Tải bản đầy đủ

Phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh cần thơ theo mô hình camel

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU
VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ
THEO MÔ HÌNH CAMEL
Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện:
ThS. NGUYỄN PHẠM THANH NAM ĐƯỜNG LỆ DUNG
MSSV: 4053717
Lớp:Tài chính ngân hàng K31
Cần Thơ – 2009- ii LỜI CẢM TẠ

Trải qua 4 năm học tập tại trường Đại Học Cần Thơ, được sự chỉ bảo tận
tình của các thầy cô nhất là thầy cô Khoa Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh đã
tạo cho em một nền tảng kiến thức khá vững chắc trước khi bước vào cuộc sống
thực tế. Đặc biệt qua thời gian thực tập tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất
Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh Cần Thơ nhờ sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của
thầy cô và các anh chị cán bộ nhân viên ngân hàng đã giúp em hoàn thành luận
văn này. Với kiến thức và điều kiện nghiên cứu có hạn nên nội dung phát triển

luận văn còn nhiều thiếu sót, rất mong nhận được sự chỉ dạy và góp ý của quý
thầy cô và quý cơ quan thực tập để luận văn hoàn thiện hơn.
Em xin cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại Học Cần Thơ, quý thầy cô Khoa
Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh đã trang bị kiến thức cho em trong suốt thời
gian học tập.
Em xin cảm ơn thầy Nguyễn Phạm Thanh Nam đã tận tình chỉnh sửa,
hướng dẫn em để hoàn thành luận văn.
Em xin cảm ơn Ban giám đốc ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập
Khẩu Việt Nam chi nhánh Cần Thơ và các anh chị ở phòng tín dụng, phòng dịch
vụ khách hàng đã tạo điều kiện cho em thực tập tại ngân hàng và hướng dẫn,
cung cấp số liệu, tài liệu cần thiết cho em.
Sau cùng em xin chúc quý thầy cô, ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân
viên trong ngân hàng dồi dào sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống.
Chân thành cảm ơn!
Cần Thơ , ngày … tháng … năm…
Sinh viên thực hiện
Đường Lệ Dung- iii LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập
và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề
tài nghiên cứu khoa học nào.
Ngày …. tháng …. năm …
Sinh viên thực hiện


Đường Lệ Dung- iv NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................


...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Ngày …tháng …năm …
Thủ trưởng đơn vị- v NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................


...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Ngày …tháng …năm …
Giáo viên hướng dẫn- vi NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Ngày …tháng …năm …
Giáo viên phản biện- vii MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU..................................................................................1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU...................................................................1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU........................................................................2
1.2.1. Mục tiêu chung.....................................................................................2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể.....................................................................................2
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ..........................................................................2
1.3.1. Không gian...........................................................................................2
1.3.2. Thời gian ..............................................................................................2
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu ..........................................................................3
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU................................................................................3
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....5
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN.................................................................................5
2.1.1. Phân tích hoạt động kinh doanh ...............................................................5
2.1.2. Phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại theo mô hình
CAMEL ..................................................................................................................6


2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................................11
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu .................................................................11
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu ...............................................................11
CHƯƠNG 3. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU
VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ..............................................................14
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN...............................................14
3.2. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU....................................................................15
3.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC .....................................................................................16
3.3.1. Giám đốc ................................................................................................17
3.3.2. Phó Giám đốc .........................................................................................18
3.3.3. Phòng hành chính nhân sự......................................................................18
3.3.4. Phòng tín dụng........................................................................................18
3.3.5. Phòng dịch vụ khách hàng......................................................................18
3.3.6. Phòng thanh toán quốc tế .......................................................................19
3.3.7. Phòng ngân quỹ......................................................................................19- viii 3.3.8. Phòng kinh doanh tổng hợp....................................................................20
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN
HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ
THEO MÔ HÌNH CAMEL ...............................................................................21
4.1. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2006
– 2008 ...................................................................................................................21
4.1.1. Vốn – Capital (C) ...................................................................................21
4.1.2. Chất lượng tài sản có – Asset quality (A) ..............................................28
4.1.3. Năng lực quản lý – Management ability (M) .........................................38
4.1.4. Khả năng sinh lời - Earning (E) .............................................................42
4.1.5. Khả năng thanh khoản – Liquidity (L) ...................................................49
4.2. MỘT SỐ ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH CỦA NGÂN HÀNG .............................................................................50
4.2.1. Ưu điểm..................................................................................................50
4.2.2. Hạn chế...................................................................................................51
CHƯƠNG 5. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH
DOANH CHO NGÂN HÀNG............................................................................54
5.1. BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN..................54
5.2. BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG .............................56
5.3. BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ....................................58
5.4. BIỆN PHÁP TĂNG THU NHẬP..................................................................60
5.5. BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CHI PHÍ.............................................................61
5.6. BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG THANH KHOẢN ..................62
5.7. BIỆN PHÁP KHÁC.......................................................................................63
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....................................................65
6.1. KẾT LUẬN....................................................................................................65
6.2. KIẾN NGHỊ ...................................................................................................66
6.2.1. Đối với ngân hàng nhà nước và các cơ quan pháp luật..........................66
6.2.2. Đối với Hội sở chính ngân hàng.............................................................66
6.2.3. Đối với EIBCT .......................................................................................67


TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................68- ix DANH MỤC BIỂU BẢNG
Trang
Bảng 1: Cơ cấu nguồn vốn của EIBCT qua ba năm 2006-2008 ................................21
Bảng 2: Tình hình vốn huy động của EIBCT qua ba năm 2006-2008.......................24
Bảng 3: Cơ cấu tài sản có của EIBCT qua ba năm 2006-2008 ..................................29
Bảng 4: Dư nợ cho vay của EIBCT qua ba năm 2006-2008......................................32
Bảng 5: Các chỉ tiêu đánh giá tình hình cho vay của EIBCT qua ba năm 20062008 ..........................................................................................................................34
Bảng 6: Thị phần của một số NHTM trên địa bàn Cần Thơ ......................................39
Bảng 7: Lợi nhuận của một số NHTM trên địa bàn Cần Thơ qua ba năm 20062008 ..........................................................................................................................41
Bảng 8: Kết quả hoạt động kinh doanh của EIBCT qua ba năm 2006-2008 .............43
Bảng 9: Khả năng sinh lời của EIBCT qua ba năm 2006-2008 .................................47
Bảng 10: Hệ số thanh khoản của EIBCT qua ba năm 2006-2008..............................49- x DANH MỤC HÌNH
Trang
Hình 1: Cơ cấu tổ chức của EIBCT........................................................................17
Hình 2: Cơ cấu tiền gửi thanh toán tại EIBCT qua ba năm 2006-2008 .................26
Hình 3: Tình hình tài sản có của EIBCT qua ba năm 2006-2008 ..........................30
Hình 4: Dư nợ trên vốn huy động của EIBCT qua ba năm 2006-2008..................34
Hình 5: Nợ xấu trên tổng dư nợ của EIBCT qua ba năm 2006-2008.....................35
Hình 6: Hệ số thu nợ của EIBCT qua ba năm 2006-2008......................................36
Hình 7: Vòng quay vốn tín dụng của EIBCT qua ba năm 2006-2008 ...................37- xi DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT
EIBCT Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập KHẩu Việt Nam
chi nhánh Cần Thơ
GTCG Giấy tờ có giá
NHNN Ngân hàng nhà nước
NHTM Ngân hàng thương mại
NN&PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn
PTN ĐBSCL Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long
TCKT Tổ chức kinh tế
TCTD Tổ chức tín dụng
TG Tiền gửi
TMCP Thương mại cổ phần
SCB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn
XNK Xuất nhập khẩu- xii TÓM TẮT LUẬN VĂN
Đề tài “Phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng Thương mại cổ phần
Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh Cần Thơ theo mô hình CAMEL” bao gồm
các nội dung chủ yếu sau:
Phương pháp luận sử dụng trong đề tài là phương pháp phân tích hoạt động
kinh doanh của ngân hàng theo năm tiêu chí đánh giá về vốn, chất lượng tài sản
có, năng lực quản lý, khả năng sinh lời và khả năng thanh khoản.
Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phương pháp so sánh cả về số tuyệt đối


