Tải bản đầy đủ

ác giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng MHB chi nhánh hải dương

Luận văn tốt nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Trịnh Thu Hà
Lớp: CQ46/15.01
Đề tài: Các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng tín dụng
trung và dài hạn tại Ngân hàng MHB chi nhánh
Hải Dƣơng

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Chuyên ngành: Ngân hàng
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học
Th.s Đặng Thị Ái
HÀ NỘI - NĂM 2012

SV: Trịnh Thu Hà

1


Lớp CQ46/15.01


Luận văn tốt nghiệp

LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng em.
Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực xuất phát từ tình hình thực
tế của đơn vị thực tập.

Tác giả luận văn
Trịnh Thu Hà

SV: Trịnh Thu Hà

2

Lớp CQ46/15.01


Luận văn tốt nghiệp

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

STT

Giải thích

Chữ viết tắt

1

NH MHB

Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long

2

NHNN


Ngân hàng Nhà nước

3

NHTM

Ngân hàng thương mại

4

TDH

Trung dài hạn

5

NQH

Nợ quá hạn

6

NH

Ngân hàng

7

KT - XH

Kinh tế - xã hội

8

KH

Khách hàng

9

TCKT

Tổ chức kinh tế

10

TW

Trung ương

SV: Trịnh Thu Hà

3

Lớp CQ46/15.01


Luận văn tốt nghiệp

MỤC LỤC
Lời mở đầu ...................................................................................................... 1
Chƣơng 1: Những vấn đề cơ bản vể hoạt động tín dụng trung và dài hạn
của Ngân hàng thƣơng mại…………………………………………………3
1.1. Tổng quan về hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại các Ngân hàng
thương mại………………………………………………………………3
1.1.1. Khái niệm về tín dụng trung và dài hạn……………………………..3
1.1.2. Đặc điểm của tín dụng trung và dài hạn……………………………..4
1.1.3. Các hình thức tín dụng trung dài hạn của NHTM…………………...5
1.1.4. Vai trò của tín dụng trung và dài hạn………………………………..7
1.2. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn…………………………………..10
1.2.1. Quan niệm về chất lượng tín dụng trung và dài hạn…………………. 10
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn……..11
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay trung và dài hạn……………13
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến cho vay trung và dài hạn…………………. 17
1.3.1. Các nhân tố từ phía khách hàng……………………………………… 17
1.3.2. Các nhân tố từ phía ngân hàng……………………………………...19
1.3.3. Các nhân tố khách quan……………………………………………..21
Chƣơng 2: Thực trạng cho vay trung dài hạn tại Ngân hàng MHB Chi
nhánh Hải Dƣơng………………………………………………………….23
2.1. Khái quát về NH MHB chi nhánh Hải Dương………………………….23
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của NH MHB Hải Dương…………23
2.1.2. Mô hình cơ cấu tổ chức và tình hình nhân sự của NH MHB chi nhánh
Hải
Dương…………………………………………………………………………24
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh tại NH MHB chi nhánh HảiDương..26
SV: Trịnh Thu Hà

4

Lớp CQ46/15.01


Luận văn tốt nghiệp
2.2. Thực trạng về chất lượng cho vay trung và dài hạn tại NH MHB chi nhánh
Hải Dương……………………………………………………………………35
2.2.1. Tình hình cho vay trung và dài hạn tại chi nhỏnh…………………..35
2.2.2. Chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhỏnh…………………….39
2.3. Đánh giá chất lượng cho vay trung và dài hạn tại NH MHB chi nhánh Hải
Dương…………………………………………………………………………45
2.3.1. Kết quả đạt được………………………………………………………45
2.3.2. Hạn chế và nguyờn nhõn………………………………………………46
Chƣơng 3: Giải pháp và kiến nghi nâng cao chất lƣợng tín dụng trung và
dài hạn………………………………………………………………………..50
3.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng của ngân hàng MHB Hải
Dương…………………………………………………………………………50
3.2. Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NH MHB
Hải Dương…………………………………………………………………….52
3.2.1. Tăng cường công tác huy động vốn trung dài hạn …………………..52
3.2.2. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư………………53
3.2.3. Nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ tín dụng…………………….54
3.2.4. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soỏt……………………………….56
3.2.5. Xử lý có hiệu quả các khoản nợ có vấn đề…………………………….57
3.2.6. Hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng phục vụ cho hoạt động tín dụng..58
3.3.Một số kiến nghị………………………………………………………….59
3.3.1. Đối với chính phủ ……………………………………………………..59
3.3.2. Đối với ngân hàng nhà nước……………………………………………61
3.3.3. Đối với Ngân hàng MHB TW…………………………………………62
Kết luận………………………………………………………………………65
Danh mục tài liệu tham khảo

SV: Trịnh Thu Hà

5

Lớp CQ46/15.01


Luận văn tốt nghiệp

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Luật các tổ chức tín dụng 2010
2. PGS.TS Nguyễn Thị Mùi, giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại,
nhà xuất bản tài chính 2008.
3. Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp – Học viện tài chính
4. Tạp chí Ngân hàng năm 2010, 2011
5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009, 2010, 2011 của Ngân
hàng MHB Hải Dương.
6. Các website:
+ http://www.mhb.com.vn
+ http://www.saga.vn
+ http://sbv.gov.vn
SV: Trịnh Thu Hà

6

Lớp CQ46/15.01


Luận văn tốt nghiệp

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Họ và tên người nhận xột:……………………………………………………….
Chức vụ:…………………………………………………………………………
Nhận xét luận văn thực tập
Sinh viên: Trịnh Thu Hà
Lớp: CQ46/15.01
Đề tài: “ Các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng tín dụng trung và dài
hạn tại Ngân hàng MHB chi nhánh Hải Dƣơng”
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………........................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.......................

