Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 6 bài 21: Quang hợp

GIÁO ÁN SINH HỌC 6
BÀI 21: QUANG HỢP
I. Mục tiêu bài học:
* KT:

- Biết cách làm thí nghiệm lá cây quang hợp.

- Giải thích được một vài hiện tượng thực tế như: Vì sao phải trồng cây ở nơi
có đủ ánh sáng? Vì sao phải thả thêm rong vào bể cá cảnh
* KN: - Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin.
- Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực khi thảo luận nhóm.
- Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến.
- Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm và quản lí thời gian.
* TĐ: - HS có ý thức trồng cây và bảo vệ cây xanh ở địa phương, trồng cây gây rừng.
II. Phương tiện dạy học:
* GV: Các dụng cụ để thực hành thí nghiệm:
+ Dung dịch Iốt, một ít cơm nguội hoặc ruột bánh mì, dao nhỏ, ống nhỏ giọt
+ Kết quả thí nghiện 1: Một vài lá đã thử dung dịch I-ốt
+ Tranh vẽ hình 21.1, 21.2 A, B, C SGK
* HS: Ôn lại kiến thức:
- Chức năng của lá?

- Chất khí nào của không khí duy trì sự cháy?
III. Tiến trình dạy và học:
1. Ổn định:
2. Kiểm tra: - Cấu tạo trong của phiến lá gồm những phần nào? Chức năng của mỗi phần
là gì?

TaiLieu.VN

Page 1


- Cấu tạo của phần thịt lá có những đặc điểm gì giúp nó thực hiện được chức năng
chế tạo chất hữu cơ cho cây?
- Lỗ khí có chức năng gì? Những đặc điểm nào phù hợp với chức năng đó?
3. Bài mới: GV giới thiệu bài như SGK và biểu diễn thí nghiệm cách thử tinh bột bằng
dung dịch I-ốt.
Hoạt động 1: Xác định chất mà lá cây chế tạo được khi có ánh sáng

Hoạt động dạy

Hoạt động hoc

- GV cho HS phân nhóm, treo tranh hình - HS đọc phần mô tả thí nghiệm  SGK
21.1 SGK và hướng dẫn tìm hiểu thí và quan sát hình 21.1- Thảo luận theo
nghiệm:
nhóm và trả lời 3 câu hỏi  SGK
- GV đề nghị mỗi nhóm trả lời 1 câu

- Yêu cầu nêu được:

- Cả lớp thảo luận về câu trả lời của các + Bịt lá thí nghiệm bằng 1 giấy đen làm
nhóm
cho 1 phần lá không nhận được ánh sáng
+ Rút ra được kết luận

Điều này nhằm mục đích so sánh với
- GV cho HS xem kết quả thí nghiệm 1 phần lá đối chứng vẫn được chiếu sáng
đã làm
+ Chỉ có phần lá không bị bịt đã chế tạo
- Vì sao cây lá có tán rộng ta cần trồng được tinh bột (Vì chỉ có phần này bị


nhuộm thành màu xanh tím với thuốc thử
với mật độ thưa?
tinh bột)

Tiểu kết:

TaiLieu.VN

a/ Thí nghiệm 1: SGK/69

Page 2


b/ Kết luận: Lá chỉ chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng
Hoạt động 2: Xác định chất khí thải ra trong quá trình lá chế tạo tinh bột

Hoạt động dạy

Hoạt động hoc

Mục tiêu: Biết cách làm thí nghiệm xác
định chất khí thải ra trong quá trình lá
chế tạo tinh bột- GV treo tranh vẽ hình
21.2 A, B, C SGK

- HS đọc thông tin  SGK phần mô tả
thí nghiệm và quan sát hình 21.2 A, B, C
SGK; thảo luận nhóm (4 em)

- GV tổ chức thảo luận cả lớp

được tinh bột vì được chiếu sáng

- HS mỗi nhóm cử đại diện trả lời, các
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 3 câu nhóm khác bổ sung
hỏi SGK.
+ Chỉ có cành rong trong cốc B chế tạo
+ Hiện tượng chứng tỏ cành rong trong
cốc B đã tạo ra chất khí là có bọt khí
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại
- H: Tại sao nơi đông dân cư như thành thoát ra từ cành rong và có chất khí tạo
phố lớn người ta hay trồng nhiều cây thành ở đáy ống nghiệm trong cốc B. Đó
là khí O2 vì đã làm qua que đóm vừa tắt
xanh?
lại bừng cháy
-GDHS ý thức trồng cây và bảo vệ cây
xanh ở địa phương, trồng cây gây + Kết luận thí nghiệm: lá đã nhả....
rừng...

Tiểu kết:

a/ Thí nghiệm 2: SGK/69
b/ Kết luận: Lá đã nhả khí ô-xy trong quá trình chế tạo tinh bột

TaiLieu.VN

Page 3


4. Củng cố - Kiểm tra, đánh giá:
- Cho HS nêu lại 2 thí nghiệm và qua 2 thí nghiệm đó em có thể rút ra kết luận gì?
- Đọc phần tóm tắt SGK
- HS trả lời 3 câu hỏi trang 70 SGK
5. Dặn dò: Ôn lại kiến thức về:
- Sự hút nước của rễ
- Sự vận chuyển các chất trong thân
- Cấu tạo trong của phiến lá
- Nắm vững bài quang hợp
* Rút kinh nghiệm:

