Tải bản đầy đủ

TUAN 2

Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

TẬP ĐỌC- Tiết 3

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 2
Thứ …………../ …../ 9/201….

NGHÌN NĂM VĂN HIẾN

I-Mục tiêu:
-Đọc trôi chảy lưu loát toàn bài
-Đọc đúng các tiếng từ dễ lẫn trong bài.Nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện niềm tự hà
-Hiểu nội dung của bài:Nước Việt Nam có truyền thống khoa cử lâu đời,Văn Miếu-Quốc Tử
Giám là bằng chứng về nền văn hoá lâu đời của nước ta.
II-Chuẩn bị:
- Giáo án điện tử
-Tranh minh hoạ SGK
III-Các hoạt động day học :
TL


5p

2p

HOẠT ĐỘNG CÙA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1-Bài cũ:
-Gọi HS đọc bài:Quang cảnh làng
mạc ngày mùa
-3 em
?Em thích chi tiết nào trong bài
nhất?vì sao?
2-Giới thiệu bài:

ĐD
Slide1

Slide2

NGHÌN NĂM VĂN HIẾN

10p 3-Luyện đọc:
-Gọi HS đọc toàn bài
-GV chia đoạn gọi HS đọc nối
tiếp đoạn
-GV phát hiện và ghi những từ
HS đọc dễ lẫn lên bảng, HD phát
âm
-Gọi đọc nối tiếp lần 2 kết hợp
giải nghĩa từ
-Cho HS luyện đọc theo cặp
-Gọi 1 HS đọc toàn bài
-GV đọc mẫu
15p 4-Tìm hiểu bài:
-Yêu cầu HS thảo luận các câu
hỏi trong SGK
?Đến thăm Văn Miếu khách nước
ngoài ngạc nhiên về điều gì?-1 em khá đọc
-5 em đọc nối tiếp 5 đoạn
-Một số em đọc lại

-Cặp đôi luyện đọc
-1 em đọc to,lớp đọc thầm
Slide3

-HS thảo luận nhóm đôi
-Nước ta có truyền thống khoa cử lâu
đời,từ những năm 1075…

?Triều đại nào tổ chức được nhiều
khoa thi nhất?
-Triều đại nhà Lê với 104 khoa
?Triều đại nào có nhiều tiến sĩ -Triều đại Lê với 1780 tiến sĩ
nhất?
?Bài văn muốn nói lên điều gì?
-Việt Nam có truyền thống khoa cử lâu
đời.Văn Miếu-Quốc Tử Giám là một
1


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

7p

1p

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 2

-GV ghi bảng
5-Luyện đọc hay:
-Gọi 3 HS đọc nối tiếp 3 đoạn
-Hướng dẫn HS đọc hayđoạn 3
-Cho luyện đọc theo nhóm
-Tổ chức cho HS thi đọc hay
-GV cùng HS nhận xét.
6-Củng cố-dặn dò:
-Tóm tắt nội dung bài.
-Nhận xét giờ học.
-Dặn HS về nhà học bài.

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

2

Thứ …………../ …../ 9/201….

bằng chứng về nền văn hiến lâu đời
của nước ta
-HS nhắc lại ý nghĩa của bài
Slide4

-3 em đọc
-Vài em đọc
-Nhóm đôi luyện đọc
-5-7 em đọc bài
Slide5


Trng TH Thanh Lng
GV: Ngụ Th Thỳy Hin

K HOCH DY HC LP 5- TUN 2
Th ../ ../ 9/201.

TON: -tit 6
LUYN TP
I-Mc tiờu:
-Giỳp HS nhn bit c cỏc phõn s thp phõn
-Chuyn mt s phõn s thnh phõn s thp phõn.
-Gii toỏn v tỡm giỏ tr mt phõn s ca mt s ó cho trc.
-Cú ý thc trong gi hc
II-Chun b:
- Giỏo ỏn in t
-Bng ph
III-Cỏc hot ng day hc :
TL

HOT NG CA GIO VIấN

5p

1-Bi c:
-Gi 1 HS lờn bng cha bi tp 2
-GV cựng HS nhn xột.
2-Gii thiu bi:
Luyn tp
3-Hng dn ụn tp:
Bi 1: Viết PSTP
Gi 1 em c yờu cu BT