Hải Dương, ngày…thỏng…năm 2012
Người nhận xét
(Ký tên, đóng dấu)

SV: Trịnh Thu Hà

7

Lớp CQ46/15.01


Luận văn tốt nghiệp

NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC
Họ và tên người hướng dẫn khoa học: ………………………………………….
Nhận xét luận văn cuối khóa
Sinh viên: Trịnh Thu Hà
Lớp: CQ46/15.01
Đề tài: “ Các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng tín dụng trung và dài
hạn tại Ngân hàng MHB chi nhánh Hải Dƣơng”
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………........................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Điểm: - Bằng số:

Người nhận xét

- Bằng chữ:

SV: Trịnh Thu Hà

8

Lớp CQ46/15.01


Luận văn tốt nghiệp

NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI PHẢN BIỆN
Họ và tên người phản biện luận văn: ………………………………………….
Nhận xét luận văn cuối khóa
Sinh viên: Trịnh Thu Hà
Lớp: CQ46/15.01
Đề tài: “ Các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng tín dụng trung và dài
hạn tại Ngân hàng MHB chi nhánh Hải Dƣơng”
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………........................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
..........................

Điểm: - Bằng số:

Người nhận xét

- Bằng chữ:

SV: Trịnh Thu Hà

9

Lớp CQ46/15.01


Luận văn tốt nghiệp

NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI PHẢN BIỆN
Họ và tên người phản biện luận văn: ………………………………………….
Nhận xét luận văn cuối khóa
Sinh viên: Trịnh Thu Hà
Lớp: CQ46/15.01
Đề tài: “ Các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng tín dụng trung và dài
hạn tại Ngân hàng MHB chi nhánh Hải Dƣơng”
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………........................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
..........................

Điểm: - Bằng số:

Người nhận xét

- Bằng chữ:

SV: Trịnh Thu Hà

10

Lớp CQ46/15.01


Luận văn tốt nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU
Một trong những mục tiêu quan trọng của nước ta hiện nay là đẩy mạnh
quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, để đến năm 2020 nước Việt
Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp, với tỷ trọng ngành công nghiệp vượt
trội so với những ngành khác. Để thực hiện được mục tiêu to lớn và lâu dài này
thì không thể thiếu đến nguồn vốn đầu tư, mà đặc biệt là nguồn vốn trung và dài
hạn. Trên nền tảng đó NHTM với tư cách là trung gian tiền tệ - tín dụng của nền
kinh tế đã đặt mục tiêu toàn ngành là tìm cách mở rộng và nâng cao tỷ trọng các
nguồn vốn trung – dài hạn nhằm giỳp cỏc doanh nghiệp đầu tư theo chiều sâu,
cải tiến máy móc thiết bị sản xuất, hiện đại hóa dây chuyền công nghệ, hoàn
thành và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ phục vụ nhu cầu ngày càng cao
của xã hội.
Là một bộ phận trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng Phát
Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (MHB) chi nhánh Hải Dương đã chủ
trương đẩy mạnh hoạt động cho vay trung – dài hạn đối với các khách hàng
thuộc mọi thành phần kinh tế bên cạnh hoạt động cho vay ngắn hạn truyền
thống.Trong những năm gần đây hoạt động cho vay của Ngân hàng đã đạt được
các kết quả đáng kể, dư nợ qua các năm tăng cao, tỷ lệ nợ quá hạn giảm. Tuy
nhiên, kết quả của hoạt động cho vay vẫn chưa cao như mong muốn, vẫn còn
những hạn chế về quy mô và chất lượng. Hơn nữa sự cạnh tranh khốc liệt của
nền kinh tế thị trường, của hệ thống các ngân hàng cùng sự khủng hoảng tài
chính tiền tệ nghiêm trọng như hiện nay thì vấn đề nâng cao chất lượng cho vay
với chính sách lãi suất hợp lý vẫn đang là mục tiêu hướng đến của cán bộ quản
lý trong chi nhánh MHB Hải Dương.
Qua thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế tại Ngân hàng MHB chi nhánh Hải
Dương, với những kiến thức học được tại trường, đọc được qua sách báo cùng
sự giúp đỡ, chỉ dạy nhiệt tình của các anh chị cán bộ trong Ngân hàng, được
quan sát thực tiễn hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại đây, em nhận thấy vẫn
SV: Trịnh Thu Hà

11

Lớp CQ46/15.01


Luận văn tốt nghiệp
còn một số hạn chế khiến cho hoạt động tín dụng trung – dài hạn chưa phát huy
được hết vai trò của nó với Ngân hàng, doanh nghiệp, nền kinh tế, cần tiếp tục
nghiên cứu tìm ra các biện pháp hữu hiệu đem lại chất lượng và hiệu quả tốt
nhất cho việc đầu tư tín dụng. Vì vậy, em quyết định chọn đề tài : “ Các giải
pháp nhằm nâng cao chất lƣợng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng
MHB chi nhánh Hải Dƣơng” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp
của mình.
Ngoài phần mở đầu và kết luận thì luận văn bao gồm 3 chương:
Chƣơng 1 : Những vấn đề cơ bản về hoạt động tín dụng trung và dài hạn
của ngân hàng thƣơng mại.
Chƣơng 2 : Thực trạng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng MHB chi
nhánh Hải Dƣơng.
Chƣơng 3 : Giải pháp và kiến nghị nâng cao chất lƣợng cho vay trung và
dài hạn tại Ngân hàng MHB chi nhánh Hải Dƣơng.
Đề tài nghiên cứu trên đây là một lĩnh vực rộng lớn và phức tạp nhưng do
thời gian nghiên cứu hạn hẹp và khả năng trình độ, kinh nghiệm thực tế còn hạn
chế nên luận văn của em không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em rất mong
sẽ nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giỏo, cỏc cán bộ trong Ngân
hàng và bạn bè để luận văn của em được hoàn thiện hơn.
Để hoàn thiện luận văn này, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình
của các thầy cô giáo của trường Học viện tài chính, đặc biệt là Ths. Đặng Thị
Ái – người đã trực tiếp hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện bài viết
này. Đồng thời em cũng xin chân thành cảm ơn các cụ chú, anh chị cán bộ công
tác tại Ngân hàng MHB chi nhánh Hải Dương đó giỳp đỡ em trong thời gian
thực tập tại Ngân hàng cũng như trong quá trình hoàn thành luận văn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên: Trịnh Thu Hà
Lớp: CQ46/15.01
SV: Trịnh Thu Hà

