Tải bản đầy đủ

CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀ LUẬT KINH TẾ

Chương 1

KHÁI QUÁT
VỀ LUẬT KINH TẾ


KHÁI QUÁT VỀ LUẬT KINH TẾ
Khái niệm LKT

1

Chủ thể LKT

2

Bài 1:

3
4
5


Nguồn của LKT

Vai trò của LKT

Một số khái niệm liên quan


DN nhà nước
& Hợp tác xã

NN quản lý
VI MÔ

Hạn chế quyền
tự do kinh doanh

Công hữu tư liệu sx

Bao
cấp

Quy luật KTTT
bị triệt tiêu

Thực hiện
chỉ tiêu, kế hoạch


LUẬT KINH TẾ
(Bao cấp)
QUẢN LÝ KT
SẢN XUẤT - KD

Cơ quan
nhà nước

Doanh
nghiệp

Thực hiện


chỉ tiêu, kế hoạch


Nhiều hình thức
sở hữu

Công ty, DNTN,
hợp tác xã,…

NN quản lý
VĨ MÔ

Đảm bảo quyền
tự do kinh doanh

KT thị
trường

Chịu tác động
của quy luật
KTTT
Thực hiện
mục tiêu KT -XH


LUẬT KINH TẾ
(KT thị trường)
QUẢN LÝ KT


QUAN
NHÀ NƯỚC

SẢN XUẤT - KD

DOANH
NGHIỆP

DOANH
NGHIỆP

DOANH
NGHIỆP

Bình đẳng

Quyền uy

Thực hiện mục tiêu
kinh tế xã hội


1. Khái niệm Luật Kinh
tế

Là ngành luật

Đối tượng
điều chỉnh

Phương pháp
điều chỉnh


Đối tượng điều chỉnh
Quan
hệ
quản
lý nhà
nước
về KT

Quan
hệ
kinh
doanh

Quan
hệ nội
bộ
trong
đ/vị
KD

QUAN HÊ
XÃ HỘI MÀ LUẬT KT
TÁC ĐỘNG TỚI


1.
2.
3.
4.
5.
6.

UBND TPHCM cấp kinh phí giáo dục cho trường
THPT Lê Quý Đôn;
G Đ công ty thành lập chi nhánh và bổ nhiệm bà A
làm giám đốc chi nhánh
HTX vận tải phân chia lợi nhuận cho xã viên
Công ty A đặt công ty B cung cấp bữa ăn trưa cho
1000 công nhân của công ty
Giám đốc ký hợp đồng nhận B vào làm bảo vệ của
công ty;
Bộ tài chính ban hành Thông tư quy định nội dung
chi ngân sách nhà nước cho xây dựng và hoạt động
khu vực phòng thủ


Phương pháp điều chỉnh
Là cách thức mà Luật kinh tế sử dụng để
tác động vào các quan hệ mà nó điều chỉnh


2. Chủ thể Luật kinh
tế

Khái niệm:
Là cá nhân, tổ chức được công nhận tư cách pháp
lý, có các quyền và nghĩa vụ khi tham gia hoạt
động kinh tế (quản lý kinh tế hoặc kinh doanh)
 Dấu hiệu:
- Được thành lập hợp pháp
- Có tài sản riêng
- Có thẩm quyền kinh tế


11


2. Chủ thể Luật kinh
tế

Chủ
thể

Cơ quan quản lý
nhà nước về KT
Cá nhân

Các chủ thể
kinh doanh

Pháp nhân
Chủ thể
khác
12


3. Nguồn của Luật kinh
tế

Tập
Tậpquán
quánthương
thươngmại
mại
Điều
Điềuước
ướcquốc
quốctếtế
Văn
Vănbản
bảnPL
PLquốc
quốcgia
gia


4. Vai trò của Luật kinh tế

Tạo ra
môi
trường
pháp lý
ổn định

Khắc
phục
tiêu cực
của nền
KTTT

Phát
triển nền
KTTT
theo định
hướng
XHCN


5. Một số thuật ngữ thông
dụng

Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ? Chưa
đầy đủ? Không có NLHVDS? Mất NLHVDS? Hạn
chế NLHVDS?
 Pháp nhân?
 Tài sản? Vốn? Vốn điều lệ? Vốn pháp định?
 Doanh nghiệp?
 Người đại diện hợp pháp của DN? Đại diện theo
pháp luật? Đại diện ủy quyền?
 Tự do ý chí? Ví dụ?
 Điều lệ doanh nghiệp? Ràng buộc ai?
 Quyền và nghĩa vụwww.themegallery.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×