BÀI 21: QUANG HỢP (tt)
I. Mục tiêu bài học:
* KT: - Giải thích được quang hợp là quá trình lá cây hấp thụ ánh sáng mặt trời để biến
đổi chất vô cơ (nước, cacbônic, muối khoáng) thành chất hữu cơ (đường, tinh bột) và thải
ôxi làm không khí luôn được cân bằng.
* KN: - Biết cách làm thí nghiệm lá cây quang hợp.
- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin.
- Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực khi thảo luận nhóm.
- Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến.
- Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm và quản lí thời gian.
* TĐ: - Ý thức trồng cây và bảo vệ cây xanh để bảo vệ môi trường.
II. Đồ dùng dạy học:
* GV:- Chuẩn bị thí nghiệm: “ Không có khí CO2 lá cây không chế tạo được tinh bột”

TaiLieu.VN

Page 4


- Kết quả thử dung dịch Iốt trên lá 2 cây thí nghiệm
- Bảng phụ ghi câu hỏi
* HS: - Ôn lại kiến thức về sự hút nước của rễ, sự v/chuyển của chất trong thân và cấu tạo
của lá.
- Xem lại bài quang hợp đã học ở tiết trước
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định:
2. Kiểm tra:
- Làm thế nào để biết được lá cây chế tạo tinh bột khi có ánh sáng? Qua
thí nghiệm em rút ra được kết luận gì?
- Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính người ta thường thả thêm vào bể các loại
rong?
- Vì sao ở những nơi đông dân cư, muốn có không khí thoáng người ta phải trồng
nhiều cây xanh?
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột

Hoạt động dạy

Hoạt động hoc

- GV: Nêu câu hỏi kiểm tra bài cũ (ghi - HS trả lời câu hỏi
điểm)
+ Rễ làm nhiệm vụ gì?
+ Nước và muối khoáng vận chuyển đến
đâu qua bộ phận nào?
+ Nước vận chuyển đến lá, lá sử dụng
nước để làm gì?
- HS đọc thông tin  và trả lời câu hỏi

TaiLieu.VN

Page 5


- GV yêu cầu HS đọc thông tin  SGK
+ Lá cần nước để chế tạo tinh bột

Tiểu kết 1:
- Lá cần nước để chế tạo tinh bột

- Nêu vấn đề: Ta biết cấu tạo của lá thì
phần thịt lá có các khoang chứa không
khí. Vậy khí nào của không khí lá dùng - Các nhóm thực hiện lệnh , quan sát thí
nghiệm ở hình 21.4, 21.5- Thảo luận trả
để chế tạo tinh bột?
lời 3 câu hỏi ở SGK
- GV treo tranh vẽ hình 21.4, 21.5
- Cử đại diện trả lời, các nhóm khác góp
- GV nếu các nhóm trả lời chưa hoàn
ý bổ sung
chỉnh GV giới thiệu thí nghiệm đã chuẩn
- HS dựa vào kết quả thí nghiệm của GVbị và gợi ý trả lời:
> Tìm ra câu trả lời hoàn chỉnh
+ Cây trong chuông B trồng trong điều
kiện bình thường, không khí có khí CO 2,
cây trong chuông A trồng trong điều kiện
không khí không có CO2, vì khí CO2 đã
bị nước vôi hấp thu hết
+ Lá cây trong chuông A không thể chế - HS rút ra kết luận: Lá cần những chất gì
tạo được tinh bột, căn cứ vào kết quả thí để chế tạo tinh bột.
nghiệm thử dung dịch Iốt, lá không bị
+ Lá cần khí cacboníc để chế tạo tinh bột
nhuộm thành màu xanh tím
Tiểu kết 2: - Lá cần khí cacboníc để chế
tạo tinh bột

Hoạt động 2: Khái niệm về quang hợp

TaiLieu.VN

Page 6


Hoạt động dạy

Hoạt động hoc

- GV đặt câu hỏi dẫn dắt để hình thành - HS trả lời:
sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp trên + Cần khí CO , nước
2
bảng.
+ Tạo ta tinh bột, oxy
+ Trong quang hợp lá sử dụng nguyên
+ Cần chất diệp lục ở lá
liệu nào, tạo ra sản phẩm gì và cần chất
- HS lên bảng ghi lại sơ đồ tóm tắt quá
gì ở lá?
trình quang hợp
- H: Quá trình quang hợp xảy ra khi nào?
- HS phát biểu khái niệm quang hợp.
(Khi có ánh sáng)
- Từ sơ đồ yêu cầu HS phát biểu khái
- HS đọc thông tin  SGK
niệm về quang hợp
- GV: Ngoài tinh bột lá cây còn tạo ra
sản phẩm hữu cơ nào khác?
- GV bổ sung hoàn chỉnh
- GV: Thân non có màu xanh, có tham
gia quang hợp được không?
- Trồng cây có tác dụng gì đối với bầu
không khí?

Tiểu kết: - Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí
Cacboníc và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí oxi
- Sơ đồ sự quang hợp:

TaiLieu.VN

Page 7


ánh sáng
Nước

+

Khí cacbônic

Tinh bột

(rễ hút từ đất) (lá lấy từ không khí) chất diệp lục

(trong lá)

+

Khí ô-xi

(lá nhả ra môi trường)

4. Củng cố - Kiểm tra, đánh giá:
- Quang hợp là gì?
- Những yếu tố nào là điều kiện cần thiết cho quang hợp?
- Lá cây sử dụng nguyên liệu nào để chế tạo tinh bột?
- Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp?
5. Dặn dò:
- Sưu tầm tranh ảnh về cây xanh cung cấp thức ăn cho động vật và người
- Nhớ lại kiến thức ở tiểu học để trả lời câu hỏi:
+ Thực vật cần những chất khí nào của không khí để quang hợp và hô hấp?
+ Động vật cần chất khí nào của không khí để hô hấp?
* Rút kinh nghiệm:

TaiLieu.VN

Page 8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×