và số tương đối các số liệu về nguồn vốn, tài sản có, dư nợ tín dụng, thu nhập,
chi phí và lợi nhuận của năm sau so với năm trước.
Nội dung phân tích thực trạng tại ngân hàng tập trung vào việc phân tích
quy mô vốn trong đó chú trọng vào nguồn vốn huy động; phân tích cơ cấu tài sản
sinh lời và tài sản không sinh lời trong tổng tài sản có, đặc biệt tìm hiểu sâu về
hoạt động tín dụng thông qua các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng; phân tích
năng lực quản lý của ngân hàng thông qua việc đánh giá về thị phần vốn huy
động, thị phần tín dụng và so sánh lợi nhuận của ngân hàng với các ngân hàng
khác trên địa bàn; phân tích sự tăng trưởng của thu nhập, chi phí, lợi nhuận và
các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời; phân tích khả năng thanh khoản thông
qua hệ số thanh khoản của ngân hàng.
Trên cơ sở phân tích thực trạng rút ra được một số ưu điểm nổi bật bên cạnh
một số điểm còn hạn chế. Từ đó đưa ra các biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả
hoạt động của ngân hàng bao gồm biện pháp về vốn huy động, chất lượng tín
dụng, năng lực quản lý, thu nhập, chi phí, khả năng thanh khoản và một số biện
pháp khác.Phân tích hoạt động kinh doanh của EIBCT theo mô hình CAMEL
GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 1 SVTH: Đường Lệ Dung
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Cũng giống như các doanh nghiệp khác, ngân hàng sử dụng các yếu tố sản
xuất mà cụ thể ở đây là nguồn vốn huy động dưới nhiều hình thức làm yếu tố đầu
vào để sản xuất ra những yếu tố đầu ra dưới hình thức dịch vụ tài chính theo yêu
cầu của khách hàng. Do đó các ngân hàng thương mại luôn phải đối đầu với
những thách thức của thị trường cạnh tranh và đầy biến động. Tuy nhiên ngân
hàng thương mại là doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ - một loại hình kinh doanh
đặc biệt, hoạt động của ngân hàng có liên quan đến nhiều mặt, nhiều lĩnh vực và
nhiều đối tượng khách hàng khác nhau và là hoạt động chứa nhiều rủi ro. Vì thế
rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng có thể gây ảnh hưởng lớn cho nền
kinh tế hơn bất kỳ rủi ro của loại hình doanh nghiệp nào vì tính chất lây lan có
thể làm rung chuyển toàn bộ hệt thống kinh tế. Do vậy, trong quá trình hoạt động
các ngân hàng thương mại phải thường xuyên cảnh giác, nghiên cứu, phân tích,
đánh giá, dự báo và có những biện pháp phòng ngừa có hiệu quả. Chính vì thế
phân tích hoạt động kinh doanh là việc làm tất yếu đối với từng ngân hàng
thương mại. Đây không chỉ là nhu cầu cấp thiết phục vụ cho hoạt động quản lý
của chính nhà quản trị ngân hàng mà còn là đòi hỏi mang tính bắt buộc của ngân
hàng nhà nước.
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam là một trong những ngân
hàng được thành lập sớm nhất ở Việt Nam và là một trong mười ngân hàng được
giao dịch nhiều nhất theo kết quả bình chọn của người tiêu dùng năm 2007 và
quý 1 năm 2008 do nhóm chuyên gia tài chính ngân hàng thuộc báo Sài Gòn tiếp
thị khảo sát. Qua đó có thể thấy việc đảm bảo và không ngừng nâng cao hiệu quả
hoạt động của ngân hàng là rất quan trọng vì việc làm này không chỉ giúp ngân
hàng giữ chân khách hàng mà còn giúp ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh
của mình.
Dưới áp lực phải hạ thấp chi phí và nâng cao chất lượng kinh doanh trong


điều kiện cạnh tranh với nhiều ngân hàng và chi nhánh ngân hàng trên địa bàn
thành phố Cần Thơ, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh
Cần Thơ cần nỗ lực hơn nữa trong công tác hoạch định chiến lược kinh doanh.Phân
tích hoạt động kinh doanh của EIBCT theo mô hình CAMEL
GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 2 SVTH: Đường Lệ Dung
Muốn vậy ngân hàng cần tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh của mình
trong từng giai đoạn nhất định, xác định nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả
kinh doanh, phát hiện mặt mạnh, mặt yếu của đơn vị và kiến nghị những giải
pháp xử lý, làm cơ sở cho những quyết định kịp thời và đúng đắn. Tuy nhiên
hiện nay việc phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng chỉ tập trung vào
một số yếu tố như thu nhập, chi phí và lợi nhuận. Do đó phân tích theo mô hình
CAMEL - hệ thống do Cục Quản lý các tổ hợp tín dụng Hoa Kỳ NCUA
(National Credit Union Administration) xây dựng - sẽ giúp cho ngân hàng đánh
giá được toàn diện các hoạt động dựa trên, từ đó có những chiến lược kinh doanh
phù hợp và hiệu quả.
Xuất phát từ những lý do trên, đề tài “Phân tích hoạt động kinh doanh của
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi nhánh Cần Thơ theo mô
hình CAMEL” cần thiết được nghiên cứu.
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập
Khẩu Việt Nam chi nhánh Cần Thơ theo mô hình CAMEL nhằm đưa ra một số
biện pháp giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả kinh doanh.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng dựa trên 5 tiêu
chí: vốn, chất lượng tài sản có, năng lực quản lý, khả năng sinh lời và khả năng
thanh khoản.
- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của
ngân hàng.
- Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
của ngân hàng.
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
Đề tài nghiên cứu được thực hiện tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu
Việt Nam chi nhánh Cần Thơ.
1.3.2. Thời gian
Thời gian thực hiện đề tài bắt đầu từ ngày 02/02/2009 đến ngày 24/04/2009.Phân tích
hoạt động kinh doanh của EIBCT theo mô hình CAMEL
GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 3 SVTH: Đường Lệ Dung
Số liệu phục vụ cho đề tài nghiên cứu là số liệu từ năm 2006 đến năm 2008.
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là kết quả hoạt động kinh doanh của ngân
hàng qua 3 năm 2006 - 2008.
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
- Trương Đoàn Quốc Dũng (2008). “Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng
TMCP Sài Gòn – Thực trạng và các giải pháp cải thiện”, luận văn Thạc sĩ kinh


tế trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài vận dụng phương pháp
phương pháp phân tích thống kê và phương pháp điều tra khảo sát để phân tích,
đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của SCB thông qua hệ thống chỉ tiêu
phản ánh về vốn, về hiệu quả kinh doanh, về các hoạt động dịch vụ ngân hàng,
về công nghệ, về nguồn nhân lực và hệ thống tổ chức mạng lưới. Đề tài đề cập
đến những thành tựu và những tồn tại, những nguyên nhân hạn chế năng lực cạnh
tranh của SCB, trong đó nổi bật là 3 vấn đề: hạn chế về vốn, hạn chế về chất
lượng hoạt động, hạn chế về trình độ quản lý, quản trị ngân hàng và nguồn nhân
lực. Từ thực trạng phân tích tác giả kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao năng
lực cạnh tranh của SCB.
- Trần Văn Minh (2008). “Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa
và nhỏ tại Eximbank Cần Thơ”, luận văn tốt nghiệp Cử nhân kinh tế trường Đại
học Cần Thơ. Đề tài sử dụng phương pháp phân tích, phương pháp so sánh để
đối chiếu các chỉ tiêu về doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ tín dụng, nợ
quá hạn qua các năm nhằm phân tích hoạt động cho vay đối với các doanh
nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời đề tài sử dụng một số chỉ tiêu tài chính để đánh giá
hiệu quả hoạt động cho vay của ngân hàng. Qua đó tác giả đề xuất một số giải
pháp phát triển sản phẩm cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Phạm Thanh Trúc (2007). “Phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động kinh
doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hậu Giang”, luận văn tốt nghiệp Cử
nhân kinh tế trường Đại học Cần Thơ. Đề tài sử dụng phương pháp so sánh
tương đối và tuyệt đối để so sánh các số liệu ở kỳ phân tích với kỳ gốc cho thấy
mức độ biến động của các chỉ tiêu phân tích, phương pháp này được áp dụng
phân tích các hoạt động huy động vốn, hoạt động tín dụng, hoạt động dịch vụ.
Ngoài ra đề tài còn sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn cho thấy mức độ ảnhPhân
tích hoạt động kinh doanh của EIBCT theo mô hình CAMEL
GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 4 SVTH: Đường Lệ Dung
hưởng của các nhân tố đến đối tượng phân tích như lợi nhuận, chỉ tiêu lợi nhuận
ròng trên tổng tài sản ROA. Từ đó, tiến hành xem xét, đánh giá, đưa ra giải pháp
hữu hiệu nhất nhằm phát huy nhân tố tác động tích cực tài, hạn chế những nhân
tố tác động tiêu cực.
Trên cơ sở các tài liệu tham khảo, luận văn được tiến hành nghiên cứu
nhằm phân tích hoạt động kinh doanh của Eximbank Cần Thơ theo chuẩn
CAMEL. Không chỉ dừng lại ở việc phân tích hoạt động huy động vốn, hoạt
động tín dụng và các dịch vụ của ngân hàng, đề tài còn tiến hành đánh giá hiệu
quả hoạt động của ngân hàng thông qua cơ cấu nguồn vốn, năng lực quản lý và
khả năng thanh khoản theo chuẩn các chỉ tiêu của mô hình CAMEL, từ đó tìm ra
các biện pháp thích hợp giúp ngân hàng phát huy những thế mạnh sẵn có và khắc
phục điểm yếu của mình, nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh.Phân tích hoạt động
kinh doanh của EIBCT theo mô hình CAMEL
GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 5 SVTH: Đường Lệ Dung
CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.1.1. Khái niệm


Phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình nghiên cứu để phân tích toàn
bộ quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp nhằm làm rõ chất
lượng hoạt động kinh doanh và các nguồn tiềm năng cần được khai thác, trên cơ
sở đó đề ra các phương án và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất
kinh doanh ở doanh nghiệp.
Phân tích là một hoạt động thực tiễn vì hoạt động kinh doanh luôn đi trước
quyết định và là cơ sở cho việc ra quyết định kinh doanh. Phân tích hoạt động
kinh doanh là một ngành khoa học, nghiên cứu các phương pháp phân tích có hệ
thống và tìm ra những giải pháp áp dụng các phương pháp đó ở mỗi doanh
nghiệp.
Vậy “phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình nhận thức và cải tạo hoạt
động kinh doanh một cách tự giác và có ý thức, phù hợp với điều kiện cụ thể và
với yêu cầu của các quy luật kinh tế khách quan, nhằm đem lại hiệu quả kinh
doanh cao hơn.” [1, tr.9]
2.1.1.2. Đối tượng phân tích
Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ cung cấp thông tin để điều hành
hoạt động kinh doanh cho các nhà quản trị doanh nghiệp. Các thông tin này
không có sẵn trong các báo cáo tài chính. Vì vậy để có những thông tin này phải
thông qua quá trình phân tích.
“Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh là đánh giá quá trình hướng
đến kết quả hoạt động kinh doanh với sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng và
được biểu hiện thông qua các chỉ tiêu kinh tế.” [1, tr.10]
Kết quả hoạt động kinh doanh được đề cập ở đây có thể là kết quả kinh
doanh đã đạt được hoặc kết quả của các mục tiêu trong tương lai cần phải đạt
được. Kết quả bao gồm sự tổng hợp quá trình hình thành, do vậy kết quả phải là
riêng biệt và trong từng thời gian nhất định, chứ không thể là kết quả chung
chung.Phân tích hoạt động kinh doanh của EIBCT theo mô hình CAMEL
GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 6 SVTH: Đường Lệ Dung
2.1.2. Phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại theo mô
hình CAMEL
Phương pháp tiếp cận CAMEL nhấn mạnh những khía cạnh cơ bản khi
đánh giá tính ổn định của ngân hàng. Mặc dù có xu hướng cho rằng các chỉ tiêu
CAMEL là độc lập với nhau nhưng các chỉ tiêu này phải được đặt trong mối
quan hệ phụ thuộc lẫn nhau trong quá trình phân tích hoạt động kinh doanh của
ngân hàng. Theo mô hình CAMEL, nếu quản lý tốt các yếu tố được phân tích
trong mô hình, bao gồm vốn, chất lượng tài sản Có, năng lực quản lý, khả năng
sinh lời và khả năng thanh khoản sẽ giảm thiểu rủi ro, đảm bảo an toàn cho hệ
thống ngân hàng.
2.1.2.1. Vốn – Capital
Vốn chủ sở hữu hay còn gọi là vốn tự có của ngân hàng là bao gồm giá trị
thực có của vốn điều lệ, các quỹ dự trữ và một số nguồn vốn khác của ngân hàng
theo quy định của ngân hàng Nhà nước.
- Vốn điều lệ là số vốn ban đầu được ghi trong điều lệ hoạt động của ngân
hàng thương mại khi đi vào hoạt động. Vốn điều lệ của ngân hàng là do các chủ
sở hữu ngân hàng đóng góp và phụ thuộc vào hình thức sở hữu ngân hàng. Mặc
dù vốn điều lệ chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng nguồn vốn hoạt động của ngân


hàng nhưng nó có ý nghĩa rất quan trọng trong việc có hay không một ngân hàng
vì nó là căn cứ pháp lý để thành lập ngân hàng, là một chỉ tiêu phản ánh quy mô
hoạt động của ngân hàng thương mại và chỉ tiêu phản ánh mức độ an toàn của
một ngân hàng. [2, tr.8]
- Các quỹ dự trữ của ngân hàng được hình thành và tạo lập trong quá trình
hoạt động của ngân hàng nhằm sử dụng cho những mục đích nhất định.
Vốn tự có được sử dụng vào các mục đích sau:
- Mua sắm tài sản cố định, máy móc thiết bị.
- Bù đắp tổn thất khi không có nguồn trang trải.
- Là thước đo giới hạn các hoạt động kinh doanh cũng như trình độ và năng
lực kháng rủi ro của ngân hàng như: tổng dư nợ cho vay đối với một khách hàng
không vượt quá 15% vốn tự có, tổng mức cho vay và bảo lãnh đối với một khách
hàng không vượt quá 25% vốn tự có, tổng mức cho thuê tài chính đối với một
khách hàng không vượt quá 30% vốn tự có.Phân tích hoạt động kinh doanh của EIBCT
theo mô hình CAMEL
GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 7 SVTH: Đường Lệ Dung
Các chỉ số phân tích:
Chỉ số này tối thiểu là 8% để đảm bảo an toàn trong kinh doanh ngân hàng.
Hệ số này càng cao cho thấy sức chịu đựng rủi ro của ngân hàng càng lớn.
Chỉ số này tối thiểu là 5%, tức là ngân hàng huy động vốn không được vượt
quá 20 lần so với vốn tự có.
2.1.2.2. Chất lượng tài sản có – Asset Quality
Tài sản có là phần sử dụng nguồn vốn đưa vào kinh doanh và duy trì khả
năng thanh toán của ngân hàng. Chất lượng tài sản có là chỉ tiêu tổng hợp nói lên
khả năng bền vững về mặt tài chính, khả năng sinh lời, năng lực quản lý và phần
lớn rủi ro trong hoạt động kinh doanh tiền tệ. Trong tài sản có, chất lượng khoản
cho vay và đầu tư là yếu tố quyết định đến chất lượng tài sản của ngân hàng. Tổn
thất trong cho vay lớn sẽ dẫn đến thua lỗ, làm giảm vốn tự có, làm ảnh hưởng
đến khả năng chi trả và đây là biểu hiện của năng lực quản lý yếu kém. [4, tr.358]
Tài sản có bao gồm tài sản không sinh lời và tài sản có khả năng sinh lời,
trong đó tài sản sinh lời có vai trò quyết định hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.
Đánh giá chất lượng tài sản có trước hết phải xem xét tính hợp lý trong cơ
cấu tài sản có nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nâng cao mức lợi nhuận đồng thời đảm
bảo khả năng thanh toán đối với khách hàng. Tính hợp lý thể hiện qua chỉ số:
Chỉ số này cho thấy kết cấu các khoản mục đầu tư của ngân hàng. Qua đó
nhà quản trị có thể biết được điểm mạnh, điểm yếu của ngân hàng để có chiến
lược đầu tư trong từng thời kỳ nhất định.
Tỷ lệ an toàn vốn
tối thiểu =
Vốn tự có
Giá trị tài sản Có
rủi ro nội bảng
Giá trị tài sản Có
rủi ro ngoại bảng +
x 100%
Vốn tự có trên


vốn huy động =
Vốn tự có
Vốn huy động
x 100%
Tỷ trọng từng
khoản mục tài sản =
Số dư từng khoản mục
tài sản
Tổng tài sản
x 100%Phân tích hoạt động kinh doanh của EIBCT theo mô hình CAMEL
GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 8 SVTH: Đường Lệ Dung
Sau khi xem xét tính hợp lý trong cơ cấu tài sản, nhà quản trị sẽ đánh giá
chất lượng tài sản có thông qua chất lượng của các khoản cho vay.
Các chỉ số dùng để phân tích:
Chỉ số này xác định hiệu quả đầu tư của một đồng vốn huy động, giúp nhà
quản trị so sánh khả năng cho vay của ngân hàng với nguồn vốn huy động. Chỉ
số này càng lớn cho thấy vốn tồn đọng càng ít nhưng rủi ro tín dụng càng lớn.
Chỉ số này đo lường chất lượng nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng. Chỉ số
thấp cho thấy chất lượng tín dụng của ngân hàng cao. Chỉ số này phải thấp hơn
5% để đảm bảo chất lượng nghiệp vụ tín dụng.
Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả thu nợ của ngân hàng hay khả năng trả nợ
của khách hàng, cho biết số tiền mà ngân hàng thu được trong một thời kỳ kinh
doanh nhất định từ một đồng doanh số cho. Hệ số thu hồi nợ càng lớn thì đánh
giá công tác thu hồi nợ của ngân hàng càng hiệu quả và ngược lại.
Chỉ số này được gọi là vòng quay vốn tín dụng, nó đo lường tốc độ luân
chuyển vốn tín dụng, nó còn cho các nhà quản trị ngân hàng thấy được thời gian
thu hồi nợ vay nhanh hay chậm.
2.1.2.3. Năng lực quản lý – Management Ability
Lý thuyết CAMEL cho rằng khả năng quản lý của ngân hàng là yếu tố năng
động nhất. Nếu năng lực quản lý tốt có thể làm cho ngân hàng yếu kém thành
ngân hàng hoạt động tốt hơn và ngược lại. Năng lực quản lý được đánh giá ngay
Dư nợ trên vốn
huy động =
Tổng dư nợ
Vốn huy động
Chất lượng tín dụng =
Nợ xấu
Tổng dư nợ
Vòng quay
vốn tín dụng
=
Doanh số thu nợ
Dư nợ bình quân
Hệ số thu hồi nợ =
Doanh số thu nợ
Doanh số cho vayPhân tích hoạt động kinh doanh của EIBCT theo mô hình CAMEL


GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 9 SVTH: Đường Lệ Dung
từ khi thành lập ngân hàng. Đây là một trong những tiêu chuẩn được quy thành
điều kiện ra đời của một ngân hàng. [4, tr.365]
Trong quá trình hoạt động, chất lượng quản lý của ban điều hành ngân hàng
thể hiện ở các tiêu chuẩn sau:
- Hiệu quả trong hoạt động kinh doanh: tiêu chuẩn này biểu hiện ở mức độ
và sự tăng trưởng của kết quả kinh doanh. Tiêu chuẩn này cũng được đánh giá
bằng việc giữ vững kết quả kinh doanh trong tình trạng có những biến động ảnh
hưởng của thị trường. Năng lực quản lý của ngân hàng còn thể hiện ở khả năng
hạn chế tổn thất khi có biến động ở nhiều phương diện.
- Sự tuân thủ pháp luật, các quy chế về hoạt động ngân hàng, tính lành
mạnh trong kinh doanh.
- Độ tín nhiệm của ngân hàng trong môi trường hoạt động. Sự tín nhiệm
của khách hàng trong việc gửi tiền, mở tài khoản, thực hiện giao dịch.
2.1.2.4. Khả năng sinh lời – Earning
Khả năng sinh lời là kết quả cụ thể nhất trong kinh doanh. Mọi doanh
nghiệp kể cả ngân hàng trong cơ chế thị trường chỉ có thể tồn tại và phát triển khi
kinh doanh có lãi. Đánh giá thu nhập là khâu then chốt trong phân tích vì thu
nhập tạo ra tăng trưởng nội tại, tác động đến khả năng huy động vốn và tạo hình
ảnh tốt cho ngân hàng trong thị trường. [6, tr.641]
Để đánh giá khả năng sinh lời của ngân hàng, khi phân tích phải tập hợp
các khoản thu nhập và chi phí hợp lý.
Các chỉ tiêu phân tích:
Chỉ số này giúp nhà phân tích xác định được cơ cấu của thu nhập để từ đó
có biện pháp phù hợp để tăng lợi nhuận, đồng thời kiểm soát được rủi ro trong
kinh doanh.
Tỷ trọng từng khoản
mục thu nhập =
Số thu từng khoản mục
Tổng thu nhập
x 100%
Tỷ trọng từng khoản
mục chi phí
=
Số thu từng khoản mục
Tổng chi phí
x 100%Phân tích hoạt động kinh doanh của EIBCT theo mô hình CAMEL
GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 10 SVTH: Đường Lệ Dung
Doanh thu
Tổng tài sản
Chỉ số này giúp nhà quản trị biết được kết cấu các khoản chi để có thể hạn
chế các khoản chi phí bất hợp lý, tăng cường các khoản chi có lợi cho hoạt động
kinh doanh nhằm thực hiện tốt chiến lược mà hội đồng quản trị đã đề ra.
Hệ số này thể hiện mức lợi nhuận mà ngân hàng có được trong tổng số
doanh thu.
Hệ số này cho biết 1 đồng tài sản đưa vào hoạt động kinh doanh của ngân


hàng sẽ đem về bao nhiêu đồng lợi nhuận ròng.
2.1.2.5. Khả năng thanh khoản – Liquidity
Khả năng thanh khoản là một chuẩn mực hoạt động quan trọng của ngân
hàng. Đây là yếu tố hết sức nhạy cảm đối với hoạt động ngân hàng. Thực tiễn
cho thấy có nhiều ngân hàng mặc dù có chất lượng tài sản có tốt nhưng khi có
một khoản tiền rút ra mà ngân hàng không đảm bảo khả năng chi trả dẫn đến mất
tín nhiệm với khách hàng và có thể đưa ngân hàng đến chỗ phá sản. Một ngân
hàng được xem là có khả năng thanh khoản nếu nó tiếp cận dễ dàng các nguồn
vốn khả dụng ở chi phí hợp lý một cách nhanh nhất khi cần thiết. [4, tr. 372]
Các chỉ tiêu phân tích:
Trong đó:
- Cung thanh khoản gồm: các khoản tiền gửi nhận được, các khoản tín dụng
thu về, thu nhập từ việc bán các tài sản, các khoản vay trên thị trường tiền tệ và
các khoản thu khác.
- Cầu thanh khoản gồm: các khoản chi trả tiền gửi, các khoản cấp tín dụng,
các khoản vay hoàn trả, các khoản chi nghiệp vụ, thuế và khoản chi trả cổ tức.
Thanh khoản ròng > 0: ngân hàng trong trạng thái thừa thanh khoản.
Thanh khoản ròng < 0: ngân hàng trong trạng thái thiếu thanh khoản.
Lợi nhuận ròng trên
doanh thu (ROS)
=
Lợi nhuận ròng
Lợi nhuận ròng trên
tài sản (ROA)
=
Lợi nhuận ròng
Thanh khoản
ròng =
Tổng cung
thanh khoản
Tổng cầu
thanh khoản –Phân tích hoạt động kinh doanh của EIBCT theo mô hình CAMEL
GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 11 SVTH: Đường Lệ Dung
Thanh khoản ròng = 0: ngân hàng trong trạng thái cân bằng thanh khoản.
Tài sản thanh khoản gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại ngân hàng nhà nước,
tiền gửi tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước…
Vốn tiền gửi gồm tiền gửi huy động từ các tổ chức kinh tế, dân cư, tiền gửi
của các tổ chức tín dụng khác…
Hệ số thanh khoản chỉ sự so sánh giữa số tiền cần thiết để thanh toán cho
người gửi tiền rút ra và sự gia tăng cho vay với nguồn thực sự hoặc tiềm năng
trong thanh toán.
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
Số liệu phục vụ cho đề tài nghiên cứu là số liệu thứ cấp được thu thập từ
bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tín
dụng của ngân hàng từ năm 2006 đến năm 2008, bao gồm: Vốn điều chuyển, các


khoản tiền gửi của khách hàng, các khoản mục trong tài sản có, thu nhập, chi phí,
lợi nhuận, doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ cho vay, nợ quá hạn.
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Phương pháp được sử dụng chủ yếu trong đề tài nghiên cứu là phương pháp
so sánh. Đây là phương pháp xem xét chỉ tiêu phân tích dựa trên việc so sánh với
một chỉ tiêu gốc nhằm xác định xu hướng và mức độ biến động của các chỉ tiêu.
Đây là phương pháp được sử dụng nhiều nhất trong phân tích hoạt động kinh tế.
Sử dụng phương pháp này cần nắm vững 3 nguyên tắc:
 Lựa chọn tiêu chuẩn so sánh
Tiêu chuẩn so sánh được chọn làm căn cứ so sánh gọi là so sánh gốc, các
gốc so sánh có thể là:
- Số liệu năm trước, kỳ trước nhằm đánh giá xu hướng phát triển của các
chỉ tiêu.
Hệ số
thanh khoản =
Tài sản
thanh khoản
Vốn tiền gửi
– Vay ngắn hạnPhân tích hoạt động kinh doanh của EIBCT theo mô hình CAMEL
GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 12 SVTH: Đường Lệ Dung
∆y = y1 - y0
y1 - y0
y0
x 100% ∆y =
- Các chỉ tiêu trung bình ngành, khu vực kinh doanh, nhu cầu đơn đặt hàng
nhằm khẳng định vị trí của doanh nghiệp và khả năng đáp ứng nhu cầu thị
trường.
- Số liệu kế hoạch.
 Điều kiện so sánh:
Cần quan tâm đến cả thời gian và không gian.
- Về thời gian: Các chỉ tiêu được tính trong cùng một thời gian hạch toán,
phải thống nhất trên cả 3 mặt:
+ Cùng nội dung phản ánh.
+ Cùng một phương pháp tính.
+ Cùng đơn vị đo lường.
- Về không gian: Các chỉ tiêu này cần quy đổi về cùng quy mô và điều kiện
kinh doanh tương tự nhau.
2.2.2.1. Phương pháp so sánh số tuyệt đối
Là kết quả của phép trừ giữa trị số kỳ phân tích so với kỳ gốc của các chỉ
tiêu kinh tế. Số tuyệt đối là một chỉ tiêu tổng hợp nhằm phản ánh quy mô, khối
lượng của sự kiện.
Công thức tính:
Trong đó:
y0 : là chỉ tiêu kỳ gốc
y1 : là chỉ tiêu kỳ phân tích
∆y: là phần chênh lệch tăng, giảm của các chỉ tiêu kinh tế


