Tải bản đầy đủ

Trac nghiem quan tri nguon nhan luc co KEY

TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
Hình thức thi là trắc nghiệm đề mở.

Câu 1: Quản trị nguồn nhân lực nhằm tới các mục tiêu:
a. Sử dụng hợp lý lao động
b. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức
c. Tạo điều kiện cho nhân viên phát triển
d. a, b, c đều đúng
Câu 2: Hoạt động nào của quản trị nguồn nhân lực liên quan đến nhu cầu về nhân sự của tổ chức trong
tương lai?
a. Hội nhập
b. Hoạch định
c. Quan hệ lao động
d. Khen thưởng
Câu 3: Hoạt động nào của quản trị nguồn nhân lực giúp cho nhân viên thích ứng được với tổ chức
a. Đào tạo
b. Phát triển
c. Hội nhập
d. a, b, c đều đúng
Câu 4: Chức năng thu hút nguồn nhân lực bao gồm:
a. Trả lương và kích thích, động viên

b. Hoạch định và tuyển dụng
c. Đào tạo và huấn luyện
d. Không câu nào đúng
Câu 5: Quản trị con người là trách nhiệm của
a. Cán bộ quản lý các cấp
b. Phòng nhân dự
c. a và b
d. a hoặc b
Câu 6: Yếu tố nào dưới đây không có trong bảng mô tả công việc
a. Chức ddanh công việc
b. Nhiệm vụ cần làm
c. Tiêu chuẩn thực hiện công việc
d. Trình độ của người thực hiện công việc
Câu 7: Nếu muốn thông tin thu nhập để phân tích công việc không bị sai lệch hoặc mang ý muốn chủ
quan, cần sử dụng phương pháp:
a. Phỏng vấn
b. Phiếu điều tra
c. Quan sát
d. Phối hợp cả 3 phương pháp

VIETQUIZ.vn

Page 1


Câu 8: Những yêu cầu đặt ra cho người thực hiện công việc được liệt kê trong
a. Bản mô tả công việc
b. Quy trình tuyển dụng nhân viên
c. Bản tiêu chuẩn nhân viên
d. Nội quy lao động
Câu 9: Tìm câu sai trong số những câu dưới đây
a. Bản mô tả công việc được suy ra từ bản tiêu chuẩn nhân viên
b. Chiến lược nguồn nhân lực phải hỗ trợ cho chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
c. Giảm biên chế không phải là biện pháp luôn luôn đúng khi dư thừa lao động
d. Quản trị nguồn nhân lực là nhiệm vụ của phòng nhân sự và quản trị viên các cấp
Câu 10: Doanh nghiệp có thể giải quyết tình trạng dư thừa nhân lực bằnng cách
a. Thuê lao động từ đơn vị khác
b. Tuyển dụng thêm
c. Áp dụng chế độ làm việc bán thời gian
d. a, b, c đều đúngCâu 11: Nguyên nhân ra đi nào dưới đây khó có thể dự đoán khi hoạch định nhân sự
a. Nghỉ hưu
b. Tự động nghỉ việc
c. Hết hạn hợp đồng
d. Không câu nào đúng
Câu 12: Tuyển mộ nhân viên từ nguồn nội bộ có nhược điểm là:
a. Tổ chức biết rõ điểm mạnh, yếu của từng ứng viên
b. Tiết kiệm chi phí tuyển mộ
c. Đỡ mất thời gian hội nhập người mới
d. Có thể tạo nên một nhóm ứng viên không thành công, dễ bất mãn và không hợp tác
Câu 13: Yếu tố nào dưới đây có khả năng thu hút ứng viên cho doanh nghiệp
a. Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp không hấp dẫn
b. Chính sách cán bộ của doanh nghiệp có nhiều ưu đãi
c. Doanh nghiệp không mạnh về khả năng tài chính
d. Công việc cần tuyển người không thật thú vị
Câu 14: Hậu quả nào dưới đây không phải là do tuyển dụng kém
a. Phát sinh nhiều mâu thuẫn trong công việc
b. Kết quả làm việc kém
c. Giảm chi phí đào tạo
d. Mức thuyên chuyển công tác cao
Câu 15: Công việc nào dưới đây không thuộc công tác tuyển dụng
a. Giám sát quá trình thực hiện công việc
b. Phân tích công việc
c. Thẩm tra
d. Thu hút ứng viên