12

Lớp CQ46/15.01


Luận văn tốt nghiệp
CHƢƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ
DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI.
1.1. Tổng quan về hoạt động tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng
thƣơng mại.
1.1.1. Khái niệm về tín dụng trung và dài hạn
Tín dụng là một phạm trù kinh tế và nó cũng là sản phẩm của nền kinh tế
hàng hóa. Tín dụng ra đời, tồn tại qua nhiều hình thái kinh tế - xã hội. Quan hệ
tín dụng được phát sinh ngay từ thời kỳ chế độ công xã nguyên thủy bắt đầu tan
rã. Khi chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất xuất hiện, cũng là đồng thời xuất hiện
quan hệ trao đổi hàng hóa. Thời kỳ này, tín dụng được thực hiện dưới hình thức
vay mượn bằng hiện vật – hàng hóa. Về sau tín dụng đã chuyển sang hình thức
vay mượn bằng tiền tệ.
Tín dụng có thể được hiểu là việc một bên (bên cho vay) cung cấp nguồn
tài chính cho đối tượng khỏc (bờn đi vay) trong đó bên đi vay sẽ hoàn trả cho
bên cho vay trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc hoàn
trả cả gốc và lãi. Như vậy, tín dụng phản ánh mối quan hệ giữa hai bên – một
bên là người cho vay và một bên là người đi vay.
Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng phát sinh giữa các ngân hàng với
các đối tỏc khỏc, bao gồm doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức xã hội, cơ quan nhà
nước.
Hoạt động tín dụng của Ngân hàng đa dạng, theo thời hạn, tín dụng được
phân chia thành tín dụng ngắn hạn và tín dụng trung, dài hạn.
Trong đó, tín dụng trung dài hạn là các khoản cho vay của Ngân hàng có thời
hạn trên một năm nhưng không dài hơn thời gian khấu hao cần thiết của tài sản
hình thành bằng vốn vay Ngân hàng.
Tùy theo mỗi quốc gia mà thời hạn các khoản tín dụng trung và dài hạn sẽ có
qui định khác nhau. Ở Việt Nam hiện nay:
SV: Trịnh Thu Hà

13

Lớp CQ46/15.01


Luận văn tốt nghiệp
- Tín dụng trung hạn là khoản tín dụng có thời hạn trên 1 năm đến 5 năm. Loại
tín dụng này thường được dùng để đầu tư mua sắm tài sản cố định, cải tiến và
đổi mới kỹ thuật, công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng các dự án
nhỏ với thời hạn thu hồi vốn nhanh.
- Tín dụng dài hạn là khoản tín dụng có thời hạn trên 5 năm. Loại tín dụng này
để đáp ứng nhu cầu dài hạn như xây dựng các xí nghiệp mới, các công trình
thuộc cơ sở hạ tầng,…
1.1.2.Đặc điểm của tín dụng trung và dài hạn
+ Số tiền cho vay lớn: Tín dụng trung và dài hạn đầu tư vào các tài sản cố
định là những tài sản có giá trị lớn nên số tiền cho vay của Ngân hàng cũng lớn
để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay
với sự cạnh tranh khốc liệt, do đó các doanh nghiệp luôn tìm cách mở rộng sản
xuất, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cải tiến, đổi mới máy móc thiết bị, cụng
nghệ…nờn nhu cầu tín dụng trung và dài hạn luôn phát sinh. Do đó, các Ngân
hàng cần có chính sách lãi suất linh hoạt, chính sách chăm sóc khách hàng tốt
để thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn TDH.
+ Thời hạn dài: Nếu tín dụng ngắn hạn chủ yếu được sử dụng cho các tài
sản lưu động của doanh nghiệp và được hoàn trả trong thời hạn ngắn (dưới 1
năm) thì tín dụng trung dài hạn lại sử dụng đầu tư cho bất động sản, dự án xây
dựng có thời gian thi công dài, thời gian thu hồi vốn chậm hay đổi mới máy
móc thiết bị, công nghệ của doanh nghiệp. Do đó, thời hạn của tín dụng trung
dài hạn tương đối dài để đáp ứng được yêu cầu của việc đầu tư.
+ Rủi ro cao: Rủi ro là sự xuất hiện của một biến cố không mong đợi dẫn
đến thiệt hại cho một công việc cụ thể nào đó. Trong cuộc sống, bất cứ điều gì
cũng chứa đựng rủi ro. Và trong quan hệ tín dụng cũng không tránh khỏi. Rủi ro
tín dụng là khả năng không chi trả được nợ của người đi vay đối với người cho
vay khi đến hạn thanh toán. Một trong những hoạt động chính của NHTM là
hoạt động cho vay nên rủi to tín dụng là một nhân tố hết sức quan trọng, đòi hỏi
các ngân hàng phải có khả năng phân tích, đánh giá và quản lý rủi ro một cách
SV: Trịnh Thu Hà