2p
32p

-GV nhn xột chung
Bi 2:Víêt thành PSTP:
11 15 31
; ;
2 4 5

HOT NG CA HC SINH

D
Slide1

Slide2
Slide3

- 1 em lờn bng:
Víêt PSTP vào các vạch tơng ứng trên tia số, đọc
các PSTP đó
- HS c lp lm SGK
- HS nhn xột
Slide4
HS nờu yờu cu BT
-Cho HS t lm ri cha
-2 em lờn bng,lp lm vo v
11 11 5 55 15 15 25 375

;

2
2 5 10 4
4 25 100

-GV nhn xột.
Bi 3:Viết thành PSTP có MS Gi HS c yờu cu BT
-1 em lờn bng,c lp lm v
= 100:
6 500 18
;
;
25 1000 200

C.cố BT 2;3: Cách đa PS
PSTP

Bi 4:Lớp có 30 h/s:
giỏi Toán

3
số h/s
10

Slide5

- Nhn xột

HS lm vo v-1 em cha bi
Slide6
trờn bng
Bi gii
S HS gii mụn toỏn l:
3


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 2
Thứ …………../ …../ 9/201….
2
sè h/s giái
10

T.Vުt
Cã ? h/s giái To¸n, ? h/s
giái T.V
Gọi HS đọc đề bài
-Hướng dẫn HS giải bài

30 x

3
= 9 (Học sinh)
10

Số HS giỏi tiếng việt là:

30 x

2
6 (Học sinh)
10

Đáp số:9 HS giỏi toán
6 HS giỏi TV
1p

-GV chữa bài
4-Tổng kết dặn dò:
-GV nhận xét tiết học

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

4

Slide7


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 2
Thứ …………../ …../ 9/201….

5


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KHOA HỌC-Tiết 3

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 2
Thứ …………../ …../ 9/201….

NAM HAY NỮ (TIẾP)

I-Mục tiêu: Sau bài học HS có khả năng:
-Biết phân biệt các đặc điểm về sinh học và xã hội giữa nam và nữ.
-Nhận ra sự cần thiết phải thay đổi 1 số quan niệm về nam và nữ
-Có ý thức tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới, không phân biệt bạn nam hay bạn nữ
II-Chuẩn bị:
- Giáo án điện tử
-Phiếu BT
III-Các hoạt động day học :
TL

HOẠT ĐỘNG CÙA GIÁO VIÊN

1-Bài cũ:
-Gọi 2 HS lên bảng trình bày những
đặc điểm khác nhau về mặt sinh học
giữa nam và nữ.
-GV nhận xét .
2p 2-Giới thiệu bài:
Nam hay nữ
32p 3- Dạy bài mới
b-Hoạt động 1: Thảo luận một số quan
niệm xã hội về nam và nữ.
Mục tiêu:Giúp HS nhận ra được một
số quan niệm xã hội về nam và nữ
Tiến hành: làm việc theo nhóm
-Yêu cầu HS thảo luận các câu hỏi
trong SGK
?Bạn có đồng ý với những câu dưới
đây không?giải thích tại sao?

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

ĐD
Slide1

5p

-2 em lên bảng
Slide2
Slide3

-Có thức tôn trọng bạn khác giới
-Đại diện vài nhóm trình bày
-Thảo luận nhóm đôi và trả lời
a-Công việc của phụ nữ là nội trợ
b-Đàn ông là người kiếm tiền nuôi
gia đình
c-Con gái nên học nữ công,con trai
nên học kĩ thuật

?Trong gia đình cha mẹ cư sử như vậy
có đúng không? Vì sao?
-Con trai đi học về thì được chơi còn
con gái đi học về thì trông em hoặc
giúp mẹ nấu cơm
Slide4
Hoạt động2:Làm việc cả lớp
-Mục tiêu:HS nêu được ý kiến của
mình để sử lí tình huống
-Tiến hành:
+Gọi từng nhóm báo cáo kết quả
-Các nhóm trình bày kết quả
+GV nhận xét bổ sung
6


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

1p

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 2

*Kết luận:Quan niệm về nam và nữ có
thể thay đổi.Mỗi HS đều có thể góp
phần tạo nên sự thay đổi bằng cách
bày tỏ suy nghĩ và thể hiện bằng hành
động ngay trong gia đình,lớp học.
4-Củng cố dặn dò:
-Tóm tắt nội dung bài
-Nhận xét tiết học
-Dặn HS chuẩn bị bài giờ sau

Thứ …………../ …../ 9/201….

Slide5

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

7


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

TOÁN- Tiết 7

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 2
Thứ …………../ …../ 9/201….