VIETQUIZ.vn

Page 2


Câu 16: Những người tham gia phỏng vấn tuyển dụng bao gồm:
a. Giám đốc nhân sự
b. Quản lý trực tiếp bộ phận cần người
c. Chuyên viên phỏng vấn
d. Tất cả đều đúng
Câu 17: “Bạn làm gì khi phát hiện ra rằng đồng nghiệp thân thiết nhất đã lừa mình để tranh giành cơ hội
thăng tiến?” Câu hỏi trắc nghiệm này dùng để đánh giá ………… của ứng viên
a. Trí thông minh
b. Tính cách
c. Khả năng nhận thức
d. Sở thích
Câu 18: Khi xác định nhu cầu đào tạo cần xem xét các yếu tố sau
a. Nhu cầu của tổ chức
b. Kết quả thực hiện công việc của nhân viên
c. Những thay đổi của môi trường bên ngoài
d. a, b, c đều đúng
Câu 19: Phát triển nhân viên là:
a. Một hoạt động trong ngắn hạn
b. Liên quan đến công việc hiện thời của nhân viên
c. Một chương trình dài hạn
d. b và c
Câu 20: Chương trình đào tạo phải bao gồm
a. Nội dung và thời gian đào tạo
b. Hình thức và phương pháp đào tạo
c. Cả a và b
d. a hoặc b

ĐÁP ÁN: 1d.

2b. 3d. 4a. 5b. 6d. 7d. 8a. 9a. 10c

11b. 12b. 13b. 14a. 15b. 16b. 17b. 18d. 19d. 20c.

Câu 21: Việc đánh giá nhân viên không nhằm vào mục đích
a. Xác định mức lương, thưởng
b. Xác định nhu cầu bồi dưỡng, đào tạo
c. Tạo tin đồn trong tổ chức
d. Tạo động lực làm việc
Câu 22: Nhân viên có thể không thích việc đánh giá bởi
a. Không tin là cấp trên có đủ năng lực đánh giá

VIETQUIZ.vn

Page 3


b. Không thoải mái khi ở cương vị phân xử
c. Lo ngại cấp trên thiếu công tâm và không khách quan
d. a và c
Câu 23: Trong các hoạt động dưới đây, hoạt động nào thuộc về đánh giá nhân viên
a. Tổ trưởng chấm công cho các tổ viên
b. Quản đốc ghi nhận sự việc một người thợ bảo trì đã làm việc suốt đêm để khắc phục sự cố về máy
c. Giám đốc dự án thảo luận với một thành viên về tiến độ thực hiện công việc
d Không có hoạt động nào là không phải.
Câu 24: Gặp gỡ định kỳ giữa cán bộ quản lý trực tiếp và nhân viên để cùng nhau đánh giá mức độ thực
hiện công việc là phương pháp
a. Quan sát hành vi
b. Quản trị theo mục tiêu
c. So sánh cấp
d. Xếp hạng luân phiên
Câu 25: Tổ chức hội thảo hay các cuộc tư vấn về định hướng nghề nghiệp là những hoạt động để
a. Hội nhập nhân viên
b. Phát triển nhân viên
c. Động viên nhân viên
d. a, b, c đều đúng
Câu 26: Tiền lương trả cho người lao động dưới dạng tiền tệ được gọi là
a. Tiền lương thực tế
b. Tiền lương danh nghĩa
c. Tiền lương cơ bản
d. Tổng thu nhập
Câu 27: Khi nhân viên có những đóng góp ý kiến hữu ích cho doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ áp dụng
hình thức
a. Thưởng tiết kiệm
b. Thưởng sáng kiến
c. Thưởng vượt mức
d. Trợ cấp
Câu 28: Ăn trưa do doanh nghiệp đài thọ được coi là
a. Phụ cấp
b. Tiền thưởng
c. Phúc lợi
d. Lương cơ bản
Câu 29: Thù lao phi vật chất được biểu hiện dưới dạng
a. Cơ hội thăng tiến
b. Điều kiện làm việc thuận lợi
c. Công việc thú vị
d. Tất cả đều đúng

VIETQUIZ.vn

Page 4


Câu 30: Mục tiêu của hệ thống tiền lương là
a. Thu hút nhân viên
b. Duy trì những nhân viên giỏi
c. Kích thích động viên nhân viên
d. a, b, c đều đúng

ĐÁP ÁN:
21. c
22. d
23. d
24. a
25. a
26. b
27. b
28. c
29. d
30. d

VIETQUIZ.vn

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×