14

Lớp CQ46/15.01


Luận văn tốt nghiệp
hiệu quả vì nếu ngân hàng chấp nhận khoản cho vay có rủi ro tín dụng cao thì
ngân hàng có khả năng phải đối mặt với tình trạng thiếu vốn hay tính thanh
khoản thấp. Điều này có thể sẽ làm giảm lợi nhuận của ngân hàng, thậm chí là
dẫn đến phá sản. Vì vậy, bộ phận quản lý tín dụng và quản lý rủi ro là hai bộ
phận không thể thiếu trong cơ cấu tổ chức của bất kỳ NHTM nào.
Thời hạn cho vay càng dài thì độ rủi ro càng cao. Do đặc điểm của tín dụng
trung dài hạn là số tiền lớn, thời hạn dài nờn nú mang đặc tính rủi ro cực cao vì
nền kinh tế luôn luôn biến động khó có thể dự đoán chính xác. Nó mang lại lợi
nhuận cao cho ngân hàng nhưng cũng đòi hỏi sự đầu tư và quy trình làm việc
chuyên nghiệp từ phía ngân hàng.
+ Lãi suất cho vay cao: Lãi suất là giá cả của khoản vay hay nói cách khác
đó là mức chi phí mà người đi vay phải trả cho Ngân hàng để có thể sử dụng
vốn. Tín dụng trung và dài hạn có rủi ro cao nên lãi suất của các khoản cho vay
trung dài hạn cao hơn so với lãi suất cho vay ngắn hạn, có thể là lãi suất cố định
trong suốt thời kỳ cho vay vốn, cũng có thể là lãi suất biến đổi tùy thuộc vào sự
biến động của thị trường. Lãi suất cao nhằm mục đích giải quyết các vấn đề như
chi phí huy động vốn, chi phí để bù đắp phần nào cho Ngân hàng khi có rủi ro
xảy ra và quan trọng hơn nữa là NHTM cũng cần phải nhận về một khoản thu
nhập cho riêng mình. Mặt khác, lãi suất cho vay cao cũng là một trong những
tiêu chí giúp Ngân hàng chọn lọc đối tượng vay, để những người thực sự muốn
tiếp cận với nguồn vốn trung và dài hạn tìm đến.
1.1.3.Các hình thức tín dụng trung dài hạn của NHTM
- Cho vay theo dự án đầu tƣ: Ngân hàng cho khách hàng vay vốn để thực
hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án đầu
tư phục vụ đời sống. Đây là hình thức cấp tín dụng dựa trên cơ sở ngân hàng đã
thẩm định dự án đầu tư để đánh giá chính xác về tính khả thi, tính hiệu quả và
khả năng hoàn trả nợ của nó. Việc cấp một khoản tín dụng sẽ ràng buộc ngân
hàng với người đi vay trong một khoảng thời gian dài về quyền lợi và trách
nhiệm nên ngân hàng cần phải xem xét, nghiên cứu hết sức kĩ càng, cẩn thận để
SV: Trịnh Thu Hà

15

Lớp CQ46/15.01


Luận văn tốt nghiệp
giảm thiểu hóa rủi ro.Trong hoạt động của NHTM, thẩm định dự án đầu tư là
vấn đề rất quan trọng, là công việc không thể thiếu trong cho vay của ngân
hàng. Trong quá trình thẩm định, ngân hàng có thể tham gia đóng góp ý kiến
cho chủ đầu tư với mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động của dự án đầu tư.
- Cho vay hợp vốn: là hình thức cho vay của một nhúm cỏc tổ chức tín
dụng cùng cho vay đối với một dự án vay vốn hoặc phương án vay vốn của
khách hàng; trong đó, có một tổ chức tín dụng làm đầu mối dàn xếp, phối hợp
với các tổ chức tín dụng khác để nâng cao hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp và
phân tán rủi ro của các tổ chức tín dụng. Hình thức này được sử dụng khi nhu
cầu vay vốn để thực hiện dự án của doanh nghiệp vượt quá giới hạn tối đa cho
phép cho vay của một tổ chức tín dụng. Các tổ chức tín dụng thường chỉ được
phép đầu tư vốn tới một mức độ nhất định so với tổng nguồn vốn của mình và
không được đầu tư quá nhiều vốn vào một doanh nghiệp để đảm bảo an toàn
vốn.
- Cho thuê tài chính: Vấn đề vốn để khởi sự doanh nghiệp luôn là sự đau
đầu của bất kỳ ai muốn bước chân vào thương trường. Họ không có sẵn vốn để
đầu tư vào những yếu tố máy móc, thiết bị sản xuất, thiết bị văn phòng, tin học,
viễn thông và các động sản khác, …hoặc để dành vốn vào mục đích kinh doanh
khác. Do đó, cho thuê tài chính sẽ là kênh tín dụng hữu hiệu giỳp cỏc doanh
nghiệp giải quyết các khó khăn đó. Cho thuê tài chính là một hình thức được áp
dụng phổ biến ở nhiều nước phát triển, đó vừa là một hình thức cấp tín dụng
trung và dài hạn, vừa là một dạng cho thuê tài sản mà theo đó tổ chức tín dụng
cho khách hàng thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản
khỏc trờn cơ sở hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê với bờn thuờ. Bờn cho
thuê cam kết mua máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản
khác theo yêu cầu của bên cho thuê và nắm quyền sở hữu đối với tài sản cho
thuê. Bờn thuờ sử dụng tài sản thuê trong một khoảng thời gian nhất định và
thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê được hai bên thỏa thuận. Tóm lại,
cho thuê tài chính về bản chất là một hoạt động tín dụng, trong đó mục đích của
SV: Trịnh Thu Hà