ÔN PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ HAI PHÂN SỐ

I-Mục tiêu:
-Giúp HS củng cố kĩ năng thực hiện các phép tính cộng,trừ hai phân số
-Luyện cách trìng bày bài toán sạch,đẹp
-Có thái độ tích cực trong học tập
II-Chuẩn bị:
- Giáo án điện tử
-Bảng phụ
III-Các hoạt động day học :
TL

HOẠT ĐỘNG CÙA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

5p

7
9 5
50 92
87 8
29
1-Bài cũ:
..... ; .....
;
.....
; .....
10 10 10 100 100 100 10 100
-Gọi 2 HS lên bảng.
2p 2-Giới thiệu bài:
Ôn tập phép cộng và phép trừ
hai phân số
10p 3-HD ôn tập phép cộng,phép
trừ hai phân số:
-GV viết bảng,HS tự tính
-2 em lên bảng,lớp làm vở
3 5
+ ?
7 7
10 3

?
15 15

?Muốn cộng hoặc trừ hai phân số
có cùng mẫu số ta làm thế nào?
-Yêu cầu HS thực hiện phép tính
7 10

?
3 5
7 7
 ?
8 9

7 10 35 30 65

 

3 5 15 15 15
7 7 63 56 7
  

8 9 72 72 72

?Muốn cộng hay trừ hai phân số
khác mẫu số ta làm như thế nào?

Ta quy đồng mẫu số của hai phân số
rồi cộng hay trừ hai phân số đã quy
đồng
HS đọc yêu cầu BT

6 5 3 3 1 5 4 1
 ;  ;  ; 
7 8 5 8 4 6 9 6

-Yêu cầu HS nêu cách làm và cho -2 em lên bảng lớp làm bảng con
HS tự làm bài
6 5 48 35 83
  

7 8 56 56 56

8

Slide1
Slide2

Slide 3

3 5 35 8
 

7 7
7
7
10 3 10  3 715 15
15
15

-Ta cộng hoặc trừ hai tử số của chúng
và giữ nguyên mẫu số
-2 HS lên bảng,lớp theo dõi,nhận xét

22p 4-Luyện tập:
Bài 1: TÝnh:

ĐD

Slide4


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 2
Thứ …………../ …../ 9/201….

3 3 24 15
9
  

5 8 40 40 40

-GV nhận xét,chữa bài.
Bài 2: TÝnh:
2
5
�2 1 �
3  ; 4  ;1  �  �
5
7
�5 3 �

*C.cè: Céng , trõ STN vµ
PS
-GV giúp HS yếu

HS nhận xét
HS đọc yêu cầu
HS tự làm bài vào vở
3 HS lên bảng,

2 3
5 1
5 4
b,4-  
7 1

Slide5

2 15 2 17
 
5 5 5 5
5 28 5 23
  
7 7 7 7

a, 3+   

Bài 3: Mét hép cã: 1/2 sè
-HS đọc yêu cầu BT(1 em )
bãng ®á
1/3 sè
bãng xanh
T×m PS chØ sè bãng
vµng
-GV hướng dẫn giải bài
-1 em làm bảng phụ,lớp làm vở
Bài giải
Phân số chỉ tổng số bóng đỏ và bóng
xanh là:

Slide6

1 1 5
  (Số bóng trong hộp)
2 3 6

Phân số chỉ số bóng vàng là:
6 5 1
  (Số bóng trong hộp)
6 6 6
1
Đáp số: hộp bóng
6

1p

-GV nhận xét .
5-Tổng kết dặn dò:
-GV nhận xét giờ học
-Dặn HS về làm BT và chuẩn bị
bài sau

Slide7

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

9


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

10

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 2
Thứ …………../ …../ 9/201….


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 2
Thứ …………../ …../ 9/201….

LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Tiết 3
MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỔ QUỐC
I-Mục tiêu:-Giúp HS mở rộng và hệ thống hoá vốn từ về tổ quốc
-Tìm được những từ đồng nghĩa với từ tổ quốc.
-Đặt câu đúng,hay với những từ ngữ nói về tổ quốc,quê hương
II-Chuẩn bị:
- Giáo án điện tử
III-Các hoạt động day học :
TL