Phương pháp này sử dụng để so sánh số liệu kỳ phân tích với số liệu kỳ gốc
của các chỉ tiêu xem có biến động không và tìm ra nguyên nhân biến động của
các chỉ tiêu kinh tế, từ đó đề ra biện pháp xử lý.
2.2.2.2. Phương pháp so sánh số tương đối
Là kết quả của phép chia giữa trị số của kỳ phân tích so với kỳ gốc của các
chỉ tiêu kinh tế.
Công thức tính:
Trong đó:
y0 : là chỉ tiêu kỳ gốcPhân tích hoạt động kinh doanh của EIBCT theo mô hình CAMEL
GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 13 SVTH: Đường Lệ Dung
y1 : là chỉ tiêu kỳ phân tích
∆y: biểu hiện tốc độ tăng trưởng của các chỉ tiêu kinh tế
Phương pháp nhằm nghiên cứu tốc độ phát triển, tỷ trọng trong cơ cấu tổng
thể của các chỉ tiêu. Từ đó tìm ra nguyên nhân và biện pháp xử lý.Phân tích hoạt động
kinh doanh của EIBCT theo mô hình CAMEL
GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 14 SVTH: Đường Lệ Dung
CHƯƠNG 3
KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU
VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam được thành
lập vào ngày 24/05/1989 theo quyết định số 140/CT của Chủ Tịch Hội Đồng Bộ
Trưởng với tên gọi đầu tiên là Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Vietnam
Export Import Bank), là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên
của Việt Nam.
Ngân hàng đã chính thức đi vào hoạt động ngày 17/01/1990. Ngày
06/04/1992, Thống Đốc Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam ký giấy phép số 11/NHGP cho phép ngân hàng hoạt động trong thời hạn 50 năm với số vốn điều lệ đăng
ký là 50 tỷ đồng Việt Nam tương đương 12,5 triệu USD với tên mới là Ngân
Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Vietnam Export Import
Commercial Joint - Stock Bank), gọi tắt là Vietnam Eximbank. Đến 30/09/2008
vốn điều lệ của Eximbank đạt 4.249 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 13.627 tỷ đồng.
Eximbank hiện là một trong những ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất trong
khối ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam. Ngân hàng TMCP Xuất Nhập
Khẩu Việt Nam có địa bàn hoạt động rộng khắp cả nước với trụ sở chính đặt tại
TP. Hồ Chí Minh và 77 chi nhánh, phòng giao dịch được đặt tại Hà Nội, Đà
Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Vinh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng
Nai, Bình Dương, Tiền Giang, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắc Lắc, Lâm
Đồng và TP.HCM. Ngân hàng đã thiết lập quan hệ đại lý với hơn 735 ngân hàng
tại 72 quốc gia trên thế giới.
Chi nhánh Eximbank Cần Thơ được thành lập vào ngày 20/03/1995 theo
giấy chấp thuận mở chi nhánh ở trong nước thuộc ngân hàng thương mại cổ phần
số 024/GCT của Vụ trưởng vụ các định chế tài chính Đặng Thanh Bình với tên
gọi là Chi nhánh Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Cần Thơ (EIBCT). Đây là
chi nhánh thứ ba sau chi nhánh Hà Nội và chi nhánh Đà Nẵng. EIBCT có trụ sở
giao dịch đặt tại số 08 đường Phan Đình Phùng, quận Ninh Kiều, thành phố Cần


Thơ. Năm 2003 chi nhánh cấp 2 Eximbank Cái Khế trực thuộc Eximbank Cần
Thơ được thành lập và đặt tại số 8/9/16 đường Trần Văn Khéo, quận Ninh Kiều,Phân tích
hoạt động kinh doanh của EIBCT theo mô hình CAMEL
GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 15 SVTH: Đường Lệ Dung
thành phố Cần Thơ. Hiện chi nhánh Eximbank Cái Khế đã được nâng lên thành
chi nhánh cấp 2. Tính đến năm 2009, hệ thống Eximbank tại Cần Thơ có 2 chi
nhánh và 5 phòng giao dịch: Phòng giao dịch Cái Răng, Phòng giao dịch Tân An,
Phòng giao dịch An Phú, Phòng giao dịch Bình Thủy, Phòng giao dịch Thốt Nốt.
3.2. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
EIBCT là ngân hàng chuyên kinh doanh tiền tệ, thực hiện đầy đủ các hoạt
động của một ngân hàng thương mại đạt chuẩn quốc tế. Các hoạt động chủ yếu
của ngân hàng:
 Nhận các loại tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam
bằng ngoại tệ và vàng
Ngân hàng thực hiện các hình thức huy động tiền tiết kiệm có kỳ hạn,
không kỳ hạn, tiết kiệm hỗn hợp với các kỳ hạn, phương thức trả lãi đa dạng và
lãi suất hấp dẫn. Khách hàng có tài khoản tiền gửi thanh toán tại ngân hàng có
thể đăng ký sử dụng thẻ ATM, thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ, phát hành Séc,
ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu ...
 Cho vay ngắn, trung và dài hạn, cho vay đồng tài trợ, cho vay theo hạn
mức tín dụng
Ngân hàng cho vay bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ nhằm đáp ứng nhu cầu
vay vốn của khách hàng phục vụ cho sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tiêu dùng,
đầu tư phát triển... với hình thức cho vay linh hoạt và thủ tục đơn giản.
 Thực hiện các dịch vụ thanh toán, tài trợ xuất nhập khẩu hàng hóa và
dịch vụ chuyển tiền
Eximbank Cần Thơ là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần có
hoạt động dịch vụ thanh toán đa dạng nhất và có thể đáp ứng đa số các yêu cầu
về thanh toán trong nước và quốc tế phục vụ cho khách hàng kinh doanh nội địa
và xuất nhập khẩu.
Ngân hàng quan hệ đại lý với hơn 735 ngân hàng tại 72 quốc gia trên thế
giới đảm bảo thực hiện nhanh chóng, kịp thời, an toàn dưới các hình thức thanh
toán bằng thẻ tín dụng L/C; nhờ thu D/A, D/P; thẻ tín dụng quốc tế và các hình
thức khác. Ngoài ra ngân hàng còn cung cấp dịch vụ chuyển tiền cho các cá nhân
và tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất,
kinh doanh và dịch vụ.Phân tích hoạt động kinh doanh của EIBCT theo mô hình CAMEL
GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 16 SVTH: Đường Lệ Dung
 Kinh doanh ngoại tệ
Ngân hàng mua bán các loại ngoại tệ với các cá nhân và doanh nghiệp và
thực hiện các nghiệp vụ giao dịch hối đoái như nghiệp vụ giao ngay Spot, nghiệp
vụ hoán đổi tiền tệ Swap, nghiệp vụ kỳ hạn Forwards và nghiệp vụ quyền chọn
Options phục vụ nhu cầu thanh toán quốc tế cũng như cung cấp các công cụ giao
dịch ngoại hối giúp khách hàng phòng ngừa rủi ro biến động tỷ giá.
 Dịch vụ trọn gói hỗ trợ du học sinh
Ngân hàng thực hiện các dịch vụ tư vấn du học sinh, làm thủ tục chứng
minh tài chính cho du học sinh, cho vay du học trọn gói với lãi suất ưu đãi, phát


hành thẻ tín dụng Master Card, Visa dưới dạng cho vay tín chấp hay ký quỹ.
Ngân hàng còn phối hợp với các công ty tư vấn du học tổ chức nhiều cuộc hội
thảo giới thiệu các cơ hội du học tại các nước có nền giáo dục phát triển cho các
du học sinh.
 Phát hành và thanh toán các loại thẻ
Ngân hàng phát hành và thực hiện các nghiệp vụ thanh toán các loại thẻ
Master Card, thẻ Visa, thẻ nội địa và thẻ thanh toán, thẻ ATM. Ngân hàng cung
cấp dịch vụ thanh toán cho các đơn vị cung ứng hàng hóa, các đơn vị có nhu cầu
tiếp nhận thẻ tại Việt Nam.
 Cung cấp dịch vụ kiểm ngân, thu và chi hộ
Ngân hàng thực hiện dịch vụ kiểm ngân tại chỗ theo yêu cầu của khách
hàng, thực hiện các dịch vụ chi trả lương hộ cho doanh nghiệp, dịch vụ chi trả
ngoại hối, bồi hoàn chi phiếu du lịch, thanh toàn tiền làm thủ tục xuất cảnh cho
các cá nhân xuất cảnh.
 Dịch vụ tư vấn tài chính và đầu tư
Để giúp các nhà đầu tư có thêm thông tin trong việc quyết định đầu tư hợp
lý và hiệu quả, ngân hàng thực hiện dịch vụ tư vấn miễn phí, cung cấp các thông
tin có liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính.
3.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC
Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng và quyền hạn trách nhiệm của Ban
giám đốc được ban hành theo quy định số 45 EIB – Cần Thơ ngày 01/03/1995
của Tổng giám đốc Việt Nam Eximbank.Phân tích hoạt động kinh doanh của EIBCT theo
mô hình CAMEL
GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 17 SVTH: Đường Lệ Dung
Hình 1: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA EIBCT
3.3.1. Giám đốc
Đại diện pháp nhân cho chi nhánh Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt
Nam tại Cần Thơ.
Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của chi nhánh và các chỉ tiêu về tài
chính, trích lập quỹ theo quy định của ngân hàng nhà nước, của Hội đồng quản
trị và của Tổng giám đốc hội sở.
Tổ chức chỉ đạo thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ và kế hoạch
kinh doanh.
Chịu trách nhiệm toàn diện về tài sản, vốn, tổ chức và điều hành cán bộ của
chi nhánh.
Quyết định chương trình, kế hoạch hoạt động, công tác của chi nhánh.
Quyết định đầu tư cho vay, bão lãnh trong giới hạn được Tổng giám đốc ủy
quyền.
Ký kết các văn bản tín dụng, tiền tệ, thanh toán trong phạm vi hoạt động
của chi nhánh.
Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho chi nhánh.
GIÁM ĐỐC
Phó Giám Đốc Phó Giám Đốc
Phòng
tín
dụng


