháng sinh đặc biệt gây
nguy hiểm với những trường hợp
nào?
+ Đang dùng kháng sinh mà → Nguy hiểm với người bị dị ứng
bị phát ban, ngứa, khó thở ta với 1 số loại thuốc kháng sinh,
phải làm gì? (Ngừng dùng người đang bị viêm gan.
thuốc, không dùng lại kháng
sinh đó nữa)
Slide3
*: Sử dụng thuốc không - Hoạt động lớp
ngoan
Ÿ Giáo viên nhận xét - chốt
+ Vậy vi-ta-min ở dạng thức - Chọn thức ăn chứa vi-ta-min
ăn, vi-ta-min ở dạng tiêm,
uống chúng ta nên chọn loại
nào?
+ Theo em thuốc uống, thuốc - Không nên tiêm thuốc kháng sinh
tiêm ta nên chọn cách nào?
nếu có thuốc uống cùng loại
Ÿ Giáo viên chốt - ghi bảng
Củng cố, dặn dò:
- Hoạt động lớp, cá nhân
Slide4
- GV phát phiếu luyện tập, - Học sinh sửa ( làm miệng)
thảo luận nhóm đôi
Ÿ GV nhận xét → Giáo dục:
ăn uống đầy đủ các chất
chúng ta không nên dùng vita-min dạng uống và tiêm vì
vi-ta-min tự nhiên không có
tác dụng phụ.
- Chuẩn bị: Phòng bệnh sốt
rét
- Nhận xét tiết học

Rút kinh nghiệm và bổ sung:
21


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 4
Thứ …………../ …../ 9/201….

TẬP ĐỌC - Tiết 12 :
TÁC PHẨM CỦA SI-LE VÀ TÊN PHÁT XÍT
I. MỤC TIÊU:
- Đọc đúng các tên nước ngoài trong bài; bước đầu đọc diễn cảm được bài văn.
- Hiểu ý nghĩa: Cụ già người Pháp đã dạy cho tên sĩ quan Đức hống hách một bài học
sâu sắc. (Trả lời được các CH 1,2,3)
- Thông qua truyện vui, các em ngưỡng mộ tài năng của nhà văn Đức căm ghét những
tên phát xít xâm lược.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Giáo án điện tử.
- Tranh minh họa SGK/67 - Một số tác phẩm của Si-le (nếu có)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
TT/T
L

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

1/5

I. Kiểm tra bài cũ: “Sự sụp đổ của
chế độ A-pác-thai”
Ÿ GV nhận xét.
II.Giới thiệu bài mới:
Tác phẩm của Si- le và tên phát xít
Hướng dẫn đọc
- Gọi 1 HS đọc toàn bài

2/2p
3/10p

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
SINH

- 2 HS
- Học sinh lắng nghe

Slide
1
Slide
2

- Hoạt động cá nhân, lớp
- 1 học sinh đọc toàn bài

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi tìm - Học sinh thảo luận
ra cách ngắt nghỉ hơi câu dài (GV dán
câu văn vào cột luyện đọc)
- Gọi 1 HS đọc câu văn có thể hiện - Một người cao tuổi ngồi
cách ngắt nghỉ hơi.
bên cửa sổ/ tay cầm cuốn
sách/ ngẩng đầu lạnh lùng
đáp bằng tiếng Pháp:/ Chào
ngài //
- Bài văn này được chia thành mấy - 3 đoạn
đoạn?
- 3 học sinh đọc nối tiếp
-Gọi 1 HS đọc lại toàn bài
- 1 học sinh đọc
- HS đọc giải nghĩa ở phần
chú giải.
- Giải thích từ khó (nếu HS nêu - Học sinh nêu các từ khó
thêm).
khác
- Đọc lại toàn bài.
- Học sinh lắng nghe
22

ĐD

Slide
3


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền
4/15p

5/7p

6/1p

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 4
Thứ …………../ …../ 9/201….