5p
2p
32p

1p

HOẠT ĐỘNG CÙA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1-Bài cũ
-GV gọi HS lên bảng tìm từ đồng nghĩa
và đặt câu với từ vừa tìm được
-Từ chỉ màu xanh,đỏ,trắng,đen
2-Giới thiệu bài:
Mở rộng vốn từ: Tổ quốc
3-Hướng dẫn HS làm bài tập:
Bài 1:Tìm trong bài ……….các từ đồng -1 HS đọc yêu cầu bài tập
nghĩa với từ Tổ Quốc
-Yêu cầu HS đọc thầm đoạn văn và viết
ra giấy những từ đồng nghĩa với tổ quốc -Trả lời nối tiếp: Nước nhà, non
sông, đất nước, quê hương
?Tổ quốc có nghĩa là gì?
-Đất nước của mình
Bài 2: Tìm thêm những từ đồng nghĩa -1em đọc yêu cầu
với từ Tổ Quốc
-Cho HS thảo luận nhóm đôi
-HS thảo luận nhóm
-Đại diện nhóm trình bày kết quả
-Các từ đồng nghĩa với tổ quốc
là: Đất nước,quê hương,quốc
gia,giang sơn,non sông,nước nhà
-GV nhận xét,bổ sung
Bài 3:Tìm từ chứa tiếng Quốc
HS đọc yêu cầu BT
-Cho HS thảo luận theo nhóm
-Nhóm 4 thảo luận
-Đại diện trình bày
-GV cùng HS khác nhận xét,bổ sung
?Em hiểu thế nào là quốc doanh
-Do nhà nước kinh doanh
?Quốc tang là gì?
-Tang chung của đất nước
?Quốc học là gì?
-Nền học thuật của nước nhà
4-Củng cố,dặn dò:
-GV tóm tắt nội dung bài
-Vài em nhắc lại
-Nhận xét tiết học
-Dặn HS chuẩn bị bài giờ sau

ĐD
Slide1

Slide2
Slide3

Slide4

Slide5

Slide6

11


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 2

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

12

Thứ …………../ …../ 9/201….


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 2

Chính tả - tiết 2 (Nghe- viết) :

Thứ …………../ …../ 9/201….

LƯƠNG NGỌC QUYẾN
CẤU TẠO CỦA PHẦN VẦN

I-Mục tiêu:
-HS nghe viết đúng bài chính tả: Lương Nọc Quyến
-Làm BT để củng cố mô hình cấu tạo vần,chép đúng tiếng,vần vào mô hình
-Có thái độ tích cực trong giờ học
II-Chuẩn bị:
- Giáo án điện tử
III-Các hoạt động day học :
TL

HOẠT ĐỘNG CÙA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

HS nêu miệng bài làm của Slide1
mình.
-Nhận xét

5P

1-Bài cũ: Việt nam thân yêu
Bài 3: Tìm chữ thích hợp….

2p

2-Giới thiệu bài:
NV: Lương Ngọc Quyến- Cấu tạo phần
vần
3-Hướng dẫn viết:
-Giáo viên đọc bài chính tả 1 lần
HS nghe
-Gọi HS đọc lại bài
-1em đọc , lớp đọc thầm
?Em biết gì về Lương Ngọc Quyến?
-Ông là 1 nhà yêu nước,Ông
tham gia chống thực dân pháp
và bị giặc khoét bàn chân,luồn
dây thép buộc chân ông vào
sích sắt
?Ông được giải thoát khỏi nhà giam khi
nào?
-Ngày 30/8/1917 khi cuộc khởi
nghĩa Thái Nguyên do Đội Cấn
Từ khó: Lương ngọc Quyến,Lương Văn
lãnh đạo bùng nổ
Can,lực lượng,khoét
-Hướng HS viết từ khó
4-Viết chính tả:
-GV đọc từng câu cho HS viết(lưu ý đến
cách viết và cách cầm bút của HS)
-HS viết bài
-Đọc cho HS soát lỗi
-HS tự phát hiện ra lỗi để sửa
-GV chứa 1 số vở.
5-Hướng dẫn làm BT chính tả:
-Gọi HS đọc yêu cầu BT 1
-HS nêu miệng
Gọi HS đọc yêu cầu BT 2
-GV treo bảnh phụ gọi HS lên bảng làm
-1 em lên bảng làm
-GV cùng HS nhận xét .
6-Củng cố dặn dò:
-Nhận xét tiết học

7p

20p

5p

1p

ĐD

Slide2

Slide3

Slide4

Slide5

Slide6

13


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 2

-Dặn HS về nhà luyện chữ,làm BT và
chuẩn bị bài giờ sau

14

Thứ …………../ …../ 9/201….


