Tải bản đầy đủ

2 1 3 kiểm định b g

2.1.3 Kiểm định B-G
- Kiểm tra AR(1):

= 0.032895 - 0.012913Xi + 0.006974Zi + 0.030646Di + 0.110338
Ta thu được = 0.009508
BTKĐ:
TCKĐ:
P-value = 0.970015 > 5% -> Chấp nhận H0 -> Mô hình không có AR(1)
- Kiểm tra AR(2):


= 0.033535 – 0.012258Xi + 0.004485Zi + 0.030719Di + 0.110456 +
Ta thu được = 0.009565
BTKĐ:
TCKĐ:
P-value = 0.990855 > 5% -> Chấp nhận H0 -> Mô hình không có AR(2)
Kết luận: Mô hình không có hiện tượng tự tương quan.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×