Phòng
kinh
doanh
tổng hợp
Phòng
thanh
toán
quốc tế
Phòng
dịch vụ
khách
hàng
Phòng
ngân
quỹ
Phòng
hành
chính
nhân sự
Các
phòng
giao
dịch trực
thuộcPhân tích hoạt động kinh doanh của EIBCT theo mô hình CAMEL
GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 18 SVTH: Đường Lệ Dung
Tổ chức nghiên cứu, học tập và hướng dẫn thi hành các chế độ, thể lệ
nhiệm vụ của Việt Nam Eximbank.
3.3.2. Phó Giám đốc
Giúp Giám đốc chỉ đạo và điều hành một số lĩnh vực công tác của các
phòng như sơ đồ cơ cấu tổ chức.
Tham gia với Giám đốc trong việc chuẩn bị, xây dựng và quyết định về
chương trình công tác, kế hoạch kinh doanh và các phương hướng hoạt động.
Thay mặt Giám đốc giải quyết và ký các văn bản được phân công.
Điều hành công tác của chi nhánh theo ủy nhiệm chính thức của Giám đốc.
3.3.3. Phòng hành chính nhân sự
Thực hiện các công tác về hành chính của ngân hàng như quản lý lao động,
kế hoạch văn phòng phẩm.
Phụ trách lương, xét khen thưởng.
Phụ trách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể cán bộ - công
nhân viên trong ngân hàng.
Thực hiện các chức năng như kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chế độ
Nhà nước.
3.3.4. Phòng tín dụng
Nghiên cứu thực hiện các nghiệp vụ tín dụng, cho vay theo đúng quy định
của ngân hàng và thể lệ của ngân hàng nhà nước.
Tham mưu cho Ban Giám Đốc trong việc xây dựng tín dụng cho từng đối


tượng cụ thể.
Trực tiếp theo dõi các khoản nợ của khách hàng trong suốt thời gian vay, kể
từ khi phát vay cho đến khi thu hồi nợ vay.
Theo dõi, đôn đốc việc trả nợ và bảo lãnh khi có nhu cầu, kinh doanh ngoại
tệ, tư vấn tài chính và đầu tư.
Tổ thẩm định giá
Thực hiện việc định giá bất động sản và động sản của khách hàng làm cơ sở
pháp lý cho ngân hàng xem xét hồ sơ vay vốn của khách hàng.
3.3.5. Phòng dịch vụ khách hàng
 Bộ phận kế toán
Lưu trữ chứng từ cho cả chi nhánh.Phân tích hoạt động kinh doanh của EIBCT theo mô
hình CAMEL
GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 19 SVTH: Đường Lệ Dung
Hạch toán kế toán, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thuế phải nộp theo
chế độ, chuẩn mực do ngân hàng nhà nước quy định.
Hướng dẫn khách hàng, các đơn vị nội bộ sử dụng chứng từ, biểu mẫu đứng
theo quy định của ngân hàng.
Thực hiện các bút toán có liên quan đến quá trình thanh toán như ủy nhiệm
thu, ủy nhiệm chi, kế toán các khoản thu chi trong ngày, mở tài khoản mới cho
khách hàng, bút toán chuyển khoản giữa ngân hàng với khách hàng và với các
ngân hàng khác.
Báo cáo quyết toán, phân bổ lãi lỗ trong từng kỳ hoạt động của ngân hàng.
Tổng hợp chi tiết lên cân đối hoạt động của ngân hàng.
Báo cáo quyết toán hằng năm lên Hội sở.
 Bộ phận thẻ
Phát hành, thanh toán các loại thẻ quốc tế, thẻ nội địa, mở thẻ thanh toán
cho các đơn chấp nhận thẻ.
Tổ chức việc khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ và duy trì mối quan hệ
với khách hàng.
Tổ chức xét duyệt đơn xin cấp thẻ của các khách hàng.
Thường xuyên kiểm tra tín dụng, kiểm soát và thu hồi nợ, tổ chức theo dõi
cách thức thanh toán và chi tiêu của chủ thẻ, cách thức và mức độ giao dịch của
các đại lý nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng và tránh tổn thất cho ngân hàng.
3.3.6. Phòng thanh toán quốc tế
Bảo lãnh hàng hoá trả chậm, trả ngay.
Thực hiện các hoạt động có liên quan đến quá trình thanh toán xuất nhập
khẩu giữa khách hàng và các đơn vị nước ngoài. Thanh toán tiền hàng bằng các
phương thức thanh toán quốc tế như L/C, chuyển tiền, nhờ thu…được thực hiện
nhanh chóng, bảo mật và tiết kiệm được chi phí lớn nhờ vào mối quan hệ đại lý
mật thiết với các ngân hàng trên thế giới.
3.3.7. Phòng ngân quỹ
Về thu: tiếp nhận tiền gửi của khách hàng, nộp tiền bán hàng, trả nợ vay
ngân hàng bằng tiền mặt VND và ngoại tệ theo chứng từ nhờ thu đã được phòng
nghiệp vụ kiểm tra, tiếp nhận các khoản tiền mặt VND và ngoại tệ khách hàng
gửi tiết kiệm, mở tài khoản, mở thẻ ATM.Phân tích hoạt động kinh doanh của EIBCT
theo mô hình CAMEL


GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 20 SVTH: Đường Lệ Dung
Về chi: trả tiền cho khách hàng, thanh toán SEC du lịch, ngân phiếu theo
chứng từ đã được phòng nghiệp vụ kiểm tra và Giám đốc duyệt.
3.3.8. Phòng kinh doanh tổng hợp
Thực hiện các nghiệp vụ mua bán các loại ngoại tệ mạnh và vàng trên cơ sở
quy đổi tỷ giá có lợi nhất cho khách hàng. Đồng thời thực hiện nghiệp vụ tổng
hợp các loại giao dịch trên cho Ban Giám đốc ngân hàng xét duyệt.Phân tích hoạt động
kinh doanh của EIBCT theo mô hình CAMEL
GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 21 SVTH: Đường Lệ Dung
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG
TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ
THEO MÔ HÌNH CAMEL
4.1. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ GIAI ĐOẠN
2006 - 2008
4.1.1. Vốn – Capital (C)
4.1.1.1. Phân tích tổng quát nguồn vốn
Vốn vừa là phương tiện, vừa là mục đích kinh doanh đồng thời cũng là đối
tượng kinh doanh của ngân hàng. Thông qua việc phân tích quy mô và cơ cấu
của các nguồn vốn trong tổng vốn sẽ có cái nhìn tổng quát về tình hình nguồn
vốn của EIBCT.
Bảng 1: CƠ CẤU NGUỒN VỐN CỦA EIBCT QUA BA NĂM 2006-2008
ĐVT: Triệu đồng
Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 2007/2006 2008/2007
Khoản
mục
Giá trị
Tỷ
trọng
(%)
Giá trị
Tỷ
trọng
(%)
Giá trị
Tỷ
trọng
(%)
Giá trị
Tỷ lệ
(%)
Giá trị
Tỷ lệ
(%)
Vốn