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

ĐẠO ĐỨC- Tiết 2

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 2
Thứ …………../ …../ 9/201….

EM LÀ HỌC SINH LỚP 5 (TIẾT 2)

I-Mục tiêu:
-HS biết được vị thế của HS lớp 5 so với các lớp trước.
-Xác định được mục tiêu phấn đấu của bản thân
-Có ý thức trong giờ học
II-Chuẩn bị:
- Giáo án điện tử
-Phiếu BT
III-Các hoạt động day học :
TL

5p

2p
22p

HOẠT ĐỘNG CÙA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

-2HS trả lời câu hỏi
1-Bài cũ :
?HS lớp 5 có gì khác so với các lớp
trước ?
?Em phải làm gì để xứng đáng là
HS lớp 5 ?
2-Giới thiệu bài :
Em là học sinh lớp 5- tiết 2
3-Sử lí tình huống :
*Hoạt động 1: Thảo luận về kế
hoạch phấn đấu
-Mục tiêu: Rèn luyện cho HS kĩ
năng đặt mục tiêu
-Tiến hành: Cho HS tự trình bày
-HS lần lượt trình bày kế hoạch
của mình
-HS khác nhận xét,bổ sung
-GV nhận xét,góp ý
*Hoạt động 2: Kể chuyện về tấm
gương HS lớp 5 gương mẫu
-Mục tiêu: HS biết thừa nhận và học
tập gương tốt.
-Tiến hành:
+Cho HS tự kể trong nhóm
-Nhóm đôi
+GọiốH trình bày
-Vài em trình bày,em khác nhận
xét
-GV nhận xét,bổ sung
*Hoạt động 3:Hát,múa,đọc thơ về
chủ đề trường em
-Mục tiêu : Giáo dục HS tình yêu và
trách nhiệm đối với trường lớp
-Tiến hành :
+GV nêu yêu cầu : Tự liên hệ
-HS tự giới thiệu bài hát,thơ,tranh
có chủ đề trường em

ĐD
Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

Slide5

15


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

1p

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 2

+GV cùng HS nhận xét
4-Hoạt động nối tiếp:
-Tổng kết bài
-Nhận xét giờ học
-Dặn HS chuẩn bị bài sau

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

16

Thứ …………../ …../ 9/201….

Slide6


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 2
Thứ …………../ …../ 9/201….

TẬP ĐỌC- tiết 4 :
SẮC MÀU EM YÊU
I-Mục tiêu:
-Đọc trôi chảy lưu loát toàn bài.
-Đọc đúng các từ ngữ câu trong bài.
-Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng nhẹ nhàng tha thiết
-Hiểu nội dung chính của bài :tình cảm của ban nhỏ với những sắc màu, những con
người và sự vật xung quanh thể hiện tình yêu của bạn với quê hương đất nước. GD cho HS ý
thức yêu quý những vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên đất nước: trăm nghìn vẻ đẹp
…..Sắc màu Việt Nam.
-Học thuộc lòng những khổ thơ mà em thích.
II-Chuẩn bị:
- Giáo án điện tử
-Tranh minh hoạ SGK
III-Các hoạt động day học :
TL

HOẠT ĐỘNG CÙA GIÁO VIÊN

5p

1-Bài cũ:
-Gọi 2 HS đọc bài :Nghìn năm văn
hiến và nêu ý nghĩa
2-Giới thiệu bài : (Dùng tranh)
Sắc màu em yêu
3-Luyện đọc:
-Gọi HS đọc bài.
-Giáo viên chia đoạn(2 đoạn)
Đoạn 1: Bốn khổ thơ đầu
Đoạn 2: Bốn khổ thơ sau
-Giáo viên nghe kết hợp sửa lỗi phát
âm
HS luyện đọc theo cặp đôi
-Gọi HS đọc toàn bài
-Giáo viên đọc mẫu
4-Tìm hiểu nội dung bài:
-Cho HS đọc thầm đoạn 1
?Bạn nhỏ trong bài yêu những sắc màu
nào?

