Tải bản đầy đủ

TOÁN LỚP 9 ÔN THI THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

Phương trình ax2+bx+c(a≠0)ax2+bx+c(a≠0) (1)
Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt ⇔Δ>0⇔Δ>0
Phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu

Phương trình (1) có hai nghiệm cùng dấu

Phương trình (1) có hai nghiệm cùng dương

Phương trình (1) có hai nghiệm cùng âm

Phương trình (1) có hai nghiệm đối nhauTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×