điều
chuyển
142.397 27,62 142.441 12,79 0 0,00 44 0,03 -142.441 -100,00
Vốn
huy
động
358.629 69,56 930.406 83,54 1.217.750 95,21 571.777 159,43 287.344 30,88
Vốn
khác
14.536 2,82 40.862 3,67 61.297 4,79 26.326 181,11 20.435 50,01
Tổng
nguồn
vốn
515.562 100,00 1.113.709 100,00 1.279.047 100,00 598.147 116,02 165.338 14,85
Nguồn: Bảng cân đối kế toán của EIBCT
Nhìn chung tổng nguồn vốn của EIBCT đều tăng qua các năm nhưng tốc độ
tăng không đều. Tổng vốn năm 2007 đạt 1.113.709 triệu đồng, tăng 116,02% so
với năm 2006, đến năm 2008 tổng vốn đạt 1.279.047 triệu đồng nhưng tốc độPhân tích
hoạt động kinh doanh của EIBCT theo mô hình CAMEL
GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 22 SVTH: Đường Lệ Dung
tăng chỉ là 14,85% so với năm 2007. Tuy nhiên kết quả tăng vốn của EIBCT cho
thấy rất tốt trong đó có sự thúc đẩy từ tốc độ phát triển chung của toàn hệ thống
cùng với sự quan tâm của Hội sở đã làm đòn bẩy cho sự tăng trưởng của chi
nhánh ngân hàng. Bên cạnh đó nhu cầu vốn của các thành phần kinh tế trên địa
bàn ngày càng tăng cao nên ngân hàng luôn đặt kế hoạch tăng trưởng nguồn vốn,
đáp ứng kịp thời nhu cầu cho nền kinh tế. Đây chính là nỗ lực không ngừng của
ngân hàng trong việc tăng quy mô vốn phục vụ cho các hoạt động kinh doanh.
Bảng số liệu cho thấy chiếm tỷ trọng cao nhất và tăng trưởng mạnh là vốn
huy động với 358.629 triệu đồng năm 2006 chiếm 69,56% trong tổng vốn, tăng
lên 930.406 triệu đồng năm 2007 chiếm 83,54% tổng vốn, tốc độ tăng rất nhanh
đạt 159,43% so với năm 2007. Vốn huy động tăng lên cho thấy ngân hàng làm
tốt công tác huy động vốn đặc biệt là công tác chăm sóc khách hàng, có chính
sách lãi suất phù hợp, luôn tạo được niềm tin từ phía khách hàng nên thu hút
được nhiều vốn nhàn rỗi trong xã hội. Sang năm 2008 vốn huy động cũng tăng
nhưng không cao bằng giai đoạn trước, chỉ bằng 30,88% tương ứng với 287.344
triệu đồng so với năm 2007, do trong năm này ngân hàng phải đối mặt với cuộc
chạy đua lãi suất cạnh tranh với các ngân hàng trên địa bàn Cần Thơ trong việc
thu hút vốn tiền gởi của các tổ chức kinh tế và dân cư nhằm đảm bảo lợi nhuận
của ngân hàng trước chính sách thắt chặt tiền tệ của ngân hàng nhà nước.
Ngược lại với sự tăng lên của vốn huy động là vốn điều chuyển ngày càng
giảm. Là một chi nhánh ngân hàng, vốn điều chuyển từ hội sở là không thể thiếu
vì nó giúp ngân hàng cân đối nguồn vốn khi cần thiết. Tuy nhiên việc phụ thuộc
quá nhiều vào vốn điều chuyển sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến lợi nhuận của ngân
hàng vì chi phí phải trả cho vốn điều chuyển cao hơn so với chi phí huy động
vốn. Nhận thức được điều này EIBCT đã giảm thiểu vốn điều chuyển, cụ thể là
142.397 triệu đồng vốn điều chuyển ở năm 2006 với tỷ trọng là 27,62% chỉ tăng


44 triệu đồng tương ứng với 0,03% ở năm 2007. Đến năm 2008 ngân hàng không
có vốn điều chuyển vì vào năm này vốn huy động cao, ngân hàng có thể tự cân
đối nguồn vốn và không cần vốn điều chuyển từ hội sở. Điều này tạo nên thuận
lợi cho ngân hàng vì ngân hàng không cần trả lãi cho nguồn vốn này, thay vào đó
ngân hàng tập trung trả lãi cho nguồn vốn huy động với mức chi phí thấp hơn so
với chi phí trả cho vốn điều chuyển.Phân tích hoạt động kinh doanh của EIBCT theo mô
hình CAMEL
GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 23 SVTH: Đường Lệ Dung
Chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn nhưng nguồn vốn khác vẫn
đóng góp không ít vào sự tăng trưởng của nguồn vốn ngân hàng. Nguồn vốn
khác ở đây bao gồm nguồn vốn hình thành trong thanh toán, các khoản nợ phải
trả và quỹ khen thưởng phúc lợi. Nguồn vốn khác qua ba năm cũng tăng dần, từ
14.536 triệu đồng năm 2006 tăng lên 40.862 triệu đồng năm 2007 và sang năm
2008 nguồn vốn này đạt được 61.297 triệu đồng. Nguồn vốn này tăng lên cho
thấy ngân hàng hoạt động ngày càng nhiều, quy mô lớn hơn nên các khoản vốn
hình thành trong thanh toán và nợ chi trả bên ngoài ngân hàng cũng như chi trả
cho nội bộ ngân hàng cũng tăng lên.
Như vậy, cơ cấu về nguồn vốn của ngân hàng trong thời gian qua nhìn
chung là tương đối hợp lý, tốc độ tăng lên của vốn huy động luôn đảm bảo, vốn
điều chuyển được giảm xuống và được quản lý tốt. Tuy có sự biến động từ năm
2007 sang năm 2008 nhưng quy mô tổng nguồn vốn của ngân hàng vẫn đảm bảo
tăng trưởng chứng tỏ được uy tín và sự phát triển của ngân hàng.
4.1.1.2. Phân tích tình hình vốn huy động
Mỗi nguồn vốn có đặc điểm riêng và chịu ảnh hưởng của các yếu tố khác
nhau, sự biến động cũng như chi phí của từng loại vốn cũng tác động khác nhau
đến tổng nguồn vốn, do vậy cần đi sâu phân tích từng nguồn vốn. Đặc biệt cần
phân tích sâu nguồn vốn huy động vì đây là nguồn vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất
trong tổng nguồn vốn và huy động vốn cũng là nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng.
Đối với các ngân hàng, huy động vốn là hoạt động tương đối khó khăn vì
nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Muốn huy động vốn tốt thì ngân hàng phải hội đủ
khá nhiều điều kiện như cơ sở vật chất, vị trí thuận lợi để dễ giao dịch, mức lãi
suất huy động phù hợp, công nghệ thông tin hiện đại và chất lượng phục vụ cao.
Trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện nay có rất nhiều ngân hàng với sự cạnh
tranh gay gắt, mỗi ngân hàng đều dựa vào đặc trưng thế mạnh của mình và áp
dụng những hình thức kinh doanh riêng nhằm thu hút khách hàng. Với lợi thế là
chi nhánh của một ngân hàng có uy tín, nguồn vốn huy động của EIBCT ngày
càng tăng qua ba năm 2006 - 2008. Vốn huy động này bao gồm: tiền gửi của tổ
chức tín dụng, tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm và phát hành giấy tờ có giá.
Mỗi loại tiền gửi trên được phân chia theo kỳ hạn khác nhau nhưng chủ yếu là
tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn.Phân tích hoạt động kinh doanh của EIBCT
theo mô hình CAMEL
GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 24 SVTH: Đường Lệ Dung 24 SVTH: Đường Lệ
Dung
Bảng 2: TÌNH HÌNH VỐN HUY ĐỘNG CỦA EIBCT QUA BA NĂM 2006-2008
ĐVT: Triệu đồng
Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 2007/2006 2008/2007


Khoản mục
Giá trị
Tỷ
trọng
(%)
Giá trị
Tỷ
trọng
(%)
Giá trị
Tỷ
trọng
(%)
Giá trị
Tỷ lệ
(%)
Giá trị
Tỷ lệ
(%)
Tiền gửi của các
TCTD 3.600 1,00 130 0,01 104 0,01 -3.470 -96,39 -26 -20,00
Tiền gửi thanh
toán
131.135 36,57 343.164 36,88 358.407 29,43 212.029 161,69 15.243 4,44
- Không kỳ hạn 101.283 28,24 325.724 35,01 313.991 25,78 224.441 221,60 -11.733
-3,60
- Có kỳ hạn 29.852 8,32 17.441 1,87 44.416 3,65 -12.411 -41,58 26.975 154,66
Tiền gửi tiết kiệm 211.222 58,90 586.347 63,02 758.337 62,27 375.125 177,60 171.990
29,33
- Không kỳ hạn 1.184 0,33 4.544 0,49 788 0,06 3.360 283,78 -3.756 -82,66
- Có kỳ hạn 210.038 58,57 581.803 62,53 757.549 62,21 371.765 177,00 175.746 30,21
Phát hành GTCG 12.672 3,53 765 0,08 100.902 8,29 -11.907 -93,96 100.137 13.089,80
Tổng cộng 358.629 100,00 930.406 100,00 1.217.750 100,00 571.777 159,43 287.344
30,88
Nguồn: Bảng cân đối kế toán của EIBCTPhân tích hoạt động kinh doanh của EIBCT theo
mô hình CAMEL
GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 25 SVTH: Đường Lệ Dung
Tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng qua ba năm đều tăng nhưng tăng
trưởng mạnh nhất là giai đoạn 2006 – 2007, cụ thể:
Tiền gửi của các tổ chức tín dụng: Đối với tiền gửi của các tổ chức tín
dụng, mặc dù chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn huy động chỉ khoảng
1,00% nhưng loại tiền gửi này giúp cho hoạt động huy động vốn của ngân hàng
thêm đa dạng. Năm 2006 tiền gửi của các tổ chức tín dụng là 3.600 triệu đồng
nhưng sang năm 2007 chỉ còn là 130 triệu đồng, giảm 3.470 triệu đồng tức
khoảng 96,39% so với năm 2006. Năm 2008, loại vốn này cũng giảm xuống
nhưng không đáng kể, chỉ giảm 26 triệu đồng tương ứng với 20% so với năm