16

Lớp CQ46/15.01


Luận văn tốt nghiệp
người cho thuê cũng giống như mục đích của người cho vay là thu lãi tiền vốn
đầu tư, còn mục đích của người đi vay cũng như người đi thuê là sử dụng vốn.
1.1.4. Vai trò của tín dụng trung và dài hạn
* Đối với nền kinh tế
Tín dụng có vai trò quan trọng trong nhịp độ phát triển nền kinh tế, thúc
đẩy cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt hoạt động tín dụng trung và
dài hạn nếu được sử dụng có hiệu quả thì sẽ có tác động tích cực tới mọi mặt
kinh tế - chính trị - xã hội. Hoạt động tín dụng trung và dài hạn được chú trọng
phát triển sẽ góp phần đáng kể làm giảm bớt thâm hụt ngân sách nhà nước và
các khoản trợ cấp từ ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ bản. Nó thúc đẩy quá
trình tích tụ và tập trung vốn, điều hòa lượng cung cầu về vốn trong nền kinh tế.
Với chức năng là tập trung và phân phối lại vốn trong nền kinh tế, tín dụng
trung và dài hạn đã thu hút được nguồn vốn dư thừa, tạm thời nhàn rỗi để đưa
vào sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp mở rộng sản
xuất, đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ…từ đó góp phần thúc đẩy sự tăng
trưởng của nền kinh tế. Như vậy, nú giỳp các doanh nghiệp nói riêng và cả nền
kinh tế nói chung hoạt động một cách liền mạch, không ngắt quãng và là một
kênh truyền dẫn vốn có hiệu quả.
Bên cạnh đó, tín dụng trung và dài hạn còn có tác động điều chỉnh, giúp
nâng cao hiệu quả hoạt động của các dự án đầu tư. Bởi vì trong suốt quá trình
huy động vốn, cho vay cũng như thực hiện thanh toán cho khách hàng thì ngân
hàng có thể đánh giá được tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của
khách hàng, từ đó sẽ có tác động kịp thời và cần thiết góp phần tạo tiền đề vật
chất cho sự phát triển bền vững của xã hội.
Tín dụng trung và dài hạn góp phần thúc đẩy nhanh quá trình tái sản xuất,
mở rộng đầu tư phát triển kinh tế, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý,
mở rộng kim ngạch xuất nhập khẩu, góp phần tiết kiệm chi ngoại tệ, tăng thu
ngoại tệ, cải thiện cán cân thương mại, cán cân thanh toán quốc tế. Các khoản
cho vay cung cấp cho các ngành được thực hiện theo cả chiều sâu và chiều
SV: Trịnh Thu Hà

17

Lớp CQ46/15.01


Luận văn tốt nghiệp
rộng, đầu tư có trọng điểm, phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, tăng tỷ
trọng các ngành sản xuất vật chất. Việc nắm trong tay nguồn vốn lớn, lâu dài đã
thúc đẩy tiến độ phát triển các công trình, dự án, tạo được hiệu quả phát triển
kinh tế bền vững, đáp ứng nhu cầu trước mắt cũng như lâu dài, góp phần thúc
đẩy tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại
hóa.
Đầu tư tín dụng trung dài hạn trực tiếp hay gián tiếp đều góp phần tạo công
ăn việc làm cho người lao động, vỡ cỏc dự án đầu tư mà tín dụng trung dài hạn
hướng tới là các dự án lớn, lĩnh vực mới cải tạo và nâng cao năng lực sản xuất
nên rất cần đến nguồn lao động. Với việc nâng cao năng lực sản xuất , số lượng
sản phẩm tiêu thụ được nhiều giúp đảm bảo cho đời sống của người lao động
được ổn định, nâng cao hơn, phát triển lực lượng lao động, tỷ lệ thất nghiệp
giảm đi đôi với phúc lợi xã hội được đảm bảo, từ đó giúp tăng trưởng nền kinh
tế.
* Đối với doanh nghiệp
Trong nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển như hiện nay, các doanh
nghiệp đang phải tham gia vào cuộc cạnh tranh hết sức gay gắt, do vậy để có
thể tồn tại và phát triển được thỡ cỏc doanh nghiệp ngày nay phải không ngừng
đầu tư vào tài sản cố định. Nhưng giá của tài sản cố định thường rất cao, không
phải doanh nghiệp nào cũng có đủ khả năng tài chính để chi trả mua nó. Vì vậy,
để đáp ứng được nhu cầu về vốn của mỡnh thỡ cỏc doanh nghiệp có thể huy
động vốn trên thị trường chứng khoán hoặc là đi vay vốn từ các ngân hàng. Đối
với doanh nghiệp thì việc vay vốn trung dài hạn từ Ngân hàng đôi khi đem lại
nhiều thuận lợi hơn so với huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Hình
thức này không dẫn đến sự phân chia quyền kiểm soát doanh nghiệp với bên
ngoài như việc phát hành cổ phiếu, hay không khiến doanh nghiệp phải tính đến
việc thu hồi lượng trái phiếu ưu đãi khi mà họ không thực sự còn cần vốn nữa
nờn nú tạo sự ổn định về mặt tổ chức giúp cho các doanh nghiệp yên tâm sản
xuất kinh doanh.
SV: Trịnh Thu Hà

