Tải bản đầy đủ

Hòa giải vụ án dân sự và thực tiễn thực hiện tại tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố hà nội (luận văn thạc sĩ luật học)

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ
Trong giai đoạn xây dựng đất nước hiện nay, sự phát triển nhanh chóng
của các điều kiện kinh tế, xã hội trong nền kinh tế nhiều thành phần đã đặt ra
tiền đề cho sự phát triển của các quan hệ xã hội, theo đó, các tranh chấp dân sự,
thương mại, lao động cũng ngày càng gia tăng nhưng hầu hết mọi người đều tỏ
ra e ngại khi phải đưa vụ kiện ra Tòa án. Đa số các bên tranh chấp ưa thích hòa
giải hơn là tranh tụng, đặc biệt là đối với các tranh chấp dân sự bởi hòa giải là
một truyền thống tốt đẹp trong việc giải quyết những mâu thuẫn tranh chấp và
hòa giải được xem là một biện pháp giải quyết tranh chấp được ưa chuộng hơn
cả từ trước tới nay. Hiện nay, nước ta cũng như nhiều nước khác trên thế giới
đang có xu hướng sử dụng hòa giải nhiều hơn, đặc biệt là hòa giải trong tố tụng
tư pháp như một biện pháp giải quyết tranh chấp bởi nó có nhiều ưu điểm hơn
so với các biện pháp giải quyết tranh chấp khác. Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài
“Hòa giải vụ án dân sự và thực tiễn thực hiện tại Tòa án nhân dân trên địa
bàn thành phố Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu của mình.
Luận văn đã góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về hòa giải vụ án
dân sự, cơ sở của hòa giải, khái quát sự hình thành và phát triển của pháp luật tố
tụng dân sự Việt Nam về hòa giải vụ án dân sự; Luận văn phân tích làm rõ các
quy định của pháp luật hiện hành về hòa giải vụ việc dân sự và chỉ ra những bất
cập của pháp luật hiện hành. Đồng thời, luận văn cũng đi sâu nghiên cứu thực
tiễn áp dụng các quy định về hòa giải vụ việc dân sự, đánh giá những mặt đã đạt

được và chỉ ra những bất cập trong thực tiễn áp dụng. Trên cơ sở đó, tác giả đã
đề xuất một số kiến nghị có giá trị xây dựng nhằm hoàn thiện pháp luật về hòa
giải vụ việc dân sự và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải vụ án dân sự.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×