2p
10p

15p

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

ĐD
Slide1

-2HS đọc và trả lời câu hỏi
- Nhận xét

Slide2

Slide3

-1 em đọc bài
-2 em đọc nối tiếp theo đoạn
HS đọc kết hợp giải nghĩa từ
-Cặp đôi luyện đọc

-1 em đọc
1 em đọc to lớp đọc thầm
Slide4
-Bạn nhỏ yêu tất cả sắc màu Việt
Nam : Đỏ, xanh, vàng tráng, nâu,
tím, đen
-Mỗi HS nói một màu
?Mỗi sắc màu hiện ra hững hình ảnh +Màu đỏ: màu máu,màu cờ,màu
khăn dỏ
nào?
+Màu
xanh:Đồng
bằng,rừng
núi,biển cả,bầu trời.
+Màu vàng:Lúa chín,hoa cúc,nắng
mùa thu
17


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 2

?Mỗi sắc màu đều gắn với những hình
ảnh rất đỗi quen thuộc đối với bạn
nhỏ.Vậy tại sao mỗi sắc màu ấy bạn
nhỏ lại liên tưởng đến hình ảnh cụ thể
ấy?
?Vì sao bạn nhỏ lại nói rằng “em yêu
tất cả sắc màu Việt nam”?

7p

1p

+Màu trắng:Trang giấy,hoa hồng
bạch,mái tóc của bà
+Màu nâu:áo mẹ,đất đai,gỗ rừng
+Màu đen:Hòn than,đôi mắt,màn
đêm
+Màu tím:Hoa cà,hoa sim,chiếc
khăn,nét mực
+Màu đỏ:để chúng ta ghi nhớ
công ơn,sự hi sinh của cha ông ta
+Màu xanh:Gợi nên cuộc sống
thanh bình êm ả
+Màu vàng:Gợi sự tươi đẹp,giàu
có,trù phú
+Màu Trắng,đen,nâu HS tự nêu
-Tình yêu tha thiết của bạn nhỏ
đối với cảnh vật và con người Việt
Nam
-giữ vệ sinh ,trồng và chăm sóc
cây xanh, trồng ,bảo vệ rừng…

?để thể hiện tình yêu của mình đối với
cảnh vật quê mình em phải làm gì để
BVMT xanh sạch đẹp?
5-Hướng dẫn đọc hay:
-HS tự tìm cách đọc(GV đánh dấu Slide5
-Treo bảng phụ ghi đoạn cần đọc hay. vào bảng phụ)
-Giáo viên đọc mẩu
-Cho HS luyện đọc theo cặp
-Gọi vài em thi đọc thuộc lòng và đọc
hay
GV nhận xét.
6-Củng cố dặn dò:
-GV tóm tắt nội dung toàn bài
-Yêu cầu HS nêu lại ý nghĩa của bài

-Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị
bài sau
RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

18

Thứ …………../ …../ 9/201….

-HS luyện đọc theo cặp
-HS thi đọc thuộc lòng và hay
-HS khác nhận xét
-Vài em nêu lại ý nghĩa bài
Slide6


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

TOÁN- tiết 8:

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 2
Thứ …………../ …../ 9/201….

ÔN TẬP PHÉP NHÂN , PHÉP CHIA PHÂN SỐ

I-Mục tiêu:
-Giúp HS ôn tập, củng cố về thực hiện phép nhân và chia hai phân số
-Rèn kĩ năng giải toán nhanh,chính xác
-Có thái độ tích cực trong học tập.
II-Chuẩn bị:
- Giáo án điện tử
III-Các hoạt động day học chủ yếu:
TL

5p

2p

7p

HOẠT ĐỘNG CÙA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1-Bài cũ: Ôn tập phép cộng và phép
1
4 5
trừ hai phân số
Tính 3  ;5  
2
7 7
-Gọi 2 HS lên bảng, lớp làm bảng con
-Kết hợp với kiểm tra bài tập ở nhà của
HS.
-Nhận xét .
2-Giới thiệu bài:Ôn tập phép nhân và
phép chia hai phân số
-Nêu mục đích yêu cầu của bài
3-Hướng dẫn ôn tập thực hiện phép
nhân và chia hai phân số.
VD1:Viết lên bảng

2 5

7 9

ĐD
Slide1

Slide2

Slide3

Một HS lên bảng làm nháp
2 5 2 5 10
 

7 9 7 9 63

-Yêu cầu HS thực hiện
-Gọi Hs nhận xét bài làm của bạn trên -Nhận xét đúng sai
bảng
-Khi muốn thực hiện chia hai phân số -Muốn chia hai phân số với nhau ta
với nhau ta làm như thế nào?
lấy phân số thứ nhất nhân với phân
số thứ hai đảo ngược
Slide4
25p 4-thực hành:
Bài 1: Tính
-2 HS lên bảng làm bài.
Yêu cầu học sinh tự làm
-Dưới lớp làm bài vào vở
3 4 3 4 12 2
 
 
10 9 10 9 90 15
6 3 6 7 6 7 42

b. :   
5 7 5 3 5 3 15
1
2
c. 3 : 3  3 3 6
2
1

a.