18

Lớp CQ46/15.01


Luận văn tốt nghiệp
Mặt khác, việc vay vốn Ngân hàng còn tạo động lực giỳp cỏc doanh nghiệp
hoạt động có hiệu quả hơn vì lãi suất cho vay trung dài hạn khá cao. Chính điều
đó đã buộc các doanh nghiệp phải tìm kiếm các phương án sản xuất kinh doanh
khả thi nhất để đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả nhất, từ đó giúp họ có thể trả
được nợ đầy đủ và đúng hạn cho ngân hàng mà vẫn đem lại lợi tức cho mình.
Do đó, có thể nói lãi suất tín dụng trung dài hạn của Ngân hàng là đòn bẩy thúc
đẩy doanh nghiệp khai thác triệt để đồng vốn để kinh doanh có lãi và thắng lợi
trong cạnh tranh. Đồng thời, với sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của Ngân hàng
với các khoản vay sau khi giải ngân cũng góp phần giúp doanh nghiệp phát hiện
kịp thời các sai sót trong quá trình đầu tư để có biện pháp khắc phục kịp thời, từ
đó tạo hiệu quả cao trong đầu tư.
Như vậy, tín dụng trung và dài hạn có đóng góp to lớn trong sự phát triển
của các doanh nghiệp. Nó tạo cơ sở vật chất vững mạnh cho các doanh nghiệp,
giỳp cỏc doanh nghiệp tái mở rộng sản xuất, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, mua
sắm máy móc, trang thiết bị, đổi mới công nghệ,…là trợ thủ đắc lực của các
doanh nghiệp trong việc thỏa mãn và chớp cơ hội kinh doanh, nâng cao năng
lực cạnh tranh, giỳp cỏc doanh nghiệp tạo được vị thế trên thị trường trong nước
và quốc tế.
* Đối với ngân hàng
Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một
hoặc một số các nghiệp vụ: nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ
thanh toán qua tài khoản, trong đó tín dụng là hoạt động chủ yếu nhất và cũng là
hoạt động đem lại phần lớn lợi nhuận cho Ngân hàng. Trong hoạt động tín dụng
thì lợi nhuận từ hoạt động tín dụng trung dài hạn luôn chiếm tỷ trọng cao vì lãi
suất của các khoản cho vay trung dài hạn lớn hơn rất nhiều so với các khoản
cho vay ngắn hạn.Bên cạnh khoản lợi nhuận hấp dẫn thì tín dụng trung dài hạn
còn là vũ khí cạnh tranh hữu hiệu giữa các ngân hàng với nhau. Tín dụng trung
dài hạn như là một công cụ thu hút các khách hàng, củng cố lòng trung thành
của các khách hàng truyền thống, đồng thời tạo ra các mối quan hệ trong tương
SV: Trịnh Thu Hà

19

Lớp CQ46/15.01


Luận văn tốt nghiệp
lai với các khách hàng mới. Khi có được mối quan hệ, Ngân hàng có điều kiện
lôi kéo khách hàng sử dụng các dịch vụ do mình cung cấp.
Khi các ngân hàng xác định mở rộng cho vay trung dài hạn, nghĩa là các
ngân hàng đã không chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt mà họ còn thấy được lợi ích
lâu dài đó là khi mở rộng tín dụng trung dài hạn cũng là đẩy mạnh tín dụng
ngắn hạn. Các doanh nghiệp sau khi được ngân hàng cho vay vốn đã mở rộng
được sản xuất, trang bị máy móc thiết bị, khi đó doanh nghiệp sẽ cần đến nhiều
vốn lưu động hơn để đáp ứng sản xuất. Lúc này, đối tượng đầu tiên mà họ nghĩ
đến chính là ngân hàng đã cho họ vay vốn trung dài hạn. Bởi vì, giữa doanh
nghiệp và ngân hàng đó cú mối quan hệ từ trước, ngân hàng đã nắm được tình
hình tài chính, các khoản thu chi của doanh nghiệp nờn cỏc dịch vụ sẽ được tiến
hành thuận tiện hơn rất nhiều.
Như vậy, thông qua tín dụng trung dài hạn sẽ thể hiện được tiềm lực về vốn của
Ngân hàng, thể hiện năng lực quản lý của lãnh đạo, năng lực chuyên môn của
cán bộ Ngân hàng, từ đó tạo nên uy tín ngày càng cao cho Ngân hàng. Đồng
thời, hoạt động tín dụng trung dài hạn cũng giúp ngân hàng thực hiện chức năng
xã hội của mình. Thực hiện nghiệp vụ tín dụng, ngân hàng đã thể hiện vai trò là
người tài trợ lớn đối với nền kinh tế, góp phần mở rộng vốn đầu tư, gia tăng sản
phẩm xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.
1.2. Chất lƣợng tín dụng trung và dài hạn.
1.2.1. Quan niệm về chất lƣợng tín dụng trung và dài hạn
Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển
được thì phải quan tâm đến một yếu tố rất quan trọng đó là chất lượng sản phẩm
của mình. NHTM là một doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ
nên chất lượng tín dụng cũng là mối quan tâm hàng đầu của các Ngân hàng để
các Ngân hàng tồn tại, phát triển, tạo được thế mạnh riêng của mình. Hoạt động
tín dụng là một nghiệp vụ mang lại phần lớn thu nhập cho ngân hàng nhưng
cũng là hoạt động chứa đựng rủi ro rất cao nên nâng cao được chất lượng tín
dụng đồng nghĩa với việc sẽ giảm thiểu được rủi ro tín dụng, nguồn vốn được
SV: Trịnh Thu Hà

