Tải bản đầy đủ

Bài thuyết trình môn quản trị nguồn nhân lực


Đề tài: Đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực

Phân biệt giữa đào tạo và phát triển nguồn
nhân lực. Giải thích lý do mà lãnh đạo
Doanh nghiệp quan tâm đến hoạt động đào
tạo và phát triển nguồn nhân lực?

Những vấn đề tồn tại hiện nay trong đào
tạo và phát triển nguồn nhân lực trong
doanh nghiệp?

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là gì?
1. Đào tạo nguồn nhân lực.
- Đào tạo là hoạt động học tập nhằm trang bị
kiến thức về nghề nghiệp giúp cho người lao
động hoàn thành công việc được giao tốt
hơn.
- Đào tạo nguồn nhân lực là quá trình trạng
bị những kiến thức nhất định về chuyên môn,

nghiệp vụ cho người lao động để họ có thể
đảm nhận một nghề nào đó, hay để làm tốt
hơn một công việc nào đó, hoặc để làm
những công việc khác trong tương lai.
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là gì?
2. Phát triển nguồn nhân lực.
- Phát triển nguồn nhân lực (theo nghĩa rộng) là
tổng thể các hoạt động học tập có tổ chức được
tiến hành trong những khoảng thời gian nhất
định để nhằm tạo ra sự thay đổi nghề nghiệp
của người lao động.
- Phát triển nguồn nhân lực là toàn bộ những
hoạt động tác động vào người lao động, để
người lao động có đủ khả năng phục vụ cho
nhu cầu về lao động trong tương lai.
Phân biệt giữa đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực
1. Sự giống nhau:
-
Mục tiêu:
+ Sử dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có
và nâng cao tính hiệu quả của tổ chức.
+ Nâng cao khả năng thích ứng của họ với
các công việc trong tương lai.
+ Đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh,
và nhu cầu học tập của người lao động.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×