Bài2:TÝnh

Rút gọn rồi tính

Slide5

9 5 6 21 40 14 17 51
x ;
: ; x ; :
10 6 25 10 7 5 13 26

19


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 2
Thứ …………../ …../ 9/201….

-Hai em lên bảng lớp làm vào vở
9 5 9 5
3 3 5
3
 


10 6 10 6 5 2 2 3 4
6 21 6 20 6 20 3 2 5 4 8
:
  


25 20 25 21 25 21 5 5 3 7 35
40 14 40 14 8 5 7 2 8 2
 


16
7 5
7 5
7 5
1
17 51 17 26 17 26 17 13 2 2
GV nhận xét chung.
:
  


13 26 13 51 13 51 13 17 3 3
Bài 3 : HCN, CD= 1/2 m, CR=1/3 -1HS lên bảng làm, lớp làm bài vào Slide6

m

vở.

Chia 3 phÇn b»ng nhau
TÝnh S 1 phÇn
*ChÊm-NX
-Gọi học sinh đọc đề bài và tự làm bài

Bài giải
Diện tích của một tấm bìa là:
1 1 1 2
  m 
2 3 6

Chia tấm bìa thành 3 phần bằng
nhau thì diện tích mỗi phần là
1
1
: 3  m 2 
6
18
1
đáp số  m 2 
18

1p

-GV chấm điểm cho HS dưới lớp
-Gọi HS chữa bài trên bảng lớp
-GV nhận xét .
5-Củng cố dặn dò:
-Nhận xét tiết học
-Dặn HS làm BT về nhà và chuẩn bị bài
giờ sau

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

20

Slide7


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 2
Thứ …………../ …../ 9/201….

TẬP LÀM VĂN- tiết 3:
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I-Mục tiêu:
-Giúp học sinh phát hiện được những hình ảnh đẹp trong bài văn “ Rừng trưa” và “
Chiều tối”.
-Hiểu được cách quan sát, dùng từ khi miêu tả của bài văn.
-Viết được đoạn văn miêu tả được một buổi tối trong ngày dựa vào dàn ý đã lập. Yêu
cầu tả cảnh vật chân thật, tự nhiên, sinh động.Giúp học sinh cảm nhận được vẻ đẹp của môi
trường thiên nhiên, có tác dụng giáo dục BVMT.
II-Chuẩn bị:
- Giáo án điện tử
III-Các hoạt động day học :
TL

5p
2p
31p

2p

HOẠT ĐỘNG CÙA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1-Bài cũ:
Dàn ý bài văn 1 : Bài văn tả buổi - 2 học sinh đứng tại chỗ đọc bài
chiều trong ngày
- Nhận xét
1-Giới thiệu bài:
2-Hướng dẫn HS luyện tập:
Bài 1: Tìm những hình ảnh em -1 em đọcyêu cầu bài tập
thích có trong đoạn văn

ĐD
Slide1

Slide2

-Yêu cầu học sinh làm việc theo cặp -Đọc kỹ bài văn và gạch chân những
và trình bày
hình ảnh enm thích, giải thích lý do
-Đại diện vài nhóm trình bày
-GV nhận xét
- Nhận xét
Slide3
Bài 2: Viết một đoạn văn tả một -1 em đọc to,lớp đọc thầm
buổi sáng ( chiều, trưa ) trong
vườn cây ( trong công viên, trên
đường phố, trên cánh đồng…)
-Yêu cầu HS giới thiệu cảnh mình -Một số em giới thiệu nối tiếp
định tả
Và tự làm bài
HS khác làm vào vở
-GV đi kiểm tra việc làm bài của -5 – 7 Em đọc bài
HS, Giúp đỡ HS yếu
-GVnhận xét .
Nhận xét.
4-Củng cố,dặn dò:
Slide4
-GV tóm tắt nội dung bài
-Nhận xét tiết học
-Dặn HS chuẩn bị bài giờ sau

21


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 2

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

22

Thứ …………../ …../ 9/201….


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 2
Thứ …………../ …../ 9/201….