20

Lớp CQ46/15.01


Luận văn tốt nghiệp
sử dụng hiệu quả, an toàn và lành mạnh, góp phần nâng cao uy tín cho Ngân
hàng.
Chất lượng tín dụng là sự đáp ứng yêu cầu của khách hàng (người gửi tiền
và người vay tiền) trong quan hệ tín dụng, đảm bảo cho sự tồn tại, phát triển của
các NHTM và phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội.
Chất lượng tín dụng trung và dài hạn là một khái niệm rất tương đối, vừa cụ
thể ( thông qua các chỉ tiêu có thể tính toán được như tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư
nợ, tỷ lệ và cơ cấu tài sản đảm bảo,…) vừa trừu tượng ( thể hiện khả năng thu
hút khách hàng của các ngân hàng, tác động đến nền kinh tế như tăng trưởng,
lạm phát, thất nghiờp,..). Chất lượng tín dụng trung dài hạn là chất lượng của
các khoản vay có thời hạn trên một năm, được đánh giá là có chất lượng tốt khi
vốn vay được sử dụng đúng mục đích, phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh
doanh đem lại hiệu quả, đảm bảo trả nợ cho ngân hàng đúng hạn vừa bù đắp
được chi phí, vừa có lợi nhuận, vừa đem lại hiệu quả kinh tế xã hội. Nó là một
chỉ tiêu tổng hợp, phản ánh mức độ thích nghi của các ngân hàng với sự thay
đổi của thị trường bên ngoài, và thể hiện sức mạnh cạnh tranh của Ngân hàng để
tồn tại.
Phân tích và đánh giá đúng chất lượng tín dụng trung và dài hạn, xác định được
nguyên nhân của những tồn tại trong lĩnh vực này sẽ giúp Ngân hàng tìm được
những biện pháp quản lý thích hợp.
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lƣợng tín dụng trung và dài hạn
 Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn là cần thiết để thúc đẩy phát
triển kinh tế
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, sản xuất và lưu thông hàng hòa
ngày càng phát triển mạnh mẽ, kéo theo hoạt động cho vay cũng ngày càng phát
triển để cung cấp các phương tiện thanh toán giao dịch nhằm đáp ứng các nhu
cầu sản xuất kinh doanh của xã hội. Do đó, chất lượng cho vay ngày càng được
quan tâm.
SV: Trịnh Thu Hà

21

Lớp CQ46/15.01


Luận văn tốt nghiệp
Nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn là tạo điều kiện cho ngân hàng làm
tốt chức năng trung gian tín dụng – là cầu nối giữa tiết kiệm và đầu tư, góp phần
điều hòa vốn trong nền kinh tế.
Hoạt động tín dụng của Ngân hàng có mối quan hệ chặt chẽ với khối lượng tiền
mặt trong lưu thông. Nâng cao chất lượng cho vay trung dài hạn sẽ làm giảm
bớt lượng tiền thừa trong lưu thông, từ đó góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định
tiền tệ, tăng trưởng kinh tế, tăng uy tín quốc gia. Thông qua cho vay chuyển
khoản, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, nghiệp vụ cho vay trung và
dài hạn đã làm giảm lượng tiền lưu thông trong nền kinh tế - là nguyên nhân
tiềm ẩn lạm phát, đồng thời giúp tiết kiệm được chi phí lưu thông cho xã hội.
Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng tín dụng sẽ góp phần làm lành mạnh hóa
quan hệ tín dụng. Hoạt động tín dụng được mở rộng với các thủ tục đơn giản,
thuận tiện mà vẫn đảm bảo được nguyên tắc an toàn sẽ giúp mọi thành phần
kinh tế đều có thể tiếp cận với vốn vay của ngân hàng, giảm thiểu được tình
trạng cho vay nặng lãi vẫn còn tồn tại trong nền kinh tế.
Ngoài ra, để thực hiện cho vay trung và dài hạn thỡ cỏc Ngân hàng đều
phải thẩm định để đánh giá, phân tích hiệu quả của các dự án đầu tư, qua đó đã
góp phần giỳp các dự án đi đúng hướng, tăng năng suất lao động,…Cỏc dự án
hoạt động có hiệu quả đã tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội, giải quyết công ăn
việc làm, tăng thu nhập cho người lao động…Do đó, chất lượng tín dụng trung
dài hạn được nâng cao sẽ làm tăng hiệu quả sản xuất xã hội, đảm bảo sự phát
triển cân đối giữa cỏc vựng, cỏc ngành trong cả nước, góp phần vào sự ổn định
và tăng trưởng của nền kinh tế.
 Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn sẽ quyết định đến chính sự
tồn tại và phát triển của các ngân hàng thương mại.
Thông qua việc nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn sẽ làm tăng
khả năng sinh lời của các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng, vì khi đó Ngân
hàng có thể giảm các khoản chi phí phát sinh trong hoạt động tín dụng, chi phí
quản lý và các loại chi phí thiệt hại khác.
SV: Trịnh Thu Hà

22

Lớp CQ46/15.01


Luận văn tốt nghiệp
Chất lượng tín dụng trung dài hạn được nâng cao sẽ góp phần làm tốc độ
luân chuyển vốn TDH nhanh hơn, từ đó giúp Ngân hàng có thể đáp ứng được
nhu cầu vay vốn của nhiều khách hàng hơn. Như vậy, nhờ chất lượng tín dụng
trung và dài hạn mà Ngân hàng có nhiều khách hàng trung thành, uy tín, giúp
củng cố thờm cỏc mối quan hệ xã hội của ngân hàng, là cơ sở đem lại nhiều lợi
nhuận cho ngân hàng.
Nhận thấy được vai trò quan trọng của việc nâng cao chất lượng tín dụng
nên tất yếu các ngân hàng đều muốn nâng cao chất lượng tín dụng của mình, để
thu hút được ngày càng nhiều các khách hàng đến với mình, qua đó góp phần
nâng cao uy tín của ngân hàng, tạo được thế mạnh cho ngân hàng cạnh tranh.
Như vậy, việc củng cố nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn là đòi hỏi
cần thiết cho sự tồn tại cũng như phát triển lâu dài của các NHTM.
 Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn là tạo điều kiện cho các
doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.
Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đều có nhu cầu vốn trung và dài hạn để cải
tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ, từ đó giúp nâng cao năng lực sản xuất và khả
năng cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như trên thị trường quốc tế.
Việc mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn sẽ tạo điều kiện
cho Ngân hàng cung ứng đầy đủ hơn nhu cầu vốn TDH của các doanh nghiệp,
từ đó giúp doanh nghiệp giải quyết được bài toán khó khăn về tình trạng thiếu
vốn TDH, là cơ sở để họ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện tình hình sản
xuất kinh doanh của mình, giúp họ đứng vững trên thương trường. Khi chất
lượng tín dụng trung dài hạn được nâng cao thì doanh nghiệp sẽ có được cơ hội
lựa chọn các khoản vay có lãi suất và kỳ hạn phù hợp với hoạt động sản xuất
kinh doanh của mình.
1.2.3.Các chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng cho vay trung và dài hạn
 Các chỉ tiêu định tính
+ Chất lượng tín dụng của Ngân hàng được coi là tốt khi các khoản cho vay
phải được đảm bảo, phải thu được đầy đủ và đúng thời hạn cả nợ gốc và lãi,
SV: Trịnh Thu Hà