Tìm hiểu bài
- Câu chuyện xảy ra ở đâu? Tên phát
xít đã nói gì khi gặp những người trên
tàu?

- Hoạt động nhóm, lớp
- Truyện xảy ra trên 1 Slide
chuyến tàu ở Pa-ri, thủ đô 4
nước Pháp. Tên sĩ quan Đức
bước vào toa tàu, giơ thẳng
tay, hô to: “Hít-le muôn
năm”
- Giáo viên chia nhóm nhẫu nhiên. - Học sinh đếm số, nhớ số
Các em sẽ đếm từ 1 đến 4, bắt đầu là của mình.
bạn...
- Yêu cầu các HS có cùng số trở về vị - Học sinh trở về nhóm, ổn
trí nhóm của mình.
định, cử nhóm trưởng, thư
kí.
- Yêu cầu học sinh thảo luận
- HS thảo luận trả lời các
CH trong SGK
Ÿ Giáo viên nhận xét
Luyện đọc
- Hoạt động nhóm, cá nhân
- Để đọc hay, ngoài việc đọc đúng, - Học sinh thảo luận nhóm Slide
nắm nội dung, chúng ta còn cần đọc đôi
5
từng đoạn với giọng như thế nào?
- Mời HS nêu giọng đọc?
- Học sinh nêu, các bạn khác
bổ sung.
- Mời 1 HS đọc lại toàn bài
- 1 học sinh đọc lại
- Chọn mỗi dãy 3 bạn, đọc tiếp sức - Học sinh đọc + mời HS
từng đoạn (2 vòng).
khác nhận xét
Ÿ Giáo viên nhận xét, tuyên dương
Slide
.Củng cố, dặn dò.
6
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị: “Những người bạn tốt”

Rút kinh nghiệm và bổ sung:

23


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

24

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 4
Thứ …………../ …../ 9/201….


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 4
Thứ …………../ …../ 9/201….

TẬP LÀM VĂN – Tiết 11LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN
I. MỤC TIÊU:
- Biết viết một lá đơn đúng quy định về thể thức, đủ nội dung cần thiết, trình bày lí do,
nguyện vọng rõ ràng.
- Giáo dục học sinh biết cách bày tỏ nguyện vọng bằng lời lẽ mang tính thuyết phục.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- Giáo án điện tử.
- Mẫu đơn cỡ lớn (A2) làm mẫu - cỡ nhỏ (A4) đủ số HS trong lớp
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
TT/TL

2/5
2/2p
3/32p

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

ĐD

Kiểm tra bài cũ:

Slide1

Giới thiệu bài mới
Dạy bài mới
* Xây dựng mẫu đơn

Slide2
- Hoạt động lớp

- 1 học sinh đọc nội dung SGK. Slide3
- GV nhấn: Chất độc màu da - 1 học sinh đọc bài tham khảo
cam gây ra thảm họa về môi “Thần chết mang tên 7 sắc cầu
trường: với cây cỏ, muôn thú, vòng”
đặc biệt là ảnh hưởng tới con
người vô cùng tàn khốc.
- Dựa vào các mẫu đơn đã học - Học sinh nêu
(STV 3/ tập 1) nêu cách trình
bày 1 lá đơn → Giáo viên theo
mẫu đơn
- Lưu ý: Phần lí do viết đơn là
nội dung quan trọng của lá đơn
cần viết gọn, rõ,thể hiện rõ
nguyện vọng cá nhân.
Slide4
* Hướng dẫn học sinh tập viết - Hoạt động cá nhân
đơn
- 1 HS đọc lại nội dung hoạt
động của Đội Tình Nguyện giúp
đỡ nạn nhân chất độc da cam.
- Lưu ý: Phần lí do viết đơn là - Lớp đọc thầm
phần trọng tâm, cũng là phần
khó viết nhất → cần nêu rõ:
- Phát mẫu đơn
- Học sinh điền vào
- Học sinh nối tiếp nhau đọc
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×