Tải bản đầy đủ

Module 5 nhân sự cần thiết cho KINH DOANH

Quản trị doanh nghiệp
Nhân sự cần thiết cho kinh doanh
Dr. Robert C. Peterson
Đại học IMPAC, USA


Mục tiêu


Sau khi hoàn thành module này,
học viên sẽ biết và hiểu được:
 Tầm

quan trọng của việc thuê được
người giỏi đối với hoạt động kinh doanh
của mình;
 Sự cần thiết của việc thiết lập các chính
sách và quy trình hướng dẫn nhân viên
trong công việc hàng ngày, và
 Các bước để có được nhân viên giỏi cho
hoạt động của mìnhQuản lý con người


Khi hoạt động kinh doanh của bạn
tăng trưởng hoặc ngay khi bạn mới
mở ra, bạn sẽ thấy bạn không thể tự làm
được mọi việc.
Cần phải thuê thêm người để thực hiện
một số nhiệm vụ cụ thể trong doanh
nghiệp
Đại diện cho doanh nghiệp của bạn


Làm việc với khách hàng - cần phải chắc chắn
rằng họ đang đại diện cho doanh nghiệp của
bạn theo cách mà bạn muốn họ đại diện


Quản lý con người


Nhân viên thực hiện các chi tiết hàng
ngày để thực hoàn thành công việc
Bạn sẽ có thời gian để thực hiện các vấn đề
chiến lược ảnh hưởng tới công ty

Thay vì phải nhận đơn đặt hàng, thực hiện
đơn, làm hoá đơn cho khách, … bạn giờ
đây có thể tập trung vào tăng cường hiệu
quả hoạt động của doanh nghiệp
Xây dựng các chính sách và quy chế


Để có thể rút lui từ công việc vận
hành hàng ngày – quan trọng là bạn
phải xây dựng được các chính sách
và quy chế cho công ty
 Hướng

dẫn nhân viên các hoạt động
nào cần phải làm và làm như thế nào
 Viết thành văn bản
 Cụ thể hoá các quy trình cho từng việc
 Đơn giản để tránh hiểu sai hoặc hiểu
nhầm


Xây dựng các chính sách và quy chế
Xây dựng các quy chế, thủ tục rõ ràng để
bạn có thể uỷ quyền cho nhân viên khi họ
thể hiện khả năng thực hiện thêm trách
nhiệm
Phân tích các công việc thường xuyên
Cần thiết để có được đầu ra mong muốn

Xây dựng quy trình kiểm soát và các điểm
kiểm tra


Giám sát tiến độ


Xây dựng các chính sách và quy chế


Vẽ sơ đồ quá trình cho từng quá
trình (thực hiện đơn hàng, làm hoá
đơn, trả lương,…)
 Viết
các quy trình từ việc vẽ này

Đào tạo nhân viên trong từng bước
của quá trình
Cung cấp cho nhân viên thông tin
phản hồi về họ đang làm như thế
nào


Thuê nhân công
Xác định các công việc mà bạn
muốn người đó làm
Viết mô tả công việc
Tuyển nhân công cho công việc cụ
thể
 Xem

xét Kinh nghiệm quá khứ
 Năng lực thực hiện công việc
 Khả năng mở rộng kỹ năng
 Xem sơ yếu lý lịch công việc


Tổng kết
Để đảm bảo thành công trong kinh
doanh, bạn cần phải có các chính
sách và quy chế được xây dựng tốt
cho công ty
Rất quan trọng là bạn phải có
những người giỏi làm việc cho mìnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×