2007. Do nhu cầu gửi tiền của các tổ chức tín dụng giảm xuống. Thêm vào đó
các ngân hàng có Hội sở chính ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ
Chí Minh… đã mở rộng thêm nhiều chi nhánh trên địa bàn thành phố Cần Thơ,
điều này đã tạo nên một sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trong việc thu hút tiền
gửi của các tổ chức tín dụng.
Tiền gửi thanh toán: Chiếm tỷ trọng trên 30% trong tổng nguồn vốn huy
động, tiền gửi thanh toán trong 3 năm qua cũng biến động mạnh. Năm 2006, tiền
gửi đạt 131.135 triệu đồng và tăng mạnh sang năm 2007 với số tiền là 343.164
triệu đồng, tốc độ tăng đạt 161,69%. Nguyên nhân của sự gia tăng này là do một
số doanh nghiệp trên địa bàn Cần Thơ ngày càng phát triển, kinh doanh hiệu quả
nên có xu hướng thanh toán qua ngân hàng. Thêm vào đó, EIBCT còn mở rộng
mạng lưới thanh toán chuyển tiền điện tử nhanh, chi trả kịp thời phục vụ nhu cầu
thanh toán tiền mua hàng nên thu hút nhiều doanh nghiệp đến mở tài khoản. Đến
năm 2008, loại tiền gửi này đạt 358.407 triệu đồng, chỉ tăng 4,44% so với năm
2007. Do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã đẩy nhiều doanh nghiệp sản
xuất xuất khẩu trong nước vào khó khăn, đây lại là khách hàng chủ yếu của
EIBCT nên làm hạn chế tiền gửi thanh toán của các tổ chức kinh tế.
Tiền gửi thanh toán gồm tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn trong đó tiền
gửi không kỳ hạn chiếm đa số.Phân tích hoạt động kinh doanh của EIBCT theo mô hình
CAMEL
GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 26 SVTH: Đường Lệ Dung
Năm 2007
5,08%
94,92%
TG không kỳ hạn TG có kỳ hạn
Năm 2006
77,24%
22,76%
Hình 2: CƠ CẤU TIỀN GỬI THANH TOÁN TẠI EIBCT
QUA BA NĂM 2006-2008
Năm 2006 tiền gửi không kỳ hạn là 101.283 triệu đồng, với tốc độ tăng
221,60% loại tiền gửi này đạt 325.724 triệu đồng ở năm 2007, nâng mức tỷ trọng
từ 77,24% lên thành 94,92% trong tổng tiền gửi thanh toán. Tuy chỉ đạt 87,61%
so với tổng tiền gửi thanh toán trong năm 2008 nhưng tiền gửi không kỳ hạn vẫn
cao hơn so với loại có kỳ hạn. Do tiền gửi thanh toán của các doanh nghiệp gởi
vào nhằm mục đích phục vụ cho nhu cầu thanh toán trong kinh doanh và không
vì mục đích sinh lời nên đa số doanh nghiệp chọn loại không kỳ hạn.
Tiền gửi tiết kiệm: Đứng vị trí thứ nhất trong tổng vốn huy động là tiền gửi
tiết kiệm với tỷ trọng lần lượt qua các năm là 58,90%; 63,02% và 62,27%. So với
năm 2006, tiền gửi tiết kiệm năm 2007 tăng 375.125 triệu đồng tương ứng với
177,60%. Trong năm 2006 EIBCT điều chỉnh lãi suất huy động tiền VNĐ với
mức tăng từ 0,01% đến 0,03%/tháng so với biểu lãi suất cũ và để đáp ứng được
nhu cầu của đông đảo khách hàng, mang lại cho khách hàng những tiện ích thiết
thực nhất, EIBCT đã đa dạng hóa các loại kỳ hạn gởi, cụ thể là kỳ hạn 1 tuần
0,3%, 2 tuần 0,4%, và 3 tuần 0,45% do đó thu hút được lượng lớn khách hàng.
Đối với tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ EIBCT cũng điều chỉnh tăng lãi suất từ


0,25% đến 0,6% cho từng kỳ hạn so với lãi suất huy động trước đó. Thêm vào đó
EIBCT còn triển khai nhiều chương trình khuyến mại như: “Vui World Cup đoạt
cúp vàng cùng Eximbank” áp dụng cho tiền gửi tiết kiệm VNĐ và USD, chương
trình “Gửi tiết kiệm và du xuân cùng Eximbank” được triển khai từ ngày
26/12/2005 đến hết ngày 14/2/2006. Đây là sự nỗ lực của ngân hàng trong việc
gia tăng tiền gửi tiết kiệm của cá nhân. Trong năm 2007, EIBCT tăng lãi suất huy
Năm 2008
87,61%
12,39%Phân tích hoạt động kinh doanh của EIBCT theo mô hình CAMEL
GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 27 SVTH: Đường Lệ Dung
động USD với biên độ tăng từ 0,02% - 0,1% so với biểu lãi suất cũ. Cụ thể, lãi
suất huy động USD sau khi tăng đối với loại kỳ hạn 1 tháng là 4,40%/năm; 3
tháng là 5%/năm; 6 tháng là 5,15%/năm; 9 tháng là 5,18%/năm; 10 tháng là
5,19%/năm. Với mức lãi suất này, EIBCT là một trong những ngân hàng có lãi
suất huy động ngoại tệ cao nhất năm 2007, hấp dẫn các cá nhân có nhiều ngoại tệ
gửi vào ngân hàng. Nhưng tốc độ tăng này không được duy trì đến năm sau, do
đó năm 2008 tiền gửi tiết kiệm chỉ tăng 171.990 triệu đồng, về số tương đối là
29,33% so với năm 2007. Trong năm này EIBCT cũng tiếp tục đưa ra nhiều sản
phẩm, chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng: chương trình gửi tiết
kiệm vàng hưởng lãi suất bậc thang theo số dư; chương trình tiết kiệm dự thưởng
“Vui hè nhộn nhịp, du lịch rộn ràng” từ ngày 05/05/2008 đến hết 02/08/2008; sản
phẩm “Tiết kiệm qua đêm 24h” áp dụng từ 14/05/2008; sản phẩm Tiền gửi
“Call” 48 giờ áp dụng từ 23/05/2008; “Tiền gửi lãi suất theo thời gian thực gửi”
áp dụng cho tiền gửi tiết kiệm VNĐ 12 tháng từ ngày 01/07/2008; chương trình
khuyến mãi “Tặng Thẻ V-TOP với giá trị mua sắm lên đến 40 triệu đồng cho
khách hàng gửi VNĐ” áp dụng từ ngày 10/11/2008; chương trình khuyến mãi
“Gửi USD - nhận ngay quà tặng” áp dụng từ 20/11/2008. Bên cạnh các ngân
hàng khác trong và ngoài nước, thị trường chứng khoán ngày càng trở thành đối
thủ cạnh tranh trực tiếp với ngân hàng về mặt huy động vốn trong dân cư nên
công tác huy động vốn của ngân hàng gặp không ít trở ngại.
Ngược lại với cơ cấu của tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm không kỳ
hạn chiếm tỷ trọng rất thấp trong tổng tiền gửi tiết kiệm. Đối với loại tiền gửi có
kỳ hạn, qua ba năm cũng tăng dần với giá trị là 210.038 triệu đồng năm 2006,
581.803 triệu đồng năm 2007 và 757.549 triệu đồng năm 2008. Do đây là loại
tiền gửi tiết kiệm của cá nhân gửi vào ngân hàng nhằm mục đích sinh lợi nên đa
số khách hàng chọn loại có kỳ hạn để hưởng lãi suất cao hơn so với loại tiền gửi
không kỳ hạn. Về phía ngân hàng tiền gửi có kỳ hạn là nguồn vốn ổn định nên có
thể tận dụng tối đa để phục vụ cho hoạt động kinh doanh tạo lợi nhuận, do đó
ngân hàng đưa ra nhiều chương trình, sản phẩm tiện ích thu hút nhiều khách
hàng.
Phát hành giấy tờ có giá: giấy tờ có giá tại EIBCT tăng giảm không ổn
định, năm 2006 là 12.672 triệu đồng chiếm 3,53%, năm 2007 là 765 triệu đồngPhân
tích hoạt động kinh doanh của EIBCT theo mô hình CAMEL
GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 28 SVTH: Đường Lệ Dung
tương ứng với 0,08% và 100.902 triệu đồng chiếm 8,29% năm 2008. Do tính
chất của các loại giấy tờ có giá là thường có lãi suất cao nhưng kỳ hạn dài và chỉ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×