23

Lớp CQ46/15.01


Luận văn tốt nghiệp
phải thực hiện đúng cam kết trên hợp đồng tín dụng đã ký kết giữa khách hàng
và Ngân hàng. Bên cạnh đó, chất lượng tín dụng TDH còn được thể hiện thông
qua số lượng khách hàng đông đảo và đa dạng, điều đó cho thấy hoạt động tín
dụng của Ngân hàng có chất lượng cao, tạo được uy tín với khách hàng nên số
lượng khách hàng không ngừng tăng lên.
+ Chất lượng tín dụng được thể hiện thông qua khả năng đáp ứng tốt nhu cầu
của khách hàng với thủ tục đơn giản, thuận tiện, cung cấp vốn nhanh chóng,
kịp thời, an toàn, kỳ hạn và phương thức thanh toán phù hợp với chu kỳ kinh
doanh của khách hàng.
+ Chất lượng tín dụng được thể hiện thông qua việc xem xét tình hình vốn vay
có được sử dụng đúng mục đích hay không, có đem lại hiệu quả hay không, nếu
khách hàng thực hiện có hiệu quả dự án và có lợi nhuận thì có thể làm tăng hiệu
quả của khoản vay, họ có thể trả cả gốc và lại cho ngân hàng đúng hạn.
+ Chất lượng tín dụng còn được xem xét thông qua tình hình hoạt động kinh
doanh của Ngân hàng, tình hình khai thác tiềm năng của Ngân hàng trên địa bàn
hoạt động, sự đóng góp của Ngân hàng vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tếxã hội của vùng, địa phương và đất nước. Khi doanh nghiệp và Ngân hàng đều
hoạt động có hiệu quả thì góp phần tạo nên sự ổn định của nền tài chính - tiền tệ
quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho sự tăng trưởng và phát triển bền vững của
nền kinh tế.
 Các chỉ tiêu định lƣợng
 Chỉ tiêu dƣ nợ trung dài hạn.
- Dư nợ tín dụng TDH: là chỉ tiêu phản ánh lượng vốn trung dài hạn của Ngân
hàng đã được giải ngân tại một thời điểm nhất định. Nếu dư nợ thấp chứng tỏ
quy mô tín dụng trung dài hạn của Ngân hàng là nhỏ, khả năng tiếp thị khách
hàng của Ngân hàng là hạn chế, trình độ cán bộ nhân viên còn thấp, và Ngân
hàng không có khả năng mở rộng thị phần của mỡnh trờn thị trường.
-

Dư nợ tín dụng TDH/ tổng dư nợ: phản ánh tỷ trọng tín dụng trung dài hạn

trong tổng dư nợ, đồng thời cũng cho biết mối tương quan với dư nợ tín dụng
SV: Trịnh Thu Hà

24

Lớp CQ46/15.01


Luận văn tốt nghiệp
ngắn hạn. Phân tích chỉ tiêu này sẽ giúp cho Ngân hàng biết được cần đẩy mạnh
cho vay theo hình thức nào là có lợi nhất. Nói chung, các Ngân hàng đều mong
muốn tỷ trọng này cao do tín dụng trung dài hạn mang lại thu nhập cao hơn so
với tín dụng ngắn hạn. Tuy nhiên, do đặc tính rủi ro cao nên Ngân hàng cần căn
cứ vào đặc điểm nguồn vốn, khả năng quản lý, trình độ chuyên môn của mình
để xác định tỷ lệ này cho phù hợp.
 Chỉ tiêu nợ quá hạn trung dài hạn
Tổng dư nợ quá hạn trung dài hạn
Tỷ lệ NQH trung dài hạn=

* 100%
Tổng dư nợ trung dài hạn

Chỉ tiêu này cho biết trong 100% dư nợ tín dụng trung dài hạn thì có bao
nhiêu % là nợ quá hạn.
Thể hiện tỷ lệ nợ không thanh toán đúng hạn trên tổng dư nợ. Nợ quá hạn là
điều mà các Ngân hàng không hề mong muốn. Vì vậy các Ngân hàng luôn cố
gắng hạ tỷ lệ nợ quá hạn xuống mức thấp nhất có thể.
 Chỉ tiêu nợ xấu trung, dài hạn
Nợ xấu trung, dài hạn
Tỉ lệ nợ xấu trung, dài hạn =

* 100%
Tổng dư nợ tín dụng trung, dài hạn

Theo tiêu chí phân loại nợ của NHNN Việt Nam thì nợ của NH được chia
thành 5 nhóm sau:
Nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn
Nhóm 2: Nợ cần chú ý
Nhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩn
Nhóm 4: Nợ nghi ngờ
Nhóm 5: Nợ có khả năng mất vốn
Nợ xấu = Nợ dưới tiêu chuẩn + Nợ nghi ngờ + Nợ có khả năng mất vốn
Chỉ tiêu nợ xấu phản ánh chất lượng tín dụng cũng như khả năng thu hồi các
khoản nợ một cách cụ thể hơn so với chỉ tiêu nợ quá hạn. Nếu chỉ tiêu này
SV: Trịnh Thu Hà

25

Lớp CQ46/15.01


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×