KỂ CHUYỆN- tiết 2:
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC
I-Mục tiêu:
-Giúp HS kể lại được tự nhiên bằng lời của mình một câu chuyện đã nghe,đã đọc nói
về những anh hùng,danh nhân của đất nước
-Hiểu ý nghĩa của chuyện các bạn kể
-Biết nghe,nhận xét,đánh giá, đặt câu hỏi…về câu chuyện mà bạn kể
-Rèn thói quen ham đọc sách
II-Chuẩn bị:
- Giáo án điện tử
III-Các hoạt động day học :
TL

5p

HOẠT ĐỘNG CÙA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1Bài cũ: Lí Tự Trọng
- 2 em kể lại chuyện Lí Tự trọng
- Nhận xét
2p 2-Giới thiệu bài:
Kể chuyện đã nghe, đã đọc
10p 3-Hướng dẫn kể chuyện:
*Tìm hiểu đề
-Gọi HS đọc đề bài
-1 em đọc đề
-GV dùng phấn màu gạch chân những từ đã
nghe,đã đọc,anh hùng
?Những người như thế nào được gọi là anh
hùng,danh nhân?
-Danh nhân:là người có danh
tiếng có công với đất nước được
người đời ghi nhớ
-Anh hùng:là người lập nên
những công tràng đặc biệt lớn
lao đối với nhân dân,đất nước.
-GV treo bảng phụ
- 1 số em đọc gợi ý
11p 4-Kể chuyện trong nhóm:
-GV cho HS kể và đi giúp đỡ từng nhóm
-HS trong nhóm kể ,nhận xét bổ
sung cho nhau .Nêu câu hỏi trao
đổi nội dung chuyện
11p 5-Thi kể trước lớpvà trao đổi nội dung
chuyện:
-Gọi HS thi kể
3-5 em
-Em khác đặt câu hỏi trao đổi
nội dung và ý nghĩa chuyện
-GV nhận xét .
1p 6-Củng cố,dặn dò:
-Nhận xét tiết học

ĐD
Slide1
Slide2
Slide3

Slide4

Slide5

Slide6

23


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 2

-Dặn HS chuẩn bị bài giờ sau

RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:

24

Thứ …………../ …../ 9/201….


Trường TH Thanh Lương
GV: Ngô Thị Thúy Hiền

ĐỊA LÍ- Tiết 2:

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 5- TUẦN 2
Thứ …………../ …../ 9/201….

ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN

I-Mục tiêu: Sau bài học HS biết:
-Biết dựa vào bản đồ,lược đồ đẻ nêu được một số dặc điểm chính của địa hình,khoáng sản
nước ta.
-Kể tên và chỉ được vị trí 1 số dãy núi,đồng bằng lớn của nước ta trên bản đồ,lược đồ.
-Kể tên được một số khoáng sản có ở nước ta và chỉ trên bản đồ vị trí các mỏ than,áit,a-patít,bô sít,dầu mỏ
-Có ý thức trong giờ học
II-Chuẩn bị:
- Giáo án điện tử
-Bản đồ địa lí tự nhiên
III-Các hoạt động day học :
TL

5p

2p
31p

HOẠT ĐỘNG CÙA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1-Bài cũ:
2 em trả lời trước lớp
Việt Nam đất nước chúng ta
- Nhận xét
?Chỉ trên bản đồ và nêu giới hạn vị
trí,hình dạng nước ta?
?Diện tích nước ta là bao nhiêu?
2-Giới thiệu bài:
Địa hình và khoáng sản
3-Dạy học bài mới:
a-Địa hình
-Mục 1 SGK
-1 em đọc
-Hình1
-HS quan sát hình 1 và trả lời
câu hỏi
-GV treo bản đồ địa lí VN
HS lên chỉ và trả lời câu hỏi
-Hãy chỉ vị trí núi và đồng bằng trên
lược đồ hình 1
-1 só em chỉ
-Kể tên và chỉ dãy núi chính,dãy núi
nào có hướng tây bắc đông nam,dãy
- Nhận xét và bổ sung.
núi nào có hình cánh cung?
-Bước 2:Chỉ vị trí nước ta trên bản đồ?
-Bước 3:Chỉ vị trí nước ta trên quả địa
cầu?
-GV tiểu kết
b-Khoáng sản
-Hoạt động nhóm
-HS quan sát hình 2 kể tên một
-Hình 2
số khoáng sản ở nước ta và hoàn
thành bảng
-Đại diện nhóm trình bày
-GV khác nhận xét bổ sung
- nhận xét bổ sung

ĐD
Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×